Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Jadwiga

w KRS

Jadwiga Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jadwiga
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Krosno (Podkarpackie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Błaszczyk Jan, Cisło Jerzy, Janocha Zbigniew, Jarosz Adam, Jędrzejczyk Józef, Lubojemski Tadeusz, Owsiany Jan, Sidor Wiesław, Sikora Małgorzata, Wandas Józef Konstanty, Zdzieba Bartosz Radosław, Zdzieba Grażyna, Zygar Andrzej Jerzy, Zygar Władysław

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Błaszczyk Jan, Cisło Jerzy, Janocha Zbigniew, Jarosz Adam, Jędrzejczyk Józef, Lubojemski Tadeusz, Owsiany Jan, Sidor Wiesław, Sikora Małgorzata, Wandas Józef Konstanty, Zdzieba Bartosz Radosław, Zdzieba Grażyna, Zygar Andrzej Jerzy, Zygar Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ochotnicza Straż Pożarna W Lubatowej, Lubatowa − KRS 0000164280
 2. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego W Krośnie, Krosno − KRS 0000114095
 3. Regionalne Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Ludowej, Lubatowa − KRS 0000029106
 4. Rejon Budowy Dróg i Mostów W Krośnie Sp. Z O.O., Krosno − KRS 0000116539
 5. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział W Krośnie, Krosno − KRS 0000042208

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Polski Związek Wędkarski, Warszawa − KRS 0000108423
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Krusz-bet Sp. Z O.O., Obarzym − KRS 0000148255

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. 1.Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. Jabłonka - Wydrna, km 212+570 – 213+860 - roboty wykonywane w km 212+570 - 213+790 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 213+255 ÷ 213+500 po stronie lewej w m. Jabłonka
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
  Zakres robót określony został w Kosztorysach ofertowych (Rozdział III SIWZ), Przedmiarach Robót (Rozdział IV SIWZ), Dokumentacji Technicznej (Rozdział V SIWZ) .
  Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres min. 5 lat.

 2. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin- Grabownica Starzeńska w m. Dynów, ul. Karolówka w km 191+040 – 191+440 - roboty wykonywane w km 191+040-191+340
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
  Zamówienie obejmuje: Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), Przedmiarze Robót (Rozdział IV SIWZ), Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (Rozdział V SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział VI SIWZ). Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres minimum 3 lat.
 3. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+300 – 13+300 w m. Bzianka, w km 16+260 – 16+630 w m. Wróblik Szlachecki oraz w km 22+100 – 22+500 w m Rymanów
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
  Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+300 – 13+300 w m. Bzianka, w km 16+260 – 16+630 w m. Wróblik Szlachecki oraz w km 22+100 – 22+500 w m Rymanów

  Zamówienie obejmuje:
  Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), Przedmiarze Robót (Rozdział IV SIWZ).
  Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres min. 3 lata.
 4. Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2017 r. - przebudowa gminnych dróg dojazdowych i remont placów gminnych
  Zamawiający: Gmina Rymanów, Rymanów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2017 r. - przebudowa gminnych dróg dojazdowych i remont placów gminnych zgodnie z wykazem - załącznik nr 11 do SIWZ
  2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
  - Dokumentacją techniczną i przedmiarami (przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy) - załącznik nr 9 do SIWZ;
  - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 10 do SIWZ;
  - Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami BHP.
  3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności:
  1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio roboty budowlane.
  2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.
  3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
  4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
  b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
  c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  4. Jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy
  5. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują.
  6. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  7. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.
  8. Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2014 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dotyczącą wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dotyczącą wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
  9. Każda partia materiału musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego.
  10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, w tym na wbudowane materiały wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
  11. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Okres obowiązywania gwarancji, Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji – 40 %
  1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 36-miesięczną;
 5. Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
  1. W ramach przebudowy przewiduje się: - roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza – 1 kpl., - rozebranie krawężnika – 280 m, - koryto głębokości 50 cm – 170 m2, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 8 cm – 170 m2, - nawierzchnia z płyt wielootworowych 40 x 60 cm – 170 m2, - rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm – 192 m2, - koryto głębokości 40 cm – 192 m2, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm - 192 m2, - krawężnik 15x30 wraz z ławą – 218 m, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 192 m2, - podbudowa z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 6 cm - 192 m2, - skropienie nawierzchni – 880 m2, - wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną – 45 t, - nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych – 880 m2, - wywóz gruzu – 95 m3, - oznakowanie poziome – 16 m2. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania: a) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami, b) uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, objętymi przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego a wymienione poniżej dowody - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 6. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna
  Zamawiający: Gmina Korczyna, Korczyna
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Korczyna w następującym zakresie:
  1) Przebudowa drogi gminnej Korczyna – Mroczki nr ewid. dz. 2508, 2506, 2504/2w km 0+000 – 0+922 w miejscowości Korczyna, która obejmuje:
  - roboty przygotowawcze – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km – ścięcie i wywóz poboczy,
  - likwidacja przełomów – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, likwidacja przełomów w km 0+079; 0+672; 0+752, wykop pod sączki z wylotem do rowu, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi standard II, z mechanicznym obcinaniem krawędzi,
  - nawierzchnia – mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm – frezowanie nawierzchni na złączach poprzecznych, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa
  wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, 4 cm, 3 cm, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, 3 cm,
  - zjazdy i pobocza – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – pobocza, zjazdy i zatoka postojowa.

  2) Przebudowa drogi gminnej Nr 114840R Kombornia – Granice Dolne nr ewid. dz. 924 w km 0+400 – 0+885 w miejscowości Kombornia, która obejmuje :
  - roboty przygotowawcze – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 3 km usunięcie darniny z poboczy,
  - podbudowa – mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm -frezowanie nawierzchni na złączach poprzecznych, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem- skropienie istniejącej podbudowy bitumicznej,
  - nawierzchnia – nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
  - zjazdy i pobocza – dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 12 cm- uzupełnienie i utwardzenie zjazdów, górna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm.

  3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Czarnorzeki – Granica nr ewid. dz. 441/1, 440/1,438/8, 439/3, 433/5 w km 0+000 – 0+128 w miejscowości Czarnorzeki, która obejmuje:
  - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty pomiarowe, ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4cm, rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 20cm na podsypce piaskowej z załadunkiem i wywiezieniem do 2km,
  - podbudowa – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległ. do 1 km, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką żwirowo piaskową z zagęszczeniem mechanicznym śr. grub. warstwy po zagęszczeniu do 6cm,
  - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grub. 4cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W 50/70 standard II grysowo- żwirowa, warstwa ścieralna o grubości 4cm,
  - roboty wykończeniowe – nawierzchnia poboczy z mieszanki żwirowo-piaskowej warstwa górna-średnia grubość po zagęszczeniu 9cm, ścieki z pref. betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo piaskowej,

  4) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 114810R Krasna – Wyspan dz. nr ewid. 688 w km 0+000 – 0+269 w miejscowości Krasna, która obejmuje:
  - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty pomiarowe, ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4cm,
  - podbudowa – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km – ścięcie zawyżonych poboczy, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie oraz wzmocnienie przełomów średnich w istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową Standard z wbudowaniem mechanicznym,
  - nawierzchnia – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W 50/70 standard II grysowo-żwirowa – warstwa wiążąca o gr. 4 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S 50/70 standard II grysowo-żwirowa, warstwa ścieralna o grubości 4 cm,
  - roboty wykończeniowe – nawierzchnia poboczy z mieszanki żwirkowo-piaskowej- warstwa górna średnia grubość po zagęszczeniu 9 cm /od 8 do 10cm/.

  5) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 114806R Krasna – Podlas dz. nr ewid. 663 w km 0+000 – 0+238 w miejscowości Krasna, która obejmuje:
  - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty pomiarowe, ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4cm,
  - podbudowa – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km – ścięcie zawyżonych poboczy,mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie oraz wzmocnienie przełomów średnich w istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową Standard III AC 16 P 50/70 z wbudowaniem mechanicznym,
  - nawierzchnia – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W 50/70 standard II grysowo-żwirowa – warstwa wiążąca o gr. 4 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S 50/70 standard II grysowo-żwirowa, warstwa
  ścieralna o grubości 4 cm,
  - roboty wykończeniowe – nawierzchnia poboczy z mieszanki żwirkowo-piaskowej- warstwa górna średnia grubość po zagęszczeniu 10 cm / od 8 do 12cm/.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, oraz oferta wykonawcy.

 7. Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku
  Zamawiający: Gmina Dukla, Dukla
  1) Przebudowa dróg wewnętrznych nr ewid. 1585 i 1587 (wykonanie nakładki asfaltowej), w miejscowości Cergowa; profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy, gr. po zagęszczeniu 8 cm, regulacja pionowa studni nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3 cm - 113 x 2,50 = 282.500 m2. 2) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1547 (wykonanie nakładki asfaltowej), w miejscowości Cergowa, mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy, gr. po zagęszczeniu 8 cm nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3 cm - (96,50 x 3,00)+22,50 = 312 m2. 3) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 106 (wykonanie nakładki asfaltowej), w miejscowości Chyrowa: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy, gr. po zagęszczeniu 8 cm, regulacja pionowa studni nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3 cm – (210 x 2,5) + 70 m2 = 595 m2. 4) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 807 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Iwla: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 8 cm, regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych – 3 szt. regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 5 szt., nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + ścieralna gr. 3 cm 175 x 2,5 = 437.500 m2, 5) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 808/2 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Iwla: Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + 3 cm warstwa ścieralna 72 x 2,5 = 288 m2, 6) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 820 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Iwla: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm, + 3 cm warstwa ścieralna - 65 x 2,5 = 162.500 m2, Podbudowa z kruszywa łamanego, o grubości po zagęszczeniu 8 cm, pobocze drogi 65x 2 x 0,50 - 65 m2. 7) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 656 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Lipowica: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna 3 cm 60 x 2,5 = 150 m2, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 3 szt. 8) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 668 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Lipowica: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + 3 cm warstwa ścieralna, 100 x 2,5 = 250 m2, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 3 szt. 9) Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2125 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Łęki Dukielskie: mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej, wyrównanie lokalnych nierówności asfaltu lanego 10 t, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna 3 cm 230 x 2,5 x 0,50 = 230 m2, 10) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 396 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Łęki Dukielskie (Myszkowskie): mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, (158 x 2,5)+30 = 425 m2, 11) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 347 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Olchowiec: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm 400 x 2,5 = 465 m2, 12) Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 545 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Zboiska: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm 186 x 2,5 = 465 m2, 13) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.1326 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Teodorówka: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 5 szt., nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm 220x 2,5 = 550 m2, 14) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 541 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Nadole: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna gr 3 cm. 120 x 2,5 = 300 m2, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 3 szt., podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, pobocza drogi o szerokości 0,50 m, 120 x 0,50 x 2 = 120, oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, 120 m. 15) Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 830 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Łęki Dukielskie (Łazy); roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 220 x 2,5/2 = 275 m2, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI, (220 +270) x 2,5 = 1225 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm,(220 +270) x 2,5 = 1225 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna grubość 3 cm, (220 +270) x 2,5 = 1225 m2. 16) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 171 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Dukla): Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głęb. 20 cm, 44 x 3 = 132 m2, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI, 44 x 3 = 132 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 44 x 3 = 132 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm, 44 x 3 = 132 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, 44 x 3 = 132 m2, regulacja studni dla włazów kanałowych – 2 szt., studzienek dla kratek ściekowych ulicznych – 1 szt. 17) Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 434/13, 495/2, 496/2 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Dukla: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI, 120 x 2,5 = 300 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, 120 x 2,5 = 300 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm, 120 x 2,5 = 300 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, 120 x 2,5 = 300 m2. 18) Przebudowa drogi gminnej nr ewid.124 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Dukla: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI, (61 x 2,5)+15 = 167.500 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, (61 x 2,5)+15 = 167.500 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa grubość (61 x 2,5)+15 = 167.500 m2. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP 1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy 2) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną listę pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy. 3) Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami, wymienione w załączniku nr 2 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. 4) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U., z 2002 r. , poz. 1679 z późn. zm.). 5) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów potwierdzających, że Pracownicy świadczący usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 5. są zatrudnieni na umowę o pracę, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 7) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 8) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 9) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 10) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.
 8. Remont dróg gminnych w Gminie Chorkówka
  Zamawiający: Gmina Chorkówka, Chorkówka
  Kosztorys inwestorski zerowy – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 9. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg w 2017 roku na terenie miasta Krosna
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - rozebranie krawężników betonowych – 50 m, - krawężniki z wykonaniem ław, betonowe 15x30 cm – 50 m, - ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, na podbudowie, płyty gr. 15 cm typ korytkowy – 50 m, - wykonanie przykanalika z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm wraz z wykonaniem wykopów, zagęszczeniem i zasypaniem wykopu – 5 m, - studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, z pierścieniem odciążającym, Fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu – 2 szt., - regulacja pionowa kratek ściekowych lub włazów studzienek kanalizacyjnych pierścieniami - płytami żelbetowymi lub wkładkami dystansowymi żeliwnymi – 2 szt., - oczyszczanie nawierzchni drogowych mechanicznie – 6000 m2, - skropienie nawierzchni asafaltem – 6 000 m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną – 450 t, - nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) gr. 5 cm – 6 000 m2. Zadanie podlega rozliczeniu kosztorysowemu i rozliczenie robót nastąpi według faktycznej ilości wykonania. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) obsługa rozścielarki mas bitumicznych, b) kierowanie pojazdami ciężarowymi, c) konserwowanie dróg; W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego spośród wymienionych poniżej dowodów - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044R Krzemienna – Ulucz w km 4+641 – 6+200 w miejscowości Ulucz
  Zamawiający: Powiat Brzozowski, Brzozów
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2044R Krzemienna – Ulucz na odcinku 1 559, 00 m, w km 4+641 – 6+200 w miejscowości Ulucz. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie niżej wymienionych robót: 1) Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna – 10 140, 00 m²; 2) Nawierzchnie: a) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych BA AC-16W (warstwa wiążąca) – 7 800, 00 m²; b) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych BA AC-11S (warstwa ścieralna) – 7 800, 00 m²; 3) Pobocza: a) mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy z odrzuceniem urobku za teren robót nawierzchniowych – 1 560, 00 m²; b) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym – 2 340, 00 m²; 4) Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu, z wyprofilowaniem dna i skarp – 1 560, 00 m.
 11. Remont drogi powiatowej Nr 1951R Chlebna - Łubno Szlacheckie w km 0 + 000 - 2 + 130
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno

  Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi powiatowej Nr 1951R Chlebna – Łubno Szlacheckie w km 0 + 000 – 2 + 130.

  Zakres robót budowlanych:
  - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową,
  - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – asfaltowych (warstwa ścieralna),
  - ścięcie i uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego z powierzchniowym utrwaleniem asfaltem i grysem kamiennym,
  - oczyszczenie rowów odwadniających.
 12. Przebudowa drogi powiatowej Lutcza przez wieś
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, Strzyżów
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1934 R realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Lutcza przez wieś”. Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi w km 0+000–0+400 i w km 1+720 - 1+800 polegającą na: przebudowie przepustów pod korona drogi z rur karbowanych HDPE o sztywności obwodowej 8 kPa o średnicy 600 i 800 mm, wykonaniu podbudowy MC metodą recyklingu głębokiego o głębokości 30 cm, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej dla KR 3-4, utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym oraz odmuleniu rowów. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, wzór kosztorysu ofertowego oraz STWiOR, które stanowią załączniki do SIWZ.
 13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2057R Jabłonica Polska – Haczów w km 0+000 – 3+421 w miejscowościach Jabłonica Polska i Haczów
  Zamawiający: Powiat Brzozowski, Brzozów
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2057R Jabłonica Polska – Haczów na odcinku 3 421, 00 m, w km 0+000 – 3+0421 w miejscowościach Jabłonica Polska i Haczów. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie niżej wymienionych robót: 1) ETAP I – Stabilizacja: a) podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem; 2) ETAP II – Nawierzchnie: a) oczyszczenie nawierzchni drogowych; b) regulacja pionowa studzienek; c) frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno; d) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową; e) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca); f) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna); g) pobocza utwardzone kamieniem tłuczonym.
 14. Przebudowa ul. Długiej w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
  1. W ramach przebudowy przewiduje się: - roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza – 0,46 km, - rozebranie ścianek czołowych przepustów – 2,16 m3, - rozebranie przepustów rurowych – 37 m, - roboty ziemne – 175 m3, - obsybka pod kanał, studnie i kratki ściekowe – 14 m3, - studnie rewizyjne fi 1000 mm – 4 szt., - studnie ściekowe uliczne fi 500 mm – 4 szt., - kanał z rur PEHD fi 400 mm – 140 m, - kanały z rur PVC fi 160 mm – 12 m, - zasypanie wykopów – 84 m3, - zagęszczenie nasypów – 84 m3, - przestawienie słupa eklektycznego lub oświetlenia ulicznego – 4 szt., - stabilizacja podłoża w miejscu gr. 25 cm – 2082,5 m2, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 416,5 m3, - ścieki uliczne 50x28x10 – 150 m, - podbudowa z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 6 cm - 2082,5 m2, - nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna gr. 5 cm - 2082,5 m2, - plantowanie i wyrównanie poboczy kruszywem łamanym – 36,8 m3. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania: a) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami, b) uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, objętymi przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego a wymienione poniżej dowody - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 15. Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
  Zakres zadania obejmuje rozbudowę ulicy Wisze na odcinku od km 0+000,00 do km 1+726,50. Całość odcinka zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Krosno. Rozbudowa polegać będzie na dostosowaniu szerokości ulicy do obowiązujących przepisów, poprawie stanu istniejącej nawierzchni ulicy wraz z towarzyszącymi urządzeniami drogowymi, budowie chodnika po stronie lewej oraz ścieżki rowerowej po stronie prawej, poprawie odwodnienia ulicy polegającej m. in. na podniesieniu istniejącej niwelety na odcinku około 310 m, a także poprawie bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego jak i pieszego poprzez zmiany w oznakowaniu poziomym, pionowym oraz korekcie geometrii trasy ulicy Wisze. Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: - rozebranie istniejących warstw bitumicznych oraz podbudowy z kruszywa i betonu, - wykonanie koryta drogowego dostosowanego do docelowej szerokości jezdni, - wykonanie nowych warstw konstrukcji oraz nawierzchni ulicy, - budowę ścieżki rowerowej po stronie prawej o szerokości 2,00 m, - budowę nowych oraz przebudowę istniejących zatok autobusowych, - przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, - budowę nowych i przebudowę istniejących urządzeń służących odwodnieniu przedmiotowej inwestycji tj. ścieków, przepustów, rowów, drenów, - zabezpieczenie powierzchniowe skarp, nasypów (m.in. prefabrykowanymi elementami oporowymi i siatkami antyerozyjnymi), - rozbiórkę ogrodzeń kolidujących z inwestycją, - budowę nowych i przebudowę istniejących sieci kanalizacji deszczowej, - przebudowę i zabezpieczenie istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z elementami sieci energetycznej, - przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej, - wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją. Uwaga: Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowego zamówienia nie będzie realizowana przebudowa ogrodzeń, w związku z powyższym należy uwzględniać jedynie prace związane z demontażem ogrodzeń. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania: a) inwentaryzacji danych drogowych ewidencji dróg i oznakowania oraz wprowadzenia ich do baz danych posiadanych przez Zamawiającego, b) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami, c) uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
 16. Przebudowa ul. Sikorskiego w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
  1. W ramach przebudowy przewiduje się: - roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza – 0,26 km, - roboty ziemne – 337,5 m3, - rozebranie przepustów ścian czołowych i ław – 4,32 m3, - rozebranie nawierzchni z betonu – 186,2 m2, - rozebranie przepustów rurowych – 28,1 m, - frezowanie nawierzchni bitumicznej – 81 m2, - wywóz gruzu – 37,76 m3, - profilowanie i zagęszczenie podłoża – 675 m2, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm – 675 m2, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm – 540 m2, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 162 m2, - wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową gr. 6 cm – 24,3 t, - skropienie nawierzchni – 216 m2, - ułożenie siatki z geokompozytu – 216 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 4 cm – 216 m2, - frezowanie nawierzchni gr. 3 cm – 1903 m2, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni – 1903 m2, - wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową – 142,725 t, - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 5 cm – 1 903 m2, - plantowanie i zagęszczenie podłoża przy użyciu klińca i tłucznia – 40 m3, - krawężnik 15x30 wraz z ławą betonową - 286 m, - obrzeża 30x6 na ławie betonowej – 270 m, - chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm – 470 m2, - chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm – 90 m2, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm – 20 m2, - demontaż i montaż przepustu pod peronem przystankowym wraz ze ściankami czołowymi – 1 szt., - demontaż i montaż nowej wiaty przystankowej – 1 szt., - położenie pod kanał materiałów sypkich gr. 10 cm – 20,9 m2, - studnie rewizyjne fi 800 mm – 8 szt., - studnie ściekowe uliczne – 8 szt., - kanał z rur PVC 315 mm – 255 m, - kanały z rur PVC 160 mm – 10 m, - zasypanie gruntem z odkładu – 162 m3, zagęszczenie nasypu – 162 m3. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania: a) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami, b) uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, objętymi przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego a wymienione poniżej dowody - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 17. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzozowskiego
  Zamawiający: Powiat Brzozowski, Brzozów
  Zamówienie zostało podzielone na niżej ustalone 4 części (zadnia),
  tj.: 1) ZADANIE Nr I – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2055R Brzozów – Zmiennica w km 4+154 – 4+899 w miejscowości Zmiennica. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie niżej wymienionych robót: a) roboty przygotowawcze: - oczyszczenie nawierzchni drogowych; - frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno; b) nawierzchnie: - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową; - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca); - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna); c) roboty wykończeniowe - pobocza utwardzone kamieniem tłuczonym; - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. 2) ZADANIE Nr II – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna – Brzozów w km 2+920 – 3+368 w miejscowości Blizne. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie niżej wymienionych robót: a) roboty przygotowawcze: - oczyszczenie nawierzchni drogowych; - regulacja pionowa studzienek ulicznych; b) odwodnienie korpusu drogowego (przepusty): c) nawierzchnie: - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową; - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca); - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna); d) roboty wykończeniowe - pobocza utwardzone kamieniem tłuczonym; - odmulenie istniejących rowów drogowych z wyprofilowaniem dna i skarp. 3) ZADANIE Nr III – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna – Brzozów w km 8+162 – 8+557 w miejscowości Brzozów, ul. Bema. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie niżej wymienionych robót: a) roboty przygotowawcze: - oczyszczenie nawierzchni drogowych; - frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno; - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową; - regulacja pionowa studzienek ulicznych; b) nawierzchnie: - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową; - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna); c) roboty wykończeniowe - pobocza utwardzone kamieniem tłuczonym; 4) ZADANIE Nr IV – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Ujazdy – Błażowa w km 0+000 – 0+250
  w miejscowości Ujazdy. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie niżej wymienionych robót: a) roboty przygotowawcze: - oczyszczenie nawierzchni drogowych; - frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno; - podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem; b) zatoka autobusowa: c) nawierzchnie: - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową; - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym; - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca); - nawierzchnia
  z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna); d) roboty wykończeniowe - pobocza utwardzone kamieniem tłuczonym; - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. -odmulenie istniejących rowów drogowych z wyprofilowaniem dna i skarp.
 18. Przebudowa drogi wewnętrznej Niewodna Las – Różanka Cmentarz w km 0+645 – 1+645
  Zamawiający: Gmina Wiśniowa, Wiśniowa
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej Niewodna Las – Różanka Cmentarz w km 0+645 – 1+645”, w zakresie określonym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zamówienie obejmuje m.in.: a) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 30 cm, b) Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV, c) Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 30 cm, d) Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III- rowy, e) Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60 cm, f) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, g) Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 12 cm, h) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm, i) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4 cm, j) Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 8 cm – pobocza.
 19. Przebudowa drogi gminnej Tułkowice Góra - Różanka Rola w km 1+300-1+730
  Zamawiający: Gmina Wiśniowa, Wiśniowa
  rzedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Tułkowice Góra - Różanka Rola w km 1+300-1+730”, w zakresie określonym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zamówienie obejmuje m.in.: a) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm, b) Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm, c) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, d) Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm, e) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm, f) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm, g) Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 8 cm szer. średnia 0,5 m/mb.
 20. Przebudowa drogi gminnej Nr 112465R Markuszowa - Sklep Oparówka w km 1+270-1+982
  Zamawiający: Gmina Wiśniowa, Wiśniowa
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 112465R Markuszowa - Sklep Oparówka w km 1+270-1+982”, w zakresie określonym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zamówienie obejmuje m.in.: a)roboty przygotowawcze: - rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm, urobek do ponownego wmontowania, - koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm, - nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV, - nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm, - roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kat. III b)roboty nawierzchniowe: - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-Iv, - nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm, - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 4 cm, - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubość 3 cm, c)roboty wykończeniowe: - nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm
 21. Przebudowa drogi gminnej Nr 112459R Kożuchów – Szkoła w km 0+000 – 0+480
  Zamawiający: Gmina Wiśniowa, Wiśniowa
 22. Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach Haczów- Do oczyszczalni , Jasionów-| Koło cmentarza”, Malinówka – Za starą szkołą.
  Zamawiający: Wójt Gminy Haczów, Haczów
 23. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym
  Zamawiający: Gmina Krościenko Wyżne, Krościenko Wyżne
 24. Przebudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno- Zboiska w ramach projektu ,,Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina – Medzilaborce - Krosno” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 numer PLSK.02.01.00-18-0009/16
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
 25. Przebudowa drogi gminnej Golcowa-Porąbki Nr 115626R oraz przebudowa drogi wewnętrznej Golcowa-Aniołówka w miejscowości Golcowa
  Zamawiający: Gmina Domaradz, Domaradz
 26. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg w 2017 roku na terenie miasta Krosna
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 27. Przebudowa dróg powiatowych nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki na odcinku w km 6 + 250 do km 8 + 285 w miejscowościach Targowiska i Widacz, na odcinku od km 9 + 163 do km 10 + 640 w miejscowościach Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki oraz nr 2008R Wróblik Królewski – Ladzin od km 0 + 000 do 0 + 870 w miejscowości Wróblik Królewski
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
 28. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2002R Iwonicz Wieś – Iwonicz Zdrój w km 0 + 050 – 5 + 234 i Nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz w km 11 + 360 – 12 + 277 w miejscowościach Iwonicz Zdrój i Iwonicz
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
 29. Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2017r.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, Krosno
 30. Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 R Niebylec – Blizianka – Sołonka w miejscowości Blizianka w km 2+920-4+088 wraz z przebudową przepustów w km 3+087, 3+177, 3+383, 3+582, 3+734, 3+824, 3+948, 4+086
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, Strzyżów
 31. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów
  Zamawiający: Powiat Brzozowski, Brzozów
 32. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara
  Zamawiający: Powiat Brzozowski, Brzozów
 33. Remont drogi powiatowej Nr 1845R Chrząstówka - Przybówka w km 0 290 - 2 + 494
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
 34. „„Utwardzenie części działki nr ewidencyjny 4176 wraz z przebudową przyległej drogi nr ewidencyjny 4178 w miejscowości Krościenko Wyżne” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie cz. działki 4176 (Parking k. Domu Parafialnego w Krościenku Wyżnym)””
  Zamawiający: Gmina Krościenko Wyżne, Krościenko Wyżne
 35. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie km 33+750 – 34+500.
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
 36. Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 208+827 – 209+577 w miejscowości Dydnia
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
 37. Przebudowa drogi gminnej Nr 114544R (ul. Konopnickiej), działka o nr ewid. 667 Dukli
  Zamawiający: Gmina Dukla, Dukla
 38. Przebudowa drogi gminnej Nr 114884R Czarnorzeki Podskale dz. nr ewid. 389 w km 0+000 - 0+550 w miejscowości Czarnorzeki
  Zamawiający: Gmina Korczyna, Korczyna
 39. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów
  Zamawiający: Gmina Rymanów, Rymanów
 40. „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 112159 R w miejscowości Gogołów w km 7+320 – 8+280”.
  Zamawiający: Gmina Frysztak, Frysztak
 41. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - wykonanie robót budowlanych (etap II) wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 42. Przebudowa drogi gminnej Nr 115192R w miejscowości Odrzykoń ul. Łęgowa w km 0+000 – 1+540
  Zamawiający: Gmina Wojaszówka, Wojaszówka
 43. Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie - granica gminy (Mrzygłód) w km 0+000 - 0+470.
  Zamawiający: Gmina Dydnia, Dydnia
 44. Remont drogi Kobylany – Pałacówka dz. nr ewid 3346 w km 0+793,5 – 1+767,5
  Zamawiający: Gmina Chorkówka, Chorkówka
 45. Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
 46. Remont drogi dz. nr ewid. 1832/13 w km 0+070 - 0+340 w miejscowości Dynów wraz z remontem przepustu w km 0+070
  Zamawiający: Gmina Miejska Dynów, Dynów
 47. Remont drogi gminnej nr 108014R ul. Słowackiego w Dynowie.
  Zamawiający: Gmina Miejska Dynów, Dynów
 48. Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 49. Przebudowa dróg gminnych: nr 114895R Korczyna - Rynek 1 i Nr 114855R Korczyna - Posterunek MO - Urząd Gminy
  Zamawiający: Gmina Korczyna, Korczyna
 50. Remont ul. Kletówki w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 51. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wojaszówka.
  Zamawiający: Gmina Wojaszówka, Wojaszówka
 52. Przebudowa drogi gminnej Nr 114504R, działka o nr ewid. 3027 w Łękach Dukielskich (Pałacówka)
  Zamawiający: Gmina Dukla, Dukla
 53. Przebudowa dróg powiatowych: nr 1844R Chrząstówka - Niepla - Przybówka i nr 1941R Wojaszówka - Łączki Jagiellońskie
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
 54. Przebudowa dróg powiatowych: nr 2001R Rogi - Lubatówka - Lubatowa, nr 1999R Dukla - Lubatowa, nr 2000R Równe - Lubatówka wraz z budową chodników i odcinkowym wzmocnieniem nawierzchni w m. Rogi, Lubatówka, Lubatowa, Cergowa, Jasionka, Równe
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
 55. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów-Daliowa na odcinku Turze Pole - Buków w km 4+750 - 5+750
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
 56. Remont drogi powiatowej nr 1959R Szczepańcowa - Głowienka
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
 57. Przebudowa drogi gminnej Nr 115822R Blizne - Stawy w miejscowości Blizne
  Zamawiający: Urząd Gminy, Jasienica Rosielna
 58. Przebudowa drogi gminnej (tzw. Osiedle Jezuickie) w Starej Wsi
  Zamawiający: Gmina Brzozów, Brzozów
 59. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 - Lublin - Grabownica Starzeńska polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w km 213+860-214+810 m. Jabłonka i w km 217+240-218+190 m. Niebocko
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
 60. Przebudowa drogi gminnej dz.Nr ewid. 6089, 5926/1, 5614/2 w miejscowości Wesoła
  Zamawiający: Urząd Gminy Nozdrzec, Nozdrzec
 61. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki
  Zamawiający: Powiat Brzozowski, Brzozów
 62. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2516/2 i 2515/1 w m. Jedlicze I i II etap
  Zamawiający: Gmina Jedlicze, Jedlicze
 63. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w 2016 roku w Gminie Dukla
  Zamawiający: Gmina Dukla, Dukla
 64. Remont nawierzchni ul. Powstańców Warszawskich w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 65. Remont mostu w ciągu drogi ul. Spacerowa dz. nr ewid. 708/8, 708/34 (obręb Deszno) w miejscowości Rymanów Zdrój w km 0+085
  Zamawiający: Gmina Rymanów, Rymanów
 66. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna
  Zamawiający: Gmina Korczyna, Korczyna
 67. Remont ulicy Nad Lubatówką w Krośnie; Remont ulicy bocznej od ul. Lwowskiej w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 68. Przebudowa drogi gminnej Nr 114805R Krasna - Granica -Dział dz. nr ewid. 661 w km 1+110 - 2+486 w miejscowości Krasna
  Zamawiający: Gmina Korczyna, Korczyna
 69. Przebudowa drogi gminnej nr 115173R w miejscowości Bratkówka Na Wólkę w km 0+000 - 0+760.
  Zamawiający: Gmina Wojaszówka, Wojaszówka
 70. Przebudowa drogi gminnej nr 115173R w miejscowości Bratkówka Na Wólkę w km 1+900-3+410.
  Zamawiający: Gmina Wojaszówka, Wojaszówka
 71. Przebudowa przy ul. Langiewicza w Krośnie; Remont nawierzchni ulicy bocznej od Al. Jana Pawła II w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 72. Remont ul. Lwowskiej w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 73. Przebudowa ul. Szklarskiej w Krośnie, Remont nawierzchni ul. Kryształowej w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 74. REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH TARGOWISKA, ROGI, WROCANKA i WIDACZ W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE.
  Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe
 75. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubatowa i Lubatówka
  Zamawiający: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Iwonicz-Zdrój
 76. Przebudowa ul. Grodzkiej w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 77. Przebudowa ul. Podwale w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 78. Remont drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka Górna
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
 79. Wykonanie nawierzchni placu parkingowego przy kościele parafialnym w Trześniowie
  Zamawiający: Wójt Gminy Haczów, Haczów
 80. Remont dróg gminnych w miejscowościach Barycz i Domaradz
  Zamawiający: Gmina Domaradz, Domaradz
 81. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049R Niebocko - Grabówka - Falejówka w km 3+872 - 4+336 w miejscowości Grabówka
  Zamawiający: Powiat Brzozowski, Brzozów
 82. Remonty nawierzchni bitumicznych w 2016 roku na terenie miasta Krosna
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 83. Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Haczów.
  Zamawiający: Wójt Gminy Haczów, Haczów
 84. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska i Nr 1994R Iwla - Teodorówka - Dukla.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, Krosno
 85. Przebudowa dróg powiatowych: nr 1966R Korczyna - Kombornia - Jabłonica Polska, nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne i nr 2062R Olszyny - Jabłonica Polska wraz z budową chodników i odcinkowym wzmocnieniem nawierzchni w m. Korczyna i Krościenko Wyżne
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
 86. Dostawa - zakup paliwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie w okresie od dnia 18 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019r.
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Krosno
 87. Zakup masy mineralno-bitumicznej, emulsji asfaltowej oraz grysu bazaltowego 2-5 mm na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie, Brzozów
 88. Rozwój strefy aktywności społeczno - gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 89. Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2016r. Zamówienie podzielone zostało na dwie części.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, Krosno
 90. Przebudowa ul. M Kopernika w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 91. Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - 2 etap - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 92. Utwardzenie terenu działki nr ew. 59 przy ul. Konopnickiej w Krośnie, Remont chodników przy ul. Kletówki w Krośnie, Przebudowa skrzyżowania ul. Rzeszowskiej z ul. Sportową w Krośnie - budowa chodnika, Remont ul. Konarskiego w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 93. Remont nawierzchni ulicy bocznej od ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 94. Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 95. Remont drogi powiatowej nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka w km 2 + 105 - 3 + 713
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
 96. Przebudowa dróg gminnych w Łężanach i Rogach.
  Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe
 97. Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Malinówka (na osiedle , dz. nr ew. 290,496,708).
  Zamawiający: Wójt Gminy Haczów, Haczów
 98. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie - budowa drogi dojazdowej i parkingu
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
 99. Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Haczów.
  Zamawiający: Wójt Gminy Haczów, Haczów
 100. Przebudowa drogi gminnej /Turkówka/ nr 114607R w miejscowości Lubatowa w km 1+250-1+930
  Zamawiający: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Iwonicz-Zdrój
 101. Remont drogi powiatowej nr 1898R Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów w km 0 + 000 - 2 + 500
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno