Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Jadwiga Gabriela

w KRS

Jadwiga Gabriela Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jadwiga
Drugie imię:Gabriela
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chrzanowska Stanisława Wiesława, Kawczyńska Marta Joanna, Ostrowska Elżbieta Ludmiła, Ponikiewski Andrzej Jan, Stopińska Ślefarska Anna Maria, Słomińska Dziubek Anna, Wilamowska Maracewicz Elżbieta Joanna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000240736
 2. Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej, Warszawa − KRS 0000005694

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Polservice Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000129911

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. wyłonienie rzecznika patentowego w celu opracowania dokumentacji i dokonania zgłoszeń 15 wynalazków/wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - KC-zp.272-149/16
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie rzecznika patentowego, który opracuje dokumentacje zgłoszeniowe dla 15 wynalazków/wzorów użytkowych dokonanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i dokona ich zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Wynalazki/wzory użytkowe dotyczą różnych dziedzin techniki, jednak głównie: elektrotechniki, informatyki, automatyki, elektroniki i telekomunikacji.
 2. Świadczenie usług europejskiego rzecznika patentowego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3) realizowanego w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług europejskiego rzecznika patentowego dla technologii z zakresu budownictwa, zakres - mosty, mosty dla pieszych, cechy wyróżniające - konstrukcja powłokowa, materiał kompozytowy, przekładkowy, Nr projektu II-2/ILiŚ/2014/7. 2.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) wykonanie usługi badania zdolności patentowej oraz sporządzenie sprawozdania (zwanego dalej Sprawozdaniem) zawierającego raport z przeprowadzonego badania zdolności patentowej i opinię na temat zdolności patentowej; 2) wykonanie usługi przygotowania i dokonania międzynarodowego - europejskiego zgłoszenia patentowego (EPO) w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3) realizowanego w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii 3.Usługa badania zdolności patentowej obejmuje: 1)Badanie zdolności patentowej, o którym mowa w ust. 1) pkt. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje badanie, czy: a)rozwiązanie jest nowe w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, b)rozwiązanie posiada poziom wynalazczy w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej; c)rozwiązanie nadaje się do przemysłowego stosowania, w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. 2)Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu Sprawozdania dla każdej Technologii w ilości 2 egzemplarzy na podstawie przeprowadzonego badania zdolności patentowej dla każdej Technologii. 3)Sprawozdanie powinno zawierać także wskazanie zastosowanych metod przeprowadzenia badania zdolności patentowej. 4)Wykonawca oświadcza, że z dniem przekazania Zamawiającemu Sprawozdania przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Sprawozdania, w ramach Wynagrodzenia. a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Sprawozdania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Sprawozdania, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową niezależnie od formatu zapisu; b)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Sprawozdanie utrwalono- wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych; c)w zakresie rozpowszechniania Sprawozdania w sposób inny niż określony w punkcie b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Sprawozdania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 5)Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Sprawozdania na wszystkich polach eksploatacji określonych w punkcie 4) powyżej w ramach Wynagrodzenia. 4.W przypadku gdy na podstawie przeprowadzonego badania zdolności patentowej Wykonawca uzyska negatywną ocenę zdolności patentowej dla Technologii co wykaże w przekazanym Zamawiającemu Sprawozdaniu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty otrzymania Sprawozdania co do pozostałej do wykonania usługi dla Technologii wymienionej powyżej, dla której wykonał badanie zdolności patentowej. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje Wynagrodzenie za wykonanie usługi przygotowania i dokonania międzynarodowego - europejskiego zgłoszenia patentowego (EPO) dla Technologii. 5.Usługa przygotowania i dokonania międzynarodowego - europejskiego zgłoszenia patentowego (EPO) dla Technologii obejmuje: 1)opracowanie na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiającego dokumentacji zgłoszenia europejskiego w szczególności opis wynalazku uwzględniający wyniki badania zdolności patentowej (w tym zastrzeżenia patentowe, rysunki i schematy powołane w opisie (jeśli konieczne), skrót opisu), podanie o udzielenie patentu europejskiego oraz wszelką niezbędną dokumentację w tym zakresie; 2)tłumaczenie opracowanej dokumentacji zgłoszenia patentowego EPO na język angielski; 3)dokonanie kompletnego i prawidłowego europejskiego zgłoszenia patentowego za pośrednictwem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; 4)pisemne powiadomienie Zamawiającego o niezbędnych opłatach w postępowaniu, tj. ich wysokości i terminie wniesienia, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ich terminowe uiszczenie. 5)przygotowywanie odpowiedzi na zawiadomienia Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), 6)wszelkie, łączące się z przygotowaniem zgłoszenia patentowego i prowadzeniem postępowania o udzielenie patentu, czynności niewymienione w niniejszym ustępie, a konieczne do prawidłowego dokonania zgłoszenia i ukończenia procedury ubiegania się o uzyskanie patentu europejskiego, tzn. uzyskania ostatecznej decyzji dotyczącej przyznania lub nieprzyznania patentu. 7)Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego informowania Zamawiającego o statusie postępowania przed EPO dotyczącego europejskiego zgłoszenia patentowego dla Technologii oraz do przekazywania na bieżąco dokumentacji dotyczącej zgłoszenia oraz prowadzonego postępowania, zgromadzonej do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o przyznaniu patentu lub jego nieprzyznaniu dla Technologii zgłoszonej w związku z wykonaniem niniejszej Umowy. 8)Zamawiający na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez Wykonawcę ureguluje niezbędne opłaty urzędowe konieczne do uzyskania patentu. 6.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie świadczył usługi dla Technologii na podstawie informacji i materiałów przekazanych przez Zamawiającego. 7.Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia doradztwa i wszechstronnej pomocy w sprawach własności przemysłowej w szczególności w zakresie procedury międzynarodowych - europejskich zgłoszeń patentowych (EPO) w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. 8.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 9.Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany z najwyższą staranności, zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i wytycznymi ze strony Zamawiającego, wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności i w sposób gwarantujący pełne i prawidłowe zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 10.Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiot zamówienia będzie wolny od wad prawnych, w szczególności praw osób trzecich związanych z prawami autorskimi
 3. Kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego, niezbędnych do ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Zamawiającego ZP/02/15
  Zamawiający: Instytut Odlewnictwa, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego, niezbędnych do ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Zamawiającego, polegającej na dokonaniu międzynarodowych zgłoszeń patentowych następujących dwóch wynalazków:
  1)Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów - zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P. 404 355 w dniu 17 czerwca 2013 r., nr PCT/IB2014/000904, realizowany w ramach projektu pt. Ochrona patentowa kompozycji warstwy ceramicznej do wytwarzania form i wyrobów ceramicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.2. - Etap 1;
  2)Reaktor ciśnieniowy wytwarzający materiały o ukierunkowanej porowatości - zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P. 405 760 w dniu
  24 października 2013 r., nr PCT/IB2014/000905, realizowany w ramach projektu
  pt. Międzynarodowa ochrona patentowa reaktora ciśnieniowego wytwarzającego materiały o ukierunkowanej porowatości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.2. - Etap 2.
 4. Kompleksowa usługa rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z międzynarodowa ochroną patentową wynalazków Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów oraz Reaktor ciśnieniowy wytwarzający materiały o ukierunkowanej porowatości. ZP05
  Zamawiający: Instytut Odlewnictwa, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego, niezbędnych do ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Zamawiającego, polegającej na dokonaniu międzynarodowych zgłoszeń patentowych w procedurze PCT następujących dwóch wynalazków: 1) Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów - zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P. 404 355 w dniu 17 czerwca 2013 r. realizowany w ramach projektu pt. Ochrona patentowa kompozycji warstwy ceramicznej do wytwarzania form i wyrobów ceramicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.2. 2) Reaktor ciśnieniowy wytwarzający materiały o ukierunkowanej porowatości - zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P. 405 760 w dniu 24 października 2013 r., realizowany w ramach projektu pt. Międzynarodowa ochrona patentowa reaktora ciśnieniowego wytwarzającego materiały o ukierunkowanej porowatości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z terminami realizacji zawarty jest w załączniku A do SIWZ..
 5. PN/64/PL/PKAero/2013 Wyłonienie Rzecznika Patentowego do kontynuacji procedury zgłoszeniowej trzech wynalazków w Europejskim Urzędzie Patentowym na rok 2013
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
  Wyłonienie Rzecznika Patentowego do kontynuacji procedury zgłoszeniowej trzech wynalazków w Europejskim Urzędzie Patentowym na rok 2013 zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
  numery wynalazków:
  EP11461501, EP11461502, EP11461503
 6. wyłonienie rzecznika patentowego w celu dokonania zgłoszenia 1 wynalazku o zasięgu krajowym do Urzędu Patentowego RP z dziedziny techniki: metalurgia w ramach projektu pt. Opracowanie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w technologii ciągłego odlewania stali realizowanym w ramach PO IG Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe - ZP/0763/2012..
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest ponowne wyłonienie rzecznika patentowego, który opracuje dokumentacje zgłoszeniowe dla 1 wynalazku dokonanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a wynalazek dotyczy metalurgii..
 7. Wyłonienie rzecznika patentowego, który opracuje dokumentacje zgloszeniowe 15 wynalazków/wzorów użytkowych w celu zgłoszenia ich do Urzędu Patentowego RP z nastepujących dziedzin techniki: mechanika, budowa maszyn, robotyka lub mechatronika - nr sprawy ZP/0538/2012
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie rzecznika patentowego, który opracuje dokumentacje zgloszeniowe 15 wynalazków/wzorów użytkowych w celu zgłoszenia ich do Urzędu Patentowego RP z nastepujących dziedzin techniki: mechanika, budowa maszyn, robotyka lub mechatronika, zgodnie z opisem zawartym w pkt 3.1 SIWZ
 8. wyłonienie rzecznika patentowego w celu dokonania zgłoszenia 1 wynalazku o zasięgu krajowym do Urzędu Patentowego RP z dziedziny techniki: metalurgia- ZP/147/2012
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie rzecznika patentowego, który opracuje dokumentacje zgłoszeniowe dla 1 wynalazku użytkowego dokonanego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a wynalazki/wzory użytkowe dotyczą metalurgii