Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Marianna

w KRS

Marianna Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marianna
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1965 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Tomaszów Mazowiecki (Łódzkie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adaszkiewicz Krystyna Jadwiga, Bąbol Roman, Badełek Bożena Irena, Bogusławski Andrzej, Bronowicka Teresa Danuta, Chała Danuta, Chojka Janina Maria, Dębiec Halina, Dróżdż Janusz, Dziuba Joanna, Fau Perek Sylwia Katarzyna, Feja Stanisław, Gałka Małgorzata Urszula, Gogól Urszula Sabina, Golińska Czapla Justyna Magdalena, Grad Mieczysław Stanisław, Jabłońska Ilona Anna, Jadczak Ewa Maria, Jakubowska Jolanta Katarzyna, Janowska Paulina, Janus Andrzej Piotr, Janus Aneta Teresa, Janusik Mariola Anna, Jędraszkiewicz Winer Aleksandra, Kacprzak Zofia Janina, Kagankiewicz Urszula, Karp Jerzy, Klimek Jadwiga Aleksandra, Klimkiewicz Sławomira, Kopeć Zofia, Kotynia Wacław, Kowalewska Wioletta Edyta, Kozakowska Magdalena Krystyna, Krawczyński Artur Sławomir, Krych Teresa Cecylia, Ksyt Agata, Kubryn Wioletta Katarzyna, Kwapisz Małgorzata, Kwaśniak Wiesława Elżbieta, Laskowska Monika, Lechowska Teresa Jolanta, Maciaszczyk Krystyna, Mamełka Barbara Aniela, Marat Ewa Monika, Matera Wiesława, Mierzejewska Aneta, Mieszek Krystyna, Najmanowicz Deredas Magdalena Anna, Nowak Jadwiga Irena, Olejnik Anna Dorota, Padyk Teresa Małgorzata, Pawlak Elżbieta, Pawliczak Jolanta, Pawłowska Honorata, Perka Adam, Piątkowski Marcin Andrzej, Piechota Tadeusz, Piotrowska Jadwiga Rozalia, Poręba Małgorzata Agata, Pryczek Jadwiga, Przewoźniak Jadwiga, Roman Wioletta Ilona, Rytych Marlena Bogumiła, Sadzińska Anna, Ścieżko Jarosław, Skoczylas Marek, Sobczyk Bronisław, Sońta Ewa Tamara, Staniaszek Agnieszka Ewa, Stępniarek Joanna, Sulikowska Magdalena Beata, Sulikowska Maria, Szczepanik Jadwiga, Szymczyk Janina Maria, Teysler Elżbieta, Wilkowska Henryka Janina, Winkiel Danuta Grażyna, Wojciechowska Iwona, Wojtalczyk Marcin Krzysztof, Żak Wiesław, Zielińska Beata, Łysakowska Dorota Angelika

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczytowski Mieczysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy W Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki − KRS 0000186741
 2. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Żelechlinku, Żelechlinek − KRS 0000255881
 3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bud-uj Razem, Osiedle Niewiadów − KRS 0000307230
 4. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Budziszewice, Budziszewice − KRS 0000462011
 5. Stowarzyszenie Trzeźwości Dobry Dzień, Wolbórz − KRS 0000225725

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rzeczycy, Rzeczyca − KRS 0000144419
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Żelechlinku, Żelechlinek − KRS 0000178120
 3. Jogo - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź − KRS 0000044958

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.632.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Będków, Będków
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.632.000,00 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych).
  Usługa udzielenia kredytu jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, na straży których stoi Komisja Nadzoru Finansowego, sprawująca nadzór nad sektorem bankowym. Usługa charakteryzuje się powtarzalnością i typowością – tylko cena umożliwia odróżnienie od siebie przedmiotu zamówienia. Zasady polityki kredytowania regulują obowiązujące powszechnie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.). Oferty w postępowaniu mogą złożyć wszystkie banki działające na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.

  2. Uruchomienie kredytu przewidujemy w czterech transzach:
  I transza w dniu 26 czerwca 2017 r. - kwota 600.000,00 zł
  II transza w dniu 28 lipca 2017 r. - kwota 100.000,00 zł
  III transza w dniu 28 września 2017 r. - kwota 900.000,00 zł
  IV transza w dniu 21 grudnia 2017 r. - kwota 32.000,00 zł


  3. Planowane terminy spłaty rat kredytów:

  Spłata kredytu nastąpi w 36 ratach:
  1) Raty płatne w latach 2021 - 2024 po 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) w terminach:
  - 31 marca , 30 czerwca i 30 września 2021 r.
  - 31 marca , 30 czerwca i 30 września 2022 r.
  - 31 marca , 30 czerwca i 29 września 2023 r.
  - 29 marca , 28 czerwca i 30 września 2024 r.

  2) Raty płatne w latach 2025 - 2028 po 63.000,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)
  w terminach:
  - 31 stycznia, 30 kwietnia, 30 maja, 31 lipca, 30 września i 28 listopada 2025 r.
  - 30 stycznia, 30 kwietnia, 29 maja, 31 lipca, 30 września i 30 listopada 2026 r.  - 29 stycznia, 30 kwietnia, 28 maja, 30 lipca, 30 września i 30 listopada 2027 r.
  - 31 stycznia, 28 kwietnia, 31 maja, 31 lipca, 29 września i 30 listopada 2028 r.  3. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i liczone jako suma stawki referencyjnej powiększonej
  o marżę banku; stawkę referencyjną stanowi: stopa procentowa obliczona jako średnia arytmetyczna notowań stawek WIBOR IM z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane.
  Do wyliczenia odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni. Odsetki płatne będą w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

  4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i kwot uruchomienia transz, terminów spłaty rat kredytowych oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
  O w/w zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Obsługa bankowa budżetu Gminy w Rzeczycy na lata 2017-2019.
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
  1. Zamówieniem niniejszym objęta jest Gmina Rzeczyca i jej jednostki organizacyjne: 1) Urząd Gminy w Rzeczycy 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy 3) Gimnazjum w Rzeczycy 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy 5) Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy 2. Kompleksowa obsługa bankowa Budżetu gminy obejmuje: • otwarcie, prowadzenie i ewentualnie likwidacja rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczenia środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej; • przyjmowanie wpłat gotówkowych; • dokonywanie wypłat gotówkowych; • realizacja poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych; • sporządzanie wyciągów bankowych potwierdzających stan salda i operacji finansowych, w formie papierowej po każdej zmianie solda Zamawiającemu i pozostałym jednostkom; • wydawanie czeków; • zastrzeganie czeków zagubionych lub skradzionych; • instalacji na wniosek Zamawiającego usługi typu home-banking, przynajmniej na czterech stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy i przynajmniej na jednym komputerze w każdej z jednostek organizacyjnych Gminy objętych zamówieniem, umożliwiającej w szczególności realizację poleceń przelewów i uzyskanie informacji o historii operacji oraz stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych) oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu; • wykonywanie wypłat świadczeń rodzinnych, socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy, w ramach stałej opłaty miesięcznej; • udzielenie osobom upoważnionym informacji, w tym telefonicznych o stanie sald na rachunkach bankowych oraz wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia; • wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek Zamawiającego oraz pozostałych jednostek, bez opłat i prowizji; • zerowanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, polegającym na przekazaniu na koniec każdego dnia roboczego, kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach na wskazany rachunek Gminy Rzeczyca; • przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych bieżących i pomocniczych na wskazany rachunek Gminy Rzeczyca, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w tym zakresie; • tworzenie automatycznie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od pełnej wysokości salda na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat O/N ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy; • możliwość uruchomienia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok (kwota do 1 000 000,00 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następujących latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBIOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel In blanco. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty; • oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Odsetki naliczane będą w ostatnim dniu kwartału.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Lubochnia
  Zamawiający: Gmina Lubochnia, Lubochnia
  1. Przedmiotem zamówienia jest

  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  do wysokości 2 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu
  oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Gminy Lubochnia
  2. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia kwoty wysokości udzielonego kredytu.
  3. Planowany termin do zaciągnięcia kredytu - do 29 grudnia 2016 r.
  4. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić kredyt nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną
  5. Wykonawca nie będzie naliczał prowizji ani opłat za przyznanie i uruchomienie kredytu.
  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez wykonawcę żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych od niewykorzystanej części kredytu.
  7. Koszt kredytu składać się będzie z odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR i stałej marży.
  8. Kredyt spłacany będzie w latach 2017-2025 w miesięcznych ratach płatnych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, począwszy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2025 r. Ilość rat: 108, wysokość raty miesięcznej została określona w harmonogramie spłaty kredytu (zał. Nr 2 do SIWZ)
  9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu (wówczas ulegnie zmianie harmonogram i termin spłat kredytu).
  10. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych na dzień ostatniego dnia każdego miesiąca. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366.
  11. Kredyt będzie zabezpieczony w formie wystawienia przez Zamawiającego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  12. Dokumenty do oceny wiarygodności zdolności finansowej Kredytobiorcy stanowią załącznik Nr 6 do SIWZ.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4 000 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Wójt Gminy Ujazd, Ujazd
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4 000 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga:
  1. Kwota kredytu: do 4 000 000,00 zł (słownie: do czterech milionów złotych);
  2. Okres spłaty kredytu- kredyt spłacany będzie w latach 2017- 2024 w miesięcznych ratach;
  3. Okres kredytowania- Zamawiający zaciągnie kredyt na 8 lat z okresem spłaty kapitału od 01.01.2017r. do 31.12.2024r.;
  4. Waluta kredytu - Spłata kredytu następować będzie w walucie PLN;
  5. Przeznaczenie kredytu – pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  6. Zabezpieczenie kredytu - weksel in – blanco wraz z deklaracją wekslową;
  7. Koszt kredytu: składać się będzie z odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M (stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca))
  i stałej marży;
  8. Marża: stała w całym okresie obowiązywania umowy;
  9. Dysponowanie kredytem: kredyt będzie pobierany transzami na pisemny wniosek Zamawiającego kierowany na adres Wykonawcy w terminie: maksymalnie 72 godzin od otrzymania wniosku (dotyczy zarówno pierwszej jak i drugiej transzy). Podany czas uruchomienia kredytu będzie podstawą oceny ofert na zasadach określonych w pkt. 14 SIWZ. Przewiduje się uruchomienie 2 transz.
  Pierwsza transza: w terminie do dnia 15 grudnia 2016r. w kwocie 3 000 000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych).
  Druga transza: w terminie do dnia 22 grudnia 2016r. w kwocie 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych).
  10. Odsetki: za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366. Odsetki należą się tylko za okres od wypłaty kredytu do jego spłaty.
  11. Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej i opłat dodatkowych ani innych opłat za przyznanie i uruchomienie kredytu (koszty prowizji i pozostałych opłat należy skalkulować w marży kredytu). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych od niewykorzystanej części kredytu.
  12. Wysokość rat kapitałowych: kredyt spłacany będzie w latach 2017 - 2024
  w miesięcznych ratach płatnych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, począwszy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2024 r. Ilość rat: 96. Harmonogram spłaty kredytu: rok 2017: 8 333,33 PLN x 12 m-cy = 99 999,96 PLN, rok 2018: 37 500 PLN x 12 m-cy = 450 000 PLN, rok 2019: 45 833,33 PLN x 12 m-cy = 549 999,96 PLN, rok 2020: 45 833,33 PLN x 12 m-cy = 549 999,96 PLN, rok 2021: 45 833,33 PLN x 12 m-cy = 549 999,96 PLN, rok 2022: 50 000 PLN x 12 m-cy = 600 000 PLN, rok 2023: 50 000 PLN x 12 m-cy = 600 000 PLN, rok 2024: 50 000 PLN x 11 m-cy i 50 000,16 PLN x 1 m-c = 600 000,16 PLN
  13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty wysokości kredytu, w tym na etapie realizacji umowy, bez dodatkowych kosztów, jednakże nie mniej niż do kwoty 3 000 000,00 zł. W przypadku zmniejszenia wysokości kredytu wymagane jest proporcjonalne obniżenie rat kredytu spłacanych przez Zamawiającego.
  14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat
  i prowizji związanych z obsługą kredytu (wówczas ulegnie zmianie harmonogram
  i termin spłat kredytu). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty kredytu. W przypadku wykorzystania kredytu w zmniejszonej wysokości spłata kredytu na wniosek Zamawiającego zostanie ustalona w nowej wysokości. Spłata kredytu dokonana zostanie na rachunek wskazany w umowie kredytowej. Zamawiający ma prawo wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, każda z wpłat powoduje zmniejszenie zadłużenia pod datą jej wpływu do Wykonawcy.
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3 500 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Wójt Gminy Ujazd, Ujazd
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3 500 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: 1.Kwota kredytu: do 3 500 000,00 zł (słownie: do trzech milionów pięćset tysięcy); 2.Okres spłaty kredytu- kredyt spłacany będzie w latach 2016- 2022 w miesięcznych ratach 3.Okres kredytowania- Zamawiający zaciągnie kredyt na 7 lat z okresem spłaty kapitału od 01.01.2016r. do 31.12.2022. 4.Waluta kredytu - Spłata kredytu następować będzie w walucie PLN 5.Przeznaczenie kredytu - pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 6.Zabezpieczenie kredytu - weksel in - blanco wraz z deklaracją wekslową. 7.Koszt kredytu: składać się będzie z odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M i stałej marży 8.Marża: stała w całym okresie obowiązywania umowy 9.Dysponowanie kredytem: kredyt będzie pobierany transzami na pisemny wniosek Zamawiającego kierowany na adres Wykonawcy w terminie: maksymalnie 72 godzin od otrzymania wniosku (dotyczy zarówno pierwszej jak i drugiej transzy). Podany czas uruchomienia kredytu będzie podstawą oceny ofert na zasadach określonych w pkt. 14 SIWZ. Przewiduje się uruchomienie 2 transz: Pierwsza transza: w terminie do dnia 14 grudnia 2015r. w kwocie 2 000 000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych) Druga transza: w terminie do dnia 28 grudnia 2015r. w kwocie 1 500 000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). 10.Odsetki: za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366. Odsetki należą się tylko za okres od wypłaty kredytu do jego spłaty. 11.Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej i opłat dodatkowych ani innych opłat za przyznanie i uruchomienie kredytu (koszty prowizji i pozostałych opłat należy skalkulować w marży kredytu). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych od niewykorzystanej części kredytu. 12.Wysokość rat kapitałowych: kredyt spłacany będzie w latach 2016- 2022 w miesięcznych ratach płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, począwszy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2022r. Ilość rat 84, wysokość 83 rat miesięcznych: 41 666,67 zł., ostatnia rata: 41 666,39 zł. 13.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty wysokości udzielonego kredytu. 14.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu (wówczas ulegnie zmianie harmonogram i termin spłat kredytu). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty kredytu. W przypadku wykorzystania kredytu w zmniejszonej wysokości spłata kredytu na wniosek Zamawiającego zostanie ustalona w nowej wysokości. Spłata kredytu dokonana zostanie na rachunek wskazany w umowie kredytowej. Zamawiający ma prawo wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, każda z wpłat powoduje zmniejszenie zadłużenia pod datą jej wpływu do Wykonawcy.
 6. Kredyt długoterminowy.
  Zamawiający: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie: kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 4.000.000,00 zł., zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/155/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2015 r. Zakres zamówienia: Kwota kredytu - do wysokości 4.000.000,00 zł, ( słownie: cztery miliony złotych). Cel kredytowania - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Okres kredytowania do 31.10.2021 r. Uruchomienie kredytu w transzach maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego w miarę zaistniałych potrzeb płatniczych nie później niż do dnia 29.12.2015 r. Transze kredytu zostaną przekazane na rachunek Zamawiającego prowadzony przez ING Bank Śląski SA o numerze 82 1050 1461 1000 0023 6464 4274. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu. Kwota przekazanych środków na konto Zamawiającego do 29.12.2015 r. stanowić będzie faktyczną kwotę udzielonego kredytu. Od niewykorzystanej części kredytu postawionego do dyspozycji Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje odrębna prowizja. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Oprocentowanie - stawka depozytów międzybankowych WIBOR - 1M plus marża Banku. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych tj. w ostatnim dniu roboczym miesiąca po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu. Spłata rat kapitału będzie następować w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym, począwszy od miesiąca stycznia 2017 r. do października 2021 r. w sposób następujący: Rok Spłata kapitału ogółem Raty miesięczne 2017 - 180.000,00:12x15.000,00, 2018 - 600.000,00: 12x50.000,00 2019 - 600.000,00: 12x50 000,00 2020 - 1.200.000,00: 12 x 100.000,00 2021 - 1.420.000,00: 9 x 150.000,00 1 x 70.000,00 Razem 4.000.000,00 Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania tj. przed końcem 31.10.2021 r., jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż przedstawione w harmonogramie spłaty. Zmiana harmonogramu spłaty kapitału wymaga uprzedniego poinformowania Wykonawcy i jest uzależniona od jego zgody. Za powyższe czynności Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat lub prowizji. Wszelkie zmiany w umowie będą wprowadzane w formie aneksu akceptowanego przez obie strony. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu. Poza oprocentowaniem kredytu wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielonego zamówienia. Zabezpieczeniem kredytu wraz z odsetkami wynikającymi z oprocentowania kredytu, w okresie kredytowania będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową będzie kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta..
 7. Obsługa bankowa budżetu Gminy Ujazd oraz jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Wójt Gminy Ujazd, Ujazd
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Ujazd oraz jednostek organizacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 8. Wybór banku do udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu Gminy Inowłódz w 2015 roku do wysokości 1.000.000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Inowłódz, Inowłódz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  i pożyczek, budżetu Gminy Inowłódz w 2015 roku do wysokości 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).
  2. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia kwoty wysokości udzielonego kredytu.
  3. Kredyt będzie pobierany transzami na pisemny wniosek Zamawiającego kierowany na adres Wykonawcy (pisemnie, faksem, drogą elektroniczną) w terminie maksymalnie 72 godzin od otrzymania wniosku. Podany czas uruchomienia kredytu będzie podstawą oceny ofert na zasadach określonych w pkt. 13 SIWZ.
  Przewiduje się uruchomienie dwóch transz:
  I transza w dniu 27 listopada 2015 r. w kwocie 500.000,00 zł
  II transza w dniu 16 grudnia 2015 r. w kwocie 500.000,00 zł
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości i terminów uruchomienia transz.
  4. Wykonawca nie będzie naliczał prowizji za uruchomienie kredytu oraz poszczególnych transz.
  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych od niewykorzystanej części kredytu.
  6. Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek od kwoty kredytu.
  7. Kredyt spłacany będzie w latach 2023-2030 w miesięcznych ratach płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, począwszy od dnia 31.01.2023 r. do dnia 31.12.2030 r.
  8. Harmonogram spłaty kredytu:
  - rok 2023: 10.000,00 PLN x 12 m-cy = 120.000,00 PLN
  - rok 2024: 10.000,00 PLN x 12 m-cy = 120.000,00 PLN
  - rok 2025: 10.000,00 PLN x 12 m-cy = 120.000,00 PLN
  - rok 2026: 10.000,00 PLN x 12 m-cy = 120.000,00 PLN
  - rok 2027: 10.000,00 PLN x 12 m-cy = 120.000,00 PLN
  - rok 2028: 10.000,00 PLN x 12 m-cy = 120.000,00 PLN
  - rok 2029: 10.000,00 PLN x 12 m-cy = 120.000,00 PLN
  - rok 2030: 20.000,00 PLN x 4 m-ce = 80.000,00 PLN
  - rok 2030: 10.000,00 PLN x 8 m-cy = 80.000,00 PLN
  9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu (wówczas ulegnie zmianie harmonogram i termin spłat kredytu).
  10. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, którego dotyczą. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366.
  11. Kredyt będzie zabezpieczony w formie wystawienia przez Zamawiającego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Inne osoby dla Szewczyk (1000 osób):