Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Wincenty Kazimierz

w KRS

Wincenty Kazimierz Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wincenty
Drugie imię:Kazimierz
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1944 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Czarnylas (Wielkopolskie)
Przetargi:52 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bielecka Anna, Jędrasik Ireneusz Piotr, Niemand Henryka, Noskowicz Stanisław, Pietralczyk Idzi, Pietralczyk Kazimierz Józef, Romanowski Józef, Serafin Janina Kazimiera, Talaga Danuta Teresa, Wietecki Marek Piotr, Zapart Jan Ludwik

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ochotnicza Straż Pożarna W Czarnymlesie, Czarnylas − KRS 0000028738
 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przygodzicach Z Siedzibą W Czarnymlesie, Czarnylas − KRS 0000200723
 3. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas i Hetmanów Złotnica, Czarnylas − KRS 0000055262

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jutrzenka, Szklarka Myślniewska − KRS 0000215535

Powiązane przetargi (52 szt.):
 1. Dostawa mieszanki kamiennej i wysiewki torowej oraz świadczenie usług równiarką samobieżną , walcem statycznym samobieżnym i walcem wibracyjnym, na wykonanie remontów oraz bieżącej naprawy dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów w 2017 r.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa mieszanki kamiennej na wykonanie remontów i bieżącej naprawy dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów o granulacji 0 – 31 mm i 0 – 63 mm ze skał średnio twardych z wyłączeniem skał wapiennych i serpentynitu, w ilości do 500 ton oraz wysiewki kamiennej (kolejowej) w ilości do 1100 ton. Do kruszywa należy dołączyć świadectwo jakości kruszywa od producenta, określające, że kruszywo dobrze się klinuje oraz, że nie zmieni swojej struktury w przypadku pozostawienia go bez przykrycia. Mieszankę należy dostarczyć na miejsce wbudowania wskazane przez Zamawiającego. Dostawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego; 2) sukcesywne na podstawie odrębnych zgłoszeń naprawy dróg równiarką samojezdną o mocy min. 100 KM, walcem statycznym samobieżnym o ciężarze 10 ton i walcem wibracyjnym o ciężarze 3 -5 ton przy wykorzystaniu materiałów określonych w punkcie 1 powyżej; Zamawiający wyznaczy osobę, która będzie zgłaszała telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej zapotrzebowanie na dostawę mieszanki kamiennej, wysiewki torowej oraz świadczenie usług równiarką i walcami. Wykonawca jest zobowiązany w zaoferowanej cenie za wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględnić wszystkie koszty tj. załadunek, transport na miejsce dostawy oraz rozładunek. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót przed ich rozpoczęciem sołtysowi, przewodniczącemu komitetu osiedlowego lub radnemu. Wykonanie robót na terenie danego sołectwa lub osiedla potwierdzał będzie sołtys, przewodniczący komitetu osiedlowego lub radny z danego okręgu na kartach drogowych po zakończonych robotach. Wykonane prace podlegać będą komisyjnemu odbiorowi. Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na postawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: co najmniej 1 osoba, której praca polega na operowaniu walcem, co najmniej 1 osoba, której praca polega na operowaniu równiarką oraz co najmniej 1 osoba, której praca polega na kierowaniu pojazdem dostarczającym wysiewkę torową lub mieszankę kamienną. Wykonawca udokumentuje zatrudnienie tych osób w następujący sposób: złożenie oświadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczanym w tym wezwaniu terminie wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, które dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów/umowy o pracę wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów/umowy powinna zostać zanimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zwrotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń , zanimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przewiduje się następujące sankcje za niespełnienie ww. wymagań Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę zamawiający może się zwrócić o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Możdżanów-Bogdaj
  Zamawiający: Urząd Gminy Sośnie, Sośnie
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej poprzez zmianę nawierzchni z tłuczniowej na asfaltową wraz z podbudową. Konstrukcja nawierzchni jezdni:
  - szerokość 4,0 m
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5 cm
  - warstwa wyrównująca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
  - warstwa odziarniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
 3. Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych, tłuczniowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  Zamawiający: Gmina Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski
  Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych, tłuczniowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na bieżącym utrzymaniu i naprawie dróg o nawierzchni gruntowej i o nawierzchni utwardzonej tłuczniem na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski. W zależności od potrzeb Zamawiającego, na indywidualne zlecenie, Wykonawca będzie realizował poszczególne zamówienia cząstkowe. Zlecone zamówienia cząstkowe, dotyczące poszczególnych odcinków dróg, winny być realizowane niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni od dnia, w którym przyjęto zlecenie. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, na podstawie zleceń, w których wskazane zostaną drogi do równania, profilowania i wałowani, uzupełnienia tłucznia. Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych obejmuje następujące roboty cząstkowe: 1. Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych bez użycia kruszywa kamiennego, 2. Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z wypełnianiem ubytków kruszywem kamiennym, wysiewką torową, 3. Wałowanie dróg, 4. Wbudowanie kruszywa kamiennego – 1Mg, 5. Wbudowanie wysiewki torowej – 1Mg, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2017r., które należy wykonać zgodnie z poniższym szczegółowym zakresem rzeczowym zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik do Zaproszenia. Ad 1. Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych bez użycia kruszywa kamiennego ma na celu likwidację wybojów i innych ubytków, a także korektę profilu poprzecznego w celu umożliwienia odprowadzenia wody z korony drogi, materiałem pochodzącym z otoczenia drogi. Roboty należy wykonywać równiarkami. Jednostką obmiarową jest 1m2 równanej drogi o szerokości 4m. Przewidywana długość dróg do mechanicznego równania wynosi 25 km. Ad 2. Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z wypełnianiem ubytków kruszywem kamiennym, wysiewką torową polega na likwidacji wybojów i innych nierówności poprzez rozścielenie kruszywa kamiennego. Roboty można wykonywać równiarkami. Jednostką obmiarową jest 1 Mg rozścielonego kruszywa. Przewidywana ilość kruszywa do wbudowania wynosi 1500 Mg i wysiewki torowej 500 Mg. Ad 3. Wałowanie ma na celu zagęszczenie gruntu lub innego kruszywa. Obejmuje kilkakrotny przejazd walcem o ciężarze min. 5 ton w celu uzyskania właściwego zagęszczenia nawierzchni. Za właściwe zagęszczenie rozumie się uzyskanie wskaźnika 1,0. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wałowanej drogi o szerokości 4m. Przewidywana maksymalna długość dróg do wałowania wynosi 25 km. Ad 4 i 5. Wbudowanie kruszywa kamiennego wysiewki torowej na zlecenie i w uzgodnionej z Zamawiającym w ilości Mg. Warunki realizacji zamówienia: 1. Roboty winny być realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie pisemne, drogą mailową lub telefoniczne, w którym Zamawiający określać będzie lokalizację, rodzaj, zakres, kolejność i termin wykonania. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla okolicznych mieszkańców i firm oraz do uporządkowania terenu po zakończeniu robót ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów do posesji. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty badań, odbiorów, odtwarzania terenu do stanu pierwotnego, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w ogólnych warunkach umowy. 4. Rozliczenie za roboty będzie dokonywane na podstawie szczegółowych obmiarów po ich potwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadkach gdy wystąpi konieczność równania na szerokości innej niż 4m, do obmiaru zostanie zastosowany wskaźnik korygujący proporcjonalnie do zmienionej szerokości za 1 m2 . 5. Wykonawca przystąpi do realizacji robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze liczone od daty określonej w pisemnym zgłoszeniu. 6. Podany zakres rzeczowy robót jest orientacyjny, maksymalny. Zamawiający, zastrzega możliwość zmian w ilości poszczególnych asortymentów robót. 7. Minimalny zakres rzeczowy który Zamawiający zleci Wykonawcy wyniesie 60% wartości całej umowy.
 4. Dostawa mieszanki kamiennej i wysiewki torowej oraz świadczenie usług równiarką samobieżną , walcem statycznym samobieżnym i walcem wibracyjnym, na wykonanie remontów oraz bieżącej naprawy dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów w 2016 r.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa mieszanki kamiennej na wykonanie remontów i bieżącej naprawy dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów o granulacji 0 – 31 mm i 0 – 63 mm ze skał średnio twardych z wyłączeniem skał wapiennych i serpentynitu, w ilości do 1200 ton oraz wysiewki kamiennej (kolejowej) w ilości do 500 ton. Do kruszywa należy dołączyć świadectwo jakości kruszywa od producenta, określające, że kruszywo dobrze się klinuje oraz, że nie zmieni swojej struktury w przypadku pozostawienia go bez przykrycia. Mieszankę należy dostarczyć na miejsce wbudowania wskazane przez Zamawiającego. Dostawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego; 2) świadczenie usługi równiarką samojezdną o mocy min. 100 KM, walcem statycznym samobieżnym o ciężarze 10 ton i walcem wibracyjnym o ciężarze 3 -5 ton przy remontach i naprawie dróg; 3) wykonanie zamówienia zgodnie z potrzebami Gminy i Miasta Odolanów, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia potrzeb droga telefoniczną; Zamawiający wyznaczy osobę, która będzie zgłaszała telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej zapotrzebowanie na dostawę mieszanki kamiennej, wysiewki torowej oraz świadczenie usług równiarką i walcami. Dostawca jest zobowiązany w zaoferowanej cenie za wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględnić wszystkie koszty tj. załadunek, transport na miejsce dostawy oraz rozładunek. Wykonanie dostawy i usługi ma terenie danego sołectwa lub osiedla potwierdzał będzie sołtys, przewodniczący komitetu osiedlowego lub radny z danego okręgu na kartach drogowych. Dostawy i usługi podlegać będą komisyjnemu odbiorowi. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na postawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: co najmniej jedna osoba, której praca polega na obsłudze walca oraz co najmniej jedna osoba, której praca polega na obsłudze równiarki. Wykonawca udokumentuje zatrudnienie tych osób w następujący sposób: złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań w następujący sposób: każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.Przewiduje się następujące sankcje za niespełnienie ww. wymagań Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników w ciągu drogi krajowej nr 11 na terenie gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2016/2017
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników w ciągu drogi krajowej nr 11 na terenie gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2016/2017 obejmuje: 1. Bieżące usuwanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach i chodnikach (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej); 2. Bieżące odśnieżanie jezdni i chodników na całej szerokości; 3. Zakup, gromadzenie, przygotowanie środków chemicznych i materiałów uszarstniających oraz mieszanek tych środków; 4. Załadunek i wywóz śniegu na odległość do 1 km; 5. W przypadku odśnieżania – sypanie piaskiem (mieszanką) wyznaczonych miejsc tj. : - drogi przy kościołach, szkołach, przedszkolach, przystankach autobusowych MZK i PKS, - skrzyżowania przy drogach powiatowych i gminnych, - zakręty, wzniesienia do 300 mb w obrębie ww. obiektów; 5. W przypadku śliskości zimowej – sypanie ciągów dróg w następującej kolejności: - drogi powiatowe, - drogi gminne asfaltowe, - drogi gminne pozostałe, 6. Zimowe utrzymanie chodników należy prowadzić wg standardów dot. zimowego utrzymania dróg określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 7. Rozpoczęcie prac zgodnie ze standardami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej; 8. Termin na rozpoczęcie pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników należy uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Gminy; 9. Każdorazowo przystąpienie do załadunku i wywozu śniegu może być wykonywane za zgodą lub na polecenie wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy; 10. Każdorazowo przystąpienie do odśnieżania lub posypywania środkami uszarstniającymi chodników może być wykonywane za zgodą lub na polecenie wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy; 11. Kierowanie całokształtem zimowego utrzymania w przedmiotowym zakresie; 12. Składanie meldunków do wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy Przygodzice z częstotliwością żądaną przez urząd; 13. Wykonywanie zadań związanych z akcją „Zima” solidnie i na bieżąco niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia; 14. Wyposażenie każdego pojazdu biorącego udział w akcji w indywidualne środki łączności, telefony komórkowe; 15. Wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników będzie każdorazowo potwierdzane : - w zakresie odśnieżania dróg przez Sołtysa danego Sołectwa; - w zakresie usuwania śliskości zimowej na drogach przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy Przygodzice; - w zakresie odśnieżania i posypywania środkami uszarstniającymi chodników przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy Przygodzice; - w zakresie załadunku i wywozu śniegu przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy Przygodzice; 16. Wykonawca odpowiada w pełni za stan bezpośredni ruchu drogowego na powierzonych odcinkach dróg i chodników; 17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia i szkody wobec osób trzecich związane z niewłaściwym wykonaniem usługi lub wykonaniem niezgodnie ze standardem zimowego utrzymania; 18. Wykonawca ma obowiązek posprzątać do 28 kwietnia 2017 roku pozostały po zimie na drogach i chodnikach żwir. 19. Wszystkie usługi wykonywane w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników należy wykonywać zgodnie z załączoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 20. Wykonawca zobowiązany będzie do podania numeru/-ów telefonu utrzymywanych w pełnym dyżurze (24/ dobę i 7/tydzień) do kontaktów z Zamawiającym, w celu realizacji zamówienia
 6. Dostawa mieszanki kamiennej i wysiewki torowej oraz świadczenie usług równiarką samobieżną , walcem statycznym samobieżnym i walcem wibracyjnym, na wykonanie remontów oraz bieżącej naprawy dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów w 2016 r.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa mieszanki kamiennej na wykonanie remontów i bieżącej naprawy dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów o granulacji 0 - 31 mm i 0 - 63 mm ze skał średnio twardych z wyłączeniem skał wapiennych i serpentynitu, w ilości do 1200 ton oraz wysiewki kamiennej (kolejowej) w ilości do 500 ton. Do kruszywa należy dołączyć świadectwo jakości kruszywa od producenta, określające, że kruszywo dobrze się klinuje oraz, że nie zmieni swojej struktury w przypadku pozostawienia go bez przykrycia. Mieszankę należy dostarczyć na miejsce wbudowania wskazane przez Zamawiającego. Dostawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego; 2) sukcesywne na podstawie odrębnych zgłoszeń naprawy dróg równiarką samojezdną o mocy min. 100 KM, walcem statycznym samobieżnym o ciężarze 10 ton i walcem wibracyjnym o ciężarze 3 -5 ton przy wykorzystaniu materiałów określonych w punkcie 1 powyżej; 3) wykonanie zamówienia zgodnie z potrzebami Gminy i Miasta Odolanów, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia potrzeb droga telefoniczną; Zamawiający wyznaczy osobę, która będzie zgłaszała telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej zapotrzebowanie na dostawę mieszanki kamiennej, wysiewki torowej oraz świadczenie usług równiarką i walcami. Dostawca jest zobowiązany w zaoferowanej cenie za wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględnić wszystkie koszty tj. załadunek, transport na miejsce dostawy oraz rozładunek. Wykonanie dostawy i usługi ma terenie danego sołectwa lub osiedla potwierdzał będzie sołtys, przewodniczący komitetu osiedlowego lub radny z danego okręgu na kartach drogowych. Dostawy i usługi podlegać będą komisyjnemu odbiorowi..
 7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik (dz. nr 330)
  Zamawiający: Urząd Gminy Sośnie, Sośnie
  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej poprzez zmianę nawierzchni jezdni gruntowej na nawierzchnię asfaltową.
 8. Utrzymanie dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Przedborów w 2016r.
  Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przedborów, Mikstat
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie prowadzone p.n. Utrzymanie dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Przedborów w 2016r.. Zamówienie zostało podzielone na cztery części: 1) Cześć pierwsza: Obręb leśny Ostrzeszów 2 Cześć druga: Obręb leśny Przedborów 3 Cześć trzecia: Obręb leśny Węglewice 4) Cześć czwarta: Obręb leśny Sokolniki Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: 1. Cześć pierwsza: Obręb leśny Ostrzeszów a) korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni b) profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej c) uzupełnienie ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 lub 0/63 mm lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 0/63 2. Cześć druga: Obręb leśny Przedborów a) korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni b) profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej c) uzupełnienie ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 lub 0/63 mm lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 0/63 3. Cześć trzecia - Obręb leśny Węglewice a) korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni b) profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej c) uzupełnienie ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 lub 0/63 mm lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 0/63 4. Cześć czwarta: Obręb leśny Sokolniki a) korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni b) profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej c) uzupełnienie ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 lub 0/63 mm lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 0/63 Szacunkowa powierzchnia wykonania w/w remontów została określona według Programu Funkcjonalno - Użytkowego, stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnej liczby m2 powierzchni objętych przedmiotem zamówienia jak i ilości tłucznia, który będzie niezbędny do realizacji zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość m2 powierzchni a w konsekwencji i przewidywalną ilość tłucznia który będzie niezbędny do realizacji zamówienia. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość m2 powierzchni tym samym i ilość tłucznia niezbędnego do realizacji zamówienia może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Zamawiający zleci przynajmniej 80 % ilości robót określonych według Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają nw załączniki stanowiące Program Funkcjonalno - Użytkowy i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: - Załącznik 10 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy - Załącznik 10.1 do SIWZ - kosztorys ofertowy dla Części nr 1 Obręb Ostrzeszów - Załącznik 10.2 do SIWZ - kosztorys ofertowy dla Części nr 2 Obręb Przedborów - Załącznik 10.3 do SIWZ - kosztorys ofertowy dla Części nr 2 Obręb Węglewice - Załącznik 10.4 do SIWZ - kosztorys ofertowy dla Części nr 2 Obręb Sokolniki - Załącznik 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 9. Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Antonin w 2016 roku
  Zamawiający: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Antonin, Przygodzice
  Przedmiotem zamówienia jest remont dróg leśnych na terenie trzech obrębów leśnych na terenie Nadleśnictwa Antonin polegający na:
  1.Dostawa i wbudowanie kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0/63 mm (50% kruszywa) i 0/31,5 mm (50% kruszywa) na drodze leśnej.
  2.Dostawa i wbudowanie kruszywa łamanego, uzyskanego w wyniku pokruszenia odpadów betonowych lub ceglanych o frakcji 0/63 mm (50% kruszywa) i 0/31,5 mm (50% kruszywa) na drodze leśnej.
  3.Dostawa i wbudowanie piasku, jako podbudowy na drodze leśnej.
  4.Wykonanie wymiany przepustów z rur pcv fi 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm i z rur betonowych fi 100 cm na drodze leśnej o długości 5,00 m z dwoma ściankami betonowymi (lane, murowane lub z prefabrykatów).
  5.Faszynowanie - w zależności od potrzeb na gruncie.
  W zakres wchodzą roboty ziemne - wykop i nasyp wraz z wywozem i utylizacją urobku.
  6.Równanie i wałowanie dróg.
  Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie i wbudowanie w wskazane odcinki drogi leśnej kruszywa w następujący sposób:
  - dostawa samochodami-wywrotkami kruszywa na miejsce wbudowania,
  - rozścielenie dolnej warstwy kruszywa frakcji 0/63mm (50% grubości warstwy),
  - rozścielenie górnej warstwy kruszywa frakcji 0/31,5mm (50% grubości warstwy),
  - wyprofilowanie i utwardzenie (uwałowanie górnej warstwy kruszywa do spadku umożliwiającego prawidłowy spływ wody z nawierzchni jezdni, a także umożliwiającego poprawne prowadzenie ruchu pojazdów,
  - naprawę uszkodzonych dróg, po których odbywać się będzie transport kamienia na drogi remontowane ( naprawa poprzez wyrównanie) na koszt Wykonawcy.
  Łączna grubość warstw kamienia zostanie ustalona podczas przekazania placu budowy.
  Szacuję się, że będzie ona wynosiła 10-20cm. Szerokość jezdni, na której będzie wbudowywany kamień, zostanie ustalona podczas przekazywania placu budowy.
  Podane ilości w przedmiarze robót są szacowane dla celów wyceny i mogą ulec zmianie podczas wykonawstwa robót.
  Całkowita szacunkowa wielkość zamówienia: 4400 ton kruszywa granitowego, 1750 ton kruszywa budowlanego i 150 ton piasku.
  Zamawiający nie dopuszcza kruszyw zamiennych.
  Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i SST.
 10. Odśnieżanie dróg gminnych zamiejskich na terenie Gminy Odolanów sezonie zimowym 2015/2016.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części (zadań) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części zamówienia (zadań). Oferta złożona na daną część zamówienia (zadanie) musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla danej części (zadania). 1. Rejon I (Wieś Huta, Wieś Nadstawki) 2. Rejon II (Wieś Świeca I, Wieś Świeca II) 3. Rejon III (ulice wewnątrz wsi Boników, Droga Boników- Bałamącek, Wieś Garki) 4. Rejon IV (Wieś Uciechów, Wieś Raczyce) 5. Rejon V (Wieś Tarchały Wielkie, Wieś Tarchały Małe, Wieś Gorzyce Małe) 6. Rejon VI (Wieś Nabyszyce, Wieś Wierzbno) 7. Rejon VII (Wieś Gliśnica) W zakresie zadania nr 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Odolanów w sezonie zimowym 2015 -2016 o łącznej długości 78,98 km, sprzętem i z zastosowaniem materiałów Wykonawcy. Całość zamówienia podzielona jest na VII Rejonów do odśnieżania (zestawienie rejonów stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Wymagania dotyczące sprzętu: a) Wykonawca zobowiązany jest dysponować (na każdy rejon) pojazdem mechanicznym przystosowanym do odśnieżania dróg z aktualnym, ubezpieczeniem OC. Za pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania dróg Zamawiający uzna pojazd mechaniczny z napędem na dwie osie o mocy silnika 60 KM, wyposażony w regulowany pług śnieżny o szerokości lemiesza min. 280 cm z gumową listwą zgarniającą. b) Każdy pojazd powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: a) Przystąpienie do odśnieżania niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei zamieci śnieżnych. Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg nie mogą być rozpoczęte później niż w ciągu do 6 godz. po ustaniu opadów śniegu. b) Usuwanie śniegu z dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości drogi. Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych i miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych; c) Używania sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogu podanego wyżej Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. 4. Pozostałe warunki: a) Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych; b) Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; c) Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę niż wymienioną w konkretnym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego; d) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę będzie płatne za prace faktycznie wykonane na podstawie miesięcznej faktury, wypełnionej i podpisanej każdorazowo przez Sołtysów wsi karty godzinowej pracy sprzętu. W zakresie zadania nr 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Odolanów w sezonie zimowym 2015-2016 o łącznej długości 78,98 km, sprzętem i z zastosowaniem materiałów Wykonawcy. Całość zamówienia podzielona jest na VII Rejonów do odśnieżania (zestawienie rejonów stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Wymagania dotyczące sprzętu: a) Wykonawca zobowiązany jest dysponować (na każdy rejon) pojazdem mechanicznym przystosowanym do odśnieżania dróg z aktualnym, ubezpieczeniem OC. Za pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania dróg Zamawiający uzna pojazd mechaniczny z napędem na dwie osie o mocy silnika 60 KM, wyposażony w regulowany pług śnieżny o szerokości lemiesza min. 280 cm z gumową listwą zgarniającą. b) Każdy pojazd powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: a) Przystąpienie do odśnieżania niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei zamieci śnieżnych. Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg nie mogą być rozpoczęte później niż w ciągu do 6 godz. po ustaniu opadów śniegu. b) Usuwanie śniegu z dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości drogi. Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych i miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych; c) Używania sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogu podanego wyżej Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. 4. Pozostałe warunki: a) Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych; b) Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; c) Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę niż wymienioną w konkretnym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego; d) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę będzie płatne za prace faktycznie wykonane na podstawie miesięcznej faktury, wypełnionej i podpisanej każdorazowo przez Sołtysów wsi karty godzinowej pracy sprzętu. W zakresie zadania nr 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Odolanów w sezonie zimowym 2015-2016 o łącznej długości 78,98 km, sprzętem i z zastosowaniem materiałów Wykonawcy. Całość zamówienia podzielona jest na VII Rejonów do odśnieżania (zestawienie rejonów stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Wymagania dotyczące sprzętu: a) Wykonawca zobowiązany jest dysponować (na każdy rejon) pojazdem mechanicznym przystosowanym do odśnieżania dróg z aktualnym, ubezpieczeniem OC. Za pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania dróg Zamawiający uzna pojazd mechaniczny z napędem na dwie osie o mocy silnika 60 KM, wyposażony w regulowany pług śnieżny o szerokości lemiesza min. 280 cm z gumową listwą zgarniającą. b) Każdy pojazd powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: a) Przystąpienie do odśnieżania niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei zamieci śnieżnych. Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg nie mogą być rozpoczęte później niż w ciągu do 6 godz. po ustaniu opadów śniegu. b) Usuwanie śniegu z dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości drogi. Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych i miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych; c) Używania sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogu podanego wyżej Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. 4. Pozostałe warunki: a) Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych; b) Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; c) Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę niż wymienioną w konkretnym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego; d) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę będzie płatne za prace faktycznie wykonane na podstawie miesięcznej faktury, wypełnionej i podpisanej każdorazowo przez Sołtysów wsi karty godzinowej pracy sprzętu. W zakresie zadania nr 4: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Odolanów w sezonie zimowym 2015-2016 o łącznej długości 78,98 km, sprzętem i z zastosowaniem materiałów Wykonawcy. Całość zamówienia podzielona jest na VII Rejonów do odśnieżania (zestawienie rejonów stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Wymagania dotyczące sprzętu: a) Wykonawca zobowiązany jest dysponować (na każdy rejon) pojazdem mechanicznym przystosowanym do odśnieżania dróg z aktualnym, ubezpieczeniem OC. Za pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania dróg Zamawiający uzna pojazd mechaniczny z napędem na dwie osie o mocy silnika 60 KM, wyposażony w regulowany pług śnieżny o szerokości lemiesza min. 280 cm z gumową listwą zgarniającą. b) Każdy pojazd powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: a) Przystąpienie do odśnieżania niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei zamieci śnieżnych. Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg nie mogą być rozpoczęte później niż w ciągu do 6 godz. po ustaniu opadów śniegu. b) Usuwanie śniegu z dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości drogi. Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych i miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych; c) Używania sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogu podanego wyżej Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. 4. Pozostałe warunki: a) Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych; b) Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; c) Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę niż wymienioną w konkretnym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego; d) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę będzie płatne za prace faktycznie wykonane na podstawie miesięcznej faktury, wypełnionej i podpisanej każdorazowo przez Sołtysów wsi karty godzinowej pracy sprzętu. W zakresie zadania nr 5: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Odolanów w sezonie zimowym 2015-2016 o łącznej długości 78,98 km, sprzętem i z zastosowaniem materiałów Wykonawcy. Całość zamówienia podzielona jest na VII Rejonów do odśnieżania (zestawienie rejonów stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Wymagania dotyczące sprzętu: a) Wykonawca zobowiązany jest dysponować (na każdy rejon) pojazdem mechanicznym przystosowanym do odśnieżania dróg z aktualnym, ubezpieczeniem OC. Za pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania dróg Zamawiający uzna pojazd mechaniczny z napędem na dwie osie o mocy silnika 60 KM, wyposażony w regulowany pług śnieżny o szerokości lemiesza min. 280 cm z gumową listwą zgarniającą. b) Każdy pojazd powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: a) Przystąpienie do odśnieżania niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei zamieci śnieżnych. Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg nie mogą być rozpoczęte później niż w ciągu do 6 godz. po ustaniu opadów śniegu. b) Usuwanie śniegu z dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości drogi. Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych i miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych; c) Używania sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogu podanego wyżej Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. 4. Pozostałe warunki: a) Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych; b) Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; c) Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę niż wymienioną w konkretnym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego; d) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę będzie płatne za prace faktycznie wykonane na podstawie miesięcznej faktury, wypełnionej i podpisanej każdorazowo przez Sołtysów wsi karty godzinowej pracy sprzętu. W zakresie zadania nr 6: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Odolanów w sezonie zimowym 2015-2016 o łącznej długości 78,98 km, sprzętem i z zastosowaniem materiałów Wykonawcy. Całość zamówienia podzielona jest na VII Rejonów do odśnieżania (zestawienie rejonów stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Wymagania dotyczące sprzętu: a) Wykonawca zobowiązany jest dysponować (na każdy rejon) pojazdem mechanicznym przystosowanym do odśnieżania dróg z aktualnym, ubezpieczeniem OC. Za pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania dróg Zamawiający uzna pojazd mechaniczny z napędem na dwie osie o mocy silnika 60 KM, wyposażony w regulowany pług śnieżny o szerokości lemiesza min. 280 cm z gumową listwą zgarniającą. b) Każdy pojazd powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: a) Przystąpienie do odśnieżania niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei zamieci śnieżnych. Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg nie mogą być rozpoczęte później niż w ciągu do 6 godz. po ustaniu opadów śniegu. b) Usuwanie śniegu z dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości drogi. Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych i miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych; c) Używania sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogu podanego wyżej Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. 4. Pozostałe warunki: a) Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych; b) Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; c) Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę niż wymienioną w konkretnym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego; d) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę będzie płatne za prace faktycznie wykonane na podstawie miesięcznej faktury, wypełnionej i podpisanej każdorazowo przez Sołtysów wsi karty godzinowej pracy sprzętu. W zakresie zadania nr 7: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Odolanów w sezonie zimowym 2015-2016 o łącznej długości 78,98 km, sprzętem i z zastosowaniem materiałów Wykonawcy. Całość zamówienia podzielona jest na VII Rejonów do odśnieżania (zestawienie rejonów stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Wymagania dotyczące sprzętu: a) Wykonawca zobowiązany jest dysponować (na każdy rejon) pojazdem mechanicznym przystosowanym do odśnieżania dróg z aktualnym, ubezpieczeniem OC. Za pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania dróg Zamawiający uzna pojazd mechaniczny z napędem na dwie osie o mocy silnika 60 KM, wyposażony w regulowany pług śnieżny o szerokości lemiesza min. 280 cm z gumową listwą zgarniającą. b) Każdy pojazd powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: a) Przystąpienie do odśnieżania niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei zamieci śnieżnych. Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg nie mogą być rozpoczęte później niż w ciągu do 6 godz. po ustaniu opadów śniegu. b) Usuwanie śniegu z dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości drogi. Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych i miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych; c) Używania sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogu podanego wyżej Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. 4. Pozostałe warunki: a) Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych; b) Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; c) Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę niż wymienioną w konkretnym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego; d) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę będzie płatne za prace faktycznie wykonane na podstawie miesięcznej faktury, wypełnionej i podpisanej każdorazowo przez Sołtysów wsi karty godzinowej pracy sprzętu..
 11. Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Nowy Staw I etap
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów, Pleszew
  Przebudowa drogi leśnej wraz z rowami i przepustami, o nawierzchni tłuczniowej na podsypce z pospółki, dłudość 760 mb, szerokość 3,50 m plus pobocza 2x0.75 m
 12. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników w ciągu drogi krajowej nr 11 na terenie gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2015/2016
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników w ciągu drogi krajowej nr 11 na terenie gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2015/2016 obejmuje: 1. Bieżące usuwanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach i chodnikach (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej); 2. Bieżące odśnieżanie jezdni i chodników na całej szerokości; 3. Zakup, gromadzenie, przygotowanie środków chemicznych i materiałów uszarstniających oraz mieszanek tych środków; 4. Załadunek i wywóz śniegu na odległość do 1 km; 5. W przypadku odśnieżania - sypanie piaskiem (mieszanką) wyznaczonych miejsc tj. : - drogi przy kościołach, szkołach, przedszkolach, przystankach autobusowych MZK i PKS, - skrzyżowania przy drogach powiatowych i gminnych, - zakręty, wzniesienia do 300 mb w obrębie ww. obiektów; 5. W przypadku śliskości zimowej - sypanie ciągów dróg w następującej kolejności: - drogi powiatowe, - drogi gminne asfaltowe, - drogi gminne pozostałe, 6. Zimowe utrzymanie chodników należy prowadzić wg standardów dot. zimowego utrzymania dróg określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 7. Rozpoczęcie prac zgodnie ze standardami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej; 8. Termin na rozpoczęcie pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników należy uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Gminy; 9. Każdorazowo przystąpienie do załadunku i wywozu śniegu może być wykonywane za zgodą lub na polecenie wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy; 10. Każdorazowo przystąpienie do odśnieżania lub posypywania środkami uszarstniającymi chodników może być wykonywane za zgodą lub na polecenie wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy; 11. Kierowanie całokształtem zimowego utrzymania w przedmiotowym zakresie; 12. Składanie meldunków do wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy Przygodzice z częstotliwością żądaną przez urząd; 13. Wykonywanie zadań związanych z akcją Zima solidnie i na bieżąco niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia; 14. Wyposażenie każdego pojazdu biorącego udział w akcji w indywidualne środki łączności, telefony komórkowe; 15. Wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników będzie każdorazowo potwierdzane : - w zakresie odśnieżania dróg przez Sołtysa danego Sołectwa; - w zakresie usuwania śliskości zimowej na drogach przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy Przygodzice; - w zakresie odśnieżania i posypywania środkami uszarstniającymi chodników przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy Przygodzice; - w zakresie załadunku i wywozu śniegu przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy Przygodzice; 16. Wykonawca odpowiada w pełni za stan bezpośredni ruchu drogowego na powierzonych odcinkach dróg i chodników; 17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia i szkody wobec osób trzecich związane z niewłaściwym wykonaniem usługi lub wykonaniem niezgodnie ze standardem zimowego utrzymania; 18. Wykonawca ma obowiązek posprzątać do 30 kwietnia danego roku pozostały po zimie na drogach i chodnikach żwir. 19. Wszystkie usługi wykonywane w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników należy wykonywać zgodnie z załączoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną
 13. Przebudowa ul. Leśnej w Raczycach - etap I
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ul. Leśnej w Raczycach na długości 0,555 km , o szer. 4,30 m. Zakres zadania obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie wzmocnienia i pogrubienia istniejącej podbudowy tłuczniowej kamieniem łamanym 0/31,5 - na odc. 0,400 km, gr. 10 cm - na odc. 0,155 km, gr. 15 cm 2. Plantowanie poboczy..
 14. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chynowa (Lipie)
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chynowa (Lipie). Przebudowa drogi na odcinku od krawędzi jezdni drogi powiatowej do początku nawierzchni drogi bitumicznej o łącznie długości 1,073 km, w tym: roboty pomiarowe, wykaszanie chwastów, roboty ziemne, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 23 cm dwuwarstwowo: warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 18 cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm, odwodnienie
 15. Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Miłaszka
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów, Pleszew
  Przebudowa drogi leśnej wraz z rowami i przepustami, o nawierzchni tłuczniowej
  na podsypce z pospółki.
  Droga L. Miłaszka oddz. 570, 571, długość 650 mb szerokość 3.50 m plus pobocza 2 x 0,75 m.
  Warstwa odsączajaca z piasku gr. 15 cm, warstwa dolna z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63 mm
  gr. 20 cm, warstwa górna z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 12 cm.
 16. Remont drogi leśnej w oddziale 235 w leśnictwie Radziądz-zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Nadleśnictwo Żmigród, Żmigród
  roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie, nawierzchnia z tłucznia kamiennego, obmiar - 100 m.
 17. Bieżące remonty dróg gminnych w 2015 r. 1. Remont drogi w m. Topola-Osiedle dz. nr 1896 2. Remont drogi w m. Topola-Osiedle ul. Graniczna 3. Remont drogi w m. Chynowa (Mały Borek) dz. nr 649/1 4. Remont drogi w m. Topola-Osiedle ul. Rolna 5. Remont drogi w m. Czarnylas (Zawidza) dz. nr 811/2 6. Remont drogi w m. Ludwików ul. Osiedle Kociemba
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
  Przedmiotem zamówienia są bieżące remonty dróg gminnych w 2015 r., w tym: 1. Remont drogi w m. Topola-Osiedle dz. nr 1896 - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw twardych mieszanki granitowej 0/63 grubości 12cm na długości 160m i szerokości 3,0m wraz z plantowaniem poboczy 2. Remont drogi w m. Topola-Osiedle ul. Graniczna - ułożenie krawężnika 15x30 na ławie z betonu C 8/10 grubości 15cm na dł. 25,0m po stronie lewej, wykonanie remontu masą mineralno-asfaltową w ubytkach nawierzchni 2t, skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2, ułożenie nawierzchni z MMA z AC 11 S 50/70 grubości 5cm na powierzchni 804m2. 3. Remont drogi w m. Chynowa (Mały Borek) dz. nr 649/1 - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw twardych mieszanki granitowej 0/63 grubości 15cm na dł. 350m i szerokości 3,5m wraz z zamiałowaniem. 4. Remont drogi w m. Topola-Osiedle ul. Rolna - wykonanie robót ziemnych na głębokości 15cm - 27m3, profilowanie podłoża i poboczy na powierzchni 240m2, wykonanie górnej warstwy z kruszywa twardego mieszanki granitowej 0/63 grubości 15cm z zamiałowaniem na powierzchni 180m2. 5. Remont drogi w m. Czarnylas (Zawidza) dz. nr 811/2 - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw twardych mieszanki granitowej 0/63 grubości 12cm na długości 250m i szerokości 3,0m wraz z zamiałowaniem. 6. Remont drogi w m. Ludwików ul. Osiedle Kociemba - profilowanie podłoża i poboczy oraz wykonanie podbudowy z kruszywa mieszanki granitowej 0/31,5 gr. 10cm na powierzchni 750m2
 18. Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przedborów
  Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przedborów, Mikstat
  Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
  1) Cześć pierwsza: Remonty dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przedborów - Obręb leśny Ostrzeszów
  2) Cześć druga: Remonty dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przedborów - Obręb leśny Przedborów
  3) Cześć trzecia: Remonty dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przedborów - Obręb leśny Węglewice
  4) Cześć czwarta: Remonty dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przedborów - Obręb leśny Sokolniki

  3.2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje:

  3.2.1. Cześć pierwsza: Remonty dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przedborów - Obręb leśny Ostrzeszów
  a) korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  b) profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej
  c) uzupełnienie ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 lub 0/63 mm lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 0/63
  d) profilowanie, ścinanie i uzupełnianie poboczy materiałem z korytowania

  3.2.2. Cześć druga: Remonty dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przedborów - Obręb leśny Przedborów
  a) korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  b) profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej
  c) uzupełnienie ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 lub 0/63 mm lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 0/63
  d) profilowanie, ścinanie i uzupełnianie poboczy materiałem z korytowania
  3.2.3. Cześć trzecia: Remonty dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przedborów - Obręb leśny Węglewice
  a) korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  b) profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej
  c) uzupełnienie ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 lub 0/63 mm lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 0/63
  d) profilowanie, ścinanie i uzupełnianie poboczy materiałem z korytowania
  3.2.4. Cześć czwarta: Remonty dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przedborów - Obręb leśny Sokolniki
  a) korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  b) profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej
  c) uzupełnienie ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 lub 0/63 mm lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 0/63
  d) profilowanie, ścinanie i uzupełnianie poboczy materiałem z korytowania
  3.3. Szacunkowa powierzchnia wykonania w/w remontów została określona według Programu Funkcjonalno - Użytkowego, stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ w miejscu: Charakterystyka parametrów określających zakres robót dla każdej części osobno.
  3.4. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnej liczby m2 powierzchni objętych przedmiotem zamówienia jak i ilości tłucznia, który będzie niezbędny do realizacji zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość m2 powierzchni a w konsekwencji i przewidywalną ilość tłucznia który będzie niezbędny do realizacji zamówienia. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość m2 powierzchni tym samym i ilość tłucznia niezbędnego do realizacji zamówienia może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Zamawiający zleci przynajmniej 80 % ilości robót określonych według Programu Funkcjonalno - Użytkowego.
  3.5. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają n/w załączniki stanowiące Program Funkcjonalno - Użytkowy i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót:
  - Załącznik nr 10 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z obmiarem ilości prac w miejscu :Charakterystyka parametrów określających zakres robót dla każdej części osobno.
  - Załącznik 10.1 do SIWZ - przedmiar robót do przygotowania kosztorysu ofertowego na część pierwszą zamówienia
  - Załącznik 10.2 do SIWZ - przedmiar robót do przygotowania kosztorysu ofertowego na część drugą zamówienia
  - Załącznik 10.3 do SIWZ - przedmiar robót do przygotowania kosztorysu ofertowego na część trzecią zamówienia
  - Załącznik 10.4 do SIWZ - przedmiar robót do przygotowania kosztorysu ofertowego na część czwartą zamówienia
  - Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 19. Remont drogi leśnej w oddziale 235 w leśnictwie Radziądz
  Zamawiający: Nadleśnictwo Żmigród, Żmigród
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi leśnej w oddziale 235 w leśnictwie Radziądz.
 20. Przebudowa drogi gminnej w m. Kraszewice ul. Polna
  Zamawiający: Urząd Gminy Kraszewice, Kraszewice
  Zakres robót obejmuje: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na długości 730 mb . Zabezpieczenie znaków geodezyjnych 4 sztuki , Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsiennicowymi o mocy 74 KW grunt kat. III-IV 3285 m ² . Koryta o głębokości 20 cm. wykonane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego w gruntach kat. II-IV 2970m ² . Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II - IV na pow. 2970 m². Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. na pow.2970² . Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na pow. 2970 m ² . Formowanie poboczy na pow.365m³.
 21. Dostawa mieszanki kamiennej i wysiewki torowej oraz świadczenie usług równiarką samobieżną , walcem statycznym samobieżnym i walcem wibracyjnym, na wykonanie remontów oraz bieżącej naprawy dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów w 2015 r.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
 22. Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
 23. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników w ciągu drogi krajowej nr 11 na terenie gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
 24. Przebudowa drogi gminnej Świeca - Zawidza.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
 25. Bieżące remonty dróg gminnych w 2014 roku 1. Remont drogi w m. Dębnica ul. Wiatrakowa 2. Remont drogi w m. Czarnylas -Zawidza 3. Remont drogi w m. Chynowa dz. nr 923/3 (Zapłocie) 4. Remont drogi w m. Wysocko Małe ul. Smardowska 5. Remont drogi w m. Czarnylas (część dz. nr 475)
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
 26. Naprawa i remonty nawierzchni gruntowych ulic gminnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przy użyciu tłucznia i żużla paleniskowego
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Ostrów Wielkopolski
 27. Dostawa mieszanki kamiennej i wysiewki kamiennej oraz świadczenie usług równiarką samojezdną, walcem statycznym samobieżnym i walcem wibracyjnym na wykonanie remontów i bieżącej naprawy dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
 28. Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych, tłuczniowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie.
  Zamawiający: Gmina Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski
 29. Budowa odwodnienia i położenia kostki brukowej na placu warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach- roboty uzupełniające
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego, Przygodzice
 30. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników w ciągu drogi krajowej nr 11 na terenie gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2013/2014
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
 31. Budowa odwodnienia i położenia kostki brukowej na placu warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego, Przygodzice
 32. Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Antonin w roku 2013 - roboty uzupełniające
  Zamawiający: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Antonin, Przygodzice
 33. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku sali wiejskiej w miejscowości Sadowie, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku sali wiejskiej w miejscowości Słaborowice, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  Zamawiający: Gmina Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski
 34. Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Pieczyska
  Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przedborów, Mikstat
 35. Położenie chodnika z kostki brukowej przy sali wiejskiej w miejscowości Lewków Osiedle, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  Zamawiający: Gmina Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski
 36. Ułożenie kostki brukowej na placu przy sali wiejskiej w miejscowości Kołątajew, Gmina Ostrów Wielkopolski
  Zamawiający: Gmina Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski
 37. Bieżące remonty dróg gminnych 1. Remont drogi w m. Chynowa -Lipie 2. Remont drogi w m. Przygodzice ul. Kwiatowa 3. Remont drogi w m. Czarnylas -Zawidza 4. Remont drogi w m. Chynowa do posesji nr 142 5. Remont drogi w m. Bogufałów 6. Remont drogi w m. Przygodzice ul. Witosa 7. Remont drogi w m. Przygodzice ul. Ceglana 8. Remont drogi w m. Topola-Osiedle ul. Prezydencka
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
 38. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników w ciągu drogi krajowej nr 11 na terenie gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2012/2013
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
 39. Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Odolanów w okresie 2012/2013
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
 40. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników w ciągu drogi krajowej nr 11 na terenie gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2012/2013
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
 41. Bieżąca konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Przedborów w 2012r.
  Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przedborów, Mikstat
 42. Remont dróg leśnych w 2012 roku
  Zamawiający: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Antonin, Przygodzice
 43. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników w ciągu drogi krajowej nr 11 na terenie gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2011/2012
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
 44. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, w zakresie utrzymania ulic o nawierzchni gruntowej - nawierzchnie z żużla paleniskowego, nawierzchnie z tłucznia.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Ostrów Wielkopolski
 45. Przebudowa drogi gminnej Bogufałów - dz. nr 315
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
 46. odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
 47. Przebudowa drogi gminnej w Czarnymlesie dz. nr 367, 205, 186, 183
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
 48. Odśnieżanie i usuwanie śniegu z ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Ostrów Wielkopolski
 49. Bieżące remonty dróg gminnych w 2010 roku 1. Remont drogi w m. Przygodzice ul. Północna 2. Remont drogi w m. Chynowa w kierunku przysiółka Lipie 3. Remont drogi w m. Czarnylas od SKR w kierunku posesji nr 121a 4. Remont drogi z odwodnieniem w m. Przygodzice ul. Kasztanowa 5. Remont drogi w m. Bogufałów
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
 50. Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta, Odolanów
 51. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kwiatków-Młynów, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie.
  Zamawiający: Gmina Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski
 52. Remont drogi gminnej w przysiółku Węgrowa, wieś Bukowina Sycowska, droga nr 101565D, dz. nr 267 obręb Bukowina Sycowska, gmina Międzybórz, powiat oleśnicki
  Zamawiający: Gmina Międzybórz, Międzybórz