Kogo reprezentuje osoba

Szmyt Maja

w KRS

Maja Szmyt

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maja
Nazwisko:Szmyt
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Pisz (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:30 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bargłowska Jadwiga, Bargłowski Waldemar, Borawska Elżbieta Kunegunda, Chmielewski Janusz Jerzy, Długozima Ludmiła, Filipkowska Barbara, Frycz Jarosław, Gryciuk Leszek Marek, Heller Anna, Kamiński Jerzy Henryk, Kapelański Stanisław Paweł, Kizling Wiesława Anna, Konopka Marek, Marcińczyk Marta, Małecki Marek Michał, Nikonowicz Krzysztof, Ostrówka Tadeusz, Podsiad Hanna Danuta, Prusinowski Stanisław, Puchalski Janusz Krzysztof, Rajs Jerzy, Raszczyk Andrzej, Rogowski Mieczysław, Romachów Roman, Skrodzki Szczepan, Szkaradzińska Jolanta, Waszkiewicz Zbigniew

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wdowiarski Zbigniew Wiesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Administrator Sp. Z O.O. W Piszu, Pisz − KRS 0000179329
 2. Kw Cable Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000563122
 3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji-Sp. Z O.O.., Pisz − KRS 0000085345
 4. Sejmik Samorządu Gospodarczego Warmii i Mazur, Olsztyn − KRS 0000182352
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Piszu, Pisz − KRS 0000051712
 6. Stowarzyszenie Przymierze-ziemia Piska Z Siedzibą W Piszu, Pisz − KRS 0000049148
 7. Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Powiatu Piskiego, Pisz − KRS 0000353750
 8. Zakład Usług Komunalnych - Sp. Z O.O., Pisz − KRS 0000214345
 9. Związek Sybiraków - Oddział W Augustowie, Augustów − KRS 0000092372
 10. Związek Sybiraków Zarząd Główny, Warszawa − KRS 0000053657

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Exte Sp. Z O.O., Mława − KRS 0000232173
 2. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Giżycko − KRS 0000042009
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Piszu, Pisz − KRS 0000152749
 4. J.b Pole Gmbh Sp. Z O.O., Szczerzbowo − KRS 0000147222
 5. Osadnik Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Pisz − KRS 0000052509
 6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Pisz − KRS 0000021769
 7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. Z O.O., Kętrzyn − KRS 0000067241
 8. Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej Las W Piszu, Pisz − KRS 0000021989
 9. Transrol Sp. Z O.O., Pisz − KRS 0000210782
 10. Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy W Orzyszu Sp. Z O.O., Orzysz − KRS 0000019760

Powiązane przetargi (30 szt.):
 1. Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminie Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz.
 2. Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 zadań. 3. Zadanie nr 1: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 dotyczy: 1) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 6.939 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”; 2) utrzymania parków miejskich o powierzchni ogólnej 47.957 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ; 3) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 35.416 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ; 4) bieżącego utrzymania lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500.000 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 4 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ. Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 1 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5a do SIWZ. 4. Zadanie nr 2: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 dotyczy utrzymania terenów osiedlowych o powierzchni 116.615 m2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5b do SIWZ. Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 2 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5b do SIWZ. 5. Zadanie nr 3: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3 dotyczy utrzymania zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 349.663,3 m2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5c do SIWZ. Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 3 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5c do SIWZ. 6. Zadanie nr 4: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 4 dotyczy utrzymania cmentarzy gminnych o powierzchni ogólnej 57.241 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5d do SIWZ. Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 4 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5d do SIWZ. 7. Zadanie nr 5: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 5 dotyczy utrzymania 56 zatok, 53 przystanków i wiat przystankowych oraz opróżniania 63 koszy zlokalizowanych na terenie gminy Pisz – zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5e do SIWZ. Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 5 został, ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5e do SIWZ 8. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) zostały określone w cz. XXVI SIWZ. 9. Zamawiający zastrzega, iż o udzielenie zamówienia na zadania nr 4 i 5 mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności: 1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046); 2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.); 3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem; 4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, z późn. zm.); 5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.); 6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836, z późn. zm.); 7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573, z późn. zm.). 10. Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 9, nie mniejszy niż 50% osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub Wykonawców albo ich jednostki, o których mowa w ust. 9.
 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz.
 4. Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2016/2017
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2016/2017. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania. 3. Zadanie nr 1 – teren miasta Pisz: Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się m. in. do: 1) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności pierwszej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 25,296 km, 2) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności drugiej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 16,343 km, 3) odśnieżania i zwalczania śliskości chodników na terenie miasta Pisz o powierzchni 101 619,31 m2, 4) odśnieżania i zwalczania śliskości parkingów na terenie miasta Pisz o powierzchni 22 270,00 m2, 5) odśnieżania i zwalczania śliskości na terenach utwardzonych wewnątrz wiat autobusowych na terenie miasta Pisz o powierzchni 41,25 m2, 6) odśnieżania i zwalczania śliskości zatok autobusowych oraz dojść do tych zatok na terenie miasta Pisz o powierzchni 3 220,00 m2 , 7) usunięcia na drogach i chodnikach materiałów uszorstniających (zalegającego piasku) po akcji zimowej, 8) zakupu i magazynowania mieszanki piasku z solą w ilości 5 t na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu i dowozu mieszanki piasku i soli we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie miasta Pisz. Wykonawca zapewni we własnym zakresie mieszankę piasku z solą i inne materiały uszorstniające w ilości niezbędnej do świadczenia usługi. Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 1 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 4. Zadanie nr 2 – teren gminy Pisz (poza obszarem miasta Pisz): Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się m. in. do: 1) odśnieżania i zwalczania śliskości dróg, na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta o długości 114,51 km, 2) odśnieżania i zwalczania śliskości na terenach stanowiących dojścia do wiat i przystanków autobusowych, terenach wewnątrz wiat i przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz o powierzchni 2 475 m2 , 3) odśnieżania i zwalczania śliskości zatok autobusowych oraz dojść do tych zatok na terenie gminy Pisz o powierzchni 8 205,50 m2 , 4) usunięcia na drogach i chodnikach wskazanych w załączniku nr 1 do wzoru umowy na zadanie nr 2 materiałów uszorstniających (zalegającego piasku) po akcji zimowej. Wykonawca zapewni we własnym zakresie mieszankę piasku z solą i inne materiały uszorstniające w ilości niezbędnej do świadczenia usługi. Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 2 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5b do SIWZ.
 5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ
 6. Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 zadania.

  1) Zadanie nr 1:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 dotyczy:
  a) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 10 646 m2;
  b) utrzymania parków miejskich o powierzchni ogólnej 47 957 m2;
  c) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 32 724 m2;
  d) bieżącego utrzymania lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m2.

  2) Zadanie nr 2:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 dotyczy utrzymania terenów osiedlowych o powierzchni 116 615 m2.

  3) Zadanie nr 3:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3 dotyczy utrzymania zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 266 199,25 m2.

  4) Zadanie nr 4:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 4 dotyczy utrzymania cmentarzy gminnych o powierzchni ogólnej 57 241 m2.

  5) Zadanie nr 5:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 5 dotyczy utrzymania 55 zatok, 52 przystanków i wiat przystankowych oraz opróżniania 61 koszy zlokalizowanych na terenie gminy Pisz
 7. Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2015/2016
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2015/2016.
  2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania.
  3. Zadanie nr 1 - teren miasta Pisz:
  Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się m. in. do:
  1) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności pierwszej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 25,230 km,
  2) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności drugiej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 16,863 km ,
  3) odśnieżania i zwalczania śliskości chodników na terenie miasta Pisz o powierzchni 101 499,31 m2,
  4) odśnieżania i zwalczania śliskości parkingów na terenie miasta Pisz o powierzchni 22 270,00 m2,
  5) odśnieżania i zwalczania śliskości na terenach utwardzonych wewnątrz wiat autobusowych na terenie miasta Pisz o powierzchni 57,00 m2 ,
  6) odśnieżania i zwalczania śliskości zatok autobusowych oraz dojść do tych zatok na terenie miasta Pisz o powierzchni 3 220,00 m2 ,
  7) usunięcia pozostałych na drogach i chodnikach materiałów uszorstniających po akcji zimowej,
  8) zakupu i magazynowania mieszanki piasku z solą w ilości 5 t na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu i dowozu mieszanki piasku i soli we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Pisz.
  Wykonawca zapewni we własnym zakresie mieszankę piasku z solą oraz inne materiały uszorstniające w ilości niezbędnej do świadczenia usługi.
  4. Zadanie nr 2 - teren gminy Pisz (poza obszarem miasta Pisz):
  Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się m. in. do:
  1) odśnieżania i zwalczania śliskości dróg na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz, o długości 116,13 km,
  2) odśnieżania i zwalczania śliskości na terenach stanowiących dojścia do wiat i przystanków autobusowych, oraz na terenach wewnątrz wiat i przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz o powierzchni 2.475 m2,
  3) odśnieżania i zwalczania śliskości zatok autobusowych oraz dojść do tych zatok na terenie gminy Pisz o powierzchni 8.205,50 m2,
  4) usunięcia pozostałych na drogach, chodnikach, parkingu w obrębie Wiartel (droga poł. na dz. o nr geod. 26/17 + chodniki + parking) i w obrębie Jagodne (ul. Tęczowa i chodniki), na terenach utwardzonych przy wiatach , przystankach, zatokach oraz dojściach do zatok autobusowych materiałów uszorstniających po akcji zimowej.
  Wykonawca zapewni we własnym zakresie mieszankę piasku z solą oraz inne materiały uszorstniające w ilości niezbędnej do świadczenia usługi
 8. Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 zadania.

  1) Zadanie nr 1:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 dotyczy:
  a) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 10 500 m2;
  b) utrzymania parków miejskich o powierzchni ogólnej 47 957 m2;
  c) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 32 724 m2;
  d) bieżącego utrzymania lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m2.

  2) Zadanie nr 2:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 dotyczy utrzymania terenów osiedlowych o powierzchni 115 837 m2.

  3) Zadanie nr 3:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3 dotyczy utrzymania zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 212 600 m2.

  4) Zadanie nr 4:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 4 dotyczy utrzymania cmentarzy gminnych o powierzchni ogólnej 57 241 m2
 9. Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu.
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., Pisz
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie, przez wykonawcę na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, usług obejmujących dostawę 55 000 dm3 oleju napędowego, 2 000 dm3 benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu.
  2. Paliwo - olej napędowy oraz etylina Eurosuper 95 powinny spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008, Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.).
  3. Świadczenie usług w zakresie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, Zamawiający przewiduje prawo opcji - ON - 55 000 dm3, Pb 95 - 2 000 dm3 zakupi bezwarunkowo 80%, a pozostałe 20% w zależności od potrzeb.
 10. Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2014/2015.
  2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania.
  3. Zadanie nr 1:
  Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się m. in. do:
  1) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności pierwszej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 23,894 km;
  2) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności drugiej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 17,941 km;
  3) odśnieżania i zwalczania śliskości chodników na terenie miasta Pisz o powierzchni 81.935 m2;
  4) odśnieżania i zwalczania śliskości parkingów na terenie miasta Pisz o powierzchni 21.120 m2;
  5) odśnieżania i zwalczania śliskości na terenach utwardzonych wewnątrz wiat autobusowych na terenie miasta Pisz o powierzchni 57 m2;
  6) odśnieżania i zwalczania śliskości zatok autobusowych oraz dojść do tych zatok na terenie miasta Pisz o powierzchni 3.040 m2;
  7) wywozu śniegu z terenów o powierzchni 27.570,25 m2;
  8) usunięcia pozostałych na drogach i chodnikach materiałów uszorstniających po akcji zimowej;
  9) zakupu i magazynowania mieszanki piasku z solą w ilości 100 t na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu i dowozu mieszanki piasku i soli we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Pisz.
  4. Zadanie nr 2:
  Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się m. in. do:
  1) odśnieżania i zwalczania śliskości dróg na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz, o długości 118,571 km;
  2) odśnieżania i zwalczania śliskości na terenach stanowiących dojścia do wiat i przystanków autobusowych oraz na terenach wewnątrz wiat i przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz, o powierzchni 2.475 m2;
  3) odśnieżania i zwalczania śliskości zatok autobusowych oraz dojść do tych zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz, o powierzchni 8.049,50 m2;
  4) zakupu, przygotowania i magazynowania mieszanki piasku z solą i innych materiałów uszorstniających;
  5) usunięcia pozostałych na drogach, chodnikach, parkingu w obrębie Wiartel (droga poł. na dz. o nr geod. 26/17 + chodniki + parking + zatoka autobusowa) i w obrębie Jagodne (ul. Tęczowa i chodniki), na terenach utwardzonych przy wiatach, przystankach, zatokach oraz dojściach do zatok autobusowych materiałów uszorstniających po akcji zimowej
 11. Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 zadania.

  1) Zadanie nr 1:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 dotyczy:
  a) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 10 500 m2;
  b) utrzymania parków miejskich o powierzchni ogólnej 47 957 m2;
  c) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 31 873 m2;
  d) bieżącego utrzymania lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m2.
  2) Zadanie nr 2:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 dotyczy utrzymania terenów osiedlowych o powierzchni 101 898 m2.
  3) Zadanie nr 3:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3 dotyczy utrzymania zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 217 369 m2.
  4) Zadanie nr 4:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 4 dotyczy utrzymania cmentarzy gminnych o powierzchni ogólnej 57 241 m2
 12. Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2013/2014
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2013/2014. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania. 3. Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się m. in. do: 1) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności pierwszej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 23,894 km; 2) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności drugiej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 17,587 km; 3) odśnieżania i zwalczania śliskości chodników na terenie miasta Pisz o powierzchni 81.935 m2; 4) odśnieżania i zwalczania śliskości parkingów na terenie miasta Pisz o powierzchni 21.120 m2; 5) odśnieżania i zwalczania śliskości na terenach utwardzonych wewnątrz wiat autobusowych na terenie miasta Pisz o powierzchni 57 m2; 6) odśnieżania i zwalczania śliskości zatok autobusowych oraz dojść do tych zatok na terenie miasta Pisz o powierzchni 3.040 m2; 7) wywozu śniegu z terenów o powierzchni 27.570,25 m2; 8) usunięcia pozostałych na drogach i chodnikach materiałów uszorstniających po akcji zimowej do dnia 15 maja 2014 r.; 9) zakupu i magazynowania mieszanki piasku z solą w ilości 100 t na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu i dowozu mieszanki piasku i soli we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Pisz. 4. Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się m. in. do: 1) odśnieżania i zwalczania śliskości dróg na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz, o długości 116,545 km; 2) odśnieżania i zwalczania śliskości na terenach stanowiących dojścia do wiat i przystanków autobusowych oraz na terenach wewnątrz wiat i przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz, o powierzchni 2.475 m2; 3) odśnieżania i zwalczania śliskości zatok autobusowych oraz dojść do tych zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz, o powierzchni 8.049,50 m2; 4) zakupu, przygotowania i magazynowania mieszanki piasku z solą i innych materiałów uszorstniających; 5) usunięcia pozostałych na drogach, chodnikach, parkingu w obrębie Wiartel (droga poł. na dz. o nr geod. 26/17 + chodniki + parking + zatoka autobusowa) i w obrębie Jagodne (ul. Tęczowa i chodniki), na terenach utwardzonych przy wiatach, przystankach, zatokach oraz dojściach do zatok autobusowych materiałów uszorstniających po akcji zimowej do dnia 15 maja 2014 r
 13. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ
 14. Świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r., a w szczególności:
  1) ustawienie pojemników KP-7 o poj. 7,2 m3 i wywóz nieczystości stałych wraz z utrzymaniem i konserwacją pojemników. Ilość pojemników KP-7 - 3 sztuki - zapewni Wykonawca. Wykaz miejsc, w których zostaną ustawione pojemniki KP-7: w miejscowościach: Zdory - Szeroki Ostrów - 1 szt., Pisz - Jeże (parking leśny przed miejscowością Jeże) - 1 szt., Turośl (parking przy drodze leśnej) - 1 szt.;
  2) ustawienie pojemników POK 11 o poj. 2,2 m3 i wywóz nieczystości stałych wraz z utrzymaniem i konserwacją pojemników. Ilość pojemników POK 11 - 4 sztuki - zapewni Zamawiający. Wykaz miejsc, w których zostaną ustawione pojemniki POK 11: ul. Gustawa Gizewiusza nr 5 - 1 szt., w miejscowościach: Łupki (plaża) - 1 szt., Wiartel Mały (przy nowym pomoście) - 1 szt., Kociołek Szlachecki (parking przy plaży) - 1 szt.;
  3) opróżnianie koszy ulicznych - 80 szt., usytuowanych przy ulicach wraz z utrzymaniem i konserwacją. Wykaz ulic, przy których zlokalizowane są kosze uliczne, objęte zamówieniem: ul. Olsztyńska do Snopek, Snopki; ul. Grunwaldzka; ul. Warszawska (od ronda przy stacji Orlen w kierunku miasta Kolno); Pl. Daszyńskiego, teren za kinem, ul. Ratuszowa, ul. Wyzwolenia + nadbrzeże; przy drodze krajowej nr 63 Pisz - Maldanin (przy chodniku); ul. Czerniewskiego - most - ul. Kwiatowa; ul. Klementowskiego;
  4) utrzymanie w należytym stanie porządkowym 52 wiat przystankowych i przystanków autobusowych oraz 53 zatok autobusowych na terenie gminy Pisz. Wykaz wiat i przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz: Stare Guty, Kwik, przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 63 z drogą powiatową do m. Kwik, Wiartel, Maldanin, Zdory, Kociołek Szlachecki, Jeże, Rakowo Piskie, Pogobie Średnie, Uściany, Szczechy Wielkie, Borki, Ciesina, Łupki, Łupki - Kolonia, Turośl, Łysonie, Rostki, Pilchy, Babrosty, Turowo Duże, Karpa, Bogumiły, Rakowo, Hejdyk (2 szt.), Rybitwy (przy drodze krajowej do m. Biała Piska), Liski, Zawady, Pogobie Tylne, Turowo, skrzyżowanie drogi krajowej nr 63 z drogą do m. Turowo, Kocioł Duży, Jeglin, Trzonki, Pietrzyki, Karwik, Kałęczyn, Jaśkowo, Maszty, Trzonki (przy drodze krajowej nr 63), Szczechy Wielkie (przy drodze krajowej nr 63), Kocioł.
  Wykaz wiat i przystanków autobusowych na terenie miasta Pisz: ul. Grunwaldzka, ul. Klementowskiego - przy blokach, ul. Klementowskiego - przy szkole, ul. Kwiatowa, ul. Warszawska I, ul. Warszawska II, ul. Zagłoby,
  ul. Wojska Polskiego.
  Wykaz zatok autobusowych przy drogach na terenie miasta i gminy Pisz: ul. Lipowa (przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu); Droga Nr 58: Szeroki Bór Piski - strona lewa i prawa, Snopki - strona lewa i prawa; Droga Nr 58 b:
  ul. Grunwaldzka - strona lewa i prawa, ul. Klementowskiego - strona lewa i prawa, ul. Kwiatowa - strona prawa,
  ul. Mireckiego - strona lewa; Droga Nr 58: ul. Wojska Polskiego - strona lewa i prawa, Łupki - Kolonia - strona lewa i prawa, Babrosty - strona lewa i prawa, Rybitwy - strona lewa i prawa, Kocioł Duży - strona lewa i prawa, skrzyżowanie Rakowo - strona lewa i prawa; Droga Nr 63: skrzyżowanie na Kwik - strona lewa i prawa, Kociołek Szlachecki - strona lewa i prawa, skrzyżowanie na Rostki - strona lewa i prawa, Szczechy Wielkie - strona lewa i prawa, Trzonki - strona lewa i prawa, Jeglin I - strona lewa i prawa, Jeglin II - strona lewa i prawa, Maldanin - strona lewa i prawa, ul. Warszawska I - strona lewa i prawa, ul. Warszawska II - strona lewa i prawa, skrzyżowanie - Wilki - strona lewa i prawa, skrzyżowanie Kałęczyn - strona lewa i prawa, skrzyżowanie Bogumiły - most - strona lewa i prawa, skrzyżowanie Turowo - strona lewa i prawa, Turowo, Wiartel.
  5) ustawienie i opróżnianie pojemników SM 110 przy świetlicach wiejskich we wsiach: Jeże, Borki, Bogumiły, Rakowo Piskie, Liski, Stare Guty, Ciesina, Turośl, Zdunowo, Uściany, Pogobie Średnie, Karwik, Zdory, Trzonki, Kwik, Rostki, Łysonie, Szczechy Wielkie, Hejdyk, Turowo Duże, Karpa, Wiartel, Pilchy, Szeroki Bór Piski. Ilość pojemników SM 110 - 25 szt. - zapewni Wykonawca.
  6) uprzątanie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Pisz
 15. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stałych (opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych, makulatura) z terenu Gminy Pisz i odbieranie od mieszkańców Gminy Pisz odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych (opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych) selektywnie w systemie workowym oraz wywóz zebranych odpadów do miejsc zagospodarowania. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania: 1) Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 dotyczy opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury wraz z utrzymaniem i konserwacją pojemników w ilości 248 sztuk. Pojemniki zapewni Zamawiający: 216 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu dzwon oraz 32 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu siatkowego. Zebrane i posegregowane odpady należy przekazać do recyklingu firmie prowadzącej działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przedstawić informację o ilości zebranych i przekazanych do recyklingu odpadów do Urzędu Miejskiego w Piszu (prowadzoną ewidencję wyselekcjonowanych odpadów należy dołączyć do faktury); 2) Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 dotyczy selektywnej zbiórki odpadów systemem workowym na terenie miasta i gminy Pisz: a) teren miasta Pisz - terminy zbierania worków: - co najmniej jeden raz w miesiącu - do 28 dnia każdego miesiąca - opakowania z tworzyw sztucznych, - co najmniej jeden raz na dwa miesiące - do 24 dnia pierwszego miesiąca - opakowania szklane. Ilość potrzebnych worków (o poj. 120 l) dostarczanych dla gospodarstw domowych w ciągu miesiąca wynosi 2592 sztuk; b) teren gminy Pisz - terminy zbierania worków: według planu ustalonego przez Wykonawcę przedstawionego sołtysom poszczególnych sołectw, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu (pet) i jeden raz na dwa miesiące (szkło). Ilość potrzebnych worków (o poj. 120 l) dostarczanych do gospodarstw domowych w ciągu miesiąca wynosi 1980 sztuk. Worki (o poj. 120 l) do selektywnej zbiórki odpadów powinny posiadać następującą kolorystykę: kolor zielony - szkło, kolor żółty - plastik. Worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca. Dostarcza on również w miarę potrzeb nowe worki mieszkańcom, którzy wystawili worki z odpadami. Dostęp do nowych worków przeznaczonych wyłącznie do selektywnej zbiórki odpadów powinien być swobodny dla każdego mieszkańca prowadzącego selekcję odpadów stałych. Zebrane i posegregowane odpady należy przekazać do recyklingu firmie prowadzącej działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przedstawić informację o ilości zebranych i przekazanych do recyklingu odpadów do Urzędu Miejskiego w Piszu (prowadzoną ewidencję wyselekcjonowanych odpadów należy dołączyć do faktury)
 16. Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części.

  1) Zadanie nr 1:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 dotyczy:
  a) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 10 500 m2;
  b) utrzymania parków miejskich o powierzchni ogólnej 47 957 m2;
  c) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 31 873 m2;
  d) bieżącego utrzymania lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m2.
  2) Zadanie nr 2:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 dotyczy utrzymania terenów osiedlowych o powierzchni 101 141 m2.
  3) Zadanie nr 3:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3 dotyczy utrzymania zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 200 646 m2.
  4) Zadanie nr 4:
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 4 dotyczy utrzymania cmentarzy gminnych o powierzchni ogólnej 57 241 m2
 17. Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2012/2013
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2012/2013.
  2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania.
  3. Zadanie nr 1:
  Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników i parkingów na terenie miasta Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się m. in. do:
  1) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności pierwszej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 23,474 km;
  2) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności drugiej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 17,243 km;
  3) odśnieżania i zwalczania śliskości chodników na terenie miasta Pisz o powierzchni 79 711 m2;
  4) odśnieżania i zwalczania śliskości parkingów na terenie miasta Pisz o powierzchni 21 200 m2;
  5) wywozu śniegu z terenów o powierzchni 25 429 m2;
  6) usunięcia pozostałych na drogach i chodnikach materiałów uszorstniających po akcji zimowej do dnia 15 maja 2013 r.;
  7) zakupu i magazynowania mieszanki piasku z solą w ilości 100 t na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu i dowozu mieszanki piasku i soli we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie m. Pisz.
  4. Zadanie nr 2:
  Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników i parkingów na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się do:
  1) odśnieżania i zwalczania śliskości dróg na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta o długości 113,548 km;
  2) zakupienia, przygotowania i magazynowania mieszanki piasku z solą i innych materiałów uszorstniających;
  3) usunięcia pozostałych na drogach, chodnikach, parkingu i zatoce autobusowej w obrębie Wiartel (droga poł. na dz. o nr geod. 26/17 + chodniki + parking + zatoka autobusowa) i w obrębie Jagodne (ul. Tęczowa i chodniki) materiałów uszorstniających po akcji zimowej do dnia 15 maja 2013 r
 18. Świadczenie usługi wywozu niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu Ośrodka Sportów Wodnych Rybitwy k/Pisza
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne odbieranie i wywóz do miejsc składowania niesegregowanych (zmieszanych) stałych odpadów komunalnych z terenu Ośrodka Sportów Wodnych Rybitwy k/Pisza (12-200 Pisz - województwo warmińsko-mazurskie), w ilościach wyszczególnionych w ust. 3. Zamawiający przewiduje w okresie trwania umowy konieczność wywiezienia 11 kontenerów KP-7 o pojemności 7 m3, (czyli 77 m3 stałych odpadów komunalnych)
 19. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stałych (opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych, makulatura) z terenu Gminy Pisz i odbieranie od mieszkańców Gminy Pisz odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych (opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych) selektywnie w systemie workowym oraz wywóz zebranych odpadów do miejsc zagospodarowania. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania:
  Zadanie nr 1
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 dotyczy opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury, wraz z utrzymaniem i konserwacją pojemników w ilości 252 sztuk. Pojemniki zapewni Zamawiający: 220 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu dzwon oraz 32 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu siatkowego.
  Zebrane i posegregowane odpady należy przekazać do recyklingu firmie prowadzącej działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przedstawić informację o ilości zebranych i przekazanych do recyklingu odpadów do Urzędu Miejskiego w Piszu (prowadzoną ewidencję wyselekcjonowanych odpadów należy dołączyć do faktury).
  Zadanie nr 2
  Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 dotyczy selektywnej zbiórki odpadów systemem workowym na terenie miasta i gminy Pisz:
  1) teren miasta Pisz - terminy zbierania worków:
  a) co najmniej jeden raz w miesiącu - do 28 dnia każdego miesiąca - opakowania z tworzyw sztucznych;
  b) co najmniej jeden raz na dwa miesiące - do 24 dnia pierwszego miesiąca - opakowania szklane.
  Ilość potrzebnych worków (o poj. 120 l) dostarczanych dla gospodarstw domowych w ciągu miesiąca wynosi 2559 sztuk.
  2) teren gminy Pisz - terminy zbierania worków: według planu ustalonego przez Wykonawcę przedstawionego sołtysom poszczególnych sołectw, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu (pet) i jeden raz na dwa miesiące (szkło).
  Ilość potrzebnych worków (o poj. 120 l) dostarczanych dla gospodarstw domowych w ciągu miesiąca wynosi 2085 sztuk.
  Worki (o poj. 120 l) do selektywnej zbiórki odpadów powinny posiadać następującą kolorystykę: kolor zielony - szkło, kolor żółty - plastik. Worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca. Dostarcza on również w miarę potrzeb nowe worki mieszkańcom, którzy wystawili worki z odpadami. Dostęp do nowych worków przeznaczonych wyłącznie do selektywnej zbiórki odpadów powinien być swobodny dla każdego mieszkańca prowadzącego selekcję odpadów stałych.
  Zebrane i posegregowane odpady należy przekazać do recyklingu firmie prowadzącej działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przedstawić informację o ilości zebranych i przekazanych do recyklingu odpadów do Urzędu Miejskiego w Piszu (prowadzoną ewidencję wyselekcjonowanych odpadów należy dołączyć do faktury)
 20. Świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., a w szczególności: 1) ustawienie pojemników KP-7 o poj. 7,2 m3 i wywóz nieczystości stałych wraz z utrzymaniem i konserwacją pojemników. Ilość pojemników KP-7 - 3 sztuki - zapewni Wykonawca. Wykaz miejsc, w których zostaną ustawione pojemniki KP-7: w miejscowościach: Zdory - Szeroki Ostrów 1 szt., Pisz - Jeże - 1 szt., Turośl - 1 szt.; 2) ustawienie pojemników POK 11 o poj. 2,2 m3 i wywóz nieczystości stałych wraz z utrzymaniem i konserwacją pojemników. Ilość pojemników POK 11 - 4 sztuki - zapewni Zamawiający. Wykaz miejsc, w których zostaną ustawione pojemniki POK 11: Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza nr 5 - 1 szt., w miejscowościach: Łupki (plaża) - 1 szt., Wiartel Mały (teren przy nowym pomoście) - 1 szt., Kociołek Szlachecki (plaża) - 1 szt.; 3) opróżnianie koszy ulicznych - 80 szt., usytuowanych przy ulicach, wraz z utrzymaniem i konserwacją. Wykaz ulic, przy których zlokalizowane są kosze uliczne, objęte zamówieniem: ul. Olsztyńska do Snopek, Snopki; ul. Grunwaldzka; ul. Warszawska (od ronda przy stacji Orlen w kierunku miasta Kolno); Pl. Daszyńskiego, teren za kinem, ul. Ratuszowa, ul. Wyzwolenia + nadbrzeże; przy drodze krajowej nr 63 Pisz - Maldanin (przy chodniku); ul. Czerniewskiego - most - ul. Kwiatowa; ul. Klementowskiego; 4) utrzymanie w należytym stanie porządkowym 50 wiat przystankowych i przystanków autobusowych oraz 53 zatok autobusowych na terenie gminy Pisz. Wykaz wiat przystankowych i przystanków autobusowych: Stare Guty, Kwik, Wiartel, Maldanin, Zdory, Kociołek Szlachecki, Jeże, Rakowo Piskie, Pogobie Średnie, Uściany, Szczechy Wielkie, Borki, Ciesina, Łupki, Łupki - Kolonia, Turośl, Łysonie, Rostki, Pilchy, Babrosty, Turowo Duże, Karpa, Bogumiły, Rakowo, Hejdyk (2 szt.), Rybitwy (przy drodze krajowej do m. Biała Piska), Liski, Zawady, Pogobie Tylne, Turowo, Kocioł Duży, Jaśkowo, Jeglin (3 szt.), Jeglin - Karwik, Trzonki, Pietrzyki, Karwik, Kałęczyn, skrzyżowanie drogi krajowej nr 58 z drogą do m. Turowo, Maszty, ul. Grunwaldzka, ul. Klementowskiego - przy blokach, ul. Klementowskiego - przy szkole, ul. Kwiatowa, ul. Warszawska I, ul. Warszawska II, ul. Zagłoby, ul. Wojska Polskiego, ul. Batorego. Wykaz zatok autobusowych: Droga Nr 58: Szeroki Bór Piski - strona lewa i prawa, Snopki - strona lewa i prawa; Droga Nr 58 b: ul. Grunwaldzka - strona lewa i prawa, ul. Klementowskiego - strona lewa i prawa, ul. Kwiatowa - strona prawa, ul. Mireckiego - strona lewa; Droga Nr 58: ul. Wojska Polskiego - strona lewa i prawa, Łupki - Kolonia - strona lewa i prawa, Rybitwy - strona lewa i prawa, Kocioł Duży - strona lewa i prawa, krzyżówka Rakowo - strona lewa i prawa; Droga Nr 63: Skrzyżowanie na Kwik - strona lewa (2 szt.) i prawa, Kociołek Szlachecki - strona lewa i prawa, Skrzyżowanie na Rostki - strona lewa i prawa, Szczechy Wielkie - strona lewa i prawa, Trzonki - strona lewa i prawa, Jeglin I - strona lewa i prawa, Jeglin II - strona lewa i prawa, Maldanin - strona lewa i prawa, ul. Warszawska I - strona lewa i prawa, ul. Warszawska II - strona lewa i prawa, Skrzyżowanie Kałęczyn - strona lewa i prawa, Skrzyżowanie Bogumiły - most - strona lewa i prawa, Skrzyżowanie Turowo - strona lewa i prawa, Skrzyżowanie Wilki - strona lewa i prawa; Turowo - zatoka gminna oraz Wiartel - zatoka gminna. 5) ustawienie i opróżnianie pojemników SM 110 przy świetlicach wiejskich we wsiach: Jeże, Borki, Bogumiły, Rakowo Piskie, Liski, Stare Guty, Łupki, Ciesina, Turośl, Zdunowo, Uściany, Pogobie Średnie, Karwik, Zdory, Trzonki, Kwik, Rostki, Łysonie, Szczechy Wielkie, Hejdyk, Turowo Duże, Karpa, Wiartel, Pilchy, Szeroki Bór Piski. Ilość pojemników - 25 szt. - zapewni Wykonawca; 6) uprzątanie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Pisz
 21. Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 22. Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2011/2012
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 23. Wywóz odpadów komunalnych oraz dzierżawa pojemników. Postępowanie nr 17/U/PN/2011
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
 24. Świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 25. Selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 26. Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 27. Świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 28. Selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 29. Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2009/2010
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 30. Selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz oraz ustawienie 50 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Pisz wraz z ich opróżnianiem
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz

Inne osoby dla Szmyt (95 osób):