Kogo reprezentuje osoba

Szmyt Tadeusz

w KRS

Tadeusz Szmyt

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Nazwisko:Szmyt
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach, 2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymczuk Zbigniew Krzysztof

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szmyt Tadeusz, Szymczuk Zbigniew Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Szt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000393975

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Stare Mierzwice
  Zamawiający: Gmina Sarnaki, Sarnaki
  Budynek główny

  - roboty rozbiórkowe
  - roboty ziemne i fundamenty
  - ściany przyziemia
  - strop nad parterem
  - elementy poddasza i podsufitka
  - konstrukcja dachu i pokrycie
  - ściany działowe
  - stolarka okienna
  - stolarka drzwiowa i ślusarka
  - tynki i okładziny wewnętrzne
  - podkłady i posadzki
  - roboty malarskie
  - elewacje
  - elementy zewnętrzne
  - kanalizacja wod-kan
  - instalacja elektryczna


  Zbiornik ścieków sanitarnych
  - roboty ziemne
  - konstrukcja zbiornika
  - izolacje ochronne


  3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót
 2. Modernizacja budynku gimnazjum w miejscowości Dębe Wielkie
  Zamawiający: Urząd Gminy Dębe Wielkie, Dębe Wielkie
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku gimnazjum w miejscowości Dębe Wielkie.Zakres rzeczowy:Szczegółowy zakres wykonania określa: Projekt budowlany (tj. Dokumentacja inwentaryzacyjno projektowa budynku gimnazjum położonego na działce o nr ewid. 992 na 2 w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie) opracowany przez BATRO Barbara Trojanowska architekt, z siedzibą Stojadła ul. Mińska 38B, 05-300 Mińsk Mazowiecki; Przedmiar robót pomocniczo do wyceny wartości robót; Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. UWAGA: Projekt budowlany (tj. Dokumentacja inwentaryzacyjno projektowa budynku gimnazjum położonego na działce o nr ewid. 992 na 2 w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie) obejmuje szerszy zakres niż zostało to ujęte w niniejszym postępowaniu przetargowym, dlatego też dla właściwego przygotowania oferty należy wziąć pod uwagę zakres opisany poniżej, a także w oparciu o przedmiar robót o którym mowa w Rozdziale nr IV SIWZ. Przedmiot niniejszego postępowania przetargowego obejmuje wykonanie robót w budynku gimnazjum położonego na działce o nr ewid. 992 na 2 w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie wskazanych w projekcie budowlanym (tj. Dokumentacji inwentaryzacyjno projektowej budynku gimnazjum) w następującym zakresie: likwidację pęknięć i zarysowań; montaż okien i drzwi na klatkach schodowych wraz z robotami towarzyszącymi; wydzielenie łazienki dla osób niepełnosprawnych i remont łazienki na piętrze; wykonanie prac w pomieszczenie gospodarczym w piwnicy; wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi; odtworzenie, oczyszczenie i wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych; wykonanie instalacji oddymiania 2 klatek schodowych; uzupełnienie oświetlenia ewakuacyjnego; dostawa i montaż kurtyny powietrznej;wykonanie robót branży sanitarnej; dostawa schodołazu. Likwidacja pęknięć i zarysowań. Roboty związane z naprawą pęknięć i zarysowań należy prowadzić zgodnie z ekspertyzą techniczną opracowaną przez p. Bogusława Kowalczyka stanowiącą integralna część opracowania projektowego.Na każdym etapie prowadzonych robót, a przede wszystkim: po odkuciu tynków w miejscach zarysowań; po zamocowaniu zbrojenia; należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru dla kontynuowania prac. Montaż okien i drzwi na klatkach schodowych wraz z robotami towarzyszącymi. Roboty związane z montażem okien i drzwi na klatkach schodowych: wykucie istniejących okien i drzwi do wymiany lub do przeniesienia; demontaż ścianek i poszerzenie otworów do wymaganych nowymi wymiarami stolarki we fragmentach wskazanych w projekcie budowlanym; zamurowanie fragmentów ścian w związku ze zmianą wymiarów stolarki; zamontowanie okien i drzwi o odporności ogniowej wg projektu budowlanego, do montażu wykorzystać kotwy stalowe i uszczelnić pianą o właściwościach ppoż.; naprawa posadzek po zdemontowanych ścianach, wykuciach i poszerzeniach otworów; uzupełnić obróbki tynkarskie na zewnątrz i wewnątrz po wymianie okien i drzwi; wymienić parapety zewnętrzne i wewnętrzne; przetrzeć pozostałe tynki ścian, stropów i biegów klatek schodowych, a następnie pomalować w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.Wydzielenie łazienki dla osób niepełnosprawnych i remont łazienki na piętrze: demontaż istniejących elementów sanitarnych elementy do ponownego wykorzystania; wykucie i demontaż wskazanych drzwi; demontaż ścianek i poszerzenie otworów do wymaganych nowymi wymiarami stolarki we fragmentach wskazanych w projekcie budowlanym; wykonanie nowego nadproża nad drzwiami wejściowymi wg projektu konstrukcyjnego; uzupełnić obróbki tynkarskie na zewnątrz i wewnątrz po wymianie okien i drzwi; naprawa posadzek po zdemontowanych ścianach, wykuciach i poszerzeniach otworów; wykonanie elementów ścianek gk poprzez wydzielenie pomieszczenia łazienki dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych ścianek w pomieszczeniu łazienki chłopców i na piętrze jako wypełnienie ścianki użyć mat z wełny mineralnej gr. 10 cm, płyty gk wodoodporne zielone gr. 12,5 mm mocowane obustronnie, na połączeniach z posadzką, sufitem i ścianami zastosować taśmy dylatacyjne, otwory w drzwiach gk wykonać za pomocą profili drzwiowych); wykonanie glazury na zaprawie klejowej do wysokości 2,0 metrów w łazience dla osób niepełnosprawnych i pasa szerokości 60 cm na ścianie w łazience dla chłopców w miejscu montażu umywalek, po uprzednim zagruntowaniu ścian folią w płynie; wykonanie posadzki z płytek gres antypoślizgowych na zaprawie klejowej w łazienkach po uprzednim zagruntowaniu posadzki folią w płynie; obsadzenie nowych drzwi wg PT;w łazience dla osób niepełnosprawnych zamontować uchwyty dla ON (stały i uchylny); wyrównanie nierówności pozostałych ścian łazienek i pomalowanie w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Roboty w pomieszczeniu gospodarczym: wykucie istniejących drzwi do wymiany lub do przeniesienia;uzupełnić obróbki tynkarskie na zewnątrz i wewnątrz po wymianie drzwi;wydzielenie pomieszczenia za pomocą ścianki gk (jako wypełnienie ścianki użyć mat z wełny mineralnej gr. 10 cm, płyty gk wodoodporne zielone gr. 12,5 mm mocowane obustronnie, na połączeniach z posadzką, sufitem i ścianami zastosować taśmy dylatacyjne, otwory w drzwiach gk wykonać za pomocą profili drzwiowych); montaż drzwi typu harmonijkowego; naprawa posadzek i tynków po robotach instalacyjnych; wyrównanie nierówności pozostałych ścian i pomalowanie w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi: wykucie istniejących drzwi do wymiany lub do przeniesienia; demontaż ścianek i poszerzenie otworów do wymaganych nowymi wymiarami stolarki we fragmentach wskazanych w projekcie budowlanym; zamurowanie fragmentów ścian w związku ze zmianą wymiarów stolarki; wykonanie nadproży wg projektu konstrukcyjnego; zamontowanie drzwi o odporności ogniowej wg projektu budowlanego, do montażu wykorzystać kotwy stalowe i uszczelnić pianą o właściwościach ppoż.; zamontowanie drzwi wewnętrznych drewnopochodnych oraz zewnętrznych aluminiowych wg charakterystyki zawartej w PT; naprawa posadzek po zdemontowanych ścianach, wykuciach i poszerzeniach otworów; uzupełnić obróbki tynkarskie po wymianie drzwi; pomalować fragmenty ścian bezpośrednio sąsiadujące z wymienianymi drzwiami w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Odtworzenie, oczyszczenie i wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych, dokonać przeglądu istniejących kominów wentylacyjnych; sprawdzić drożność przewodów, w przypadku stwierdzenia jej braku kominy oczyści (odgruzować);w miejscu demontowanych hydrantów odtworzyć przebieg kominów; w miejscach wskazanych w projekcie wykonać przebicia i fragmenty nowych kominów;wyloty w ścianach zakończyć kratkami wentylacyjnymi; po wykonaniu wszystkich prac dokonać odbioru kominów przez uprawnionego mistrza kominiarskiego, protokół załączyć do dokumentacji powykonawczej. Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych instalacje oddymiania klatek schodowych wykonać jako podtynkowe w bruzdach przewodami wg projektu instalacji elektrycznej;wszystkie urządzenia wchodzące w skład ww instalacji (przede wszystkim centralki, czujki, przyciski, klapa, okno) muszą pochodzić od jednego producenta i posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty wymagane przepisami;po zakończeniu wszystkich prac przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru i Inwestora sprawdzenie działania obydwu systemów i spisać odpowiedni protokół pokontrolny (charakterystyka elementów systemu wg projektu technicznego branży elektrycznej). Uzupełnienie oświetlenia ewakuacyjnego doprowadzić podtynkowo przewody elektryczne w miejsce montażu opraw ewakuacyjnych;zamontować oprawy natynkowe; po zakończeniu wszystkich prac przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru i Inwestora przeprowadzić testy działania w przypadku zaniku napięcia; przedstawić protokoły z pomiarami wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wraz z metryką urządzeń pomiarowych i dołączyć do dokumentacji powykonawczej (charakterystyka przewodów i opraw wg projektu technicznego branży elektrycznej).Dostawa i montaż kurtyny powietrznej doprowadzić podtynkowo przewód zasilający;zamontować nad drzwiami głównymi kurtynę powietrzną o długości 140 cm kurtyna musi posiadać min. 36 miesięczną gwarancję producenta.Wykonanie robót sanitarnych szczegółowy zakres prac został przedstawiony w projekcie technicznym branży sanitarnej;elementy białego montażu (umywalki, baterie, WC) demontować ostrożnie do ponownego montażu w miejscach wskazanych w PT; ostateczne miejsce montażu osprzętu nowego w pomieszczeniu gospodarczym i kotłowni uzgodnić z Inwestorem po przystąpieniu do robót; po wymianie hydrantów przeprowadzić próby działania nowych urządzeń protokoły z pomiarami wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wraz z metryką urządzeń pomiarowych dołączyć do dokumentacji powykonawczej. (charakterystyka montowanych elementów wg projektu technicznego branży sanitarnej) Dostawa schodołazu dostarczyć schodołaz typu LIFTKAR UNI lub równoważny o nie gorszej charakterystyce urządzenie musi posiadać min. 36 miesięczną gwarancję producenta
 3. Modernizacja przestrzeni publicznej w Małej Wsi
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Modernizacja przestrzeni publicznej w Małej Wsi.
  W skład robót wchodzą następujące elementy:

  Zakres prac remontowych w budynku OSP
  Naprawa elewacji
  - ocieplenie ścian płytami styropianowymi o gr. 12cm, na ościeżach gr.3- 5cm mocowanymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych akrylowych wg rozwiązań systemowych,
  - wykonanie ocieplenia cokołu i ścian fundamentowych styropianem gr. 10 cm na głębokość 1.0 m poniżej poziomu posadzki, położenie tynku cienkowarstwowego na bazie żywic akrylowych,
  - odkopanie ścian fundamentowych - w celu wykonania ocieplenia, zasypanie wykopu,
  - demontaż i montaż lamp oświetleniowych, tablic informacyjnych, malowanie drobnych elementów stalowych,
  - wykonać opaski z betonowej kostki brukowej szerokości 50 cm.
  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  - skucie glifów okiennych i drzwiowych,
  - demontaż obróbek blacharskich podokienników,
  - wykucie z muru starej stolarki okiennej i drzwiowej,
  - montaż stolarki okiennej z profili z PCV, o wymiarach i w ilości wg zestawienia,
  -montaż drzwi z profili z kształtowników aluminiowych z przekładka termiczną o wymiarach i w ilości wg zestawienia,
  - naprawa i malowanie glifów wewnętrznych w lokalach.

  Zakres prac remontowych w budynku świetlicy
  Naprawa elewacji
  - ocieplenie ścian płytami styropianowymi o gr. 12cm, na ościeżach gr.3- 5cm mocowanymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych akrylowych wg rozwiązań systemowych,
  - wykonanie ocieplenia cokołu i ścian fundamentowych styropianem gr. 10 cm na głębokość 1.0 m poniżej poziomu posadzki, położenie tynku cienkowarstwowego na bazie żywic akrylowych,
  - odkopanie ścian fundamentowych - w celu wykonania ocieplenia, zasypanie wykopu,
  - demontaż i montaż lamp oświetleniowych, tablic informacyjnych, malowanie drobnych elementów stalowych,
  - wykonać opaski z betonowej kostki brukowej szerokości 50 cm - od strony wschodniej położenie opaski istniejącej,
  - wybudować nowe schody z betonowej kostki brukowej; stopnie ograniczone obrzeżami chodnikowymi na ławie betonowej,
  - zdemontować i częściowo wymienić rynny i rury spustowe.
  Wykonać podbitkę okapu z sidingu.
  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  - skucie glifów okiennych i drzwiowych,
  - demontaż obróbek blacharskich podokienników,
  - wykucie z muru starej stolarki okiennej i drzwiowej,
  - montaż stolarki okiennej z profili z PCV, o wymiarach i w ilości wg zestawienia,
  -montaż drzwi z profili z kształtowników aluminiowych z przekładka termiczną o wymiarach i w ilości wg zestawienia,
  - naprawa i malowanie glifów wewnętrznych w lokalach.

  Zakres prac remontowych w budynku komunalnym
  Naprawa elewacji
  - oczyszczenie i zeskrobanie ze ścian budynku farby,
  - naprawienie tynków spękanych, przetarcie istniejących tynków zewnętrznych z zerwaniem farby, z naciągnięciem gładzi z masy szpachlowej na bazie cementów ścian
  - malowanie farbami krzemianowymi ścian,
  - demontaż i montaż lamp oświetleniowych, tablic informacyjnych, malowanie drobnych elementów stalowych,
  - rozbiórka istniejących opasek betonowych wokół budynku i schodów zewnętrznych
  - wykonać nowe opaski z betonowej kostki brukowej szerokości 50 cm.
  - ustawienie rusztowań zewnętrznych dla prac remontowych ścian i dachu.
  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  - skucie glifów okiennych i drzwiowych,
  - demontaż obróbek blacharskich podokienników,
  - wykucie z muru starej stolarki okiennej i drzwiowej,
  - montaż stolarki okiennej z profili z PCV, o wymiarach i w ilości wg zestawienia,
  -montaż drzwi z profili z kształtowników aluminiowych z przekładka termiczną o wymiarach i w ilości wg zestawienia,
  - naprawa i malowanie glifów wewnętrznych w lokalach.

  Zakres prac dotyczących chodników parkingów i zjazdów
  - wzdłuż jezdni wykonanie chodnika jednostronnego o szerokości 2,0 m. ograniczonego od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej,
  - wykonanie zjazdu do budynku OSP.
  - wykonanie stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych o stanowiskach prostopadłych drogi o wymiarach 2,50x 5,00 m oraz na placu przed budynkiem OSP.
  - nawierzchnię wjazdów i parkingów zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, koloru czerwonego, a chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym, linia rozdzielająca pomiędzy parkingami - szare.
  - ze względu na możliwy w przyszłości remont nawierzchni drogi zaprojektowano światło krawężnika - oddzielającego nawierzchnię jezdni ulicy od nawierzchni wjazdu i parkingów o wysokości 4 cm.
  - parkingi ograniczono od chodnika krawężnikami betonowymi 15 x 30 x 100 cm ze światłem 12cm
  - odprowadzenie wód deszczowych - powierzchniowe w kierunku jezdni.
  - wzdłuż chodników i przy parkingach uporządkować teren i posiać trawę.

  W ramach robót przygotowawczych należy zdjąć warstwę humusu.
  Warstwy; odcinającą z pasku i podbudowę z kruszywa łamanego należy wyprofilować i zagęścić z polewaniem wodą. W przypadku pozytywnej oceny istniejących gruntów nasypowych pod względem możliwości ich zagęszczenia, można je wbudować w konstrukcję jezdni jako warstwę odcinającą.
  Roboty drogowe należy wykonywać zgodnie z ogólnymi specyfikacjami technicznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

  2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót stanowiący załącznik
  nr 7 do SIWZ oraz dokumentacja projektowo-techniczna - załącznik nr 6_1 do SIWZ oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - załącznik Nr 6_2 do SIWZ
 4. Przebudowa II piętra nowego segmentu dydaktycznego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 2
  Zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pruszków
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego segmentu budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  1. Prace budowlane związane z przebudową II piętra budynku:
  - likwidacja dotychczasowego połączenia budynku, powiększenie jednej z sal dydaktycznych o likwidowany korytarz;
  - likwidacja zaplecza jednej z sal na cele nowego korytarza łączącego część istniejącą z projektowaną;
  - przeniesienie okien w dwóch salach z uwagi na kolizję z planowaną dobudową.
  a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
  b) roboty budowlane:
  - wymurowanie ścianek z gazobetonu;
  - wykonanie stałych zabudów kanałów wentylacji mechanicznej;
  c) prace wykończeniowe:
  - stolarka drzwiowa: drzwi płytowe, wzmocnione - pełne oraz przeszklone (specyfikacja w/g wykazu stolarki);
  - tynki wewnętrzne przetarcie i naprawa ewentualnych rys na tynkach istniejących, na ścianach projektowanych wykonać tynki cementowo-wapienne kat. III;
  - malowanie : Malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów;
  - posadzki:
  - w sali zajęć grupowych (II/1/1 ) na istniejącym gresie wykładzina dywanowa;
  - w pozostałych pomieszczeniach (pokoje poradni, małe korytarze) wykładzinę istniejącą Tarkett oraz w sanitariatach i komunikacji - istniejący gres;
  - zabudowy stałe stolarskie indywidualne;
  d) prace elektryczne adaptacyjne;
  e) prace sanitarne:
  - adaptacja instalacji wentylacji mechanicznej wynikająca z nowego układu pomieszczeń, prace adaptacyjne sanitarne;
  f) wyposażenie pomieszczeń - zgodnie z dokumentacją techniczną.
  Wykonawca udzieli co najmniej 3 letniej (tj. 36 miesięcznej) gwarancji na pełny zakres wykonanych robót.
 5. Rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 2 - wykonanie robót dodatkowych
  Zamawiający: Powiat Pruszkowski, Pruszków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót dodatkowych nieprzewidzianych w zakresie przetargu na (Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 2) w niżej wymienionym zakresie:
  1. przebudowa Sali I.11 w części istniejącej dla potrzeb sali informatycznej,
  2. przeniesienie systemu monitoringu do części istniejącej budynku z powodu zmiany przeznaczenia pomieszczeń oraz rozbudowa w części dobudowywanej,
  3. zmiana sposobu zasilania klap dymowych,
  4. dostosowanie aranżacji dobudowywanego korytarza do istniejącego - sufit podwieszony, przebudowa pomieszczeń w części istniejącej z uwagi na zmianę ich przeznaczenia,
  5. wykonanie drzwi pożarowych do pomieszczenia rozdzielni,
  6. dodatkowe zabezpieczenie ogniowe kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach piwnicy - dostosowanie do wymogów ochrony p.poż.,
  7. dodatkowe przyłącze kanalizacyjne z istniejącego budynku,
  8. konstrukcja wsporcza dla elementów elewacyjnych Amerblock,
  9. wyposażenie systemu przeciwpożarowego w detektory dymowe umożliwiające uruchomienie systemu gdy następuje zadymienie a źródło ognia jest oddalone.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 6. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 11 w Zielonce
  Zamawiający: Urząd Miasta Zielonka, Zielonka
  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 11 w Zielonce

Inne osoby dla Szmyt (102 osoby):