Kogo reprezentuje osoba

Szulc Adam

w KRS

Adam Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Szulc
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1984 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Maciej, Szulc Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amx Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000372007
 2. Amz Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000381724
 3. Diagnosis S.A., Białystok − KRS 0000431765
 4. Diagnosis Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000123824
 5. Digital Touch Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000424316
 6. Elcor Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000021595
 7. Innovator Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000402545

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bgż Bnp Paribas Faktoring Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000225155
 2. Bial - Meble Sp. Z O.O., Dobrzyniewo Duże − KRS 0000029997
 3. Iglotex - Sochaczew Sp. Z O.O., Porosły − KRS 0000114454
 4. Pcd Bianet Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000213515
 5. Pinot Noir Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000333103
 6. Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000028136
 7. Sbr Commercial Finance Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000331663
 8. Target Polska Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000054623

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową ogrodzeń
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
  1. Zamówienie składa się z dwóch części, a jego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową: CZĘŚĆ I ogrodzenia i utwardzonego placu na terenie Przedszkola Samorządowego nr 36 w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 9., CZĘŚĆ II ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 52 w Białymstoku, ul. Waszyngtona 16 2. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie 1) z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadzonym uchwałą XXXVII/454/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i Nowy Świat) - część I; 2) część II; nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zadania 3) załączonymi programami funkcjonalno-użytkowymi, stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w zakresie: a) opracowania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych materiałów (np. dokumentacja geotechniczna, mapa do celów projektowych, warunki techniczne zasilania, zatwierdzenie rozwiązań projektowych u zamawiającego w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, uzgodnienia wymagane przepisami, zgłoszenie w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku itp., a także zapewnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych; b) wykonanie robót budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z: -pełną obsługą geodezyjną ( w tym inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w 5 egz.), -badaniami zagęszczenia gruntu, -organizacją i zabezpieczeniem budowy oraz czynnościami i dokumentami niezbędnymi do przekazania obiektu do użytkowania (aktualne aprobaty techniczne, karty techniczne, certyfikaty dotyczące zastosowanych materiałów), -zapewnienia ciągłego dostępu (dojścia i dojazdu) do budynków sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie jej realizacji, -wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. -uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót, 3. Zamówienie obejmuje: 1) projekty zgłoszeniowe - sporządzenie opracowania określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych wraz z odpowiednimi szkicami i rysunkami, a także pozwoleniami, uzgodnieniami opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami - niezbędnymi do uzyskania skutecznego zgłoszenia robót w Departamencie Architektury) - po 2 egz., 2) projekty wykonawcze (oddzielnie dla każdej branży i instalacji) - po 4 egz., 3) przedmiary robót - po 2 egz., 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - po 4 egz., 5) kosztorysy uproszczone w poszczególnych branżach i oddzielnie na poszczególne instalacje:- po 2 egz., 6) uzyskanie akceptacji projektów przez zamawiającego przed wykonaniem robót w zakresie zgodności z programami funkcjonalno - użytkowymi, 7) uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót w Departamencie Architektury, 8) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, 9) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 10) przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym 11) rozłożenie ziemi roślinnej i wysianie trawy. 4. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w programach funkcjonalno-użytkowych, stanowiących załącznik nr 7A i 7B do niniejszej SIWZ. 5. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz programu funkcjonalno - użytkowego i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie. 6. Zamawiający wymaga udzielenia, min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty. Uwaga: Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XVI SIWZ Kryteria i tryb oceny ofert. 7. W przypadku wskazania w programie funkcjonalno - użytkowym nazw, znaków towarowych lub typów materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy itp., o których mowa w art. 29 ust.3 i art. 30 ust. 1 - 3 ustawy, ma to na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 8. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 10. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. Uwagi: Przed sporządzeniem oferty Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną na terenie objętym inwestycją
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ekranów akustycznych przy ul. Gen. N. Sulika w Białymstoku
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie ekranów akustycznych z uwzględnieniem założeń wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i budowę ekranów akustycznych w miejscach występowania istniejącej zabudowy wymagających ochrony przed hałasem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz w analizie porealizacyjnej (załącznik nr 8 do SIWZ) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Gen. Wł. Andersa w Białymstoku (przedłużenie drogi krajowej nr 65 Gołdap - Bobrowniki) na odcinku od skrzyżowania dwupoziomowego z ulicą Wasilkowską do połączenia z Szosą Baranowicką (teren Gminy Supraśl), opracowanej prze z Labotest - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych - Marek Kozicki z siedzibą w Toruniu, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy
 3. Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia Lotniska Krywlany w Białymstoku
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
  1.Przedmiotem zamówienia jest
  zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia Lotniska Krywlany w Białymstoku z uwzględnieniem założeń wskazanych
  w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2.Zakres prac obejmuje
  zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia, w lokalizacji wskazanej w części graficznej Programu Funkcjonalno-
  Użytkowego, w tym: 2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z następujących dokumentów: 1)
  projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna w PDF, 2) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i
  odbioru robót - 2 egz. 3) wniosek zgłaszający zamiar wykonywania robót montażowo-budowlanych,
  niewymagających pozwolenia na budowę - 2 egz. + wersja elektroniczna w WORD. 4) operatu, dokumentacji
  powykonawczej (2 egz.), wraz z mapami poinwentaryzacyjnymi - 3 egz. 2.2. Wykonanie robót budowlanych wraz z:
  1)pełną obsługą geodezyjną (w tym inwentaryzacją powykonawczą w 3 egz.); 2)organizacją i zabezpieczeniem
  budowy oraz czynnościami niezbędnymi do przekazania inwestycji oraz przekazania pasa drogowego Zarządowi
  Dróg i Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zapewnieniem ciągłego dostępu (dojścia i dojazdu) do
  budynków sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie jej realizacji; 3)wprowadzeniem organizacji ruchu na czas
  budowy jeśli będzie zachodziła taka konieczność; 4)odbudową poziomej osnowy geodezyjnej III klasy w zakresie
  objętym terenem inwestycji; 5)niezbędnymi badaniami laboratoryjnymi; 6)sporządzeniem dokumentacji
  powykonawczej -2 egz.; 7)odtworzeniem wierzchniej warstwy zieleni na gruncie rodzimym bez humusowania.
  3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym
  załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 4.W przypadku, gdy w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zostały wskazane
  nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których
  mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod
  warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w Programie
  Funkcjonalno-Użytkowym. 5.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań
  określonych w dokumentacji przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z
  art. 30 ust. 5 ustawy
 4. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na demontażu starego i wykonaniu nowego, stałego ogrodzenia posesji Przedszkola Samorządowego Nr 14 wraz z instalacją bramy wjazdowej do przedszkola w istniejącym ogrodzeniu, zlokalizowanego przy Al.J.Piłsudskiego 20/4 w Białymstoku oraz montażu 2 szt. piłkochwytów wzdłuż 2 boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im.Sybiraków w Białymstoku od strony przedłużenia ul. Białówny na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Nowy Świat
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na demontażu starego i wykonaniu nowego, stałego ogrodzenia posesji Przedszkola Samorządowego Nr 14 wraz z instalacją bramy wjazdowej
  do przedszkola w istniejącym ogrodzeniu, zlokalizowanego przy Al. J.Piłsudskiego 20/4 w Białymstoku
  oraz montażu 2 szt. piłkochwytów wzdłuż 2 boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej
  Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku od strony przedłużenia ul. Białówny na odcinku od ul. Częstochowskiej
  do ul. Nowy Świat, zgodnie z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym, w zakresie: 1) opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy, 2) wykonania robót budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, wraz z: a) pełną obsługą geodezyjną /w tym inwentaryzacją powykonawczą w 5 egz./, b) badaniami zagęszczenia gruntu, c) organizacją i zabezpieczeniem budowy oraz czynnościami niezbędnymi
  do przekazania inwestycji gestorom uzbrojenia oraz przekazaniem pasa drogowego Zarządowi Dróg i Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zapewnieniem ciągłego dostępu /dojścia i dojazdu/ do budynków sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie jej realizacji, d) odbiorami technicznymi przez gestorów sieci.
  2. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający wymaga odbudowy poziomej osnowy geodezyjnej III klasy w zakresie objętym terenem inwestycji. 4. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane prace. 5. W przypadku wskazania w programie funkcjonalno-użytkowym nazw, znaków towarowych lub typów materiałów czy produktów itp., o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ma to na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.
 5. Remont ogrodzenia przy ulicy Mickiewicza w Zabłudowie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Zabłudowie, Zabłudów
  1.Przedmiotem zamówienia jest: remont ogrodzenia przy ulicy Mickiewicza w Zabłudowie
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, wraz z załącznikiem nr 6 - wzorem umowy
 6. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na demontażu starego i wykonaniu nowego, stałego ogrodzenia posesji Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku od strony ulicy bez nazwy (równoległej do ulicy Lipowej) i przedłużenia ulicy Białówny, na odcinku od ulicy Nowy Świat do ulicy Częstochowskiej oraz wykonaniu furtki w istniejącym ogrodzeniu od strony ulicy Częstochowskiej
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, polegających na demontażu starego i wykonaniu nowego, stałego ogrodzenia posesji Szkoły Podstawowej Nr 4 im.Sybiraków w Białymstoku od strony ulicy bez nazwy (równoległej do ulicy Lipowej) i przedłużenia ulicy Białówny, na odcinku od ulicy Nowy Świat do ulicy Częstochowskiej (z ewentualnym wykorzystaniem przęseł metalowych z demontażu) oraz wykonaniu furtki na stałe do wejścia na teren wskazanej wyżej szkoły w istniejącym ogrodzeniu od strony ulicy Częstochowskiej - vis a vis wejścia głównego do ww. szkoły. 2. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w załączonym programie funkcjonalno-użytkowym. 3. Zakres opracowania obejmuje następujące elementy: - dokumentację projektową opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), - dokumentację projektową opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi; - wniosek zgłaszający zamiar wykonywania robót montażowo - budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę (na etapie składania przez Wykonawcę ww. wniosku, Zamawiający dostarczy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). 4. Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych elementów dokumentacji: a) projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu na demontaż starego i wykonanie nowego ogrodzenia posesji Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku od strony ulicy bez nazwy (równoległej do ulicy Lipowej) i przedłużenia ulicy Białówny na odcinku od ulicy Nowy Świat do ulicy Częstochowskiej oraz wykonanie furtki w istniejącym ogrodzeniu od strony ulicy Częstochowskiej vis a vis wejścia głównego do ww. szkoły - 4 egz. + wersja elektroniczna w PDF, b) projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna w PDF, c) wniosek zgłaszający zamiar wykonywania robót montażowo - budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę - 2 egz. + wersja elektroniczna w WORD (na etapie składania przez Wykonawcę ww. wniosku, Zamawiający dostarczy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). 5. Uwagi i wymagania szczegółowe: Wykonana dokumentacja powinna zostać dostarczona do UM w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca będzie zobowiązany opracować dokumentację projektową, a następnie zdemontować oraz wykonać ww. ogrodzenie i wbudować furtkę w istniejące ogrodzenie. Podczas realizacji ww. inwestycji teren szkoły od strony przedłużenia ulicy Białówny i ulicy bez nazwy (równoległej do ulicy Lipowej) w Białymstoku na odcinku od ulicy Nowy Świat do ulicy Częstochowskiej winien być odpowiednio zabezpieczony. Wykonawcę zobowiązuje się do koordynacji wskazanych wyżej prac z robotami wykonawcy budowy ulic: Białówny, ulicy bez nazwy i ulicy Nowy Świat. Na etapie składania przez Wykonawcę wniosku zgłaszającego zamiar wykonywania robót montażowo - budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, Zamawiający dostarczy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową. 6. Do obowiązków Wykonawcy objętych zakresem zamówienia należą również czynności związane z uzyskaniem i przygotowaniem wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej, uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień warunków technicznych, czynności związane z organizacją ruchu na czas budowy, pełną obsługą geodezyjną, w tym dostarczenie Zamawiającemu (na adres: Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich U.M. w Białymstoku ul. Składowa 11; 15-950 Białystok) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ilości 5 egz. 7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową. 8. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający zastrzega, że pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na mocy art.36 ust. 5 ustawy, w związku ze specyfiką tej części przedmiotu zamówienia, nie może być powierzona podwykonawcom