Kogo reprezentuje osoba

Szulc Andrzej

w KRS

Andrzej Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Szulc
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Ostróda (Warmińsko-mazurskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Aleksiuk Romuald, Czaus Zenon, Dzielińska Danuta, Krzykowski Mirosław, Lewandowski Ryszard, Ozimkowski Jerzy, Sitarz Andrzej Antoni, Szordykowski Jędrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukasiewicz Mieczysław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Aleksiuk Romuald, Czaus Zenon, Dzielińska Danuta, Krzykowski Mirosław, Lewandowski Ryszard, Ozimkowski Jerzy, Sitarz Andrzej Antoni, Szordykowski Jędrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukasiewicz Mieczysław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dąbrowska Barbara, Dzielińska Danuta, Modliszewska Nina Celina, Szordykowski Jędrzej Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pawluczuk Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Podlaski, Białystok − KRS 0000434772
 2. Klub Sportowy Sokół W Ostródzie, Ostróda − KRS 0000247213
 3. Solid Wschód Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000451000
 4. Usługowa Spółdzielnia Pracy Konwój W Ostródzie, Ostróda − KRS 0000160617

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Ochrona obiektów ZUS Oddział w Elblągu i podległych jednostek terenowych
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, Oddział w Elblągu, Elbląg
  Przedmiotem zamówienia jest Ochrona obiektów ZUS Oddział w Elblągu i podległych jednostek terenowych zgodnie z załącznikiem nr 7 - opis przedmiotu zamówienia. Kwota zamówienia o wartości poniżej 130 000 euro.
 2. Usługa całodobowej ochrony fizycznej mienia w obiektach dawnej Fermy Trzody Chlewnej, dawnej Suszarni Zielonek oraz Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Stachy, gmina Wielbark
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony fizycznej mienia w obiektach stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania Gospodarstwa Skarbu Państwa w Sorkwitach tj.:
  a) Obiekt dawna Ferma Trzody Chlewnej w miejscowości Stachy po zlikwidowanym PPGR Wielbark, oznaczony w ewidencji gruntów, jako działka nr 1318/2 w obrębie Wielbark, gmina Wielbark, powiat szczycieński,
  b) Obiekt dawna Suszarnia Zielonek i Gospodarstwo Rolne w miejscowości Stachy po zlikwidowanym PPGR Wielbark, oznaczony w ewidencji gruntów, jako działki nr 1337/70 i 1337/59 w obrębie Wielbark, gmina Wielbark, powiat szczycieński.
  2. Wykaz budynków i budowli podlegających ochronie wraz z numerami inwentarzowymi określony został w załączniku Nr 6 do SIWZ.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie przejęcia od dzierżawcy nieruchomości z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
  4. Dodatkowo przedmiot zamówienia określony został we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 8 do specyfikacji
 3. Ochrona fizyczna osób i mienia Urzędu Skarbowego w Ostródzie
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Ostródzie, Ostróda
  Ochrona fizyczna osób i mienia Urzędu Skarbowego w Ostródzie
 4. Doraźna ochrona fizyczna mienia w obiektach przynależnych do GSP w Korszach w 2011 roku, powiat kętrzyński
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług doraźnej ochrony fizycznej mienia w obiektach: a) Obiekt Filipówka zabudowany budynkiem mieszkalnym, oznaczony w ewidencji gruntów, jako działka nr 12/1 w obrębie Filipówka, gmina Kętrzyn, b) Obiekt Podławki zabudowany budynkiem sklepu, oznaczony w ewidencji gruntów, jako działka nr 9/17 w obrębie Podławki, gmina Barciany, c) Obiekt Czaczek I zabudowany budynkiem kuźni i stodoły, oznaczony
  w ewidencji gruntów, jako działka nr 11/4 w obrębie Czaczek, gmina Barciany, d) Obiekt Czaczek II zabudowany budynkiem magazyn zbożowego i magazynu paliw, oznaczony w ewidencji gruntów, jako działka nr 17/1 w obrębie Czaczek, gmina Barciany, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania Gospodarstwa Skarbu Państwa w Korszach
 5. Całodobowa ochrona fizyczna mienia Gospodarstwa Zieleń położonego na terenie działania GSP w Ostródzie z/s w Grabinie
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony fizycznej mienia w obiekcie stanowiącym Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania Gospodarstwa Skarbu Państwa w Ostródzie z/s w Grabinie pn. Gospodarstwo Zieleń i oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 10/3 w obrębie Zieleń, gmina Susz. Do nieruchomości przynależą następujące budynki:
  a) owczarni - 2 szt., b) stodoła - 1 szt., c) budynek warsztatowo - garażowo - socjalny - 1 szt. Nieruchomość ogrodzona, lecz nieoświetlona
 6. Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w RUDNIE
  Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Ostróda
  a) stała, całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Obiektu celem zabezpieczenia przed wszystkimi zagrożeniami, w tym ochrona: przed włamaniem, kradzieżą, pożarem, dewastacją, czy powstaniem jakiejkolwiek szkody w osobach lub mieniu,
  b) ochrona przed zniszczeniem, uszkodzeniem Obiektu mogącym stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  c) zabezpieczenie przed wtargnięciem na teren chroniony osób nieupowaznionych
  d) zabezpieczenie przed wjazdem na chroniony Obiekt nieupoważnionych pojazdów i osób,
  e) niezwłoczne podejmowanie interwencji przez własne zmotoryzowane patrole
  f) stała i bezpośrednia kontrola swoich pracowników ochrony pełniących obowiązki w ramach niniejszej umowy, przeprowadzanej przez pracowników Zleceniobiorcy z licencją drugiego stopnia, - udokumentowanej za każdym razem wpisem w księdze przebiegu służby,
  g) w uzasadnionych przypadkach zatrzymanie sprawcy włamania, kradzieży lub innego przestępstwa dokonanego na szkode Zamawiajacego i niezwłoczne przekazanie Policji i innych właściwych służb
  h) w sytuacjach losowych zagrożenia pożarem, zalaniem wodą lub innego zdarzenia obowiązkiem pracowników ochrony będzie niezwłoczna interwencja zmierzająca do zapobieżenia szkodzie lub jej ograniczenia, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciw mieniu Zamawiającego, przeciwdziałania powstania szkód w Obiekcie i mieniu Zamawiającego.
  Wykonawca obowiązany będzie świadczyć usługi w oparciu o pracowników jednolicie umundurowanych, posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2005r., Nr 145, poz. 1221 ze zm.) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z lokalizacją obiektów, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca
 7. Ochronę Ośrodka Wypoczynkowego w miejscowości Kobylocha gmina Szczytno.
  Zamawiający: Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowa stała fizyczna usługa ochronyOchrona Ośrodka Wypoczynkowego w miejscowości Kobylocha gmina Szczytno i obejmuje wszelkie nieruchomości i ruchomości położone na terenie ww Ośrodka.

Inne osoby dla Szulc Andrzej (40 osób):