Kogo reprezentuje osoba

Szulc Dorota

w KRS

Dorota Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dorota
Nazwisko:Szulc
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1963 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Nowy Tomyśl (Wielkopolskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baszkowski Tomasz, Franek Justyna Ewa, Gola Agnieszka, Grzelak Krzysztof, Jabłońska Woźna Anna, Jągowska Irena, Janelt Adam, Krzyźlak Joanna, Kujawa Agata, Matuszczak Zofia, Mrozik Łukasz, Sarnecka Anna Małgorzata, Stachowiak Beata Małgorzata, Trudnowska Ewa, Łuczak Beata

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baszkowski Tomasz, Franek Justyna Ewa, Gola Agnieszka, Grzelak Krzysztof, Jabłońska Woźna Anna, Jągowska Irena, Janelt Adam, Krzyźlak Joanna, Kujawa Agata, Matuszczak Zofia, Mrozik Łukasz, Sarnecka Anna Małgorzata, Stachowiak Beata Małgorzata, Trudnowska Ewa, Łuczak Beata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Finansowa Obsługa Działalności Inwestycyjnej Fodi Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000431489
 2. Gminny Zakład Komunalny Sp. Z O.O., Kamieniec − KRS 0000696470
 3. Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej W Nowym Tomyślu Sp. Z O.O., Nowy Tomyśl − KRS 0000275954
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Nowym Tomyślu, Nowy Tomyśl − KRS 0000086089

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Pozmeat-bis Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000091345
 2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Nowym Tomyślu Sp. Z O.O., Nowy Tomyśl − KRS 0000045335
 3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Nowym Tomyślu Sp. Z O.O., Nowy Tomyśl − KRS 0000098944
 4. Zakład Chemiczno - Farmaceutyczny Farmapol Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000064076
 5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Wielichowo − KRS 0000407398

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Świadczenie usług z zakresu gospodarki komunalnej
  Zamawiający: Urząd Miejski, Nowy Tomyśl
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1. Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami lub lokalami stanowiącymi własność lub będących w posiadaniu samoistnym Powierzającej, w tym:
  1) zawieranie umów najmu w imieniu Powierzającej, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa:
  a) lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  b) garaży i terenów związanych z tymi garażami,
  c) miejsc pod reklamy, szyldy, ogłoszenia itp. urządzenia,
  d) dodatkowych pomieszczeń gospodarczych i terenów związanych z tymi pomieszczeniami;
  2) organizowanie i przeprowadzanie w imieniu Powierzającej przetargów na lokale użytkowe oraz zawieranie umów na te lokale – na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;
  3) pobieranie w imieniu Powierzającej należności czynszowych i innych należności
  z tytułu najmu, przysługujących Powierzającej od najemców lokali i budynków, w tym: podatku od nieruchomości od lokali i budynków stanowiących własność Powierzającej oraz gruntów pod tymi lokalami i budynkami;
  4) w granicach obowiązujących przepisów prawa podatkowego – wystawienie w imieniu
  Powierzającej podmiotom korzystającym z usług określonych niniejszą umową faktur
  VAT, faktur korygujących VAT oraz duplikatów faktur; faktury przekazywane będą do 10. dnia bieżącego miesiąca łącznie z rejestrem VAT; wpływy z lokali użytkowych za dany miesiąc przelewane będą na konto Powierzającej do każdego 5. dnia następnego miesiąca;
  5) windykacja należności z tytułu umów, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz z tytułu bezumownego posiadania lub używania lokali, obiektów i miejsc określonych
  w pkt 1 i 2, w tym:
  a) przygotowywanie oraz składanie pozwów do sądów,
  b) reprezentowanie powierzającej przed wszystkimi sądami i innymi właściwymi
  w sprawie organami w sprawach o eksmisję i postępowaniach podobnego rodzaju,
  c) podejmowanie innych niezbędnych czynności procesowych i pozaprocesowych;
  6) rozliczanie, w miarę potrzeby, należności z tytułu kaucji mieszkaniowych;
  7) prowadzenie pozabilansowej ewidencji środków trwałych, służących realizacji zadań
  z zakresu gospodarki komunalnej;
  8) zawieranie umów na dostawę mediów do budynków i lokali przez siebie administrowanych, w tym:
  a) gazu,
  b) wody,
  c) odprowadzanie ścieków,
  d) dostawę energii cieplnej,
  e) dostawę energii elektrycznej;
  9) zawieranie umów na usługi:
  a) kominiarskie,
  b) ubezpieczenie budynków, lokali i innych obiektów oraz (w miarę potrzeby) miejsc,
  c) roboty remontowo – budowlane,
  d) przeglądy techniczne budynków, np. ekspertyzy, przeglądy gazowe, elektryczne itp. czynności;
  10) prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz teczek z dokumentacją techniczną budynków i lokali administrowanych i zarządzanych przez siebie;
  11) obsługa kasy, w tym przyjmowanie wpłat czynszów i innych opłat związanych
  z wynajmem lokali;
  12) reprezentowanie Powierzającego we wspólnotach mieszkaniowych na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
  2. Obsługa i prowadzenie Szaletów Publicznych zlokalizowanych na terenie Nowego Tomyśla.
  3. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym oraz estetycznym, w tym konserwacja, malowanie, badanie stabilności oraz sprawności działania masztów flagowych posadowionych na gruntach należących do Gminy Nowy Tomyśl, w szczególności przed budynkami użyteczności publicznej: Urzędem Miejskim, Sądem Rejonowym, Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury i jego filiami, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, szkołami podstawowymi oraz – w porozumieniu z sołtysami – przed świetlicami wiejskimi.
  4. Oflagowywanie miasta Nowego Tomyśla w następujących dniach:
  3 stycznia - rocznica wyzwolenia Nowego Tomyśla przez oddziały powstańców wielkopolskich (1919),
  27 stycznia - rocznica wyzwolenia Nowego Tomyśla spod okupacji hitlerowskiej (1945),
  8 kwietnia - rocznica nadania Nowemu Tomyślowi praw miejskich przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (1786),
  2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
  3 maja - rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja (1791),
  8 maja - Dzień Zwycięstwa, zakończenie II wojny światowej (1945),
  15 sierpnia - święto Wojska Polskiego (1920),
  sierpień - jarmark chmielno – wikliniarskiego,
  1 września - rocznica wybuchu II wojny światowej (1939)
  11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (1918),
  27 grudnia - rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego (1918).
  5. Umieszczanie oraz zdejmowanie w wyznaczonych przez Powierzającą miejscach publicznych oraz wyznaczonych terminach ozdób świątecznych i ich zdejmowanie, konserwacja oraz przechowywanie w sposób zapobiegający dewastacji lub uszkodzeniom.
  6. Obsługa znicza w dniach organizowania imprez okolicznościowych przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na pl. Niepodległości w Nowym Tomyślu, w uzgodnieniu z Powierzającą.
  7. Usuwanie w okresie zimowym, bezpośrednio sprzed budynków i obiektów należących do Przyjmującego, śniegu oraz lodu, jak również z dachów tych budynków i obiektów nawisów śnieżnych i sopli lodu.
  8. Obsługa targowisk na terenie miasta Nowego Tomyśla.
  9. Realizowanie innych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, uprzednio należących
  do zlikwidowanego zakładu budżetowego o nazwie: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  w Nowym Tomyślu.
  10. Administrowanie i zarządzanie świetlicami wiejskimi położonymi w następujących miejscowościach: Boruja Nowa, Glinno, Jastrzębsko Stare, Kozie Laski, Paproć, Przyłęk, Nowa Róża, Sękowo, Stary Tomyśl i Szarki.
 2. Wymiana pokrycia dachowego (wraz z wykonaniem termoizolacji poddasza) na budynku mieszkalnym położonym przy Pl. Chopina 8 w Nowym Tomyślu.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o., Nowy Tomyśl
  Wymianę pokrycia dachowego (wraz z wykonaniem termoizolacji poddasza) na budynku mieszkalnym położonym przy Pl. Chopina 8 w Nowym Tomyślu zgodnie z załączonym przedmiarem w następującym zakresie: rusztowań i zabezpieczeń, robot przygotowawczych i rozbiórkowych, pokrycia dachu, wymiany (uszkodzonych) drewnianych konstrukcji dachowych, przemurowanie kominów ponad dachem, docieplenia częściowego ścian elewacji, termoizolacji poddasza, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych,
 3. Wykonanie uruchomienia i prowadzenia strefy płatnego parkingu na terenie miasta Nowy Tomyśl.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Nowy Tomyśl
  W zakres oferty wchodzi :
  a) dostawa i montaż nowych 8 sztuk parkometrów w miejscach wyznaczonych na złączonej mapce,
  b) wymagane cech parkometrów :
  - wolnostojący, estetyczny i bezpieczny parkometr wykonany ze stali lub aluminium, kolor szary lub stonowany odcień błękitu (akceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
  - całkowicie autonomiczny system zasilania urządzenia (bez podłączenia do sieci elektrycznej i nie wymagający osobnego ładowania) - urządzenie musi być wyposażone w akumulator z automatycznym doładowaniem i panel solarny,
  - pobieranie opłat za parkowanie w monetach o nominałach od 10 gr. do 5 zł, z możliwością uruchomienia równolegle płatności w Euro,
  - dostarczenie do całości zamówienia dwóch dodatkowych pojemników na monety,
  - wbudowany system diagnostyczny umożliwiający sprawdzenie i identyfikację ewentualnych uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy parkometru,
  - obsługa w kilku językach z możliwością ich wyboru podstawowy to język polski ( min j. angielski i niemiecki)
  - parkometr musi mieć możliwość drukowania biletów na papierze o szerokości do 100 mm,
  - parkometr powinien posiadać system monitorowania i zapisywania pracy serwisu technicznego oraz służb kontrolnych polegający na zastosowaniu karty elektronicznej (2szt) przypisanej do danego pracownika poprzez numer identyfikacyjny,
  - parkometr powinien być wyposażony w system alarmowy
  - parkometr musi posiadać dostęp do funkcji serwisowych za pomocą bezstykowej karty zbliżeniowej lub szczelinowej,
  - wyposażenie parkometrów w możliwość wydruku raportów okresowych i statystyki
  sprzedaży
  c) windykacja opłat za nie wniesienie opłaty parkingowej będzie prowadzona przez
  Urząd Miejski w Nowym Tomyślu szczegółowe zasady zostaną ustalone w odrębnym
  dokumencie,
  d) obsługa i konserwacja parkometrów - dbałość o ich pełną gotowość do pracy,
  e) wymiana kaset na monety i dostarczenie ich wraz z zawartością do Banku w Nowym Tomyślu,