Kogo reprezentuje osoba

Szulc Jan

w KRS

Jan Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Szulc
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1984 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Mysłowice (Śląskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Matyjasik Kozak Teresa, Nowak Irena Mariola, Oleksy Aleksander Kazimierz, Oleksy Danuta Władysława, Szulc Krystian Karol, Szulc Marzanna Danuta, Wesołowska Anna Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Guja Helena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Olimp-sport Sp. Z O.O., Mysłowice − KRS 0000061721
 2. Stowarzyszenie Nasz Szpital, Katowice − KRS 0000013487
 3. Stowarzyszenie Powstania Śląskie 90, Katowice − KRS 0000346435

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fabryka Żarówek Helios Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000323946
 2. Olimp-auto Sp. Z O.O., Mysłowice − KRS 0000153560

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Wyposażenie świetlic socjośrodowiskowych w ramach zadania Remont i wyposażenie świetlic socjośrodowiskowych w miejscowościach Wiązownica Kolonia, Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemścice
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia świetlic socjośrodowiskowych w miejscowościach Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemścice wraz z wszelkimi kosztami, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, montażu w miarę potrzeb, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowane w sześciu częściach, obejmujących:
  Część I - SPRZĘT RTV I AGD
  Część II - GRY EDUKACYJNE
  Część III - SPRZĘT REKREACYJNY
  Część IV - MEBLE
  Część V- SPRZĘT SPORTOWY
  Część VI - SPRZĘT TURYSTYCZNY
  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdego zadania - załącznik Nr 7 SIWZ.
  Szczegółowy opis przedmiotu dostawy poprzez wyspecyfikowanie rodzaju i ilości asortymentów, zawarto w formularzach cenowych, odrębnie dla poszczególnych części, stanowiących odpowiednio załączniki do formularzy oferty, właściwych dla danej części
  Uwaga:
  Dla części IV- Meble, w załączeniu do SIWZ rys. Nr 1, Nr 2 i Nr 3.
  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wskazane w opisie nazwy, modele (itd.) przedmiotu dostawy, służą wyłącznie określeniu minimalnych cech technicznych i jakościowych. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  Wyposażenie, objęte przedmiotowym zamówieniem musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz musi posiadać (jeżeli dotyczy) odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
  Wymagany okres gwarancji wskazano w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 7 SIWZ.
  Miejscem dostawy są świetlice socjośrodowiskowe w miejscowościach Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemścice wskazane odpowiednio w formularzach cenowych właściwych dla poszczególnych części zamówienia.
  Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi.
  Dostawy, objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
 2. DOSTAWA SPRZĘTU I AKCESORIÓW SPORTOWYCH ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA SPORTOWEGO- sprawa nr 80/2012
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ), Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu i akcesoriów sportowych oraz odzieży i obuwia sportowego do Jednostki Wojskowej 4503, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale III SIWZ oraz warunkami wyszczególnionymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ w ilościach i rodzaju określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ według zadań następująco: ZADANIE NR 1: Dostawa sprzętu Fitness ZADANIE NR 2: Dostawa sprzętu sportowego ZADANIE NR 3: Dostawa akcesoriów sportowych ZADANIE NR 4: Dostawa odzieży sportowej ZADANIE NR 5: Dostawa obuwia sportowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. Wszystkie dostarczane produkty muszą być nowe, nieużywane (w przypadku sprzętu fabrycznie nowe) i posiadać oryginalne i fabrycznie zamknięte zewnętrzne opakowanie. Opakowania jednostkowe przedmiotu zamówienia powinny posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, winny być oznakowane w języku polskim Wyroby będące przedmiotem zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczone do Zamawiającego winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, kolorystyce, modelu, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia Dostarczany przedmiot zamówienia musi być opakowany w sposób zapewniający właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas transportu. W przypadku gdy przedmiot zamówienia dostarczany będzie w częściach (elementach), Wykonawca jest zobowiązany do montażu przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt (dotyczy zadania nr 1). Wykonawca zapewni Zamawiającemu w okresie gwarancji we własnym zakresie i na swój koszt serwis przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku wad, usterek, konserwacji (o ile dotyczy), nie powstałych z winy użytkownika. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji . Wykonawca udzieli 24 miesięczną gwarancje na cały asortyment obejmujący przedmiot zamówienia (nie dotyczy skarpetek i lotek do badmintona). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Załączniku Nr 1 SIWZ (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego winien złożyć oświadczenie, że oferuje produkty równoważne wraz z określeniem pozycji asortymentu, których powyższe dotyczy oraz jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1, 7 do SIWZ (podstawa prawna art. 30 ust. 5 Ustawy) i w niniejszym Rozdziale np. po przez załączenie opisu technicznego oferowanego produktu, zdjęcia.
 3. Dostawę piłek do siatkówki halowej, piłek do piłki nożnej, piłek do koszykówki, z nadrukiem logo Województwa Małopolskiego wraz z siatkami do noszenia piłek.
  Zamawiający: Województwo Małopolskie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa piłek do siatkówki halowej, piłek do piłki nożnej, piłek do koszykówki, z nadrukiem logo Województwa Małopolskiego wraz z siatkami do noszenia piłek. 1. Zamówienie składa się z czterech części: Część 1 obejmuje dostawę 100 szt. napompowanych, fabrycznie nowych piłek do siatkówki halowej, posiadających certyfikat FIVB, wykonanych ze skóry syntetycznej, o rozmiarze 5 z nadrukiem logo Województwa Małopolskiego. Metoda znakowania: nadruk w 3 miejscach, o wymiarach 2,5cm x 13,5cm (dopuszczalna różnica +/- 0,5 cm na każdym wymiarze), nadruk musi być czytelny i trwały. Logotypy: logo Województwa - wersja pozioma (zał. nr 6 do siwz). Część 2 obejmuje dostawę 100 szt. napompowanych, fabrycznie nowych, piłek do piłki nożnej, posiadających certyfikat FIFA, wykonanych ze skóry syntetycznej, przeznaczonych do gry na nawierzchniach trawiastych, o rozmiarze 5 z nadrukiem logo Województwa Małopolskiego. Metoda znakowania: nadruk w 4 miejscach, o wymiarach 3cm x 3cm (dopuszczalna różnica +/- 0,5 cm na każdym wymiarze), nadruk musi być czytelny i trwały. Logotypy: logo Województwa - wersja podstawowa (zał. nr 7 do siwz). Część 3 obejmuje dostawę 100 szt. napompowanych, fabrycznie nowych piłek do koszykówki posiadających certyfikat FIBA, wykonanych ze skóry syntetycznej z powłoką kompozytową o rozmiarze 7 z nadrukiem logo Województwa Małopolskiego. Metoda znakowania: nadruk jednokolorowy w 3 miejscach, o wymiarach 2,5cm x 13,5cm (dopuszczalna różnica +/- 0,5 cm na każdym wymiarze), nadruk musi być czytelny i trwały. Logotypy: logo Województwa - wersja pozioma (zał. nr 6 do siwz). Część 4 obejmuje dostawę 45 sztuk fabrycznie nowych siatek do noszenia piłek na 10 sztuk (siatka powinna być pleciona i wykonana ze sznurka polipropylenowego)
 4. Dostawa materiałów na zajęcia realizowane w ramach projektu Nasze dzieci współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Gmina Brenna, Brenna
  Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy materiałów na zajęcia realizowane w ramach projektu Nasz dzieci współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg zadań jak niżej : Nr zadania Nazwa zadania Ilość pozycji wg. asortymentu w poszczególnych zadaniach Zadanie 1 Dostawa programów edukacyjnych 19 poz Zadanie 2 Dostawa sprzętu sportowego 24 poz Zadanie 3 Dostawa sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej 9 poz Zadanie 4 Dostawa sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej 2 poz Zadanie 5 Dostawa gier planszowych (edukacyjnych) 62 poz Zadanie 6 Dostawa publikacji książkowych 32 poz Zadanie 7 Dostawa pomocy dydaktycznych 85 poz Zadanie 8 Dostawa innych pomocy dydaktycznych 18 poz Zadanie 9 Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowani i papieru ksero 6 poz 2.1 Ilość produktów w poszczególnych asortymentach wg zadań: Dostawa materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych na zajęcia realizowane w ramach projektu Nasz dzieci współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wg asortymentu i ilościach, jak w tabeli poniżej: Zadanie 1. Dostawa programów edukacyjnych 1.1. Dostawa programów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Pierwsze odkrycia - multimedialny program edukacyjny 5 szt. 2 Wesołe miasteczko - multimedialny program edukacyjny 5 szt. 3 Zoo - multimedialny program edukacyjny 5 szt. 4 Programy multimedialne rozwijające zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi 15 szt. 5 Programy komputerowe z serii KLIK 15 szt. Dopuszcza się zamienniki: 5 x szt. programu (CD) dla dzieci w wieku 7- 8 lat, kształtujących zdolności matematyczne z arytmetyki, figur geometrycznych, obliczeń pieniężnych, stosunki przestrzenne, 5 x szt. - Programu edukacyjnego (CD) przeznaczonego dla użytkowników od siódmego roku życia, który stanowi zbiór min. czternastu ciekawych zabaw z ortografią, którymi mogą bawić dzieci. Zawiera ponad 3.500 słów podzielonych na 9 zagadnień oraz zasady pisowni. Wymagania sprzętowe: system: Windows 95/98/ME/2000/XP, 5 x szt. - gra edukacyjna (CD), skierowana do najmłodszych użytkowników komputerów. Mogą po nią sięgnąć zarówno dzieci, które w ogóle nie znają jeszcze liter, jak i te maluchy, które poznały już cały alfabet, ale nie potrafią czytać. W opisywanym programie nauka liter oraz podstaw czytania.Gra powinna składać się z min. dziesięciu interaktywnych plansz, ni mniej 50 zróżnicowanych gier (układanie sylab w odpowiedniej kolejności, dopasowywanie liter do wyrazów itd.).Wymagania sprzętowe: system: Windows 95/98/ME/2000/XP, 6 Multimedialny program edukacyjny - Czytam i piszę 5 szt 1.2. Dostawa programów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Programy komputerowe dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 4 szt 2 Eduterapeutica Dyslekcja - oprogramowanie 1 szt 3 KLICK - wyspa tajemnic 1 szt 4 Mądre dziecko pakiet programów edukacyjnych do nauki j. angielskiego 1 szt 5 Pakiet multimedialny Gotowość szkolna 1 szt 6 Wspomaganie rozwoju - oprogramowanie 1 szt 7 Matematyka. Terapia podstawowa. Edusensus.-oprogramowanie 1 szt 8 Pakiet uczeń uzdolniony - oprogramowanie 1 szt 9 Czytam i piszę - gra edukacyjna 3 szt 10 Matematyka - terapia pedagogiczna (pakiet multimedialny) 1 szt 1.3. Dostawa programów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Edusesnsus Matematyka - terapia pedagogiczna cz. I, II, III - oprogramowanie 5 szt 2 Edusensus Dyslekcja cz I i II - oprogramowanie 1 szt 3 Gra edukacyjna Język polski - czytam i piszę 5 szt Zadanie 2. Dostawa sprzętu sportowego 2.1. Dostawa sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Skrzynia gimnastyczna 5 częściowa, skośna z wózkiem 2 szt 2 Ławka gimnastyczna drewniana 3m 1 szt 3 Piłka lekarska 10 szt 4 Materac gimnastyczny 10 szt 5 Ławka gimnastyczna z nogami metalowymi i kółkami 3m 1 szt 6 Ławeczka rehabilitacyjna z gniazdem 2,5m 1 szt 7 Uchwyt na ręce 1 szt 8 Drabinka 1,5 z zaczepem 1 szt 9 Belka do balansowania 2,5 m 2 szt 2.2. Dostawa sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Ławka rehabilitacyjna 2,5 m z gniazdem 1 szt 2 Przyrząd do ćwiczeń koordynacji 1 szt 3 Piłka gimnastyczna 55 cm i 65 cm 2 szt 4 Piłka z kolcami 55 cm i 65 cm 2 szt 5 Obciążniki na nadgarstki 2x1kg 2 szt 6 Obciążniki na ręce i nogi 2,5 kg 2 kpl 7 Ringo 10 szt 8 Obręcz hula-hop 10 szt 9 Skakanka 10 szt 10 Hantle 1 kg 2 szt 2.3. Dostawa sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Zestaw sportowy z namiotem - Zestaw sportowy do rozwoju sprawności motorycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętności matematycznych itp. 5 zestawów 2 Siateczka z piłeczką - przyrząd rozwijający zręczność i umiejętność szybkiego reagowania 15 kpl. 3 Dotykowe dyski - dyski do stymulacji wielozmysłowej 5 kpl. 4 Talerz nadmuchiwany - przyrząd do ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej, precyzji ruchowej i koncentracji 5 szt. 5 Górska ścieżka - drewniany labirynt do zabaw zręcznościowych 5 szt. Zadanie 3. Dostawa sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Wyciąg grawitacyjny Pająk 1 szt 2 Elongator Bocian 1 szt 3 Krzesło korekcyjne 1 szt 4 Taśmy rehabilitacyjne 1,5m 4 szt 5 Dysk korekcyjny 2 szt 6 Rehabilitacyjny bączek 2 szt 7 Hocker 1 szt 8 Twister 2 szt 9 Masażer stóp 2 szt Zadanie 4. Dostawa sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Maxi roler 3 szt 2 Zestaw gimnastyczny 50 elementów 1 komplet Zadanie 5. Dostawa gier planszowych (edukacyjnych) 5.1. Dostawa gier planszowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Eurotwist - gra 5 szt 2 Mały Ekolog - gra 5 szt 3 Bingo - dodawanie i odejmowanie do 20 5 szt 4 Bingo - dodawanie i odejmowanie do 100 5 szt 5 Bingo - mnożenie i dzielenie do 20 5 szt 6 Bingo - mnożenie i dzielenie do 100 5 szt 7 Która godzina - gra 5 szt 8 Trener pamięci - zadania logiczne (gra) 5 szt 9 Matematyczny twist - gra 5 szt 10 Mnożenie - domino 5 szt 11 Rozsypanki obrazkowe 1 i 2 10 kpl 12 Rebusy obrazkowe 5 kpl 13 Zestaw sylab 5 zestaw 14 Domino sylabowe 5 szt 15 Literkowe zabawy podłużne 5 kpl 16 Potyczki kota Pysia z literkami 5 kpl 17 Klocki z literkami 5 kpl 18 Memo - Alfabet 5 szt 19 Klocki ortograficzne Poly 1 kpl 20 Quiz ortograficzny 5 kpl 21 Państwo, miasto, rzeka - gra 5 kpl 22 Ortograficzne kwiatki - puzzle 5 szt 23 Łamigłówki słowne 5 kpl 24 Trener pamięci - karty do rozwoju percepcji wzrokowej 5 kpl 25 Sortowanie i klasyfikowanie - gra polegająca na budowaniu pojęć matematycznych 5 kpl 26 Co gdzie jest? - gra 5 szt 27 Gry edukacyjne - cena uśredniona 20 szt. 5.2. Dostawa gier planszowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Tarcze: Samo, ćwiczenia WPK, WP5, WP6. 4 szt. 2 Co jest źle - gra edukacyjna 1 szt 3 Drewniana leniwa ósemka 3 szt 4 Domino sylabowe 3 szt 5 Magiczna skrzynka - gra logiczna wykorzystywana m.in. do działań matematycznych 2 szt. 6 Budowa cieni - nowe kształty - gra integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej 1 kmpl 7 Gry edukacyjne dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 3 szt 8 Gra Odkrycia 1 szt 9 Jestem grzeczny 1 szt. 10 Conect 4 1 szt 11 Skaczące czapeczki - gra planszowa 1 szt 12 Stoły i krzesła - gra 1 szt. 13 Barwa, linie, rysunek 1 kpl 14 Rozsypanki obrazkowe - pomoc glottodydaktyczna 1 kpl 15 Mistrz logiki - gra planszowa typu mastermind 1 kpl 16 Paleta tarcze ćwiczeń M1 i M2 2 szt. 17 Pierwsze kroki z klockami NUMICON - zestaw indywidualny 1 zestaw 18 Klocki diament z podstawą 1 kpl 19 Ekspresje - układanki - gra rozwijająca u dzieci umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji 1 kpl 20 Puzzle - Pomagamy/ Pomaga siostrze/ Bójka/ Plotkowanie/ Kłótnia w klasie 5 szt. 21 Karty - Dobre maniery w domu/ Ostrożność i bezpieczeństwo 2 zestaw 22 Wieża zwierząt - gra rozwijająca słownictwo, ucząca logicznego myślenia i wyciągania wniosków 1 szt. 23 Domino konstrukcji 1 szt. 24 Zestaw logopedyczny Piotruś Pakiet I i II 2 zestaw 5.3. Dostawa gier planszowych dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Domino - dodawanie/odejmowanie 20 szt. 2 Domino - mnożenie 25 szt. 3 Sygnalizator zdrowego odżywiania - gra w skojarzenia 6 szt. 4 Gra Unia Europejska 5 szt. 5 Jakie to flagi? - gra dydaktyczna 2 szt. 6 Gry slowno-obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek 5 szt. 7 Kostki do gry 3 zestaw 8 Puzzle kwiatki - u, ó, ż, rz, ch 5 szt. 9 Oko Rysia - gra ćwiczaca pamięć spostrzegawczość i refleks 5 szt. 10 Już czytam 0 układanka z portretami zwierząt 6 szt. 11 I co później? cz. 1 i 2 - zestaw obrazków umożliwiający ułożenie historyjek 10 zestaw Zadanie 6. Dostawa publikacji książkowych 6.1. Dostawa publikacji książkowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Symultaniczne ćwiczenia ortograficzne 5 szt 2 7 walizek inteligencji wielorakich w nauczaniu ortografii 5 kpl 6.2. Dostawa publikacji książkowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Książeczki dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 31 szt. 2 Uczę się literek - książeczka drukowana na zmywalnym papierze do nauki pisania literek i cyferek 7 szt. po 4 części 3 Trening Słuchu - książka zbiór zabaw kształtujących percepcję słuchową 1 szt. 4 Suwaki terapeutyczne - gąsienice i tarcze 2 kpl 5 Loteryjki obrazkowo-sylabowe - gra dydaktyczna stymulująca rozwój mowy 1 szt. 6 Detektyw ortografek 7 Skarbczyk gramatyczno-ortograficzny 1 szt. 8 Gumowe ucho - ćwiczenia percepcji słuchowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym 1 szt. 9 Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii 1 szt. 10 Diagnoza edukacyjna - zbiór prób do oceny gotowości szkolnej dzieci 1 szt. 11 Lewa ręka 5 kpl 12 Owoce, warzywa, szlaczki - książka zawierającą szlaczki i zygzaczki usprawniające rękę piszącą 1 kpl 13 311 szlaczków zygzaczków - książka zawierająca szlaczki i zygzaki usprawniające rękę piszącą. 1 kpl 14 Liczę w pamięci - zbiór zadań dotyczących 4 podstawowych działań arytmetycznych 8 zestaw 15 Dreptuś matematyk 1 i 2 - PUS-y do nauki matematyki 2 szt. 16 PUSy matematyka 1 kpl 17 Kot zdejmuje buty - książka - ćwiczenia, które wspomagają rozwój koncentracji uwagi 1 szt. 18 Kasia i Tomek uczą się dzielić - książka 1 szt. 19 Podręcznik dobrych manier dla dzieci 1 szt. 20 Bajkoterapia - książka do biblioterapii 1 kpl. 21 Wartości w życiu społecznym - książka rozwijająca dojrzałość emocjonalną i społeczną 1 szt. 22 Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych przez wizualizację i inne techniki - książka 1 szt. 23 Terapia uspokajająca i rozwijająca dzieci - książka 1 szt. 24 Diagnoza ucznia - poradnik dot. problematyki indywidualizacji nauczania w klasach początkowych 1 szt. 25 Wyprawka pierwszoklasisty 1 szt 26 Materiał wzrokowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek - zestaw 6 zestaw 6.3. Dostawa publikacji książkowych dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Książka - szlaczki 3 szt. 2 Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania - poradnik merytoryczny dla nauczyciela 9 szt. 3 311 szlaczków i zygzaczków - książka zawierająca szlaczki i zygzaczki usprawniające rękę piszącą. 5 szt. 4 Nauka ortografii z dywanikiem glottodydaktycznym 2 szt. Zadanie 7. Dostawa pomocy dydaktycznych 7.1. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1 Zestaw menzurek - zestaw 7 części 3 zestaw 2 Zestaw pipet 3 zestaw 3 Zestaw siłomierzy 3 zestaw 4 Zestaw pryzmatów 3 zestaw 5 Układ słoneczny - ruchomy model układu słonecznego 1 kpl 6 Zestaw do energii odnawialnej 3 zestaw 7 Zestaw do recyklingu 3 zestaw 8 Obieg wody w przyrodzie - symulator 3 kpl 9 Magiczne okulary - do nauki o kolorach 5 szt. 10 Moja pierwsza chemia - zestaw 5 zestaw 11 Liczydła 10 szt. 12 Liczydło stojące 3 szt. 13 Zestaw konstrukcyjny do nauki geometrii 3 zestaw 14 Dwustronny termometr 5 szt. 15 Aktywna mata - czas 5 szt. 16 Dywaniki Glottodydaktyczne 5 szt 17 Alfabet małe litery pisane szorstkie 1 kpl. 18 Alfabet duże litery pisane szorstkie 1 kpl. 19 Piaskownica 5 szt. 20 Piasek do piaskownicy 5 op. 21 Akcesoria do piaskownicy 5 zestaw 22 Warsztaty graficzne - zestaw kart do nauki pisania 5 szt. 23 Stemple - szlaczki graficzne 5 kpl. 24 Maxiwarsztaty graficzne 2 kpl 7.2. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Warsztaty graficzne - zestaw kart do nauki pisania 1 zestaw 2 Kolorowe szlaczki zestaw. Pomoce do ćwiczeń usprawniających motorykę 1 zestaw 3 Dźwięki w domu i na farmie 2 szt 4 Sylaby do zabawy 1 szt 5 Głoski do zabawy 1 szt. 6 Liczmany sześciany 1 szt. 7 Karty do klocków 1 zestaw 8 Koraliki z literkami -pomoc dydaktyczna 1 szt. 9 Co to, kto to rzeczownik - pomoc niezbędna w poznawaniu i utrwalaniu umiejętności rozpoznawania i utrwalania umiejętności rozpoznawania części mowy 1 szt. 10 Czasownik - co robi, co się z nami dzieje?. Pomoc niezbędna w poznawaniu i utrwaleniu umiejętności rozpoznawania części mowy 1 szt. 11 Bajki grajki- zestaw bajek muzycznych na płycie CD 3 zestawy 12 Pacynki europejskie - rodzina 4 szt 13 Łamigłówki słowne -drewniane kosteczki z literkami 2 kpl 14 Klocki z literkami 1 kpl. 15 Kostki nacisko-pamięciowe 1 kpl. 16 Geoplan pomoc dydaktyczna do tworzenia figur geometrycznych 5 szt 17 Pantomino 1 szt. 18 Co czujesz - karty rozwijające u dzieci umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji 1 szt. 19 Bądź odważny - historyjki obrazkowe; przedstawiające problem leku u dzieci 1 szt 20 Dźwięki rozpoznawalne emocji. Gra dźwiękowa 1 szt. 21 Problemy historyjki obrazkowe dotyczące zasad bezpieczeństwa i norm społecznych 1 szt 22 Model ziemi 1 szt. 23 Magnetyczne ułamki - listwy o jednakowej długości podzielone na części do nauki ułamków 1 szt. 24 Magiczne okulary - do nauki o kolorach 5 kpl. 25 Ortopudełko - poziom 1 i 2 2 kpl. 26 Mini zegar 2 szt. 27 Dywanik glottodydaktyczny 1 kpl. 28 Zegar stojący 1 szt. 29 Koło - miarka 1 szt. 30 Kalendarz - tablica magnetyczna ułatwiająca zrozumienie pojęcia czasu 1 szt. 31 Kostki systemu dziesiętnego 1 kpl. 32 Małe napy - zestaw do ćwiczenia małej motoryki 3 kpl 33 Składane bryły geometryczne 1 kpl. 34 Zestaw odważników 1 zestaw 35 Waga szkolna 1 szt. 36 Zestaw kontrolny PUS 10 zestaw 37 Mozaika z kamykami - zestaw do ćwiczenia małej motoryki 1 kpl. 38 Mikroskop - jajo 10 szt. 39 Obieg wody w przyrodzie - symulator obiegu wody w przyrodzie - zestaw 1 zestaw 40 Torba ogrodnika 1 szt. 41 Puzzelator 1 szt. 7.3. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Pacynki - zestaw 5 zestaw 2 Co to? Kto to? Rzeczownik - pomoc niezbędna w poznawaniu i utrwalaniu umiejętności rozpoznawania części mowy 5 szt. 3 Co robi? Czasownik - pomoc niezbędna w poznawaniu i utrwalaniu umiejętności rozpoznawania części mowy 5 szt. 4 Korale matematyczne 4 kpl. 5 Korale wraz z wieszakiem do nauki matematyki 4 kpl 6 Waga szkolna 5 szt. 7 Odważniki duże i małe 10 kpl. 8 Dywanik glottodydaktyczny 2 szt. 9 Makatka z ułamkami + ułamki 5 zestaw 10 Ułamkowe wieże - pomoc, która ułatwia zrozumienie pojęcia ułamków i wykonywanie działań 2 zestaw 11 Model Ziemi 5 szt. 12 Liczydło 3 szt. 13 Koło miarka 5 szt. 14 Magnetyczne ułamki - listwy o jednakowej długości podzielone na części do nauki ułamków 5 kpl. 15 Minizegarki - zegarki do nauki pojęcia czasu 50 szt. 16 Aktywna mata czas 5 szt. 17 Makatka - drzewo na 4 pory roku 5 szt. 18 Zegar magnetyczny 5 szt. 19 Mata z zegarem 5 szt. 20 Układ słoneczny - ruchomy model układu słonecznego 5 kpl. Zadanie 8. Dostawa innych pomocy dydaktycznych 8.1. Dostawa innych pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Zestaw miarek - zestaw 9 części 3 zestaw 2 Co pływa, a co tonie? - zestaw pływaków 10-częściowy 3 zestaw 3 Zestaw wielokrążków 3 zestaw 4 Zestaw do nauki o magnesach minimum 30-częściowy 3 zestaw 5 Puszka magnetyczna 3 szt. 6 Skrzynka magnetyczna 3 szt. 7 Blat z polem magnetycznym 3 szt 8 Stacja obserwacji dżdżownic 3 szt. 9 Zestaw skrzynek na owady 3 zestaw 10 Zestaw do obserwacji korzeni 3 zestaw 11 Mikroskop - zestaw 5 zestaw 12 Duże klepsydry - zestaw 3 zestaw 13 Skrzynka na kostki wraz z zestawem 152 kostek 5 szt. 14 Liczbowe domy Willyego (114 - elementowy zestaw) oraz chorągiewki uzupełniające 1 zestaw 15 Liczbowa droga - cyfry krok po kroku 3 szt. 16 Deseczki ilościowe do wkładania 5 zestaw 17 Zegar kwarcowy do nauki wraz z bateriami 2 szt. 8.2. Dostawa innych pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1 Pierwsze kroki z magnesem 4 szt. Zadanie 9. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowani i papieru ksero 9.1. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowani i papieru ksero dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1 Papier ksero 40 ryz 9.2. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowani i papieru ksero dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Laptop 1 szt. 2 Oprogramowanie (system operacyjny, pakiet biurowy, antywirus) 1 kpl. 3 Papier ksero 5 ryz 9.3. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowani i papieru ksero dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk 1. Laptop 1 szt. 2 Oprogramowanie (system operacyjny, pakiet biurowy, antywirus) 1 kpl. 2.2. Wymagane szczegółowe parametry techniczne dla każdego zamawianego asortymentu, określają specyfikacje techniczne, opracowane dla każdego zadania, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. 2.3. Wszystkie dostarczone produkty w ramach powyższego asortymentu, powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa i jakości określone obowiązującymi przepisami. Posiadać odpowiednie oznaczenia na opakowaniu lub obowiązkowe certyfikaty. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien udokumentować posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa i jakości dla wskazanego produktu. 2.4 Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia; 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 2) Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 3) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. 4) Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisane zostaną Protokoły odbioru bez zastrzeżeń. 2.5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy jak i w okresie trwania gwarancji; 2) Wykonawca na wszystkie dostarczone produkty udzieli Zamawiającemu 2 letniej gwarancji, licząc od daty wystawienia faktury. W ramach gwarancji Wykonawca wymieni towar uszkodzony na towar wolny od wad na własny koszt. Zakres gwarancji nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych z winy Zamawiającego, na skutek przypadków losowych, zużyciem naturalnym, działaniem zewnętrznym (uderzenie, zalanie itp.), nieprzestrzeganiem zasad użytkowania lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, wpływami chemicznymi lub elektrycznymi. Podstawą udzielenia gwarancji jest faktura zakupu. 3) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego; 4) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 2.6. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia publicznego, w tym m.in. odnoszących się do reklamacji. Ewentualnie podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej.
 5. Zakup i dostawa sprzętu sportowego
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4724, Kraków
  Zakup i dostawa sprzętu sportowego. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w siwz oraz załącznikach do siwz
 6. Dostawa sprzętu sportowego oraz wyposażenia Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Racibórz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu sportowego i gimnastycznego oraz wyposażenia Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi niżej wymieniony sprzęt: 1) Skrzynia gimnastyczna 6-częściowa, prosta, z wózkiem, pokryta skajem. Wymiary (w mm): długość: 1450, szerokość: 450, wysokość: 1100. Waga: 86 kg. Ilość: 1 szt. 2) Wózek na materace z płytą 300 kg. Waga: 44 kg, 1950x950 mm. Ilość: 1 szt. 3) Piłki lekarskie ze skóry naturalnej. Ilość: 1 kg - 5 szt., 2 kg - 5 szt., 3 kg -5 szt., 4 kg - 5 szt., 5 kg - 5 szt. 4) Kompresor do piłek - 3 końcówki. Ilość: 1 szt. 5) Wózek na piłki MIKASA lub równoważny. Wymiary (w mm): długość: 640, szerokość: 640, wysokość: 1000. Ilość: 2 szt. 6) Piłki do siatkówki MIKASA MVA 300 lub równoważne. Ilość: 10 szt. 7) Piłki do koszykówki Spalding NBA Rainer lub równoważne. Ilość: 5 szt. 8) Piłki do futsalu Adidas F50 Sala 5x5 lub równoważne. Ilość: 5 szt. 9) Ciśnieniomierz do piłek VEGA lub równoważny. Ilość: 1 szt. 10) Ławka zawodnicza z siedziskami kubełkowymi, 5-osobowa, kolor zielony. Ilość: 4 szt. 11) Płotek stalowy treningowy z regulacją wysokości w zakresie 68; 76,2; 84; 91,4; 100; 106,7 cm. Ilość: 10 szt. 12) Pachołek duży, wysokość 37 cm, kolor czerwony . Ilość: 15 szt. 13) Tyczka do slalomu z podstawką gumową 1,2 m. Ilość: 15 szt. 14) Kozioł gimnastyczny, sztuczna skóra, regulacja wysokości 90 - 135 cm. Ilość: 1 szt. 15) Odskocznie wyczynowe - Wymiary (w mm): długość: 1200, szerokość: 600, wysokość: 215 (wys. czoła). Ilość: 2 szt. 16)Sprzęt do unihokeja: a) Bramki młodzieżowe 0,6 x 0,9 m. Ilość: 2 szt., b) Kaski - Ilość: 2 szt., c) Kije Cobra Senior 95 cm lub równoważne, Ilość: 20 szt., d) Piłeczki do unihokeja 7,2 cm. Ilość: 10 szt. 17) Znaczniki, kolor zielony lub pomarańczowy. Ilość: 15 szt. 18) Body step, tworzywo sztuczne, antypoślizgowe, 31 x 81 x 14,5-20,5. Ilość: 30 szt. 19) Sztanga - gryf olimpijski, 20 kg, dł. 1800 mm, śr=50 mm. Ilość: 1 szt. 20) Sztanga - gryf olimpijski, 25 kg, dł.2200 mm, śr=50 mm. Ilość: 1 szt. 21) Talerze do gryfów olimpijskich. Ilość: 10 kg - 4 szt., 15 kg - 4 szt., 25 kg - 4 szt. 22) Zaciski na gryf olimpijski. Ilość: 4 szt. 23) Dodatkowe obciążenie do sprzętu na siłowni - sztabki 10 kg. Ilość: 10 szt. 24) Leżak plastikowy plażowy, dł. 191 cm, szer. 71 cm, 6-stopniowa regulacja. Ilość: 5 szt. 25) Mop do wycierania parkietu. Ilość: 6 szt. 26) Boisko do badmintona z siatką w zestawie - Ilość: 2 kpl. 27) Rakietki do badmintona. Ilość: 8 szt. 28) Lotki do badmintona (tuba po 3 szt.) - Ilość: 4 kpl. 29) Zestaw do brydża: a) Bidding-box ze Szwecji (kasety licytacyjne) - komplet 4 szt. Ilość: 15 kpl., b) Karty do gry (ze Szwecji), kolor niebieski lub czerwony, 1 komplet = 10 talii. Ilość: 10 kpl., c) Pudełka do gry (ze Szwecji), kolor czerwony, numery rozdań: 1-32, 1 komplet = 32 szt. Ilość:2 kpl. 30) Zestaw do tenisa stołowego: a) Stoły do tenisa - Tajfun Plus (marki Polsport) lub równoważny, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, nogi wykonane z kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym 25 mm i blokowane za pomocą zawiasów nożycowych; stół turniejowy - wzmocniony oskrzynią metalową z kątownika stalowego 40 x 20 x 1,5 mm, zespół jezdny złożony z czterech kółek o średnicy 100 mm. Spełnia wymagania klasy B wg normy PN-EN 14468-1. Wymiary: 2740 x 1525 x 760 mm, w kartonie: 1600 x 130 x 1850 mm. Ilość: 4 szt., b) Rakietka do tenisa stołowego DONIC Seria 500 lub równoważna - deska 5-warstwowa, gumy zatwierdzone przez ITTF; Ilość: 16 szt. Parametry: Szybkość: 70, Rotacja: 60, Kontrola: 90, Podkład: 1,8 mm. Użyte technologie: PLS (Power Light System), c) Piłeczka do tenisa stołowego BUTTERFLY lub równoważna. Ilość: 20 szt., d) Siatka dokręcana Serw 02 lub równoważna (wliczana do zamówienia tylko w przypadku, gdy stoły nie posiadają siatek w komplecie) - wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym; możliwość regulacji wysokości i naciągu siatki; przykręcana do blatu. Spełnia wymagania Przepisów Gry w Tenisa Stołowego. Ilość: 5 szt..