Kogo reprezentuje osoba

Szulc Jerzy Stanisław

w KRS

Jerzy Stanisław Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Szulc
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Koleczkowo (Pomorskie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Marlena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Korporacja Budowlana Markol Sp. Z O.O., Koleczkowo − KRS 0000241579

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Filologicznego i Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, położonego w Gdańsku przy ulicy Wita Stwosza 55
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  1.Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45000000-7; 45400000-1; 45440000-3; 45450000-6 .
  2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Filologicznego i Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, położonego w Gdańsku przy ulicy Wita Stwosza 55 .
  3.W ramach robót remontowych, o których mowa w pkt 2, należy wykonać:
  a)remont auli 1.43 (naprawa posadzki, wymiana foteli, wymiana 2 szt. okien w reżyserce),
  b)wymianę aluminiowych drzwi p.poż. wraz z ościeżnicą w pomieszczeniu 2.48,
  c)naprawę balustrad i ich mocowania w holach i klatkach schodowych,
  d)remont części okiennej klatki schodowej.
  4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ – dokumentacja techniczna w skład której wchodzi:
  a)opis przedmiotu zamówienia,
  b)dokumentacja rysunkowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  c)przedmiar robót.
  5.Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SIWZ (z załącznikami), obowiązującymi przepisami prawa, w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym.
  6.Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
  7.Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące.
  8.Jeśli gdziekolwiek w dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 4, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1–3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w opisie przedmiotu zamówienia poprzez równoważność, Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne, jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
  9.Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.
  10.Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres minimum 36 miesięcy, z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV SIWZ - okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji i rękojmi zawarte są w § 11 projektu umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.
  11. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę:
  1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1666), z uwzględnieniem regulacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2008 z późn. zm.) osób wykonujących następujące czynności, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
  a) roboty remontowe, o których mowa w pkt 3 ;
  2) W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym jednak niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (z uwzględnieniem regulacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
  3) Wykonawca może zastąpić osobę lub osoby realizujące na jego rzecz przedmiot umowy innymi osobami, pod warunkiem że spełnione zostaną powyższe wymagania co do sposobu ich zatrudnienia przy realizacji zamówienia;
  4) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli:
  a) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ppkt 1, związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
  5) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  c) przeprowadzania kontroli w miejscach realizacji zamówienia w każdym momencie realizacji zamówienia poprzez zbadanie rzeczywistych warunków jego wykonania, tj. w celu weryfikacji rzeczywistego udziału ww. osób przy wykonywaniu zamówienia, gdy złożone oświadczenie będzie budzić wątpliwości Zamawiającego;
  6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy;
  7) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: w przypadku niezatrudnienia do wykonania wskazanych w ppkt 1 czynnościach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, osób na podstawie umów o pracę, zgodnie z oświadczeniem przedstawionym przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 8 projektu umowy.
 2. "Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku - roboty branżowe obejmujące swym zakresem piwnicę, parter oraz budowę dźwigu zewnętrznego"
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: "Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku - roboty branżowe obejmujące swym zakresem piwnicę, parter oraz budowę dźwigu zewnętrznego". 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; 2) roboty izolacyjne; 3) roboty budowlane i konstrukcyjne w tym m. in.: a) wykucia; b) zamurowania; c) roboty tynkarsko - malarskie ścian oraz sufitów; d) remont posadzek; e) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; 4) dźwig zewnętrzny; 5) roboty sanitarne w tym m.in.: a) instalacje wod - kan; b) instalacje wentylacji hybrydowej; c) instalacje wentylacji mechanicznej NW; d) instalacje hydrantowe p.poż.; e) instalacje C.O. wraz z grzejnikami; 6) roboty elektryczne i teletechniczne w tym m.in.: a) instalacje elektryczne; b) instalacje niskoprądowe; c) instalacje teletechniczne; d) instalacje oświetlenia i gniazd na potrzeby użytkowania windy; e) demontaż starej rozdzielni budynku B; f) zasilanie budynku "B" i "C" z RG; g) wykonanie dodatkowych gniazd logicznych wraz z zasilaniem na poziomie piwnicy 10 kpl (5 kpl serwerownia szkolna, 5 kpl serwerownia CUW); h) kontrola dostępu i patch panele kpl; i) zasilanie centrali odymiania; j) przeniesienie istniejących tablic i czynnych obwodów z poziomu parteru do RB0, RB0K; k) instalacja CCTV; l) instalacja alarmowa łazienki; m) badania pomiary i sprawdzenia. 7) ochrona przeciwpożarowa, instalacja stałego urządzenia gaśniczego gazowego - piwnica w tym m.in: a) zasilanie stałego urządzenia gaśniczego; b) instalacja stałego urządzenia gaśniczego; c) instrukcja ppoż.; d) instrukcje.
 3. Wykonanie robót remontowych budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 119/121
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45261210-9, 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45442100-8, 45310000-3, 45330000-9. 2. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 119/121. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: kompleksowy remont trzech łazienek damskich na I, II i III piętrze w budynku A, roboty dekarskie nad tymi łazienkami, wykonanie rozdzielnicy wnękowej oraz ogrodzenia od strony ul. Armii Krajowej i ul. 23 Marca, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 119/121. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 (do SIWZ). 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 10 (do SIWZ). 6. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 7. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. 8. Jeśli gdziekolwiek na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarach Robót, Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę, decyzją Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu nr KZ.4120.548.2015.MM i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne, jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 9. Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robót. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym. 11. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy z uwzględnieniem zapisów w rozdz. XII. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 11 projektu umowy - załącznik nr 6 (do SIWZ). Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdziale XII SIWZ. 12. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym
 4. Wykonanie robót remontowych części pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7, 45442100-8, 45111300-1, 45400000-1.
  2. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych części pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A.
  3. Zakres robót obejmuje:
  1) Prac budowlane:
  a) Pokoje biurowe: III piętro: od 301 do 309a, 312, 318, 320, 323, 324; II piętro: 202, 221, 222, 224; I piętro: 101, 102, 103, od 110 do 118, od 121 do 123, WC:
  - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, pomalowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze jasnym;
  - cekolowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach: II piętro: od 202 do 204, I piętro: 106, 110, 110a, 111, WC;
  - rozbiórka istniejącej wykładziny tekstylnej;
  - ułożenie wykładziny dywanowej wraz z cokolikami, wykładzina z płytek dywanowych z runem polipropylenowo-poliamidowym, pętelkowym, o klasie ścieralności min. 32, o gramaturze min. 400g/m2.
  b) Pokoje biurowe od 104 do 107:
  - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, pomalowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze jasnym;
  - rozbiórka istniejącego parkietu;
  - rozbiórka istniejącej wykładziny tekstylnej;
  - rozbiórka istniejących warstw posadzkowych do stropu;
  - wykonanie podłoża betonowego (grubość dopasować do istniejących poziomów podłogi i progów);
  - wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych (typ deska, gr. min. 0,85 cm, PEI IV, stopień poślizg. R10) wraz z przygotowaniem podłoża.
  c) Pokój biurowy 204a:
  - zabudowa otworu drzwiowego płytą G-K;
  - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, pomalowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze jasnym.
  d) Pokoje biurowe 116 i 117:
  - demontaż istniejącej stolarki drzwiowej;
  - zabudowa otworu drzwiowego płytą G-K;
  - montaż nowych drzwi płytowych, drewnopodobnych, z ościeżnicą, opaskami, klamkami i zamkami patentowymi, wraz z obróbką ościeży drzwiowych.
  e) Pokoje biurowe 203, 204, 223, 223a:
  - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, pomalowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze jasnym;
  - rozbiórka istniejącego parkietu;
  - rozbiórka istniejącej wykładziny tekstylnej;
  - rozbiórka istniejących warstw posadzkowych do stropu;
  - wykonanie podłoża betonowego (grubość dopasować do istniejących poziomów podłogi i progów);
  - wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych (typ deska, gr. min. 0,85 cm, PEI IV, stopień poślizg. R10) wraz z przygotowaniem podłoża;
  - w pokojach 223 i 223a wykonanie konstrukcji drewnianej trzech stopni o wymiarach 0,9 x 0,4 x 0,15 z płyty OSB, obłożonych panelami drewnopodobnymi, AC 4.
  f) Pokoje biurowe 123 i 123a:
  - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, pomalowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze jasnym;
  - wykonanie konstrukcji drewnianej trzech stopni o wymiarach 0,9 x 0,4 x 0,15 z płyty OSB, obłożonych panelami drewnopodobnymi, AC 4;
  - rozbiórka istniejącej wykładziny tekstylnej;
  - ułożenie wykładziny dywanowej wraz z cokolikami, wykładzina z płytek dywanowych z runem polipropylenowo-poliamidowym, pętelkowym, o klasie ścieralności min. 32, o gramaturze min. 400g/m2.
  g) Pokój biurowy 317:
  - zerwanie istniejących tapet winylowych;
  - cekolowanie ścian;
  - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, pomalowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze jasnym;
  - wykonanie otworów drzwiowych w ścianie G-K i osadzenie drzwi drewnianych z ościeżnicą drewnianą, opaskami i kompletem okuć - 2 szt.
  h) Pokój biurowy 316:
  - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, pomalowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze jasnym;
  - cyklinowanie istniejącego parkietu;
  - trzykrotne malowanie istniejącego parkietu lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym.
  i) Pokoje biurowe 322 i 311:
  - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, pomalowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze jasnym;
  - rozbiórka istniejącej wykładziny tekstylnej;
  - wykonanie naprawy miejscowych uszkodzeń posadzki betonowej;
  - ułożenie wykładziny dywanowej wraz z cokolikami, wykładzina z płytek dywanowych z runem polipropylenowo-poliamidowym, pętelkowym, o klasie ścieralności min. 32, o gramaturze min. 400g/m2.
  j) Korytarz i WC na I, II, III piętrze, część korytarza parteru, klatka schodowa, pokoje biurowe 321, 315, 314, 313, 310 i 119:
  - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, pomalowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze jasnym;
  - wymiana umywalki w łazience na I piętrze;
  - wymiana zamków w drzwiach łazienkowych - 6 szt.
  k) Korytarz III piętra - część:
  - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, pomalowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze jasnym;
  - rozbiórka istniejącej wykładziny tekstylnej;
  - ułożenie wykładziny dywanowej wraz z cokolikami, wykładzina z płytek dywanowych z runem polipropylenowo-poliamidowym, pętelkowym, o klasie ścieralności min. 32, o gramaturze min. 400g/m2.
  l) Pomieszczenia archiwum w piwnicy: nr 018, 017a, 016, 015, 014, 013, 012:
  - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, pomalowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze jasnym;
  - zerwanie istniejącej posadzki;
  - wykonanie nowych warstw podposadzkowych - folia + warstwa termiczna;
  - wykonanie wylewki betonowej pod posadzkę z gresu;
  - wykonanie nowej nawierzchni posadzki z płytek gresowych w kolorze jasnym o wymiarach 30 x 30 cm, z cokolikami wywiniętymi 10 cm na ściany;
  - zamurowanie otworów po przejściach instalacyjnych w ścianach;
  - rozkręcenie, wyniesienie na czas remontu i ponowne skręcenie metalowych regałów archiwum - 55 szt.
  m) Malowanie parapetów w pomieszczeniach nr: 202, 203, 221, 222, 223, 223a, od 100 do 104, 106, od 110 do 112, od 114 do 123:
  - oczyszczenie podłoża;
  - szpachlowanie dwukrotne;
  - malowania farbą ftalową w kolorze białym;
  - uzupełnienie obróbek okiennych akrylem.
  n) Malowanie jednokrotnie we wszystkich pomieszczeniach istniejących grzejników żeberkowych i rur c.o. farba ftalową nawierzchniową, w kolorze białym.
  o) Naprawa w pomieszczeniu zmywalni na II piętrze stolarki drzwiowej - oklejenie drzwi okleiną drewnopodobną.
  p) Miejscowa naprawa stopni lastrykowych klatki schodowej masą naprawczą - 21 szt.
  q) Wymiana samozamykacza w drzwiach klatki schodowej II piętra, wraz z naprawą filaru na klatce schodowej.
  2) Prace dotyczące remontu instalacji elektrycznej:
  a) Pokoje biurowe 310 i 115:
  - ułożenie instalacji elektrycznej przewodem YDYp 3x2,5 w listwie PCV;
  - montaż po cztery gniazda wtykowe w każdym pomieszczeniu;
  - zabudowanie w tablicy bezpiecznikowej zabezpieczenia typu S B 16 A - 3 szt.
  b) Pokój biurowy 113:
  - ułożenie instalacji elektrycznej przewodem YDYp 3x2,5 w listwie PCV;
  - montaż sześciu gniazd wtykowych nt;
  - zabudowanie w tablicy bezpiecznikowej zabezpieczenia typu S B 16 A - 2 szt.
  c) W powyższym zakresie przewidziano wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szerokości 5 cm, po ułożeniu przewodów elektrycznych.
  3) Zakres robót obejmuje również roboty towarzyszące, takie jak np. rozbiórkowe, wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych, pomiarowe (w tym elektryczne), przygotowawcze (w tym np. wynoszenie mebli z pokoi, wykonanie demontażu i ponownego montażu regałów archiwum), zabezpieczające, odtworzeniowe, porządkowe, sprzątanie wraz z myciem okien, sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów z natury.
  4. Warunki prowadzenia robót:
  1) Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji teren robót.
  2) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlano - montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym wszystkie koszty z tym związane (Wykonawca nie będzie ponosić kosztów za media).
  3) Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie, a zatem wymaga się szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zastosowania odpowiednich zabezpieczeń i osłon oraz utrzymywanie terenu robót w należytym porządku.
  4) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru materiałów i urządzeń, których zamierza użyć przy realizacji przedmiotu zamówienia.
  5) Kolorystykę oraz dobór materiałów wykończeniowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z dokumentacją i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzgodnić w formie pisemnej z przedstawicielem Zamawiającego i Inspektorem nadzoru.
  5. Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robót.
  6. Wszelkie roboty, prace towarzyszące, prace porządkowe, pomiary w tym elektryczne itp., czynności, materiały, rozwiązania konieczne do wykonania z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji dołączonej do SIWZ. Roboty takie muszą być ujęte w cenie oferty.
  7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa ze specyfikacją techniczną stanowiąca załącznik nr 2 (do SIWZ).
  8. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
  9. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące.
  10. Jeśli gdziekolwiek na rysunkach, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w dokumentacji projektowej i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
  11. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdz. XII. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 11 projektu umowy - załącznik nr 6 (do SIWZ).
  Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdziale XII SIWZ.
  12. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.
 5. Wykonanie robót remontowych budynku Wydziału Zarządzania UG, zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101 według części: I Część - remont posadzki parteru oraz okładzin schodowych wejścia głównego. II Część - remont niedrożnej kanalizacji deszczowej (roboty ogólnobudowlane i sanitarne), III Część - roboty drogowe.
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych budynku Wydziału Zarządzania UG, zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101, według części:
  I Część - remont posadzki parteru oraz okładzin schodowych wejścia głównego.
  II Część - remont niedrożnej kanalizacji deszczowej (ogólnobudowlane i sanitarne)
  III Część - roboty drogowe.
 6. Wykonanie robót remontowych w budynku Domu Studenckiego nr 4 Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Polanki 66
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  1.Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 roboty budowlane, 45442100-8 roboty malarskie, 45111300-1 roboty rozbiórkowe, 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45410000-4 tynkowanie, 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian. 2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku Domu Studenckiego nr 4 Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Polanki 66. 3.W ramach robót należy wykonać: 1)malowanie i cyklinowanie 35 pokoi na poziomach 22, 229, 429, 2)malowanie korytarzy na poziomach 22, 229, 429, 3)malowanie 10 kuchni i 10 łazienek na poziomach 22, 129, 229, 329, 429, 107, 207, 307, 407, 507, 4)malowanie korytarza na poziomie 307, 5)malowanie i cyklinowanie 15 pokoi na poziomie 129, 6)roboty remontowe w pomieszczeniach 5 pralni na poziomach 107, 207, 307, 407, 507, 7)malowanie i remont 10 suszarni na poziomach 22, 107, 129, 207, 229, 307, 329, 407, 429, 507, 8)malowanie pomieszczenia przechowalni rowerów, 9)naprawa uszkodzonych mechanizmów okiennych w budynku oraz wymiana uszkodzonych mechanizmów okiennych w pokojach. 4.Zakres robót obejmuje: 1)Roboty budowlane i sanitarne, w tym: a)odbicie luźnych tynków i ich uzupełnienie, b)zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, c)zagruntowanie malowanych podłoży, d)dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową o wysokiej odporności na zmywanie, w jasnym kolorze z przygotowaniem podłoża, wygładzeniem i szpachlowaniem, e)malowanie stolarki drzwiowej wraz z przygotowaniem podłoża, f)malowanie rur i grzejników w kolorze ściany, g)wymiana listew przyściennych, h)cyklinowanie parkietu, i)szpachlowanie ubytków przy pomocy materiału uzyskanego z cyklinowania, j)min. trzykrotne lakierowanie parkietów wraz z listwami lakierem chemoutwardzalnym, k)wydzielenie zamykanej części suszarni z pomieszczeń pralni z montażem drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą, l)wymiana 10 kpl. grzejników z montażem zaworów termostatycznych wraz z głowicami i zaworów odcinających na powrocie, m)wymiana uszkodzonych mechanizmów okiennych, n)naprawa uszkodzonych mechanizmów okiennych. 2)Roboty towarzyszące, takie jak np. rozbiórkowe, wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych, próby, przygotowawcze w tym np. wynoszenie mebli z pokoi, zabezpieczające, porządkowe, sprzątanie wraz z myciem okien, sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. itp. 3)Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów z natury. 5.Warunki prowadzenia robót: 1)Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji teren robót. 2)Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie robót oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym wszystkie koszty z tym związane (Wykonawca nie będzie ponosić kosztów za media). 3)Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie, a zatem wymaga się szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zastosowania odpowiednich zabezpieczeń i osłon oraz utrzymywanie terenu robót w należytym porządku. 4)Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru materiałów i urządzeń, których zamierza użyć przy realizacji przedmiotu zamówienia. 5)Kolorystykę oraz dobór materiałów wykończeniowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzgodnić w formie pisemnej z przedstawicielem Zamawiającego i Inspektorem nadzoru. 6)Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 7)Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robót. 8.Wszelkie roboty, prace towarzyszące, prace porządkowe itp., czynności, materiały, rozwiązania konieczne do wykonania z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji dołączonej do SIWZ. Roboty takie muszą być ujęte w cenie oferty. 9.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna ze specyfikacją techniczną stanowiąca załącznik nr 9 (do SIWZ). 10.Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. 11.Jeśli gdziekolwiek na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, dokumentacji technicznej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji technicznej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w dokumentacji technicznej i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 12.Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.13.Termin wykonania zamówienia: termin rozpoczęcia robót: 15.07.2015r., termin zakończenia robót: 15.09.2015r. 14.Szczegóły zamówienia podane są w rozdziale II SIWZ, załączniku nr 9 do SIWZ (dokumentacja techniczna) oraz w umowie
 7. Zamówienie dodatkowe w zakresie wymiany posadzki do realizowanego zamówienia nr A120-211-118/13/GR na Roboty remontowe budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101 oraz remont częściowy dachu budynku Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego Wydziału Zarządzania UG Sopot ul. Piaskowa 9.
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Zamówienie dodatkowe w zakresie wymiany posadzki do realizowanego zamówienia nr A120-211-118/13/GR na Roboty remontowe budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101 oraz remont częściowy dachu budynku Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego Wydziału Zarządzania UG Sopot ul. Piaskowa 9.
 8. Roboty remontowe budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101 oraz remont częściowy dachu budynku Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego Wydziału Zarządzania UG Sopot ul. Piaskowa 9
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101 oraz remont częściowy dachu budynku Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego Wydziału Zarządzania UG Sopot ul. Piaskowa 9. 3. Zakres robót obejmuje : I. Roboty remontowe budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101, w tym: 1) remont pomieszczeń nr 8,9,10 i korytarzy, w tym między innymi: a) roboty budowlane: - roboty rozbiórkowe, - odgrzybienie i impregnacja ścian wewnątrz budynku, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych w ścianach pomieszczeń metodami iniekcji ciśnieniowej, - wykonanie izolacji powłokowej, pionowej ścian zewnętrznych do wysokości 1m nad podłogą metodami iniekcji ciśnieniowej, - skucie luźnych tynków, - wykonanie wielowarstwowych tynków mineralnych na części remontowanych ścian, - uzupełnienie tynku, wykonanie gładzi gipsowej, roboty malarskie ścian i sufitów farbą akrylową wysokiej jakości, odporną na zmywanie, - czyszczenie i malowanie rur i grzejników w kolorze ściany, - wymiana drzwi wewnętrznych wraz ościeżnicami regulowanymi, - demontaż umywalki wraz z podejściami wod- kan. i zabudową w trzech pomieszczeniach, - wykonanie stopni dla pokonania różnicy poziomów wraz z obłożeniem ich gresem antypoślizgowym, - wymiana posadzki z wykonaniem wylewki i ułożeniem nowej wykładziny dywanowej wysokiej jakości wykonania o składzie 85%polipropylenu i 15% poliamidu, gęsto tkanej o najwyższej wytrzymałości przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej oraz wykładziny PCV o grubości min.2,0 mm, elektrostatycznej o najwyższej wytrzymałości przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej np. typu Luxor 43 lub równoważnej, z montażem listew przyściennych z PCV itp. Kolorystykę ścian (kolory jasne), wykładzin, listew należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru i Użytkownikiem w formie pisemnej, b) roboty elektryczne: - roboty demontażowe w tym demontaż opraw oświetleniowych, - montaż nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, komputerowej, - montaż nowych gniazd wtykowych ogólnych, - montaż nowych gniazd zespolonych, - montaż nowych wyłączników, - montaż nowych opraw oświetleniowych, - montaż tablicy bezpiecznikowej, - wykonanie instalacji wyrównawczej dla ochrony przeciwporażeniowej, - wykonanie pomiarów elektrycznych w tym skuteczności zerowania, oporności izolacji i natężenia oświetlenia. 2) wykonanie dylatacji posadzek granitowych korytarzy I, II i III piętra wraz z ich miejscową naprawą, 3) roboty naprawcze posadzek (regeneracja i uzupełnienie ubytków podłóg kamiennych korytarzy parteru. II. Remont częściowy dachu budynku Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego Wydziału Zarządzania UG Sopot ul Piaskowa 9, w tym roboty budowlane: - naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej, - naprawa wraz z częściową wyminą rynien i rur spustowych, - wymiana i montaż brakujących obróbek blacharskich, - uszczelnienie przebić dachowych np. wywiewek instalacji kanalizacji, - konserwacja połaci dachowych preparatami asfaltowymi. III. Zakres prac obejmuje również roboty towarzyszące takie jak np. przygotowawcze, zabezpieczające, odtworzeniowe, porządkowe z wywiezieniem materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją, wykonaniem pomiarów elektrycznych, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w 2 egz. 4. Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robot. 5. Jeśli gdziekolwiek na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (z późniejszymi zmianami), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w dokumentacji projektowej i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z inspektorem nadzoru materiałów, które zamierza użyć przy realizacji w/w przedmiotu zamówienia. 7. Roboty będą wykonywane etapowo wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu robót. 8. Zakres robót przedstawia załącznik nr 11 - dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy ( ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu przetargu ponosi Wykonawca). 9. Gwarancja - minimum 36 miesięcy..
 9. ZP/52/2013 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w sali im. prof. Mozołowskiego w budynku CBM przy ul. Dębinki 1 w Gdańsku oraz podestów zewnętrznych do budynku CBM.
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w sali im. prof. Mozołowskiego w budynku CBM przy ul. Dębinki 1 w Gdańsku oraz podestów zewnętrznych do budynku CBM dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczegółowy zakres ilościowy oraz jakościowy robót ogólnobudowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia został zawarty w przedmiarach robót, STWiORB, projekcie umowy stanowiących załączniki do SIWZ: załącznik nr 4 do SIWZ - STWiORB; załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy; załącznik nr 6 do SIWZ - przedmiar - roboty elektryczne; załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar - roboty ogólnobudowlane; załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar - roboty sanitarne; załącznik nr 10 do SIWZ - przekrój sala im. prof. Mozołowskiego;.
 10. Roboty dodatkowe - remont kaplicy
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańsk
  wymiana tynków, naprawa fundamentów kaplicy w Oliwie
 11. Remont budynku kaplicy cmentarnej oraz roboty dociepleniowo - dekarskie budynku socjalno-biurowego na terenie Cmentarza Oliwskiego w Gdańsku - Oliwie ul. Czyżewskiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest;
  Remont kaplicy polegający na poprawie stanu technicznego elementów konstrukcyjnych oraz estetyki obiektu.
  Powierzchnia całkowita budynku ogółem (piwnica, parter, strych) - 143,54 m2
  Kubatura - 674,73 m3
  Roboty remontowe prowadzone będą w pomieszczeniach:
  - piwnicy ( między innymi: roboty izolacyjno odgrzybieniowe),
  - parteru (między innymi: wymiana stolarki, naprawa i malowanie tynków, konserwacja ołtarzyka, rekonstrukcja malowideł ściennych),
  - strych (między innymi remont więźby dachowej pokrycia ceramicznego.
  Zakresem robót objęte są również: instalacje elektryczne, p.poż i instalacja alarmowa

  Roboty dociepleniowo- dekarskie na budynku socjalno-biurowym znajdującym się na terenie Cmentarza Oliwskiego - wyszczególnione są w przedmiarze.

Inne osoby dla Szulc Jerzy Stanisław (45 osób):