Kogo reprezentuje osoba

Szulc Justyna Teresa

w KRS

Justyna Teresa Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Justyna
Drugie imię:Teresa
Nazwisko:Szulc
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1964 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Cekcyn (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Marta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Energotech Józef Szulc, Justyna Szulc Sp. J., Cekcyn − KRS 0000162387

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na obwodach wydzielonych stanowiących własność Gminy Tuchola
  Zamawiający: Gmina Tuchola, Tuchola
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na konserwacji oświetlenia ulicznego na obwodach wydzielonych stanowiących własność Gminy Tuchola.
  Zamówieniem objętych jest 419 punktów świetlnych, których szczegółową lokalizację zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (w tym 152 objętych gwarancją, wg terminów określonych w tym załączniku), 2 reflektory i 28 SOU - szafek oświetlenia ulicznego, których szczegółową lokalizację zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
  Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych oświetlenia drogowego obejmuje:
  1) obsługę i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej i zabezpieczającej, pomiarowej i sterowniczej w szafkach oświetleniowych, wykonywane minimum 1 raz w miesiącu, potwierdzone przez Wykonawcę raportem z wykonanych czynności,
  dołączonym do faktury z miesiąca wykonania,
  2) stałą dbałość o estetykę urządzeń oświetlenia drogowego w tym: czyszczenie opraw systemów optycznych, mycie kloszy, usuwanie pajęczyn, owadów oraz plakatów ze słupów i szafek oświetleniowych, itp.
  3) przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni,
  4) awaryjne usuwanie uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu oświetlenia, w terminie do 48 godzin, a w przypadku awarii polegającej na ciągłym świeceniu lamp
  w terminie do 12 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego (Wykonawca każdorazowo powiadomi telefonicznie Zamawiającego o fakcie i terminie usunięcia zgłoszonej awarii, w dniu usunięcia awarii),
  5) likwidację wszelkich awarii w urządzeniach oświetlenia takich jak: zużyte źródła światła, uszkodzone wyposażenie opraw (dławiki, układy zapłonowe, oprawki, zaciski, gniazda i wkładki bezpiecznikowe),
  6) usuwanie w trybie natychmiastowym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
  oraz zdrowia i życia ludzi, spowodowanych przez urządzenia oświetleniowe,
  7) uzupełnianie brakujących lub zdewastowanych urządzeń oświetlenia drogowego powstałych wskutek wandalizmu, wypadków drogowych, itp,
  8) kontrolę stanu oświetlenia drogowego tj. 419 punktów świetlnych, w porze nocnej, nie rzadziej niż raz w miesiącu; zobowiązuje się Wykonawcę do sporządzenia raportu z dokonanej kontroli stanu oświetlenia wraz z wykazem stwierdzonych usterek, który należy dołączyć do faktury z miesiąca wykonania kontroli,
  9) ustalanie lokalizacji i usuwanie nielegalnych podłączeń do sieci oświetleniowej, z
  każdorazowym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o tym zdarzeniu,
  10) regulację położenia opraw i odbłyśników, kontrolę stanu technicznego słupów
  oświetleniowych:
  a) sprawdzenie połączeń na tabliczce zaciskowej, oczyszczanie śrub, podkładek, nakrętek i końcówek kablowych,
  b) sprawdzanie rodzaju i wielkości zabezpieczeń, w razie konieczności ich wymiana lub uzupełnienie,
  c)uzupełnienie zamknięć wnęk słupowych,
  d)sprawdzanie posadowienia i przywracanie pionowości słupów, zabezpieczenie
  oraz uzupełnienie fundamentów latarń i powierzchni słupów betonowych,
  e) uzupełnianie numeracji słupów,
  11)wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiarów
  rezystencji izolacji (wszystkich obwodów oświetleniowych), potwierdzone
  protokołem przekazanym dla Zamawiającego - w terminie do końca trwania umowy,
  przy czym w pierwszym roku od dnia podpisania umowy należy wykonać w/w
  pomiary w ilości min. 10 SOU wraz z powiązanymi z nimi obwodami,
  12) utylizację zużytych źródeł światła, opraw, elementów sterowania, zabezpieczeń itp., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  13) wykonywanie innych czynności takich jak:
  a)uzupełnianie oraz zabezpieczanie cokołów pod szafkami sterowniczymi,
  b) sprawdzanie stanu linek nośnych oraz zacisków,
  c)sprawdzanie stanu technicznego mocowania szafek sterowniczych,
  d) sprawdzanie stanu technicznego aparatury sterowniczej i nastawianie zegarów sterujących,
  e) wymiana lub montaż tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych,
  f) wymiana wkładek topikowych, gniazd bezpiecznikowych, wymiana lub naprawa uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych słupowych, wymiana przewodów zasilających oprawy,
  g) przycinanie gałęzi lub konarów drzew zasłaniających oprawy oświetleniowe, po uprzednim uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń,
  h) inne nie wymienione w pkt. 3 czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
  4. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, ma
  obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego
  zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.
  - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz.150).
  5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał oględzin terenu związanego z realizacją
  przedmiotu zamówienia, dokładnie zapoznał się z treścią dokumentów
  przetargowych, celem prawidłowego sporządzenia oferty oraz właściwego
  wykonania przedmiotu zamówienia. Wizję lokalną Wykonawca dokona na koszt
  własny.
 2. Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Tucholi -elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego II etap, część 1 - w zakresie wykonania robót uzupełniających branży elektrycznej
  Zamawiający: Gmina Tuchola, Tuchola
  Roboty uzupełniające obejmują wykonanie prac związanych z zasilaniem parkomatów i zegara, przyłącza i zasilania placu, zasilania pomnika, budową linii kablowej i złącza ZKP 10/6, zasilania studni, montażem reduktorów mocy, oświetleniem wieży i usunięciem kolizji kablowej R.
 3. Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Tucholi -elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego II etap, część 1 - w zakresie wykonania oświetlenia.
  Zamawiający: Gmina Tuchola, Tuchola
  Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Tucholi w zakresie wykonania oświetlenia tj.: budowy oświetlenia ulicznego, budowy kabli łącznikowych, przebudowy kabli n.n., demontażu istniejących słupów oświetleniowych wraz z częścią kabli zasilających w Tucholi, zgodnie z załączoną do niniejszej siwz dokumentacją projektową.
  Niniejsza inwestycja wpisuje się w aplikację składaną przez Gminę Tuchola w ramach jednego z działań przyjętych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego pn. Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Tucholi - elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego II etap, część 1.
  Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu będzie zobligowany uzgadniać zakres i termin realizacji inwestycji z wykonawcą zadania w zakresie nawierzchni (wyłonionym w odrębnym postępowaniu). Powyższe wynika z faktu, iż przedmiar robót dotyczący zerwania nawierzchni został ujęty wyłącznie w zakresie zamówienia dotyczącym przebudowy nawierzchni.
  Zakres opracowania obejmuje:
  1. Liczba słupów (stanowisk) oświetlenia ulicznego: 39 szt. w tym:
  - słupy stylizowane l-ramienne: 19 szt
  - słupy stylizowane 2- ramienne: 20 szt
  2. Długość linii kablowych oświetlenia ulicznego: 1 166 m
  3. Długość linii kablowych łącznikowych: 260 m
  4. Długość linii kablowych n.n. do przełożenia: 230 m
  5. Długość kabli n.n. zalicznikowych dla potrzeb obiektów małej architektury: 333 m
  Zakres przewidziany do demontażu:
  1. Kabel YAKY 4x35 - łączna długość wyłączona z eksploatacji: 980 m
  2. Słup żelbetowy WZ-12 z 1 oprawą SGS-102 150W; wysięgnik 1,5 m: 1 szt
  3. Słup stalowy stylizowany 4,0 m z dwiema oprawami kulistymi 100W: 5 szt
  4. Słup stalowy stylizowany 4,0 m z trzema oprawami kulistymi 100W: 3 szt
  5. Słup stalowy stylizowany 4,0 m z czterema oprawami kulistymi 100W: 4 szt
  6. Oprawa naścienna (kinkiet stylowy pojedynczy) 70W wraz wysięgnikiem: 14 szt
  Wraz z budową nowego oświetlenia ulicznego - część istniejących stanowisk oświetleniowych znajdujących się w strefie objętej projektem zostanie zdemontowana (Plac Wolności, ul. Sępoleńska), a część wymieniona na słupy i oprawy stylizowane - w celu ujednolicenia i zachowania porządku przestrzennego.
  W związku z tym, iż inwestycja prowadzona będzie na terenie objętym ochroną konserwatorską (obszar A), wszystkie prace budowlane będą wykonywane pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków i archeologa. Nadzór autorski nad inwestycją sprawować będzie architekt Andrzej Ciemiński. Ponadto, w związku z opinią Urzędu Ochrony Zabytków, Wykonawca będzie zobowiązany wzornictwo elementów małej architektury tj. lamp indywidualnie uzgadniać z Zamawiającym i każdorazowo z WUOZ Delegaturą w Bydgoszczy. Koszty związane z nadzorem konserwatorskim oraz autorskim w całości leżą po stronie Zamawiającego. Nadzór archeologiczny zostanie zlecony oddzielnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Przemysłowej w Tucholi - IV etap
  Zamawiający: Gmina Tuchola, Tuchola
  Gmina Tuchola z siedzibą Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Przemysłowej w Tucholi - IV etap.
  Zamówienie dotyczy budowy segmentu C (rys.1) z 7 mieszkaniami (rys.2) na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1486/12.
  Na roboty budowlane składają się: roboty ziemne, ławy i ściany fundamentowe, ściany nośne, więźba dachowa, pokrycie dachu, elewacja, ścianki działowe i wykończenia wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, podłogi i posadzki oraz podesty i ganki oraz wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych i c.o. oraz wykonanie przyłącza energetycznego.
 5. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Tuchola w 2009r.
  Zamawiający: Gmina Tuchola, Tuchola
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia ulicznego dotyczącego ulic: Asnyka (lampy od 18 do 29 - 12 szt.), Baczyńskiego (lampa 17, 30 i 31 - 3 szt.) i Zapolskiej (lampy od 32 do 40 - 9 szt.) w Tucholi, zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót.
  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest wycenić załączony do niniejszej siwz dodatkowy kosztorys jednostkowy z szacunkową ilością robót dotyczących innego oświetlenia na terenie gminy Tuchola. Niniejszy kosztorys ma charakter zamówienia uzupełniającego a zakres zamówienia w nim zawarty będzie wykonywany przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zamierza zlecać wykonanie niniejszego zamówienia na bieżąco do 31.12.2009r. w ramach posiadanych środków budżetowych na rok 2009r., po cenach jednostkowych zawartych w ww. kosztorysie. Wykonawca przystąpi do realizacji ww. zadań według dyspozycji Zamawiającego, po opracowaniu przez Zamawiającego projektów budowlanych i po uzyskaniu stosownych pozwoleń na budowę.