Kogo reprezentuje osoba

Szulc Małgorzata Agnieszka

w KRS

Małgorzata Agnieszka Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Agnieszka
Nazwisko:Szulc
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Lubraniec (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Balukiewicz Kamila, Gawrysiak Elżbieta, Kamiński Ryszard Józef, Lewandowski Mirosław Kazimierz, Wiśniewski Lech Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Korporacja Budowlana - Inwestycje Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000031913
 2. Mda Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Włocławek − KRS 0000305977
 3. Włocławskie Towarzystwo Siatkówki, Włocławek − KRS 0000059820
 4. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O. Z Siedzibą W Lubrańcu, Lubraniec − KRS 0000375910

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Krówka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią, Warszawa − KRS 0000065638
 2. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Ekoterm Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Włocławek − KRS 0000339158
 3. Stowarzyszenie Megality Polska, Lubraniec − KRS 0000520043

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r.
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu, Lubraniec
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, w okresie od dnia 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r. - o łącznym prognozowanym wolumenie 3.496.332 kWh - do 2 punktów poboru. W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh, przyjęto współczynnik konwersji 11,290 dla szacowanej ilości 309.684 m3.
  2. Wskazane powyżej zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej w okresie trwania umowy ilości gazu. Zmniejszenie bądź zwiększenie ilości gazu nie pociąga dla Zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu.
  3. Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa gazu ziemnego - świadczenie usług dystrybucji gazu w okresie od dnia 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r. w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru.
  4. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu dla celów opałowych.
  5. Dostawy i usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie umowy kompleksowej zawartej z Zamawiającym.
  6. Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej (zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy dystrybucji) będą wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.) i przepisów wykonawczych do ustawy oraz zgodnie z Taryfą na świadczenie przez OSD usług dystrybucji.
  7. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
  8. Gaz dostarczany będzie do punktów odbioru szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ kolumna-Adres punktu poboru.
  9. Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego rocznego zużycia gazu z podziałem na miesiące kalendarzowe, mocy umownej w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ.
  10. Dostawa gazu odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD/Operatora) - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku..
 2. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI CHOCEŃ ORAZ CZERNIEWICE POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI CHOCEŃ ORAZ ZATOKI PARKINGOWEJ W CIĄGU UL. ŚW. ANTONIEGO W MIEJSCOWOŚCI CZERNIEWICE WRAZ Z WYKONANIEM OZNAKOWANIA POZIOMEGO
  Zamawiający: Gmina Choceń, Choceń
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: Rewitalizacja miejscowości Choceń oraz Czerniewice poprzez przebudowę chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Choceń oraz zatoki parkingowej w ciągu ul. Św. Antoniego w miejscowości Czerniewice wraz z wykonaniem oznakowania poziomego.
  2. Zakres robót obejmuje:
  1. Rozebranie elementów chodnika, progu betonowego - Choceń:
  - Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo- piaskowej i progu betonowego (po murku ogrodzeniowym) - 1711 m.
  - rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 1836,4 m2
  - rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych 38x24 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (5x1,30)x74 = 481 m2
  - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. -185,38m2
  2. Chodniki:
  - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 3138,4m2
  - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - 1476m
  - krawężniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej -546m
  - chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 2574,9m2
  - chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 563,5m2


  3. Zatoka parkingowa - Czerniewice:
  - rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP,łączonych kielichowo . Rury o długości 6m o śr.315 mm - 228m.
  - studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2m o średnicy 500mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe z wpustem - 3 szt.
  - koryta wykonywane mechanicznie gł. 10cm w gruncie kat II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - 1274m2
  - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (KŁSM)o grubości po zagęszczeniu 15cm - 1274m2
  - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 1375,40 m2
  - plantowanie (obrobienie na czysto) skarp nasypów i wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III- ochraniających istniejący drzewostan modrzewiowy - 285m2
  4. Malowanie nawierzchni, w tym wyznaczenie dwóch stoisk do handlu rybami i postoju taksówek:
  - oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową zwykłą - linie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, miejsca targowe, w tym dwa stosika handlu rybami, ciągłe i przerywane malowane ręcznie - 137,49m2
  5. Wykonanie i ustawienie tablic reklamowych promujących obszar LGR:
  - wykonanie i montaż tablic reklamowych - Choceń - 1szt, Czerniewice- 1szt.
  6. Montaż i wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Czerniewice - 1 szt:
  - Konstrukcja przystanku stalowa z kształtownika profil 50x30x2mm - 0,18t
  - montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 15kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę -0,18t
  - lekko obudowa ścian z blach stalowych trapezowych (T-18) bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną (ściana tylna i dach) - 9,9m2
  - lekka obudowa ścian z blach stalowych trapezowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną (ściany boczne) - 5,0m2
  7. Dostosowanie - poszerzenie furtki dla osób niepełnosprawnych na plac zabaw, boisko i obiekty rekreacyjne:
  - ogrodzenie - słupki stalowe z rur - demontaż i montaż - 1,2m
  - uzupełnienie, poszerzenie furtki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników - 1,8m2
  - przełożenie zamka zwykłego - 1szt.

  3. Szczegółowy opis robót przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ.

  UWAGA:
  Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych.
  Podane w specyfikacji technicznej, w przedmiarze robót oraz w projekcie nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
  W przypadku zamiaru korzystania z produktów i materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca również dla wszystkich zmienionych elementów ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy. W przypadku, gdy wykonawca oferuje materiał równoważny w stosunku do wskazanego w dokumentacji, informacja o tym musi znaleźć się w kosztorysie ofertowym - należy podać nazwę materiału równoważnego. W przypadku braku wskazania materiału wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia.

  4. Założenia:
  4.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi załączniki do SIWZ. Załączone kosztorysy ofertowe uważać należy za materiały pomocnicze, wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości.
  4.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  4.3. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
  4.4. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.
  4.5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
  4.6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).
  4.7. Po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
  4.8. Do zakresu Wykonawcy należy zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
  4.9. Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
  4.10. Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie.
  4.11. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców.
  4.12. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotowej budowy i robót, przy czym ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
  a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót od ognia, huraganu, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych;
  b) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
 3. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY LUBRANIEC
  Zamawiający: Gmina Lubraniec, Lubraniec
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Lubraniec, która w celu realizacji przedmiotu zamówienia została podzielona na osiem sektorów. Podział gminy Lubraniec na sektory stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

  4. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

  Część pierwsza zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Lubraniec poprzez zwalczanie tj. zapobieganie w powstawaniu i likwidowaniu śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających na drogach powiatowych i gminnych asfaltowych w sektorach II-VIII.
  Standard utrzymania 2 (jezdnia posypana na całej długości)
  1. Nr 2913C Lubraniec - Kruszynek - długości 6 205 mb)
  Standard utrzymania 3 (jezdnia posypana na skrzyżowaniach, łukach, wzniesieniach i przystankach autobusowych)
  1. Nr 2831 Pamiątka - Topólka - Lubraniec - długość 5 218 m (dł. do posypywania ok. 1 520 mb)
  2. Nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty - długość 7 046 m (dł. do posypywania ok. 2 100 mb)
  3. Nr 2915C Lubraniec - Smogorzewo - Otmianowo - długość 5 569 m (dł. do posypywania ok. 1 480 mb)
  4. Nr 2912C Bielawy - Kazanie - Sokołowo - długość 3 710 m (dł. do posypywania ok. 1 080 mb)
  5. Nr 2819C Lubraniec - Torzewo - długość 6 545 m (dł. do posypywania ok. 1 880 mb)
  6. Nr 2813C Redecz Wielki - Osięciny - długość 5 669 m (dł. do posypywania ok. 1 560 mb)
  7. Nr 2908C Lubraniec - Kąkowa Wola - długość 4 218 m (dł. do posypywania ok. 1 020 mb)
  8. Nr 2924C Zgłowiączka - Smogorzewo - długość 5 696 m (dł. do posypywania ok.1 780 mb)
  9. Nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo - długość 8 189 m (dł. do posypywania
  ok. 3 560 mb)
  10. Nr 2923C Kłobia - Szczytno - długość 1 268 m (dł. do posypywania ok. 140 mb)
  Część druga zamówienia (sektor I):
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubraniec w sektorze I:
  - usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego,
  - zwalczanie tj. zapobieganie w powstawaniu i likwidowaniu śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających.

  Część trzecia zamówienia (sektor II):
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w zakresie usuwania śniegu, lodu i błota pośniegowego:
  Drogi powiatowe:
  Nr 2813C Redecz Wielki - Osięciny
  Nr 2908C Lubraniec - Kąkowa Wola
  Nr 2831 Pamiątka - Topólka - Lubraniec (odcinek od Lubrańca do skrzyżowania w miejscowości Żydowo)
  Drogi gminne w sołectwach:
  - Redecz Wielki (prawa strona od drogi Lubraniec-Torzewo)
  - Bodzanowo (prawa strona od drogi Lubraniec-Torzewo)
  - Annowo
  - Dąbie Kujawskie
  - Redecz Kalny
  - Krowice
  - Bielawy (lewa strona od drogi Lubraniec - Brześć Kujawski)
  Część czwarta zamówienia (sektor III):
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w zakresie usuwania śniegu, lodu i błota pośniegowego:
  Drogi powiatowe:
  Nr 2912C Bielawy - Kazanie - Sokołowo
  Nr 2913C Lubraniec - Kruszynek
  Nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty
  Nr 2915C Lubraniec - Smogorzewo - Otmianowo
  Drogi gminne w sołectwach:
  - Bielawy (prawa strona od drogi Lubraniec - Brześć Kujawski)
  - Kazanie
  - Dobierzyn
  - Lubraniec Parcele
  - Lubrańczyk
  - Koniec
  - Biernatki
  - Ossowo
  - Smogorzewo
  Część piąta zamówienia (sektor IV):
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w zakresie usuwania śniegu, lodu i błota pośniegowego:
  Drogi powiatowe:
  Nr 2923C Kłobia - Szczytno
  Drogi gminne w sołectwach:
  - Kłobia
  - Świątniki
  - Gołębin Parcele
  Część szósta zamówienia (sektor V):
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w zakresie usuwania śniegu, lodu i błota pośniegowego:
  Drogi powiatowe:
  Nr 2831 Pamiątka - Topólka - Lubraniec (odcinek od skrzyżowania w miejscowości Żydowo do granicy gminy)
  Nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo (odcinek od Żydowa do Zgłowiączki)
  Nr 2924C Zgłowiączka - Smogorzewo
  Drogi gminne w sołectwach:
  - Sułkowo,
  - Siemnówek,
  - Milżyn (po lewej stronie drogi wojewódzkiej),
  - Wiktorowo (po lewej stronie drogi wojewódzkiej)
  Część siódma zamówienia (sektor VI):
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w zakresie usuwania śniegu, lodu i błota pośniegowego:
  Drogi gminne w sołectwach:
  - Skaszyn,
  - Sarnowo,
  - Wiktorowo (prawa strona od drogi wojewódzkiej),
  - Część sołectwa Wola Sosnowa
  Część ósma zamówienia (sektor VII):
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w zakresie usuwania śniegu, lodu i błota pośniegowego:
  Drogi powiatowe:
  Nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo
  Drogi gminne w sołectwach:
  - sołectwo Czajno
  - sołectwo Milżynek
  - sołectwo Dęby Janiszewskie
  - sołectwo Rabinowo (do drogi Lubraniec-Topólka)
  - miejscowość Kolonia Łódź (prawa strona od drogi wojewódzkiej),
  - sołectwo Janiszewo
  - część sołectwa Wola Sosnowa
  Część dziewiąta zamówienia (sektor VIII):
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w zakresie usuwania śniegu, lodu i błota pośniegowego:
  Drogi powiatowe:
  Nr 2819C Lubraniec - Torzewo
  Drogi gminne w sołectwach:
  - Żydowo,
  - Kolonia Piaski,
  - Bodzanowo (lewa strona od drogi powiatowej Lubraniec-Torzewo),
  - Sołectwo Redecz Wielki (lewa strona od drogi powiatowej Lubraniec-Torzewo),
  - Sołectwo Rabinowo (prawa strona od drogi powiatowej Lubraniec - Topólka)
 4. Rewitalizacja zespołów parkowych oraz remont placu postojowego na terenie Gminy Choceń
  Zamawiający: Gmina Choceń, Choceń
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn Rewitalizacja zespołów parkowych oraz remont placu postojowego na terenie Gminy Choceń
  2. Zakres robót obejmuje:
  Park w Śmiłowicach
  1). Budowa placu rekreacyjnego
  2). Budowa boiska do siatkówki
  3). Wykonanie małej architektury ogrodowej
  4). Odbudowa alejek ogrodowych
  5). Budowa sceny
  6). Budowa przyłącza wodociągowego
  7). Roboty instalacyjne elektryczne
  8). Roboty ziemne
  Plac postojowy w Choceniu
  1). Roboty przygotowawcze i ziemne
  2). Podbudowa
  3). Nawierzchnie placu
  Park w Choceniu
  1). Zagospodarowanie terenu
  2). Fontanna
  3). Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
  4). Budowa przyłącza wodociągowego
  5). Linia energetyczna zalicznikowa
  6). Roboty ziemne
  3. Szczegółowy opis robót przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ.
  UWAGA:
  Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych.
  Podane w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
  W przypadku zamiaru korzystania z produktów i materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca również dla wszystkich zmienionych elementów ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy. W przypadku, gdy wykonawca oferuje materiał równoważny w stosunku do wskazanego w dokumentacji, informacja o tym musi znaleźć się w kosztorysie ofertowym - należy podać nazwę materiału równoważnego. W przypadku braku wskazania materiału wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia.
  4. Założenia:
  4.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi załączniki do SIWZ. Załączone kosztorysy ofertowe uważać należy za materiały pomocnicze, wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości.
  4.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  4.3. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
  4.4. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.
  4.5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
  4.6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).
  4.7. Po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
  4.8. Do zakresu Wykonawcy należy zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
  4.9. Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
  4.10. Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie.
  4.11. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców.
  4.12. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotowej budowy i robót, przy czym ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
  a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót od ognia, huraganu, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych;
  b) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
 5. Budowa sieci wodociągowa
  Zamawiający: Gmina Lubraniec, Lubraniec
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłobia
  2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać sieć wodociągową oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
  Sieć wodociągowa z rur z litego PCW dn 90 . Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej dn 110
  PCW ciśnieniowe poprzez trójnik 110/90/110 nasuwkę i zasuwę dn 80.

Inne osoby dla Szulc Małgorzata Agnieszka (52 osoby):