Kogo reprezentuje osoba

Szulc Mariusz

w KRS

Mariusz Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mariusz
Nazwisko:Szulc
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1968 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Koźmin Wielkopolski (Wielkopolskie)
Przetargi:34 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kobusiński Hieronim, Szychowiak Krzysztof Grzegorz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Walczak Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Pro-met H.kobusiński i Wspólnicy Sp. J., Koźmin Wielkopolski − KRS 0000098235

Powiązane przetargi (34 szt.):
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - nowe osiedle
  Zamawiający: Gmina Rozdrażew, Rozdrażew
  Kanalizacja sanitarna : PCV – U Ø 200/5,9 mm – 236 mb, Przykanaliki PCV – U Ø 160/4,7 –– 46 mb / 12 szt Kanalizacja deszczowej : PCV – U Ø 315 mm – 234 mb, Przykanaliki PCV – U Ø 160/4,7 –– 50 mb / 12 szt (obmiary zgodne z przedmiarem i kosztorysem ofertowym). Uwaga: Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania: - wszystkich robót, które określa przedmiar robót/kosztorys ofertowy, - dokumentacji powykonawczej geodezyjnej (inwentaryzacja),
 2. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  Szczegóły zamówienia
  1.Budowa obiektów nowych:
  1)Zbiornik retencyjny ścieków ogólnych,
  2)Komora zasuw,
  3)Wiata technologiczna osadu odwodnionego.
  Zbiornik retencyjny ścieków ogólnych o ścianach żelbetowych wysokości 3,3m i płyty dennej kolistej średnicy 11m.
  Komora zasuw jako żelbetowy zbiornik prostokątny prefabrykowany o wymiarach wewnętrznych 104x222x205 cm.
  Zadaszony plac składowania osadu o wymiarach 12mx7,8m.

  2.Adaptacja istniejących obiektów:
  1)Przepompownia ścieków surowych,
  2)Oczyszczalnia mechaniczna ścieków.
  Adaptacja przepompowni ścieków surowych – istniejący żelbetowy zbiornik podlega adaptacji. W ramach adaptacji przewiduje się wykonanie następujących prac:
  -demontaż istniejących przykryć stalowych,
  -rozbiórka płyty stropowej zbiornika,
  -oczyszczenie zbiornika,
  -demontaż osprzętu,
  -naprawa i uszczelnienie zbiornika od strony wewnętrznej i korony ścian,
  -wykonanie nowych przejść szczelnych przez ściany, zaślepienie istniejących otworów,
  -wykonanie stopni złazowych,
  -wykonanie płyty stropowej,
  -wykonanie schodów i płyty szczelnej,
  -wykonanie balustrady systemowej,
  -montaż przykryć i otworów.

  Rozebranie istniejącej płyty dennej i wykonanie nowej, montaż balustrad, pomostu oraz schodów.
  Wykonanie instalacji technologicznych w celu podłączenia zbiornika retencyjnego.
  Wymiana urządzenia typu sitopiaskownik ze zintegrowaną płuczką piasku.

  3.Remont istniejących urządzeń w obiektach.
  Kapitalny remont wszystkich istniejących dmuchaw oraz dostawa jednego nowego sprężu.
  Wymiana dyfuzorów membranowych w komorach tlenowych i stabilizacji.
  Rozbiórka i ułożenie posadzek zewnętrznych i zewnętrznych.
  Wykonanie instalacji termicznej przenośnika ślimakowego osadu w części poza budynkiem – dot. pozostałych obiektów.

  Zagospodarowanie terenu zielenią.

  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty z branży budowlanej, elektrycznej i AKPiA, instalacyjno-technologicznej i sieci zewnętrznej.

 3. Rozbudowa stacji uzdatniania wody we Wławiu
  Zamawiający: Gmina Kościan, Kościan
  Część I:
  a) przebudowa istniejącego budynku SUW obejmująca m.in.
  • Wykonanie nowych ścianek działowych
  • Wykonanie nadproży nad nowoprojektowanymi otworami w ścianach wewnętrznych i
  zewnętrznych,
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • Renowację istniejących i wykonanie nowych kanałów technologicznych
  • Malowanie stropów i ścian wewnętrznych
  • Oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi
  • Wykonanie nowych posadzek
  • Zmianę geometrii dachu i wykonanie stropu
  • Remont i docieplenie ścian zewnętrznych budynku stacji
  b) wykonanie nowej technologii stacji uzdatniania wody wraz z sieciami międzyobiektowymi,
  c) budowa trzech naziemnych zbiorników retencyjnych o pojemności 150 [m3] każdy,
  d) budowa zbiornika popłuczyn,
  e) budowa neutralizatora ścieków,
  f) budowa zbiornika bezodpływowego.
  oraz wykonanie wszystkich innych robót budowlanych objętych projektem poza robotami wymienionymi w II i III części zamówienia

  Część II:
  - wykonane zagospodarowanie terenu w zakresie: dróg, chodników, zieleni (dokumentacja projektowa i STWiORB branża drogowa). Drogi z kostki betonowej ok. 688 m2, chodniki z kostki betonowej ok. 75 m2.

  Część III
  - budowa ogrodzenia w systemie panelowym (wraz z bramą)- ok. 246 m oraz rozbiórka starego ogrodzenia

 4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźminie Wielkopolskim
  Zamawiający: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., Koźmin Wielkopolski
  Przedmiotem
  zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Koźmin Wielkopolski. Zakres robót:
  -budowa wiaty technologicznej do magazynowania osadu odwodnionego;
  - budowa wagi służącej do ewidencji gospodarki osadowej; - przebudowa istniejącego punktu zlewnego;
  - wykonanie przyłączenia projektowanej instalacji do sieci elektrycznej;
  - wykonanie przebudowy istniejącej sieci wod-kan;
  - budowa infrastruktury w postaci dojść i dojazdów do projektowanych obiektów.
 5. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szczutowie.
  Zamawiający: Gmina Szczutowo, Szczutowo
  Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.:Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szczutowie są roboty budowlane obejmujące:
  1.1 Wymiana 2 zbiorników wody
  1.2 Wymiana zestawu pompowego
  1.3 Montaż filtra na istniejącym fundamencie
  1.4 Roboty remontowe w komorze zasuw
  1.5 Roboty remontowe w budynku stacji
  1.6 Przygotowanie ścian do układania przewodów
  1.7 Montaż koryt kablowych
  1.8 Montaż instalacji technologicznej
  1.9 Badania odbiorcze
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i zapisy niniejszej SIWZ.
 6. Remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie gm. Kotlin
  Zamawiający: Gmina Kotlin, Kotlin
  W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie następujący zakres rzeczowy: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zapewnienie odpowiednich narzędzia, przygotowanie biura i zaplecza budowlanego, przygotowanie tymczasowego złącza energetycznego z pod licznikiem energii zamontowanego na czas prowadzenia robót oraz wykonanie prac ochronnych dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
 7. Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie
  Zamawiający: Gmina Baranowo, Baranowo
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie. Zakres zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ i obejmuje wykonanie następujących prac : 1. budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego o poj. 200 m3 wraz z podłączeniem do dwóch istniejących zbiorników, 2. wymiana pomp, sond hydrostatycznych i wodomierzy w studniach głębinowych, 3. uzupełnienie ok. 25 % złoża w filtrach, 4. wymiana kompresora na dmuchawę do płukania filtrów, 5. zakup kompresora do sterowania pracą zaworów pneumatycznych, 6. wymiana zaworów pneumatycznych przy filtrach, 7. wymiana sterowania pracą filtrów, 8. wymiana 2 pomp o mocy 5.5 kW w zestawie hydroforowym, 9. wymiana pomp w pompowni wód popłucznych, 10. wymiana wodomierzy na rurociągach odprowadzających wodę do sieci wodociągowej, 11. modernizacja sterowania pracy SUW, oraz powiadamiania o stanach alarmowych, 12. montaż baterii kondensatorów w celu wyeliminowania opłat za pobieraną energię bierną, Zaleca się aby wszyscy Wykonawcy składający oferty cenowe zapoznali się szczegółowo z przedmiarem robót oraz dokonali wizji lokalnej przyszłego placu budowy i jego otoczenia. Sposób rozliczenia kontraktu odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego
 8. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ceków-Kolonia.
  Zamawiający: Gmina Ceków-Kolonia, Ceków
  1. Zakres przewidzianych robót do wykonania przy budowie stacji uzdatniania wody miejscowości Ceków-Kolonia z obiektami towarzyszącymi obejmuje: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, -demontaż istniejącej obudowy betonowej, pompy głębinowej z orurowaniem i -okablowaniem ok. 30 m ujęcia wody -wykonanie budynku technologicznego, -montaż urządzeń i armatury dla technologii uzdatniania wody, -wykonanie zbiorników retencyjnych wody, -wykonanie odstojnika wód popłucznych, -wykonanie obudowy i uzbrojenia studni głębinowych, -wykonanie rurociągów technologicznych, -wykonanie instalacji wod-kan w budynku technologicznym, -wykonanie instalacji wentylacyjnych w budynku technologicznym, -wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA , -wykonanie robót drogowych, -wykonanie ogrodzenia terenu SUW, -zagospodarowanie terenu stacji. -wykonanie instrukcji eksploatacji stacji uzdatniania wody oraz bezpłatnego przeszkolenia 2 osób -wykonywanie bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych - raz w roku w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji -wykonanie dokumentacji powykonawczej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej obiektów SUW oraz ogrodzenia 2. Energia elektryczna dla potrzeb budowy będzie zapewniona z budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie-Kolonii na koszt Zamawiającego 3. Koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji ponosi Wykonawca Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót
 9. Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcu - zbiorniki wyrównawcze 2x150 m3 i zestaw pompowy ze sterowaniem.
  Zamawiający: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Piaski
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcu - zbiorniki wyrównawcze 2 x 150 m3 i zestaw pompowy ze sterowaniem. 1. Roboty ziemne pod fundamenty zbiorników retencyjnych - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, wywóz nadmiaru gruntu z rozplantowaniem. Roboty fundamentowe - deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych, montaż zbrojenia płyt krzyżowo zbrojonych, średnica prętów 12mm stal klasy AIII 34GS, betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych średnicy 4,50 m beton C-20/25 (B-20) grubości 60 cm, zabezpieczenie fundamentów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo, pomiędzy zbiornikiem a płytą fundamentową. Zakup z dostawą i montażem dwóch zbiorników ze stali nierdzewnej do wody czystej o V=150 m3 wraz z izolacją termiczną oraz orurowaniem wewnętrznym - wszystko ze stali nierdzewnej. Izolacja termiczna otulina z wełny mineralnej grubości 100mm na płaszczu i dachu zbiornika. Izolacja zabezpieczona płaszczem z blachy trapezowej aluminiowej powlekanej, koloru niebieskiego. Koszt transportu i montażu zbiorników uwzględnić w cenie. Zbiorniki winny być ustawione na uprzednio wykonanym fundamencie. Króćce (dopływu, spustowy, odpływu) z rur wg projektu należy wyprowadzić poza obrys zbiorników i zakończyć zasuwami DN 150. Do wykonania fundamentów i montażu zbiorników wykonawca powoła kierownika budowy. Teren wokół zbiorników i zasuw umocnić kostką betonową szarą grubości 8 cm na betonie gr. 10 cm (powierzchnia zabudowy kostki 18,0 x 6,0m). 2. Zakup i dostawa z uruchomieniem zestawu pompowo - hydroforowego, pompownia II0 w oparciu o pionowe wielostopniowe pompy wirowe, zakłada się trzy pompy główne i jedna rezerwowa o parametrach: Qpmax = 37,0/3 = 12,3m3/h i Hp = 50m. Dobrano pompy wydajność Q=9-22m3/h, wydajność nominalna Qn=15m3/h, wysokość podnoszenia =33-57m, moc silnika 4,0 kW. Zaprojektowano zestaw hydroforowy z 4 pomp w tym 1 rezerwowa o parametrach: wydajność Qz=9-66m3/h, ciśnienie Pz= 0,45-0,55 MPa, wysokość podnoszenia =38-69m, moc Nz = 4* 4,0kW = 16,0 kW, średnica kolektora DN 150 -orurowanie i kształtki wykonać ze stali nierdzewnej, uzbrojone w przepustnice międzykołnierzowe. Zestaw zaopatrzyć w sterowanie automatyczne (wg załączonej dokumentacji) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ.
 10. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Czernina Dolna
  Zamawiający: Gmina Góra, Góra
  Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w hali technologicznej wraz z wiatą tymczasowego składowania osadu. Budowa instalacji mechanicznego i biologicznego oczyszczania w technologii SBR, o przepustowości Qśr d. - 120 m3/dobę, budowa automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych wykonanie kolektora odpływowego, kierującego ścieki oczyszczone do rowu R-F poprzez wylot w obudowie betonowej zlokalizowany w km2+190, wyposażenie obiektu w pełen system odwodnienia i higienizacji osadu. Budowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej o nawierzchni asfaltowej, ogrodzenia, bramy wjazdowej i bariery zieleni ochronnej. Budowa wewnętrznej linii zasilania energetycznego długości 410 mb, prowadzona z terenu przepompowni sieciowej P-1. Przebudowa istniejącej drogi na działce nr 386 o nawierzchni z tłucznia drogowego w obramowaniu z krawężników drogowych o długości 780 mb stanowiąca drogę dojazdową. Rozbudowa wodociągu wiejskiego dn 110 doprowadzającego wodę na teren oczyszczalni dla potrzeb głównie zabezpieczenia p.poż oraz na potrzeby bieżące obiektu. Charakterystyka: Qśr d. - 120 m3/dobę, Qmax d. - 150 m3/dobę, Qmax h- 16 m3/h, BZT5-25 mg O2/dm3, ChZTCr-125 mg O2/dm3, Zaw. ogólna - 35 mg/dm3, RLM= 150 m3/d x 490 g/m3: 60 g/M x d = 1225 RLM. Lokalizacja: Obręb Czernina Dolna, dz ew. nr. 226/7, 226/9, 455, 386, 222/3, 234/3, 467/2. Bilans terenu: 1. Powierzchnia działki nr 226/7 - 5703 m2, 2. Powierzchnia działki nr 226/9- 5486 m2, 3. Powierzchnia w obrębie wygrodzenia - 1900 m2, 4. Hala technologiczna -pow. zabudowy - 341,20 m2, 5. Wiata składowania osadu p. zabudowy- 103,45 m2, 6. Drogi i place o nawierzchni asfaltowej - 425 m2, 7. Trakty piesze z kostki betonowej - 13,00 m2, 8. Obudowa betonowa wylotu ś. ocz. - 2,20 m2, 9. Nawierzchnia asfaltowa zjazdu- 49,00 m2, 10. Zjazd z umocnieniami i przepustem - 80,00 m2, 11. Umocnienie płytami betonowymi ,, jumbo,, - 21,6 m2, 12. Bariera zieleni ochronnej - nasadzenia - 510 m2, 13. Trawniki, klomby- 500m2. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( 2 egz. wersja papierowa oraz wersja elektroniczna w formacie PDF ). Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń , dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych , jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Informacja o fakultatywnej przesłance wykluczenia Wykonawcy: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, ze podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maja zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
 11. Rozbudowa wiaty na osad wraz z budową zadaszenia nad istniejącą płytą do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Racocie.
  Zamawiający: Gmina Kościan, Kościan
  W ramach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa wiaty na osad wraz z budową zadaszenia nad istniejącą płytą do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Racocie należy wykonać: - rozbudowę wiaty technologicznej na osad (nr 1) o 88,45 m2, - przebudowę (zadaszenie) wiaty technologicznej na osad (nr 2) o powierzchni 164,93 m2 Ponadto w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż instalacji odwadniania osadów z prasą ślimakową.
 12. Rozbudowa stacji wodociągowej w Smardzewicach realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację stacji wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Wąwału, budowę wodociągu do osiedla Biała Góra oraz budowę wodociągu (łącznika) do Twardej - inwestycja w ochronę środowiska
  Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny, Tomaszów Mazowiecki
  Lokalizacja: Smardzewice, działki o nr 343, 344, 347, 348, 351, 352, 355, 365, 361, 360, 359, 358, 356, położone w obrębie ewidencyjnym nr 13 Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki

  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostosowanie istniejącej stacji wodociągowej w miejscowości Smardzewice do rosnącego zapotrzebowania na wodę poprzez budowę nowego budynku stacji wraz z dwoma zbiornikami naziemnymi retencyjnymi o pojemności całkowitej 400m3, z włączeniem ich w projektowany układ pomp dostarczających wodę do sieci wodociągowej.

  W ramach rozbudowy stacji wodociągowej przewiduje się budowę nowego budynku technologicznego stacji. Ujęciem podstawowym dla stacji wodociągowej będą dwie studnie głębinowe zlokalizowane na terenie obecnego ujęcia. Projektuje się dwa naziemne zbiornik na wodę czystą o średnicy 4,5m oraz dwa zbiorniku bezodpływowe o średnicy 2,5m na wody przelewowe i spustowe ze zbiorników. Ścieki z chlorowni magazynowane będą w projektowanym zbiorniku bezodpływowym szczelnym.

  Zagospodarowanie terenu stacji wodociągowej:
  -ogrodzenie terenu zajętego przez nowoprojektowane zbiorniki retencyjne bezodpływowe,
  - utwardzenie terenu tłuczniem,
  -trawniki.

  Dane techniczne projektowanego obiektu:
  - powierzchnia zabudowy - 27,00 m2
  - powierzchnia użytkowa - 24,52 m2
  - kubatura - 61,30 m3

  Budynek stacji podnoszenia ciśnienia projektuje się w formie kontenera o wymiarach 4,5m x 6,0m x 2,83m
  z dwoma wydzielonymi pomieszczeniami - stanowi on integralną część dostawy pompowni kontenerowej wraz z zestawem hydroforowym i sterowaniem.

  Z rozbudową stacji wiąże się budowa następujących instalacji międzyobiektowych:
  - przewody wodociągowe zbiorniki - budynek stacji;
  - przewody spustowo - przelewowe ze zbiorników retencyjnych do zbiorników bezodpływowych;
  - przewody łączące istniejące studnie ze zbiornikami retencyjnymi;
  - przewód łączący projektowany budynek stacji z istniejącą gminną siecią wodociągową;
  - przewody kanalizacyjne do zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne i ścieki z chlorowni,
  - przewody elektryczno-sterownicze: zbiorniki-budynek stacji
  - przewody zasilania energetycznego i sterownicze : studnie wodociągowe - budynek stacji;

  Z uwagi na wymóg ciągłości dostawy wody do sieci wodociągowej wykonawca na czas wykonania robót zainstaluje kontenerowy, zastępczy zestaw hydroforowy zasilany z istniejących studni.

  Rozwiązanie projektowe dla:
  - budynku technologicznego:
  a) zestaw pompowo-hydroforowy z rozdzielniami elektrycznymi, zainstalowany w pomieszczeniu technologicznym,
  b) pomieszczenie sanitarne,
  c) pomieszczenie chlorowni,
  d) główna rozdzielnia elektryczna wraz z cała instalacją
  e) ogrzewanie elektryczne
  f) instalacja kanalizacyjna w chlorowni i w hali technologicznej

  - zbiorników wyrównawczych:
  a) dwa zbiorniki cylindryczne stalowe o pojemności całkowitej 200 m3 każdy
 13. Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie Przepompowni Strefowej wody w Lesznie gm. Kutno
  Zamawiający: Gmina Kutno, Kutno
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 200m3,wykonanie rurociągów do przepompowni i między obiektami .Wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej .remont istniejących zbiorników.
 14. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim - zbiornik wody czystej.
  Zamawiający: Gmina Jordanów Śląski, Jordanów Śląski
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drugiego zbiornika retencyjnego do magazynowania wody dla istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Jordanowie Śląskim, gm. Jordanów Śląski. Projektuje się stalowy, stojący zbiornik retencyjny o pojemności V = 100 m3, czyli takiej samej pojemności jak istniejący zbiornik konstrukcji żelbetowej - wykonany według projektu budowlanego i wykonawczego oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kontenerowego zaplecza socjalno bytowego.
 15. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach - I ETAP
  Zamawiający: Gmina Kościan, Kościan
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach w zakresie objętym I ETAPEM realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W I ETAPIE należy wykonać: 1) Rozbiórkę przepompowni ścieków 2) Budowę zbiornika retencyjnego 3) Budowę komory rozprężnej 4) Budowę komory zasuw 5) Remont/adaptację zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych 6) Przebudowę/rozbudowę instalacji technologicznych, elektrycznych oraz sieci kanalizacyjnych . Szczegóły opisane są w SIWZ, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..
 16. Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Skotniki w Gminie Zgierz
  Zamawiający: Urząd Gminy Zgierz, Zgierz
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: I. Roboty budowlano-konstrukcyjne, w tym: konstrukcja budynku, zbiorniki na wodę pitną, zagospodarowanie terenu; II. Roboty instalacyjno-technologiczne, w tym: przewody wodociągowe, rurociągi kanalizacji technologicznej, instalacje wewnątrz budynku, technologia SUW, uzbrojenie studni głębinowych, demontaże i rozbiórki; III. Roboty elektroenergetyczne, w tym: zasilanie, linie kablowe nn, instalacje elektryczne, instalacja wyrównawcza, instalacja odgromowa, prace demontażowe; IV. Roboty pozostałe, w tym: obsługę geodezyjną inwestycji, rozruch stacji, przeszkolenie użytkownika, przygotowanie instrukcji obsługi, badania i odbiory (w tym: Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej i inne) związane z dopuszczeniem obiektu budowlanego do użytkowania
 17. Roboty budowlane polegające na budowie ujęcia i stacji wodociągowej w Bukowcu w Gminie Brójce.
  Zamawiający: Gmina Brójce, Brójce 39
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ujęcia i stacji wodociągowej w Bukowcu w Gminie Brójce. Zakres robót został określony w: - dokumentacji projektowej - zał. nr 7 do SIWZ, - przedmiarze robót - zał. nr 8 do SIWZ, - STWiOR - zał. nr 9 do SIWZ, - BIOZ - zał. nr 10 do SIWZ.
 18. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sinki Gm. Bądkowo
  Zamawiający: Gmina Bądkowo, Bądkowo
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sinki Gm. Bądkowo.
  Budowa ujęcia wodnego polegać będzie min. na:
  - wykonaniu studni głębinowej nr 2 wraz z obudową oraz poborze wód z istniejącej studni nr 1
  - budowie budynku SUW o wymiarach 18,5 x 10,0 i wys. 4,80 m wraz z dostawką o wymiarach 5,50 x 3,50 i wys. 3,80m
  - montażu dwóch zbiorników terenowych o pojemności 150m3 każdy
  - budowie odstojnika wód popłucznych o wymiarach 4,4 x 7,4 m
  - budowie neutralizatora oraz studni bezodpływowej Ø 1200 mm
  - montażu w budynku SUW urządzeń technologicznych:
  * filtrów odżelaziania oraz odmanganiania Ø 2000 mm
  * montażu centralnego aeratora powietrza Ø 1400 mm
  * montażu pompowni IIo - tj. zestawu hydroforowego
  * montażu przewodów technologicznych z rur PVC-U wraz z armaturą
  * montażu sprężarek oraz dmuchawy powietrza
  * montażu agregatu prądotwórczego
  * montażu instalacji elektrycznej oraz szafy sterowniczej
  Miejsce wykonywania robót: Sinki na działce nr 48/1 gm. Bądkowo.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty wchodzące w skład dokumentacji projektowej ( projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
 19. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kotowicach w Gminie Zgierz
  Zamawiający: Urząd Gminy Zgierz, Zgierz
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: A. Zbiornik na wodę pitną, remont budynku SUW, w tym: zbiornik na wodę, roboty wewnątrz budynku stacji, wymianę stolarki, obróbek blacharskich, termomodernizację budynku, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej; B. Sieci międzyobiektowe, technologia SUW, studnie głębinowe; C. Instalacje elektryczne, w tym: rozdzielnicę główną, linie kablowe nn, instalacje elektryczne, instalacje wyrównawcze, instalację ogrodową. D. Roboty pozostałe: obsługę geodezyjną inwestycji. Rozruch stacji, przeszkolenie użytkownika, przygotowanie instrukcji obsługi, badania i odbiory, w tym: Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej i inne, związane z odpuszczeniem obiektu budowlanego do użytkowania.
 20. Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Dominowo
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Dominowie, Dominowo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wydzielenia w budynku istniejącej Stacji Uzdatniania Wody pomieszczeń dozowania podchlorynu sodu, pomieszczeń rozdzielni elektrycznej, pomieszczeń WC, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie i obróbka blacharska wraz z rynnami, budowę 2 zbiorników retencyjnych o poj. 100 m3 każdy, wymianę rurociągów wody surowej, wykonanie rurociągów wody uzdatnionej łączącej zbiorniki retencyjne z istniejącym budynkiem SUW, wymianę istniejących obudów studni, montaż układu technologicznego uzdatniania wody, montaż orurowania filtrów, montaż nowej instalacji do płukania filtrów wodą oraz powietrzem wraz z jej podłączeniem elektrycznym, montaż rozdzielni elektrycznej i AKPiA, montaż kabli zasilających i sterujących wraz z armaturą sterującą pneumatyczną, układem automatyki i sterowania procesem technologii uzdatniania wody, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez firmę NENTECH S.C w zakresie branży budowlanej technologicznej i elektrycznej, opracowanej we wrześniu 2011 r., decyzjami Starosty Średzkiego nr 226/AB.6740.02.18.2012 z dnia 30.04.2013 r. oraz 182/AB.6740.02.4.2013 z dnia 10.04.2013 r. r., przedmiarem robót oraz STWiOR. Uporządkowanie terenu po pracach, wykonanie prac przygotowawczych przed wyprawą elewacyjną z tynku wraz z wykonaniem próby kolorów oraz bieżąca współpraca z wykonawcą rekonstrukcji studni na działce nr 88/6.
 21. Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie
  Zamawiający: Gmina Sompolno, Sompolno
 22. Budowa kanalizacji wraz z przykanalikami w ulicy Słonecznej w m. Koźmin Wlkp
  Zamawiający: Gmina Koźmin Wielkopolski, Koźmin Wielkopolski
 23. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach
  Zamawiający: Gmina Kościan, Kościan
 24. Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wymysłowie - wraz z dostawą i montażem 2 zbiorników wyrównawczych o pojemności V równej 150 m³ każdy oraz dostawą i montażem zestawu pompowego
  Zamawiający: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Piaski
 25. Rozbudowa i modernizacja magazynu osadu odwodnionego oczyszczalni ścieków we Flantrowie
  Zamawiający: Gmina Janowiec Wielkopolski, Janowiec Wielkopolski
 26. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Makowie
  Zamawiający: Urząd Gminy Maków, Maków
 27. Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko
  Zamawiający: Gmina Strzegowo, Strzegowo
 28. Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Zarki Letnisko i Masłońskie oraz kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Warty.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Poraj
 29. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozalinie.
  Zamawiający: Gmina Rychwał, Rychwał
 30. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osjakowie wraz z niezbędną infrastrukturą
  Zamawiający: Gmina Osjaków, Osjaków
 31. PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W OLSZÓWCE.
  Zamawiający: Gmina Olszówka, Olszówka
 32. Rozbudowa wraz z przebudową stacji uzdatniania wody dla wodociągu zbiorowego w miejscowości Lubochnia
  Zamawiający: Gmina Lubochnia, Lubochnia
 33. Rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Głodowo i Jastrzębie
  Zamawiający: Urząd Gminy w Lipnie, Lipno
 34. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach
  Zamawiający: Gmina Kościan, Kościan