Kogo reprezentuje osoba

Szulc Marta

w KRS

Marta Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marta
Nazwisko:Szulc
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1991 r., wiek 27 lat
Miejscowości:Cekcyn (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Justyna Teresa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Energotech Józef Szulc, Justyna Szulc Sp. J., Cekcyn − KRS 0000162387

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Cekcyn ul. Leśna, Polna, Madera oraz w miejscowości Zdroje gmina Cekcyn
  Zamawiający: Gmina Cekcyn, Cekcyn
  Zamówienie polega na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż istniejącej drogi powiatowej asfaltowej (Cekcyn ul. Leśna i Madera) oraz wzdłuż drogi gminnej gruntowej (Cekcyn ul. Polna i Zdroje). Długość planowanej sieci oświetlenia to około 3.120 mb. Planuje się zainstalowanie 59 szt opraw oświetlenia ulicznego LED, o mocy 30 W (20 szt) i o mocy 50 W (39 szt) na słupach stalowych ośmiokątnych ocynkowanych o wysokości 8,0 m z pojedynczym wysięgnikiem łukowym. Słupy posadowione zostaną na fundamentach betonowych F 150/200 przewidzianych dla danego typu słupa.
  W projekcie budowlanym zaplanowano oprawy sodowe. Zamawiający dokonuje zamiany opraw sodowych 70 W i 100 W na LED-owe o mocy odpowiednio 30 W i 50 W.
  Wymagania w stosunku do opraw drogowych:
  - szczelność opraw min. IP66,
  - odporność mechaniczna min. IK10,
  - dwuczęściowy korpus wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, pokrytego farbą proszkową,
  - szyba ze szkła hartowanego odpornego na udary mechaniczne i działanie promieni UV,
  - filtr umożliwiający wyrównywanie ciśnienia między wnętrzem oprawy i otoczeniem bez zasysania nieczystości,
  - możliwość regulacji kąta oprawy w stosunku do płaszczyzny drogi,
  - budowa oprawy powinna pozwalać na wymianę układu optycznego, źródeł światła oraz modułu zasilającego bez konieczności demontażu całej oprawy,
  - panel LED powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianę,
  - panel LED powinien stanowić integralną całość i nie może być rozczłonkowany na pojedyncze moduły połączone ze sobą połączeniami lutowanymi,
  - oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla ogólnodostępnych programów obliczeniowych parametrów oświetleniowych,
  - napięcie zasilania 230V,
  - częstotliwość 50Hz,
  - współczynnik mocy większy lub równy 0,8,
  - panel LED o emitowanej barwie światła 4000 +/- 500 K i o wskaźniku oddawania barw Ra min. 70,
  - dopuszczalne temperatury otoczenia od -30°C do + 40°C,
  - minimalny okres gwarancji powinien wynosić min. 5 lat,
  - trwałość diod LED min. 50 000h,
  - sprawność świetlna min. 82%,
  - rozsył światła niesymetryczny - kąt rozsyłu ca 142° x 57°
 2. Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego na obwodach stanowiących własność Gminy Tuchola w latach 2014 - 2016
  Zamawiający: Gmina Tuchola, Tuchola
  Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego na obwodach stanowiących własność Gminy Tuchola w latach 2014 - 2016, zgodnie z wzorem umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje bieżącą konserwację i utrzymanie 553 punktów świetlnych, których szczegółową lokalizację zawiera - załącznik nr 3a oraz 31 szafek oświetlenia ulicznego, których szczegółową lokalizację zawiera - załącznik nr 3b.
  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1) Bieżące dokonywanie oględzin i oceny stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego celem wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii oraz aktów wandalizmu.
  2) Naprawę uszkodzonych sterowników, styków, połączeń, przewodów w oprawach
  i słupach, wnęk bezpiecznikowych, końcówek kabli, itp.
  3) Wymianę uszkodzonych: elementów lamp (dławiki, oprawki), zegarów, bezpieczników, styczników, żarówek, przekaźników zmierzchowych, itp. elementów oświetlenia drogowego - nie pogorszonym w standardzie.
  4) Usuwanie w trybie natychmiastowym zagrożeń powstałych na skutek uszkodzenia oświetlenia drogowego, np. w wyniku wypadku drogowego, wandalizmu, itp. - zgodnie z procedurą postępowania określoną w załączniku nr 3d SIWZ.
  5) Czyszczenie kloszy lamp oświetleniowych.
  6) Konserwację szafek kablowych i oświetleniowych.
  7) Sprawdzanie układów zapłonowych opraw.
  8) Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej.
  9) Sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.
  10) Ustawianie i regulację przekaźników zmierzchowych.
  11) Przycinanie gałęzi lub konarów drzew, w przypadku zasłaniania opraw oświetleniowych.
  12) Sporządzania comiesięcznych informacji z wykonanych czynności, którą należy przedłożyć Zamawiającemu.

  Wykonawca rozpoczyna świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego od dnia 4 stycznia 2014 roku od godz. 00.00. Przejęcie obowiązków świadczenia ww. usług następuje w sposób automatyczny, bez konieczności dokonania przekazania terenu od podmiotu świadczącego usługi do dnia 3 stycznia 2014 roku.
  Wykonawca zapewni swoją dyspozycyjność i gotowość przez całą dobę. Przystąpienie Wykonawcy do usuwania zaistniałych awarii nastąpi najpóźniej w ciągu 12-ch godzin od zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego lub stwierdzenia awarii przez Wykonawcę.
  W celu pełnego doinformowania Wykonawcy o zamówieniu, Zamawiający wskazuje poniżej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z którymi Wykonawca winien się zapoznać.
  Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.bip.miasto.tuchola.pl.
 3. Budowa oświetlenia ulicy Wiejskiej - Mickiewicza w Tucholi
  Zamawiający: Gmina Tuchola, Tuchola
  1.1. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia ulicy Wiejskiej i Mickiewicza w Tucholi, w tym m.in.:
  - postawienie szafki oświetleniowej,
  - budowę linii energetycznej na potrzeby oświetlenia,
  - montaż 18 słupów oświetleniowych stalowych okrągłych o wysokości 8m wraz z oprawami oświetlenia sodowego.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
  Załącznik nr 1 - Projekt budowlany;
  Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR);
  Załącznik nr 3 - Przedmiar.

  Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń zawarte w projekcie budowlanym i przedmiarze są przykładowe, ale nie obowiązujące - ukazują czemu dany przedmiot ma służyć i pokazują jakie ma mieć minimalne parametry techniczno-użytkowe.

  Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.bip.miasto.tuchola.pl.

Inne osoby dla Szulc (889 osób):