Kogo reprezentuje osoba

Szulc Renata Agnieszka

w KRS

Renata Agnieszka Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Renata
Drugie imię:Agnieszka
Nazwisko:Szulc
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1985 r., wiek 33 lata
Miejscowości:Legnica (Dolnośląskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartosiewicz Aleksander, Batycka Dagmara, Brzeska Małgorzata Antonina, Duczmal Tadeusz, Duda Bożena, Fronc Magdalena Anna, Jaśniewicz Anna, Jaśniewicz Danuta, Jaszczyk Jadwiga Dorota, Szczerba Aneta Maria, Kucharczyk Leszek Andrzej, Kuźbik Grzegorz Stefan, Lachowicz Jarosław, Lipa Anna Krystyna, Machaj Justyna, Maksymczuk Aneta Agnieszka, Marciniak Lucyna Leopolda, Markiewicz Małgorzata, Matuszewska Agnieszka, Piechocki Adam Józef, Przybyś Justyna, Raubo Renata Elżbieta, Ruszel Beata Teresa, Rymarczuk Zygmunt, Rząsa Joanna, Siwek Elżbieta Władysława, Siwek Honorata Sylwia, Sołobodowska Gabriela Lidia, Tomczuk Anna Anastazja, Topolnicka Bogumiła, Widera Jolanta Maria, Wielgus Janusz, Wierobiej Anna, Wojszwiłło Wacław, Wojtanowicz Agnieszka, Ziober Anna, Żurawicka Danuta Elżbieta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żyła Piotr Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Legnicy, Legnica − KRS 0000045757
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Gaworzycach, Gaworzyce − KRS 0000064164
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Legnicy, Legnica − KRS 0000128163
 4. Guard Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000564424
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Techrol Sp. Z O.O., Gaworzyce − KRS 0000186049
 6. Radwanicki Klub Seniora Optymiści, Radwanice − KRS 0000553377
 7. Samoobrona Ekologiczna Rolników Pronatura, Głogów − KRS 0000090933
 8. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia Bps, Warszawa − KRS 0000572997
 9. Stowarzyszenie Dobre Pole, Legnickie Pole − KRS 0000139199
 10. Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa, Głogów − KRS 0000690193
 11. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego W Głogowie, Głogów − KRS 0000194967

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Kęty − KRS 0000218149
 3. Biopower - Jakubów Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000363177
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Radwanicach, Radwanice − KRS 0000141942
 5. Jww Development Sp. Z O.O., Głogów − KRS 0000422381
 6. Materiałowe Centrum Budownictwa i Wyposażenia Kompleks Sp. Z O.O., Głogów − KRS 0000230314
 7. Rino Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000126479
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Pod Kasztenem, Legnica − KRS 0000165362
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Właścicieli Skarbek, Gaworzyce − KRS 0000215705
 10. Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Bartoszów, Bartoszów − KRS 0000134978
 11. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Głogów − KRS 0000053772
 12. Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego W Legnicy Z/s W Koskowicach, Koskowice − KRS 0000173257

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Obsługa kasowa urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego.
  Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia punktów kasowych dla urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego.
  Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części:
  Część nr 1 – obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
  Część nr 2 – obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Legnicy ul. Wrocławska 37, 59-220 Legnica.
  Część nr 3 – obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Strzelinie ul. Bolka I Świdnickiego 14, 57-100 Strzelin.
  Część nr 4 – obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Trzebnicy ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica.
  Część nr 5 – obsługa kasowa Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu
  ul. ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław.
  2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – wymagania dla wszystkich części zamówienia.
  3. Realizacja usług objętych niniejszym zamówieniem polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). W związku z tym, Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, aby osoba świadcząca pracę związaną z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w zakresie obsługi personalnej punktu kasowego, była zatrudniona na umowę o pracę rozumieniu ustawy Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy każdej części zamówienia odrębnie oraz wszystkich osób świadczących pracę w zakresie obsługi punktu kasowego.
  4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia w zakresie obsługi personalnej punktu kasowego. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  a) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
  b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,
  c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia.
  5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę zawartą z pracownikiem, o którym mowa w ust. 5. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
  lub
  b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  lub
  c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia w zakresie obsługi personalnej punktu kasowego, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia w zakresie obsługi personalnej punktu kasowego.
  7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
  8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
  9. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
  10. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
  11. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może dokonać zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
  13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.
 2. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA KWOTĘ 800 000 ZŁ Z TERMINEM SPŁATY DO 31.12.2024 rok
  Zamawiający: Gmina Żukowice, Żukowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 zł na okres 9 lat, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. ZAKRES ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca udostępni środki Zamawiającemu poprzez ich przekazanie na rachunek bankowy Zamawiającego. Aktualnym rachunkiem Zamawiającego jest rachunek w Banku Spółdzielczym w Legnicy Filia Żukowice nr 15 8649 1044 2001 0000 2222 0001. Zamawiający zastrzega zmianę nr konta, na który będą przekazywane środki. Zamawiający wykorzysta kwotę kredytu poprzez złożenie dyspozycji na przekazanie środków. 2. Rozdysponowanie kredytu przez Zamawiającego odbędzie się w jednej transzy. 3. Okres, w którym Zamawiający będzie miał prawo do wypłaty kredytu rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu umowy i trwa do 31.12.2016 roku. 4. Prowizja za uruchomienie kredytu jest jednorazowa, płatna po otrzymaniu środków kredytowych. 5. Kapitał w złotych polskich będzie spłacany w równych kwartalnych ratach na ostatni dzień roboczy miesiąca kończącego kwartał. Jeżeli dzień spłaty przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata dokonywana będzie w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed tym dniem. 6. Karencja w spłacie rat kapitałowych: pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2017 r., ostatnia w dniu 31.12.2024 r. Spłata kredytu przebiegać będzie w terminach kwartalnych począwszy od 31.03.2017 r do 31.12.2024 r, w wysokości 25.000,00 zł każda. 7. Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3 – miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Stawkę WIBOR ustalono z dnia publikacji ogłoszenia do oszacowania ceny zamówienia. Wykonawca będzie naliczał odsetki od kwoty kredytu w okresach miesięcznych począwszy od pierwszego dnia rozdysponowania kwoty kredytu (przewidywany termin udzielenia zamówienia to 30.11.2016 r). Odsetki będą płatne z dołu na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Jeżeli dzień płatności odsetek przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy to dzień płatności odsetek przypada w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed tym dniem. Przed terminem spłaty odsetek Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wysokości należnych odsetek 8. Odsetki nie mogą podlegać kapitalizacji. 9. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt 7, oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. 10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. 11. W całym okresie kredytowania Zamawiający może podjąć decyzję o spłacie całości bądź części należności głównej, zawiadamiając pisemnie Wykonawcę na 7 dni przed planowanym dokonaniem tej czynności. Spłata całości lub części kredytu przed terminem po w/w powiadomieniu nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty przez Zamawiającego prowizji rekompensacyjnej ani innych kosztów. 12. Umowa winna umożliwiać, bez dodatkowych obciążeń dla Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu pisemnym Wykonawcy przed planowanym dokonaniem określonej czynności: a) renegocjację kwot i terminów uruchomienia i spłaty kredytu, b) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. 13. Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi Zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez Zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny – bez opłat i prowizji. 14. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 3. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA KWOTĘ 300 000 ZŁ Z TERMINEM SPŁATY DO 30.09.2021 rok
  Zamawiający: Gmina Żukowice, Żukowice
  1. Wykonawca udostępni środki Zamawiającemu poprzez ich przekazanie na rachunek bankowy Zamawiającego. Aktualnym rachunkiem Zamawiającego jest rachunek w Banku Spółdzielczym w Legnicy Filia Żukowice nr 15 8649 1044 2001 0000 2222 0001. Zamawiający zastrzega zmianę nr konta, na który będą przekazywane środki. Zamawiający wykorzysta kwotę kredytu poprzez złożenie dyspozycji na przekazanie środków. 2. Rozdysponowanie kredytu przez Zamawiającego odbędzie się w jednej transzy. 3. Okres, w którym Zamawiający będzie miał prawo do wypłaty kredytu rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu umowy i trwa do 31.12.2015 roku. 4. Prowizja za uruchomienie kredytu jest jednorazowa, płatna po otrzymaniu środków kredytowych. 5. Kapitał w złotych polskich będzie spłacany w równych kwartalnych ratach na ostatni dzień roboczy miesiąca kończącego kwartał. Jeżeli dzień spłaty przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata dokonywana będzie w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed tym dniem. 6. Karencja w spłacie rat kapitałowych: pierwsza rata płatna w dniu 31.12.2016 r., ostatnia w dniu 30.09.2021 r. Spłata kredytu przebiegać będzie w terminach kwartalnych począwszy od 31.12.2016 r do 30.09.2021 r, w wysokości 15.000 zł każda. 7. Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3 - miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Stawkę WIBOR ustalono z dnia publikacji ogłoszenia do oszacowania ceny zamówienia. Wykonawca będzie naliczał odsetki od kwoty kredytu w okresach miesięcznych począwszy od pierwszego dnia rozdysponowania kwoty kredytu (przewidywany termin udzielenia zamówienia to 18.12.2015 r). Odsetki będą płatne z dołu na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Jeżeli dzień płatności odsetek przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy to dzień płatności odsetek przypada w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed tym dniem. Przed terminem spłaty odsetek Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wysokości należnych odsetek 8. Odsetki nie mogą podlegać kapitalizacji. 9. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt 7, oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. 10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. 11. W całym okresie kredytowania Zamawiający może podjąć decyzję o spłacie całości bądź części należności głównej, zawiadamiając pisemnie Wykonawcę na 7 dni przed planowanym dokonaniem tej czynności. Spłata całości lub części kredytu przed terminem po w/w powiadomieniu nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty przez Zamawiającego prowizji rekompensacyjnej ani innych kosztów. 12. Umowa winna umożliwiać, bez dodatkowych obciążeń dla Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu pisemnym Wykonawcy przed planowanym dokonaniem określonej czynności: -renegocjację kwot i terminów uruchomienia i spłaty kredytu, -możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. 13. Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi Zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez Zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji. 14. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową
 4. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA KWOTĘ 700 000 ZŁ Z TERMINEM SPŁATY DO 31.12.2019 rok
  Zamawiający: Gmina Żukowice, Żukowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700 000,00 zł na okres 5 lat, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. ZAKRES ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca udostępni środki Zamawiającemu poprzez ich przekazanie na rachunek bankowy Zamawiającego. Aktualnym rachunkiem Zamawiającego jest rachunek w Banku Spółdzielczym w Legnicy Filia Żukowice nr 15 8649 1044 2001 0000 2222 0001. Zamawiający zastrzega zmianę nr konta, na który będą przekazywane środki. Zamawiający wykorzysta kwotę kredytu poprzez złożenie dyspozycji na przekazanie środków. 2. Rozdysponowanie kredytu przez Zamawiającego odbędzie się w jednej transzy. 3. Okres, w którym Zamawiający będzie miał prawo do wypłaty kredytu rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu umowy i trwa do 31.12.2014 roku. 4. Prowizja za uruchomienie kredytu jest jednorazowa, płatna po otrzymaniu środków kredytowych. 5. Kapitał w złotych polskich będzie spłacany w równych kwartalnych ratach na ostatni dzień roboczy miesiąca kończącego kwartał. Jeżeli dzień spłaty przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata dokonywana będzie w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed tym dniem. 6. Karencja w spłacie rat kapitałowych: pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2015r., ostatnia w dniu 31.12.2019 r. Spłata kredytu przebiegać będzie w terminach kwartalnych począwszy od 31.03.2015r do 31.12.2019 r, w wysokości 35.000 zł każda. 7. Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3 - miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Stawkę WIBOR ustalono z dnia publikacji ogłoszenia do oszacowania ceny zamówienia. Wykonawca będzie naliczał odsetki od kwoty kredytu w okresach miesięcznych począwszy od pierwszego dnia rozdysponowania kwoty kredytu (przewidywany termin udzielenia zamówienia to 31.10.2014 r). Odsetki będą płatne z dołu na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Jeżeli dzień płatności odsetek przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy to dzień płatności odsetek przypada w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed tym dniem. Przed terminem spłaty odsetek Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wysokości należnych odsetek 8. Odsetki nie mogą podlegać kapitalizacji. 9. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt 7, oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. 10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. 11. W całym okresie kredytowania Zamawiający może podjąć decyzję o spłacie całości bądź części należności głównej, zawiadamiając pisemnie Wykonawcę na 7 dni przed planowanym dokonaniem tej czynności. Spłata całości lub części kredytu przed terminem po w/w powiadomieniu nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty przez Zamawiającego prowizji rekompensacyjnej ani innych kosztów. 12. Umowa winna umożliwiać, bez dodatkowych obciążeń dla Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu pisemnym Wykonawcy przed planowanym dokonaniem określonej czynności: -renegocjację kwot i terminów uruchomienia i spłaty kredytu, -możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. 13. Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi Zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez Zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji. 14. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową. 15. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Pzp ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, iż wykonanie zamówienia nie może być powierzone podwykonawcom. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych
 5. Udzielenie dla Gminy Prochowice kredytu długoterminowego w kwocie 1 024 817 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Prochowice, Prochowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dla Gminy Prochowice kredytu długoterminowego w kwocie 1 024 817 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  1. Kwota kredytu : 1 024 817 PLN
  2. Okres kredytowania - to okres od dnia podpisania umowy do dnia ostatniej spłaty tj. do 20 września 2024 roku.
  3. Uruchomienie kredytu - jednorazowo.
  4. Ostateczny termin wykorzystania kredytu to : 15 listopada 2014 r.
  5. Karencja w spłacie kapitału do 19 czerwca 2017 roku
  6. Spłata kapitału nastąpi:
  * w roku 2017 w kwocie 128 117 zł w okresach półrocznych 64 067 zł i 64 050 zł
  * w roku 2018 w kwocie 128 100 zł w okresach półrocznych po 64 050 zł
  * w roku 2019 w kwocie 128 100 zł w okresach półrocznych po 64 050 zł
  * w roku 2020 w kwocie 128 100 zł w okresach półrocznych po 64 050 zł
  * w roku 2019 w kwocie 128 100 zł w okresach półrocznych po 64 050 zł
  * w roku 2021 w kwocie 128 100 zł w okresach półrocznych po 64 050 zł
  * w roku 2022 w kwocie 128 100 zł w okresach półrocznych po 64 050 zł
  * w roku 2023 w kwocie 128 100 zł w okresach półrocznych po 64 050 zł
  * w roku 2024 w kwocie 128 100 zł w okresach półrocznych po 64 050 zł
  * spłaty rat kapitału nastąpią: 20 czerwca i 20 września każdego roku.
  * spłata ostatniej raty - 20.09.2024 roku.
  7. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu, przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  8. Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, gdy termin spłaty odsetek, przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymagane odsetki w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. Ostatnia rata odsetkowa będzie płatna razem z ratą kapitałową w dniu 20.09.2024 r.
  9. Cena ofertowa, którą stanowią:
  koszty oprocentowania Ko - wyliczone o stałą stopę oprocentowania kredytu równą stawce WIBOR 3M z dnia 11 września 2014 r. w wysokości 2,49% powiększoną o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych, niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
  10. Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić:
  oprocentowanie kredytu: zmienne obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o trzymiesięczny wskaźnik WIBOR liczonej jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy powiększony o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
  11. Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze żadnej prowizji od kredytu tj.: prowizji przygotowawczej, prowizji od przyznanego kredytu.
  12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (kapitału i odsetek) bez konsekwencji finansowych - przed upływem terminu kredytowania, tj. przed 20.09.2024 r. Wcześniejsze spłacenie kredytu wymaga uprzednio powiadomienie Wykonawcy (banku).
  13. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, na których Skarbnik złoży kontrasygnatę.
  14. Gmina złożony oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika, jeżeli będzie wymagana.
  15. Zamawiający oświadcza, że jest rzetelnym Klientem, z zaciągniętych zobowiązań wywiązuje się terminowo. W dotychczasowej współpracy z Bankami prowadzącymi rachunki kredytowe i podstawowy nie odnotowano zajęć komorniczych ani administracyjnych.
  16. Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych, ani zobowiązań wobec podmiotów powiązanych, ani też nie udzielił gwarancji i poręczeń.
  17. Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności.
  18. Zamawiający oświadcza, że nie zalega z opłatami w Urzędzie Skarbowym i składek ZUS.
 6. Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1900000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , na następujących warunkach:
  1) Kredyt w kwocie do 1900 000 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy zł)
  2) Kredyt w PLN
  3) Planowany okres kredytowania od daty zawarcia umowy do 30.12.2015 r.
  4) Uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy złożonej w banku lub faksem najpóźniej w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym datę wypłaty transzy kredytu.
  5) Okres spłaty kapitału 31.03.2013 r. - 30.12.2015r.
  6) Spłata rat kapitałowych - wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;
  7) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR - 3M dla depozytów 3-miesięcznych z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy.
  8) W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) oraz odsetkach należnych do zapłaty w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie.
  9) Jeśli dzień spłaty kredytu i odsetek będzie dniem wolnym od pracy, wówczas spłata nastąpi w następnym dniu roboczym po tym terminie.
  10) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  11) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika.
  12) Umowa kredytowa zostanie podpisana przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika.
  13) Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
  14) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia
  w związku z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty.
  15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej, w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, przedterminowej spłaty części kredytu.
  16) Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Kunice
 7. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
  Zamawiający: Wójt Gminy Legnickie Pole, Legnickie Pole
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego udzielonego w złotych polskich dla Gminy Legnickie Pole z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn.:Budowa zaplecza sportowego w Kłębanowicach, Budowa zaplecza sportowego w Mikołajowicach i Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Mikołajowicach oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: 1)Kwota kredytu: 1 775 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych polskich). 2)Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3)Okres kredytowania 10 lat od udzielenia pierwszej transzy kredytu. Karencja w spłacie kredytu 24 miesiące od uruchomienia kredytu - od grudnia 2015r. 4)Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy. Roboty budowlane już wykonane ramach w/w inwestycji oraz zapłacone raty kredytów i pożyczek zostaną rozliczone poprzez refundację poniesionych wydatków. 5)Warunki spłaty kredytu w niżej określonych ratach: -pierwsza rata w kwocie 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), -osiem rat w kwocie 31 250,00zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), -dwanaście rat w kwocie 75 000,00 zł (słownie siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) -cztery raty w kwocie 72 500,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), -cztery ostatnie raty w kwocie 71 250,00zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i malejące odsetki. 6)Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu przypadającej na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego. 7)Warunki oprocentowania kredytu: WIBOR-3M + marża, która w okresie kredytowania nie może ulec podwyższeniu. 8)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości wypłacanych transz, wysokości transz kredytu i terminu ich uruchomienia bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 9)Sposób uruchomienia środków - na rachunek bankowy Zamawiającego. 10)Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przyznanych kwot kredytu w pełnej wysokości lub w części bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w szczególności prowizji. 11)Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez prawa do naliczenia i poboru przez Wykonawcę-bank pozostałych do spłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. 12)Zamawiający nie przewiduje prowizji i innych opłat na rzecz Wykonawcy od udzielonego kredytu
 8. Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1550000na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji samorządowych.
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.550.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji samorządowych, na następujących warunkach:
  1)Kredyt w kwocie do 1 550 000 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł)
  2)Kredyt w PLN
  3)Planowany okres kredytowania od daty zawarcia umowy do 30.12.2020 r.
  4)Uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy złożonej w banku lub faksem najpóźniej w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym datę wypłaty transzy kredytu.
  5)Okres spłaty kapitału 30.04.2014 r. - 31.03.2020 r.
  6)Spłata rat kapitałowych - wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;
  7)Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR - 3M dla depozytów 3-miesięcznych z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy.
  8)W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) oraz odsetkach należnych do zapłaty w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie.
  9)Jeśli dzień spłaty kredytu i odsetek będzie dniem wolnym od pracy, wówczas spłata nastąpi w następnym dniu roboczym po tym terminie.
  10)Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  11)Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika.
  12)Umowa kredytowa zostanie podpisana przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika.
  13)Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
  14)Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia
  w związku z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty.
  15)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej, w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, przedterminowej spłaty części kredytu.
  16)Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Kunice.
 9. Uzyskanie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Wójt Gminy Legnickie Pole, Legnickie Pole
  Kredyt w wysokości 415 000 PLN (słownie: czterysta piętnaście tysięcy złotych)
  Okres kredytowania: 7 lat
  Harmonogram spłat kredytu:
  1) należność główna: kwartalnie, od I kwartału 2012 r. do IV kwartału 2017 r., w następujących ratach:
  - lata 2012-2014 - raty kwartalne po 3 000,00 zł (łącznie 12 000,00 zł rocznie)
  - rok 2015 - raty kwartalne po 17 250,00 zł (69 000,00 zł)
  - lata 2016-2017 - raty kwartalne po 38 750,00 zł (155 000,00 zł)
  2) odsetki: miesięcznie, od grudnia 2011 r. do grudnia 2017 r.