Kogo reprezentuje osoba

Szulc Zdzisław

w KRS

Zdzisław Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisław
Nazwisko:Szulc
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 71 lat
Miejscowości:M.st. Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:19 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kraszewska Danuta Stanisława, Radziwoń Aleksandra Teresa, Radziwoń Edward Antoni, Radziwoń Iwona Beata, Świerczewski Piotr Stanisław, Szulc Mirosława Henryka

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kraszewska Danuta Stanisława, Radziwoń Aleksandra Teresa, Radziwoń Edward Antoni, Radziwoń Iwona Beata, Świerczewski Piotr Stanisław, Szulc Mirosława Henryka

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Budowlane Korsbud Sp. Z O.O., M.st. Warszawa − KRS 0000193930

Powiązane przetargi (19 szt.):
 1. Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Pra-ga Południe m.st. Warszawy w 2017 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i Nr 5.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Warszawa
  Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje m.in.: 1.Roboty w branży ogólnobudowlanej – m.in. organizacja terenu robót, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania, szklenie okien, obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł i drzwi, roboty zduńskie, remont podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 2.Roboty w branży instalacji sanitarnych – m.in. remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, ogrzewania etażowego. 3.Remonty w branży elektrycznej – m.in. wyodrębnienie obwodów elektrycznych, mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych 4.wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia, zrealizowanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 5.wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami, 6.ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych, 7.oznakowanie, zabezpieczenie i uporządkowanie terenu prowadzonych prac, 8.przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (wejścia do budynku, klatki schodowej, itp.), 9.zabezpieczenie ciągów eksploatacyjnych i ewakuacyjnych, 10.dostarczenie przez wykonawcę norm, aprobat technicznych i gwarancji. 11. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.). 12. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane, polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych, a także przepisami BHP. Za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną. 13. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 14. W przypadku zleceń dotyczących lokali dla osób niepełnosprawnych Zamawiający może przewidzieć w zleceniu szczególne rozwiązania techniczne niezbędne dla zapewnienia dostępności dla tych osób. 15. Realizację zapisów umowy nadzoruje ZGN Praga-Południe. 16.Zlecenia będą wystawiane dla określonego adresu wraz z zakresem robót określonym w przedmiarze i oszacowanym kosztem oraz terminem wykonania. 17. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane w ramach zlecenia jednostkowego roboty budowlane, na okres min 36 miesięcy od daty tych robót. 18. Maksymalna ilość przekazanych zleceń (adresów) wynosi 5 sztuki tygodniowo. 19. Czas wykonania zamówienia będzie wynosił od 14 do 28 dni odrębnie dla każdego zlecenia w zależności od zakresu robót występujących w danym pustostanie. 20. Wprowadzenie na budowę nastąpi w okresie 3 dni od momentu przekazania zlecenia. 21. Przewiduje się wykonanie: minimum 20 a maksymalnie 70 lokali Jest to ilość przybliżona w okresie trwania umowy. Zlecenia będą wystawiane na podstawie rzeczywistych potrzeb.
 2. Umowa limitowa na roboty remontowo-budowlane lokali mieszkalnych w zasobie OReg. AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem.
  Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego krajowy numer identyfikacyjny 1126394600805, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa w imieniu, której działa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest umowa limitowa na roboty remontowo-budowlane lokali mieszkalnych w zasobie OReg. AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem. Zakres obejmuje remont lokali położonych w miastach:
  Zegrze,Zegrze Południowe,Legionowo,Nowy Dwór Mazowiecki,Białobrzegi,Janówek,Kazuń,Nasielsk,Pomiechówek
  2. Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy.
  3. Szczegółowy zakres robót obejmuje roboty w branży ogólnobudowlanej, w tym także organizację terenu robót, roboty w branży instalacji sanitarnych, roboty w branży elektrycznej, stanowi załącznik 1A do SIWZ, podzielone na 3 części, odpowiednio dla branży, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, Wytyczne 1/2017 oraz 3/2014 – stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
 3. Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2017 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Warszawa
  .Przedmiotem zamówienia jest odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2017 roku na terenie administracji Nieruchomości Nr: - AN-1 i AN-5 (część 1) - AN-6 (część 2) - AN-7 (część 3) 2. Zakres zamówienia dla każdej z części obejmuje m.in.: - roboty ogólnobudowlane, - roboty sanitarne, - roboty elektryczne, 3. Zakres prac określają: Opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót (dla część 1, część 2, część 3) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. W przypadku zleceń dotyczących lokali dla osób niepełnosprawnych Zamawiający może przewidzieć w zleceniu szczególne rozwiązania techniczne niezbędne dla zapewnienia dostępności dla tych osób. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości prac podanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac oraz zmianę zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (innych jak w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania prac do bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane pozycje i ilości w przedmiarach robót mają charakter szacunkowy i służą jedynie do porównania ofert, UWAGA Przedmiar robót obejmuje najczęściej występujące roboty budowlane remontów pustostanów w okresie ostatnich 3 lat. 4.Termin przystąpienia do usuwania wad w okresie gwarancji wynosi nie dłużej niż 7 dni roboczych od protokolarnego stwierdzenia wad. 5.Zamawiający przewiduje wykonanie minimum 20 a maksymalnie 70 lokali dla każdej części przy czym dla: części I (AN-1 i AN -5) ok 50 szt., części II (AN-6) ok 50 szt., części III (AN-7) ok 50 szt., 6.Maksymalna ilość przekazanych zleceń (adresów) wynosi 5 sztuk tygodniowo. 7.Czas wykonania zamówienia będzie wynosił od 14 do 28 dni odrębnie dla każdego zlecenia w zależności od zakresu robót występujących w danym pustostanie. 8.Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Oznacza to, ze Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i może on zastosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w przedmiarze robót i STWiOR, pod względem: 1)charakterystyki materiałowej (np. jakości materiałów), 2)parametrów technicznych (wytrzymałości, wydajności, trwałości, kolorystyki, itp.), 3) charakteru użytkowego (tożsamości funkcji). 9.Wykonawca, najpóźniej w dniu zgłoszenia prac, dostarczy dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 10.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby (na jedną część zamówienia) świadczące pracę związaną z wykonywaniem prac ogólnobudowlanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów, projektantów oraz pracowników administracji. Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 2 pełnych etatów i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 11.Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. 12. Zakres prac przewidziany do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 4. Wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy w 2016 r.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa
  Prace objęte przedmiotem zamówienia obejmują roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne, które należy wykonać zgodnie z zakresem prac określonym w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do s.i.w.z.

  Po wykonaniu robót objętych przedmiotowym zamówieniem Wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą w formie inwentaryzacji powykonawczej.

  Szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik do s.i.w.z.

  Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 3 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), tj. w szczególności 1 osoba wykonująca roboty ogólnobudowlane, 1 osoba wykonująca instalacje sanitarne, 1 osoba wykonująca instalacje elektryczne.
  Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do s.i.w.z.
 5. Remont wybranych pomieszczeń w Gmachu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warsza2wskiej
  Zamawiający: Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Warszawa
  Remont wybranych pomieszczeń w Gmachu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warsza2wskiej
 6. Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, będących w zasobie OReg AMW w Warszawie przed ponownym zasiedleniem w podziale na 5 części.
  Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg AMW w Warszawie przed ponownym zasiedleniem w podziale na 5 części w poniższych lokalizacjach:

  CZĘŚĆ I:
  1. Warszawa, ul. Gierczaka 6 m 8
  2. Warszawa, ul. Kinowa 18 m 55
  3. Warszawa, ul. Okurzałego 3 m 25
  4. Warszawa, ul. Mokra 8 m 20
  5. Zielonka, ul. Wyszyńskiego 7 bl. 1 m 6
  6. Warszawa, ul. Międzynarodowa 37a m 4
  7. Warszawa, ul. Waszyngtona 100 m 1
  8. Warszawa, ul. Św. Wincentego 114 m 28
  9. Warszawa, ul. Wspólna Droga 8 m 38

  CZĘŚĆ II:
  1. Warszawa, ul. Pirenejska 14 m 14
  2. Warszawa, ul. Pirenejska 2 m 1B
  3. Warszawa, ul. Pirenejska 12 m 20
  4. Warszawa, ul. Pirenejska 14 m 3
  5. Warszawa, ul. Radiowa 21 m 11
  6. Warszawa, ul. Apenińska 3/7 m 22
  7. Warszawa, ul. Duracza 8 m 58
  8. Warszawa, ul. Kossutha 10 m 27
  9. Warszawa, ul. Franciszka Kawy 14 m 5
  10. Mińsk Mazowiecki, ul. Rodziny Nalazków 14 m 9
  11. Mińsk Mazowiecki, ul. Rodziny Nalazków 14 m 17

  CZĘŚĆ III:
  1. Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 92 m 26
  2. Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 20 m 4
  3. Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 62 m 40
  4. Legionowo, ul. Piaskowa 3 m 30
  5. Legionowo, ul. Zegrzyńska 67 m 16
  6. Zegrze Południowe, ul. Osiedle Wojskowe 8 m 21
  7. Zegrze Południowe, ul. Osiedle Wojskowe 7 m 8
  8. Zegrze Południowe, ul. Osiedle Wojskowe 9 m 20
  9. Kazuń Nowy, ul. Wojska Polskiego 20 m 19
  10. Nasielsk, ul. Starzyńskiego 7 m 4

  CZĘŚĆ IV:
  1. Janówek, ul. Nowodworska 7 m 19
  2. Janówek, ul. Nowodworska 7 m 18
  3. Janówek, ul. Nowodworska 3 m 11
  4. Janówek, ul. Nowodworska 5 m 15
  5. Janówek, ul. Nowodworska 7 m 7
  6. Janówek, ul. Nowodworska 3 m 2
  7. Janówek, ul. Nowodworska 3 m 16
  8. Janówek, ul. Nowodworska 5 m 6
  9. Janówek, ul. Nowodworska 5 m 2

  CZĘŚĆ V:
  1. Warszawa, ul. Nowolipie 26B m 13
  2. Warszawa, ul. Marymoncka 125 m 60
  3. Warszawa, ul. Pl. Konstytucji 3 m 93
  4. Warszawa, ul. Częstochowska 36/38 m 103
  5. Warszawa, ul. Olbrachta 19a m 11
  6. Warszawa, ul. Nowowiejska 28 m 74
  7. Warszawa, ul. Marszałkowska 28 m 162
  8. Warszawa, ul. Częstochowska 25/27 m 95
  9. Warszawa, ul. Częstochowska 36/38 m 99
  10. Warszawa, ul. Gotarda 1 m 4
  11. Warszawa, ul. Gotarda 1 m 47
  12. Warszawa, ul. Nowolipki 25 m 41
 7. Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie przed ponownym zasiedleniem w podziale na 6 części
  Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie, Warszawa
  Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie przed ponownym zasiedleniem w podziale na 6 części
 8. remont pustostanów w budynkach mieszkalnych będących pod opieką konserwatora zabytków - ul. Bema 76 m. 5, ul. Górczewska 15 m. 9, ul. Wawelberga 3 m. 163.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Zakres prac obejmuje: roboty budowlane, roboty sanitarne i roboty elektryczne, zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Decyzją nr 2574/N/14 z dnia 06.11.2014 r., Decyzją nr 905/N/14 z dnia 16.05.2014 r., Decyzją nr 257/N/2014 z dnia 11.08.2014 r., Decyzją nr 1878/N/14 z dnia 04.09.2014 r., Decyzją nr 375/N/2014 z dnia 28.11.2014 r., Decyzją nr 1877/N/14 z dnia 04.09.2014 r., Decyzją nr 374/N/2014 z dnia 28.11.2014 r., oraz programami prac remontowych załączonymi do s.i.w.z.
  Po wykonaniu robót objętych przedmiotowym zamówieniem Wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą w formie inwentaryzacji budowlanej.
 9. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na lokal użytkowy o funkcji społeczno-oświatowej w budynku przy ul. Piaskowej 7 - zgodnie z projektem
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Zakres prac obejmuje: roboty budowlane, roboty sanitarne i roboty elektryczne, zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektami budowlanymi opracowanymi przez. arch. Agnieszkę Kalicką, mgr inż. Krzysztofa Bystrzyckiego, mgr inż. Grzegorza Dymerskiego z maja 2015 r., załączonymi do s.i.w.z.
  Po wykonaniu robót objętych przedmiotowym zamówieniem Wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą w formie inwentaryzacji budowlanej
 10. Wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj prac remontowo- budowlanych w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) w Szpitalu Bielańskim w Warszawie ZP-72/2015
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  roboty ogólnobudowlane i montażowe w OIT Szpitala Bielańskiego
 11. Remont pomieszczeń budynku Przychodni na potrzeby utworzenia Pracowni Badań Endoskopowych w Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie
  Zamawiający: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Radzymin
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont pomieszczeń budynku Przychodni na potrzeby utworzenia Pracowni Badań Endoskopowych w Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie.
 12. Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych - I etap, sala konferencyjna i pokój nr 6
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa
  Zakres prac obejmuje: roboty budowlane i roboty elektryczne, zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Decyzją nr 341/N/2014 z dnia 07.11.2014 r. oraz projektem budowlanym opracowanym przez Stanisława Konopińskiego, Mariusza Brudka Andżelikę Bernakiewicz, Joannę Baleję, Włodzimierza Frączka z grudnia 2010 r. załączonymi do s.i.w.z.
  Prace objęte przedmiotowym zamówieniem będą wykonywane w budynku użytkowym.
  Wykonawca na własny koszt zapewni zabezpieczenie możliwości prowadzenia robót podczas dni wolnych i po godzinach pracy Zakładu, zabezpieczenie przed nadmiernym kurzeniem pozostałych pomieszczeń, które nie są objęte remontem oraz sukcesywne sprzątanie wynikłe z przyczyn remontu przyległych ciągów komunikacyjnych.
  Przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca powinien dokonać rozliczenia zużytych mediów oraz złożyć dokumentację powykonawczą
 13. Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed kolejnym zasiedleniem w podziale na 8 części.
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed kolejnym zasiedleniem w podziale na 8 części.
  Część I:
  1. Al. Jerozolimskie 21 m 22 w Warszawie,
  2. Al. Jerozolimskie 145 m 5 w Warszawie,
  3.Ul. Ciołka 24 m 7 w Warszawie,
  4.Ul. Narbutta 55/57 m 3 w Warszawie,
  5.Ul. Marszałkowska 28 m 68 w Warszawie,
  6. Ul. Pawińskiego 34 m 25 w Warszawie,
  Część II:
  1.Ul. Dickensa 17 m 85 w Warszawie,
  2.Ul. Szcześliwickiej 29/29A m 80 w Warszawie,
  3. Ul. Deotymy 54 m 59 w Warszawie,
  4. Ul. Nowolipki 25B m 42 w Warszawie,
  5. Ul. 1-go Sierpnia 30 m 95 w Warszawie,
  Część III:
  1.Ul. Nowodworska 5 m 10 w m. Janówek,
  2.Ul. Nowodworska 3 m 9 w m. Janówek,
  3.Pl. Wojska Polskiego 40 m 35 w Pruszkowie,
  4.Ul. Brody Warszawskie 1 m 14 w Pomiechówku,
  5.Ul. Brody Warszawskie 1 m 16 w Pomiechówku,
  Część IV:
  1.Ul. Osiedle Wojskowe 62 m 14 w Białobrzegach,
  2.Ul. Osiedle Wojskowe 47 m 22 w Białobrzegach,
  3.Ul. Drewnowskiego 2 m 16 w Zegrzu,
  4.Ul. Groszkowskiego 18 m 2 w Zegrzu,
  5.Ul. Zegrzyńska 11 m 34 w Legionowie,
  6.Ul. Zegrzyńska 7 m 44 w Legionowie,
  Część V:
  1.Ul. Marymoncka 125 m 149 w Warszawie,
  2.Ul. Miła 17 m 26 w Warszawie,
  3.Ul. Dickensa 17 m 103 w Warszawie,
  4.Ul. Tatrzańska 3 m 1 w Warszawie,
  5.Ul. Andersa 24 m 50 w Warszawie,
  6.Ul. Bora Komorowskiego 20 m 77 w Warszawie,
  Część VI:
  1.Pl. Wojska Polskiego 150 m 12 w Warszawie,
  2.Ul. Warszawska 250/55 m 8 w Mińsku Mazowieckim,
  3.Ul. Wyszyńskiego 7 bl. 8 m 236 w Zielonce,
  4.Ul. Wojska Polskiego 31 m 5 w Celestynowie,
  5.Ul. Kajakowa 11B m 13 w Warszawie,
  6.Ul. Czorsztyńska 12 m 38 w Warszawie,
  Część VII:
  1.Ul. Cieszyńska 4 m 21 w Warszawie,
  2.Ul. Julianowska 42A m 46,
  3.Ul. Racławicka 25 m 28 w Warszawie,
  4.Ul. Koszykowa 53 m 13 w Warszawie,
  5.Ul. Częstochowska 36/38 m 88 w Warszawie,
  6.Pl. Konstytucji 3 m 35 w Warszawie,
  7.Ul. Barska 7/9 m 150 w Warszawie,
  8.Ul. Barska 7/9 m 28 w Warszawie,
  Część VIII:
  1.Ul. Racławicka 19 m 5 w Warszawie,
  2.Ul. Kopińska 42 m 39 w Warszawie,
  3.Ul. Belwederska 44 m 24 w Warszawie,
  4.Ul. Kopińska 42 m 11 w Warszawie,
  5.Ul. Wolnej Wszechnicy 3 m 29 w Warszawie,
  Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ, a także opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.
  Pożądany termin udzielenia gwarancji to minimum 36 miesięcy na wykonane zamówienie tj. roboty budowlane, obowiązującej od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót budowlanych. Termin gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z Wytycznymi nr 3/2014 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 23 grudnia 2014r., w sprawie standardów lokali mieszkalnych (kwater) i opisu technicznego budynku oraz dodatkowych warunków, jakimi powinny odpowiadać nowo pozyskane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne (kwatery) - załącznik nr 11 do SIWZ.
 14. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczenia na laboratorium oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby projektu Bastion w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-072/2014
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczenia na laboratorium oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby projektu Bastion w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
  2. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia zawierającym dokumentację projektową, przedmiary robót oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), zwanymi dalej dokumentacją. Opis przedmiotu zamówienia stanowił będzie załącznik do umowy.
  3. Przedmiar robót, stanowiący załącznik do SIWZ, służyć będzie Wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy, z tytułu informacji w nim zawartych. Wszelkie wątpliwości lub stwierdzone rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym należy zgłaszać Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy, zgodnie z ust. 5 rozdziału XVIII SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 6.
  4. Ilekroć w SIWZ zostało wskazane pochodzenie materiału/urządzenia (marka, znak towarowy, producent) lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów/urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie założonych parametrów technicznych i technologicznych oraz kompatybilność z urządzeniami wbudowanymi. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane w Opisie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykazać, w załączeniu do oferty, że oferowane przez niego materiały itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku braku wskazania dla zastosowania materiałów równoważnych, Zamawiający uzna, że roboty zostaną wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Zamawiający wymaga, aby do oferty Wykonawca załączył kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o udostępnione Przedmiary robót przy uwzględnieniu metody uproszczonej, a także wykaz urządzeń klimatyzacji i wentylacji podlegających wbudowaniu określonych w Załączniku Nr 1a do SIWZ. Kosztorys ofertowy zgodnie z treścią umowy służył będzie do rozliczenia wykonanych robót w razie odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku, gdy w toku prowadzonego postępowania Zamawiający dokona zmiany pozycji przedmiarowych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w kosztorysie ofertowym poprzez dodanie nowych pozycji lub wskazanie pozycji, w których zmiana została uwzględniona, o ile Zamawiający nie przekaże zmienionych Przedmiarów robót.
  7. O wszelkich zmianach, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy zgłoszą zainteresowanie udziałem w postępowaniu oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono niniejszą SIWZ z załącznikami (www.wum.edu.pl, zakładka zamówienia publiczne).
  8. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie niepodlegającym wyłączeniu z eksploatacji na czas prowadzonych robót budowlanych, dlatego Wykonawca w oferowanej cenie winien uwzględnić wszelkie ew. koszty wynikające z utrudnień związanych z taką sytuacją.
  9. Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Wykonawców. Wnioski w sprawie wizji lokalnej należy zgłaszać nie później niż do dnia 27.05.2014r. do Pani Grażyny Radzkiej, Dział Zamówień Publicznych, WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, III piętro, pok. 307, tel.: +48 22 572 03 87, fax: +48 22 572 03 65, e-mail: grazyna.radzka@wum.edu.pl
  10. Zamawiający zgodnie z wzorem umowy będzie wymagał ustanowienia ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy dla inwestycji objętej przedmiotem umowy, od dnia jej zawarcia do dnia jej wykonania, na sumy gwarancyjne nie niższe niż odpowiednio : 500.000,00zł oraz wartość zamówienia, zaoferowana w postępowaniu
 15. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku nr sprawy DZP/49/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku Zakres zamówienia obejmuje odnowienie następujących pomieszczeń SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku: Oddział XII (sale chorych nr od 1 do 11, korytarz oddziałowy wraz z punktem pielęgniarskim oraz hol przed widną, a także łazienki oddziałowe), Oddział II (sale chorych nr od 3 do 16, korytarz oddziałowy wraz z punktem pielęgniarskim, a także łazienki oddziałowe), Oddział VI (sale chorych nr od 1 do 6, sala wzmożonego dozoru, izolatka nr 1 i 2, korytarz oddziałowy wraz z punktem pielęgniarskim, a także łazienki oddziałowe), Oddział VII (sale chorych nr od 1 do 6, izolatka, korytarz oddziałowy wraz z punktem pielęgniarskim, a także łazienki oddziałowe), Oddział 1B (pokój socjalny i gabinet pielęgniarki oddziałowej) Oddział XIV (sala chorych nr 6, a także łazienki oddziałowe) Oddział V (sale chorych nr 7 i 8) Oddział IV (sale chorych nr 7 i 8, a także łazienki oddziałowe) Oddział III (sale chorych nr 7 i 8, a także łazienki oddziałowe) Oddział 1A (łazienki oddziałowe) centrali telefonicznej sala dydaktyczna Wśród niżej wymienionych pomieszczeń (sal jedno i dwuosobowych) przewidziano również malowanie ścian i sufitów w przylegających małych łazienkach. Dotyczy to następujących sal: Oddział XII sale nr 5,7,9,10 i 11, Oddział II sale nr 3,6,7,10, 13 i 15 Oddział III sale nr 7 i 8, Oddział IV sale nr 7 i 8, Oddział V sale nr 7 i 8, Oddział VI sale nr 3,4 i izolatki nr 1 i 2, Oddział XIV sala nr 6 Odział VII izolatka Zakres prac w łazienkach dla wymienionych pomieszczeń uwzględniono w załączonym przedmiarze robót etap I. Roboty budowlane będą wykonywane przy funkcjonującym obiekcie. Gwarancja Wymagany okres gwarancji na przedmiot Umowy: min. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Wykonawca powinien przy odbiorze końcowym przedstawić szczegółowy opis warunków gwarancji. Wykonawca powinien jednoznacznie określić sposób powiadamiania o zgłaszaniu reklamacji. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do siwz: załącznik nr 6 do siwz - specyfikacja szczegółowa oraz załącznik nr 7 dokumentacja techniczna Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do siwz. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
 16. Remont i zamiana funkcji pomieszczeń w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w budynku H1 na II piętrze z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacja robót oraz remont i zamiana funkcji pomieszczeń Sali opatrunkowej Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii w budynku H1/A na parterze, w Instytucie kardiologii przy ul.Alpejskiej 42 w Warszawie
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania. W ramach umowy wykonawca powinien zrealizować roboty budowlane polegające na remoncie i zmianie funkcji pomieszczeń w istniejącym budynku szpitala, w zakresie niezbędnym do dostosowania do nowego układu funkcjonalnego, z jednoczesnym dostosowaniem do obowiązujących przepisów, w szczególności przeciwpożarowych.
  2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  a) wszelkie konieczne prace projektowe dot. remontu w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w budynku H1 na II piętrze, w tym między innymi:
  - inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania projektu,
  - opracowanie w oparciu o PFU dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z uwzględnieniem występujących branż w 3 egz., wraz z wersją elektroniczną w formacie *PDF i *dwg,
  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii i pozwoleń,
  - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych;
  b) opracowanie kosztorysów z uwzględnieniem występujących branż w 1 egz. w formie skróconej, z podaniem danych do kosztorysowania, z podziałem na roboty dotyczące remontu i zamiany funkcji pomieszczeń Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w budynku H1 na II piętrze i na roboty dotyczące remontu i zamiany funkcji pomieszczeń Sali opatrunkowej Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii w budynku H1 na parterze, wraz z wersją elektroniczną w formacie programu Norma Pro i PDF,
  c) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wg branż,
  d) realizację robót budowlanych, w tym między innymi:
  - wykonanie projektu organizacji robót i opracowanie planu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ),
  - dostawa wszelkich urządzeń, materiałów i wyposażenia koniecznych wg PFU i dokumentacji projektowej do wykonania robót budowlanych. Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć wymagane prawem budowlanym atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
  - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wod.-kan., elektrycznych, teletechnicznych (sieci strukturalnej i wydzielonej elektrycznej dla sieci informatycznej), p.poż, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym wykonanie niezbędnych rozbiórek i wyburzeń wraz z usunięciem i wywozem gruzu oraz innych materiałów pochodzących z rozbiórki (nie odebranych przez Użytkownika),
  - opracowanie dokumentacji powykonawczej, dokumentacji techniczno-ruchowej, uaktualnienie instrukcji w tym bhp i p.poż,
  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń warunkujących możliwość użytkowania przedmiotu zamówienia,
  - dokonanie rozruchu urządzeń zainstalowanych w ramach wykonanych robót budowlanych i jeśli jest niezbędne przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń.
 17. IFPS/02/13
  Zamawiający: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ PRZEZNACZENIA POMIESZCZEŃ MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM BADANIA I LECZENIA CZĘŚCIOWEJ GŁUCHOTY W KAJETANACH
 18. IFPS/15/13
  Zamawiający: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKTACH ŚWIATOWEGO CENTRUM SŁUCHU W KAJETANACH - POMIESZCZENIA STERYLIZATORNI
 19. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH SZPITALA IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. KAROWEJ 2 W WARSZAWIE
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej pod nazwą: Wybrane roboty z zakresu rozbudowy i modernizacji budynków Szpitala im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:
  - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
  - Rozebranie ścian i ścianek
  - Rozbiórka posadzek i okładzin
  - Przygotowanie otworów i obudów pod klapy oddymiające
  - Wywózka gruzu i zabezpieczenia
  - Roboty murarskie i murowe
  - Tynki
  - Kładzenie i wykładanie podłóg
  - Posadzki z wykładzin kauczukowych i płytek
  - Okładziny ścian i sufitów z płyt dekoracyjnych i akustycznych
  - Roboty malarskie klatek
  - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  - Montaż z dostawą klap dymowych klatek i szybów
  - Wymiana drzwi windowych na ppoż. EI30
  - Wymiana drzwi ppoż. i okien na klatki schodowe
  - Montaż samozamykaczy w istniejących drzwiach
  - Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych
  - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
  - Instalacje teletechniczne
  - Instalacja kontroli dostępu dla wymienianych drzwi zewnętrznych
  -Instalacja interkomu wejść zewnętrznych.

Inne osoby dla Szulc (889 osób):