Kogo reprezentuje osoba

Szymańska Danuta

w KRS

Danuta Szymańska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Danuta
Nazwisko:Szymańska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Nidzica (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antoniuk Ewa, Bartczak Krzysztof Paweł, Boczkowska Irena, Bojanowska Iwona Elżbieta, Czajkowski Witold Piotr, Domański Jan, Dumańska Ewa, Gołębiewska Helena, Hinc Danuta, Idzikowski Mateusz, Jakóbowska Alicja, Janiszewski Jan Antoni, Jankowska Hinz Sylwia, Kaczorowska Ewelina, Kolankowski Sylwester, Kordalski Łukasz Grzegorz, Kowalska Elżbieta Krystyna, Krasnowska Krystyna, Kuciński Zbigniew, Kuduk Joanna, Kusik Małgorzata, Langowska Halina, Lech Anna, Makowski Antoni Władysław, Malinowska Barbara, Mamajek Henryk, Marcinkowska Kwiecień Bożena Mariola, Margol Krzysztof, Matusiak Emilia, Miecznikowska Marianna Wanda, Miecznikowska Stasiukiewicz Ewa, Nowak Katarzyna Magdalena, Olszewski Roman Marek, Osowska Sylwia Anna, Piasecka Maria Katarzyna, Pokus Wanda, Pyszko Anna Dorota, Rudzińska Marzena, Rzepczyńska Marzanna, Skórzyński Adam, Śledzińska Sabina, Sutkowska Jadwiga, Szczepkowska Maria, Szczepkowska Marta, Szczepkowski Jerzy, Szczypińska Bożena, Szemplińska Małgorzata Mariola, Szewczyk Cezary Przemysław, Szypulska Iwona Bożena, Tański Krzysztof, Węgierska Maria, Wilamowska Mariola

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łamejko Magdalena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Nidzicy, Nidzica − KRS 0000145647
 2. Federacja Funduszy Lokalnych W Polsce, Nidzica − KRS 0000301924
 3. Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy, Nidzica − KRS 0000255619
 4. Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur, Dobre Miasto − KRS 0000650469
 5. Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida, Nidzica − KRS 0000057487
 6. Nidzicki Fundusz Lokalny, Kamionka − KRS 0000047959
 7. Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., Szczecin − KRS 0000045150
 8. Przedsiębiorstwo Społeczne-garncarska Wioska Sp. Z O.O., Kamionka − KRS 0000290336

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Nidzicy, Nidzica − KRS 0000060971
 2. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Nidzicy, Nidzica − KRS 0000056098
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Odbudowa W Nidzicy, Nidzica − KRS 0000115930

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 960.097,00 zł. w 2016 roku
  Zamawiający: Gmina Janowo, Janowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 960.097,00 zł, słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych na pokrycie planowanego deficytu w 2016 roku.
  2. Kredyt zostanie pobrany w jednej transzy wpłaconej w terminie: do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy kredytowej.
  3. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi począwszy od 1 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2022 roku włącznie, w następujący sposób:
  1) W roku 2016 spłacone zostanie 62.344,12 złotych w następujący sposób:
  a) rata wynosząca 62.344,12 zł. płatna w ostatnim dniu miesiąca grudnia,
  2) W latach 2017-2022 spłacone zostanie po 149.625,48 zł. rocznie w następujący sposób:
  a) 4 równe raty wynoszące 37.406,37 zł. płatne w ostatnim dniu kwartału.
  4. Zamawiający nie przewiduje możliwości przesunięcia spłaty pierwszej raty kredytu.
  5. Łączna kwota spłaty kredytu zostanie zachowana w danym roku.
  6. Kod wspólnego słownika zamówień publicznych CPV: 66113000-5.
  7. Na wniosek Zamawiającego, w uzasadnionym przypadku, spowodowanym nagłą zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu.
  8. Pierwsza rata będzie ratą wyrównującą.
  9. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  10. W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku 365/366 dni.
  11. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy.
  12. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji roszczeń Wykonawcy wynikających z umowy.
  13. Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji).
  14. Zamawiający udostępni przed podpisaniem umowy kredytowej zaświadczenia o braku zaległości wobec US i ZUS.
  15. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty projektu umowy oraz harmonogramu spłaty kredytu i odsetek.
  16. W sytuacji, gdy kredyt spłacony będzie wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  17. Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania i kwoty prowizji od udzielonego kredytu, uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za prowadzenie rachunku bankowego.
  18. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  19. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
  20. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy Pzp.
  21. Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych.
  22. Zamawiający nie korzysta z emisji papierów wartościowych.
  23. Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prywatnym.
 2. KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012
  Zamawiający: Urząd Gminy Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny
  1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie Gminie Janowiec Kościelny KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012 w wysokości 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100), uruchamianego jednorazowo do dnia 12 grudnia 2012 roku 2. Warunki spłaty kredytu: Udzielony kredyt będzie spłacany, w 84 równych miesięcznych ratach, płatnych każda w terminie do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego. Okres kredytowania: grudzień 2012 - grudzień 2019. 3. Spłata odsetek w okresach miesięcznych w ciągu 15 dni roboczych po okresie, za który zostały naliczone w wysokości wynikającej z aktualnego zadłużenia oraz po otrzymaniu zawiadomienia z banku. 4. Wcześniejsza spłata kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych dla kredytobiorcy i bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty. 5. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 6. Oprocentowanie zmienne według stopy WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Prowizja od udzielonego kredytu płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. O zmianie oprocentowania bank powiadamia kredytobiorcę pisemnie. Poza kwotami określonymi w ofercie bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji. 7. Udzielenie i rozliczenia kredytu wyłącznie w walucie polskiej PLN. 8. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 9. Bank nie pobierze prowizji i opłat: a) od kredytu wykorzystywanego w formie gotówkowej, b) za przelewy środków na rachunek Kredytobiorcy, c) od niewykorzystanego kredytu lub jego części, d) od zmian warunków umowy 10. Bank przedstawia projekt umowy kredytowej.