Kogo reprezentuje osoba

Szymańska Paulina Katarzyna

w KRS

Paulina Katarzyna Szymańska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Paulina
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Szymańska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1983 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Siedlec (Wielkopolskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczak Karol, Borkowska Teresa Franciszka, Ciążyńska Anna, Dawidowski Andrzej Michał, Domagała Agnieszka Dorota, Dybionka Donata, Elimer Renata Małgorzata, Fijałkowska Magdalena Ewa, Fleiszerowicz Małgorzata, Florczak Joanna, Gassem Grażyna Joanna, Grabia Agnieszka Małgorzata, Grześkowiak Monika Anna, Heyduk Horst, Jągowska Dominika, Jankowiak Danuta Stanisława, Jaskulska Hanna, Jaskulska Ilona Barbara, Juszkiewicz Agnieszka, Kania Stanisław, Karczewska Elżbieta, Kiełbasa Izabela Joanna, Klemt Henryk, Kmera Grażyna, Kowalik Jan, Krawczyk Daria, Kremer Renata Anna, Kruk Jarosław, Krzyżaniak Marzena Katarzyna, Kuc Marek, Kutzner Zbigniew, Kuźniak Agnieszka, Kwiatkowska Martyna, Kwiatkowski Łukasz Adrian, Latyńska Teresa Monika, Leśnik Stanisław Ireneusz, Lis Agnieszka, Maciejewska Marta Anna, Makowiak Katarzyna, Marciniak Kamila, Markowska Aurelia, Małecka Marta, Morgowski Mirosław, Netter Konstanty, Nowak Elżbieta, Olszewski Piotr, Olszowska Elżbieta, Orwat Monika, Paluch Izabela Anna, Pańczyszyn Agnieszka, Piosik Karolina Anna, Rogozia Teresa, Różycka Renata Maria, Rybarczyk Eleonora, Strzelczak Hanna Anna, Szczanowicz Jakub, Szerment Zofia, Szymańska Anna, Tomys Joanna, Trautsolt Zbigniew, Trocholepsza Halina Maria, Urbanowicz Leokadia, Wiechcińska Elżbieta, Wieczorek Monika, Wittke Weronika, Woźny Grzegorz, Żmuda Patrycja, Łączak Katarzyna, Łukaszewski Idzi

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łyskawa Kamil

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Siedlcu, Siedlec − KRS 0000131603
 2. Cech Rzemiosł Różnych W Wolsztynie, Wolsztyn − KRS 0000083847
 3. Firma Zyguła Sp. Z O.O., Zbąszynek − KRS 0000577563
 4. Firma Zyguła Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Siedlec − KRS 0000593627
 5. Forte Design Sp. Z O.O., Zbąszyń − KRS 0000582480
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kopanicy, Kopanica − KRS 0000170073
 7. Immo Ag Sp. Z O.O., Siedlec − KRS 0000386020
 8. Immo Ag Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Siedlec − KRS 0000387903
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Darnawie, Darnawa − KRS 0000259036
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Karnie, Karna − KRS 0000031085
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Kopanicy, Kopanica − KRS 0000113559
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Wolsztynie, Wolsztyn − KRS 0000037828
 13. Ochotnicza Straż Pożarna We Wroniawach, Wroniawy − KRS 0000076351
 14. Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Sp. Z O.O., Zbąszynek − KRS 0000401260
 15. Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Zbąszynek − KRS 0000416679
 16. Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowego Środowiska Natura, Stara Tuchorza − KRS 0000569010
 17. Sulechowskie Stowarzyszenie Samorządowe, Sulechów − KRS 0000126747
 18. Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej, Babimost − KRS 0000161894

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kożuchowie, Kożuchów − KRS 0000129193
 2. Bank Spółdzielczy We Wschowie, Wschowa − KRS 0000091132
 3. Farma Sp. Z O.O., Klępsk − KRS 0000323241
 4. Kółko Rolnicze W Karnie, Karna − KRS 0000205739
 5. Polski Klaster Mięsny Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000360357
 6. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus, Warszawa − KRS 0000104403
 7. Rzeźnictwo Zyguła Sp. Z O.O., Zbąszynek − KRS 0000374264
 8. Spółdzielnia Związków Hodowców i Producentów Zwierząt Gospodarskich W Poznaniu, Tulce − KRS 0000332789
 9. Wiejska Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Starej Tuchorzy, Stara Tuchorza − KRS 0000132548
 10. Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Poznań − KRS 0000087833

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.405.098,44 zł dla Gminy Zbąszynek.
  Zamawiający: Gmina Zbąszynek, Zbąszynek
  Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej dla Gminy Zbąszynek na 2015 rok, (przedstawiona uchwała zawiera planowaną wartość przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.405.098,44 zł, natomiast w § 10 ust. 3 części normatywnej, upoważnienie dla Burmistrza Zbąszynka, do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości ustalonych limitów, bez odrębnej zgody organu stanowiącego). 3.3. Szczegółowe warunki zamówienia: 3.3.1. Wysokość udzielanego kredytu, łącznie w kwocie 2.405.098,44 zł, 3.3.2. Przeznaczenie kredytu - kredyt przeznaczony jest na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, 3.3.3. Termin uruchomienia kredytu: Kwota 2.405.098,44 zł- 28.10.2015r., Całości kredytu możliwa do wykorzystania maksymalnie do dnia 31.12.2015r., Karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2016 roku, 3.3.4. Spłata kredytu - w miesięcznych ratach kapitałowych, na koniec każdego miesiąca, począwszy od mie¬siąca stycznia 2017 roku do grudnia 2026 roku, wg poniższego: W latach 2017 -2025, roczna spłata kredytu w wysokości 240.000,00 zł, t.j. w każdym roku 12 m-cy x 20.000,00 zł (w m- cach od stycznia do grudnia), W roku 2026, spłata kredytu w wysokości 245.098,44 zł, t.j. 11 m-cy x 20.000,00 zł (w m-cach od stycznia do listopada), 1 m-c x 25.098,44 zł (w m-cu grudniu) 2.3.3. Możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat. 2.3.4. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktyczne-go zadłużenia. 2.3.5. Spłata odsetek obejmuje okres jednego miesiąca. 2.3.6. Spłata odsetek w okresach miesięcznych - na koniec każdego miesiąca, począwszy od pierwszego, w którym uruchomiono kwotę kredytu, na podstawie zawiadomień Banku o ich wysokości i terminu wymagalności, przesłanych faxem lub drogą elektroniczną. 2.3.7. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Prawo Bankowe (Dz. U. 2015 poz.128 ze zm.) 2.3.8. Rozliczenia między Zamawiającym a Bankiem dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 2.3.9. Kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, która przez cały okres kredytowania nie może być zwiększona. Stawka WIBOR 3M na każdy okres odsetko¬wy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 3M obowiązują¬cych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy, (do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 09.10.2015r.). 2.3.10. Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie kredytu ze środków EBI, pod warunkiem, że nie nastąpi zmiana stron umowy i nie wpłynie to na zmianę warunków określonych w SIWZ. 2.3.11. Oferent wyraża zgodę na to, aby uruchomiony kredyt stanowił refundację wcześniej poniesionych wydatków w roku budżetowym. 2.3.12. Do wyliczenia wartości odsetek stosowany będzie kalendarz rzeczywisty, 365/366 dni w roku i rzeczywista liczba dni w miesiącu. 2.3.13. Wypłata środków z kredytu będzie następowała na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 2.3.14. Bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu. 2.3.15. Bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu, 2.3.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny. 2.3.17. Kredyt udzielony w złotych polskich (PLN). 2.3.18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat oraz prowizji, związanych z usługą udzielonego kredytu. 3.4. Wykonawca zapłaci kary umowne: 3.4.1. Za zwłokę w udzieleniu transzy - odsetki ustawowe; 3.4.2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% sumy zamówienia. 3.5. Informacja dotycząca sytuacji finansowej gminy dostępna jest w załączniku nr 4 do SIWZ. 3.6. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz.1692) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł
 2. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3.300.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Przemęt w 2015 roku, w tym na realizacje wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
  Zamawiający: Gmina Przemęt, Przemęt
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3.300.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Przemęt w 2015 roku, w tym na realizacje wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach:

  1. Kwota kredytu: 3.300.000,00 zł
  2. Wykorzystanie kredytu: I transza w wysokości 2.300.000,00 zł do 31.08.2015
  II transza w wysokości 1.000.000,00 zł do 15.12.2015 r.
  3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r.
  4. Karencja w spłacie kredytu: do dnia 30.03.2016 r.
  5. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową
  6. Spłata kapitału wg harmonogramu spłat:

  Data spłaty Rok Kwota
  31.03
  2016 50.000,00
  30.06 50.000,00
  30.09 50.000,00
  31.12 50.000,00
  31.03
  2017 225.000,00
  30.06 225.000,00
  30.09 225.000,00
  31.12 225.000,00
  31.03
  2018 225.000,00
  30.06 225.000,00
  30.09 225.000,00
  31.12 225.000,00
  31.03
  2019 270.000,00
  30.06 270.000,00
  30.09 270.000,00
  31.12 270.000,00
  31.03
  2020 110.000,00
  30.06 110.000,00

  7. Spłata odsetek w okresach kwartalnych do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale.
  8. Oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku (ustalona na podstawie złożonej oferty). WIBOR 3M oznacza notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych złotowych depozytów 3-miesięcznych. Należy zastosować rzeczywisty kalendarz odsetkowy tj. miesiąc-rzeczywista liczba dni a rok 365/366 (z uwzględnieniem lat przestępnych)
  9. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania.
  10. W przypadku płatności odsetkowych i rat kapitałowych przypadających na dzień wolny od pracy należy przyjąć, że płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.
  11. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia.
  12. Spłata odsetek i rat będzie następować przelewem.
  13. Za datę spłaty kredytu i odsetek rozumie się datę wpływy środków na rachunek kredytowy.
  14. Odsetki od udzielonego kredytu będą stanowić jedyne wynagrodzenie wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z obsługą kredytu
  15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty kapitału w okresie obowiązywania umowy po wystąpieniu z wnioskiem do wykonawcy, co najmniej 7 dni przed planowaną spłatą. Powyższe spowoduje ponowne przeliczenie wielkości rat kapitałowych i odsetkowych oraz przesłanie przez wykonawcę nowego harmonogramu spłaty kredytu. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu aneksowania umowy, w tym w szczególności z tytułu zmiany harmonogramu spłaty kredytu, z tytułu niewykorzystania całości kredytu lub z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.
  16. Zamawiający zastrzega sobie prawo renegocjacji kwot i terminów spłaty kapitału.
  17. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego.
  18. Zamawiający załącza informacje niezbędne do przygotowania oferty [zał. nr 5 do siwz]:
  --opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
  --opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gminę Przemęt deficytu budżetu
  --opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przemęt
  --opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2015r.
  --opinia RIO o projekcie WPF Gminy Przemęt
  --opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2014
  --Uchwała budżetowa Gminy Przemęt na 2015r. wraz ze zmianami budżetu [zmiany z dnia: 23.02.2015, 30.03.2015, 27.04.2015, 29.06.2015]
  --Uchwała w sprawie uchwalenia WPF Gminy Przemęt na lata 2015-2020 wraz ze zmianami WPF [zmiany z dnia: 30.03.2015, 14.04.2015, 27.04.2015, 29.06.2015]
  --Uchwała w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu długoterminowego
  --kopia nadania numeru NIP
  --kopia nadania numeru REGON
  --sprawozdania budżetowe za 2013r. [ Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z ]
  --sprawozdania budżetowe za 2014r. [ Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z ]
  --sprawozdania finansowe za 2013r.:
  -bilans z wykonania budżetu
  -bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
  -Rachunek zysków i strat
  -zestawienie zmian w funduszu jednostki
  --sprawozdania finansowe za 2014r.:
  -bilans z wykonania budżetu
  -bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
  -Rachunek zysków i strat
  -zestawienie zmian w funduszu jednostki
  --sprawozdania za I kw. 2015r. [Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z ]
 3. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego - długoterminowego dla Gminy Babimost na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014
  Zamawiający: Gmina Babimost, Babimost
  Opis przedmiotu zamówienia: 1) Wysokość udzielanego kredytu, łącznie w kwocie 2 000 000 zł. 2) Termin uruchomienia kredytu: Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. Całość kredytu możliwa jest do wykorzystania maksymalnie do dnia 30.12.2014r. Karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2016 roku. 3) Spłata kredytu: W miesięcznych ratach kapitałowych, począwszy od miesiąca stycznia 2017 roku do grudnia 2024 roku, wg poniższego harmonogramu: 95 rat po 20 833zł co stanowi 1 979 135 zł, Ostatnia miesięczna rata wyniesie 20 865 zł. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania wynikające z SIWZ. 4) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 5) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia. 6) Spłata odsetek obejmuje okres jednego miesiąca. 7) Spłata odsetek w okresach miesięcznych - na koniec każdego miesiąca, począwszy od pierwszego, w którym uruchomiono kwotę kredytu, na podstawie zawiadomień Wykonawcy o ich wysokości i terminie wymagalności, przesłanych faxem lub drogą elektroniczną wskazaną w umowie. 8) Do wyliczenia wartości odsetek stosowany będzie kalendarz rzeczywisty, 365/366 dni w roku i rzeczywista liczba dni w miesiącu. 9) Wykonawca będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu. 10) Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu. 11) Kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Wykonawcy, która przez cały okres kredytowania nie może być zwiększona. Stawka WIBOR 3M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 3M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 10.10.2014 roku. 12) Wykonawca wyraża zgodę na to, aby uruchomiony kredyt stanowił refundację wcześniej poniesionych wydatków w roku budżetowym. 13) Wypłata środków z kredytu będzie następowała na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 14) Kredyt udzielony zostanie w złotych polskich (PLN). 15) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu, z wyjątkiem prowizji. 16) Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 1376 ze zmianami). 17) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich (PLN)
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.131.358,90 zł dla Gminy Zbąszynek
  Zamawiający: Gmina Zbąszynek, Zbąszynek
  Przedmiotem zamówienia jest /Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.131.358,90 zł dla Gminy Zbąszynek/ 3.2. Uchwała Nr XXXVIII/12/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok, (przedstawiona uchwała zawiera zwiększenie po stronie planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 4.972.473,48 zł, natomiast, w § 3 części normatywnej, upoważnienie dla Burmistrza Zbąszynka, do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości ustalonych limitów, bez odrębnej zgody organu stanowiącego - zgodnie z art. 212 ust.2 pkt.1). 3.3. Szczegółowe warunki zamówienia: 3.3.1. Wysokość udzielanego kredytu, łącznie w kwocie 2.131.358,90 zł, 3.3.2. Przeznaczenie kredytu, (zgodnie z ustalonymi limitami w § 2 ust.6, wymienionej w części 3.2 uchwały) - kredyt planowany do zaciągnięcia w kwocie 2.131.358,90 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3.3.3. Termin uruchomienia kredytu: Kwota 2.131.358,90 zł - 28.10.2014r., Całości kredytu możliwa do wykorzystania maksymalnie do dnia 31.12.2014r., Karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2015 roku, 3.3.4. Spłata kredytu - w miesięcznych ratach kapitałowych, na koniec każdego miesiąca, począwszy od mie¬siąca stycznia 2016 roku do grudnia 2025 roku, wg poniższego: W latach 2016 -2024, roczna spłata kredytu w wysokości 213.135,00 zł, t.j. w każdym roku 11 m-cy x 17.761,00 zł (w m- cach od stycznia do listopada), 1 m-c x 17.764,00 zł (w m- cu grudniu) W roku 2025, spłata kredytu w wysokości 213.143,90 zł, t.j. 11 m-cy x 17.761,00 zł (w m- cach od stycznia do listopada), 1 m-c x 17.772,90 zł (w m- cu grudniu) 2.3.3. Możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat. 2.3.4. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktyczne-go zadłużenia. 2.3.5. Spłata odsetek obejmuje okres jednego miesiąca. 2.3.6. Spłata odsetek w okresach miesięcznych - na koniec każdego miesiąca, począwszy od pierwszego, w którym uruchomiono kwotę kredytu, na podstawie zawiadomień Banku o ich wysokości i terminu wymagalności, przesłanych faxem lub drogą elektroniczną. 2.3.7. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2002 roku Nr72 poz.665 z późn. zm.) 2.3.8. Rozliczenia między Zamawiającym a Bankiem dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 2.3.9. Kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, która przez cały okres kredytowania nie może być zwiększona. Stawka WIBOR 3M na każdy okres odsetko¬wy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 3M obowiązują¬cych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy, (do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 06.10.2014r.). 2.3.10. Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie kredytu ze środków EBI, pod warunkiem, że nie nastąpi zmiana stron umowy i nie wpłynie to na zmianę warunków określonych w SIWZ. 2.3.11. Oferent wyraża zgodę na to, aby uruchomiony kredyt stanowił refundację wcześniej poniesionych wydatków w roku budżetowym. 2.3.12. Do wyliczenia wartości odsetek stosowany będzie kalendarz rzeczywisty, 365/366 dni w roku i rzeczywista liczba dni w miesiącu. 2.3.13. Wypłata środków z kredytu będzie następowała na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 2.3.14. Bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu. 2.3.15. Bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu, 2.3.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny. 2.3.17. Kredyt udzielony w złotych polskich (PLN). 2.3.18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat oraz prowizji, związanych z usługą udzielonego kredytu. 3.4. Wykonawca zapłaci kary umowne: 3.4.1. Za zwłokę w udzieleniu transzy - odsetki ustawowe; 3.4.2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% sumy zamówienia. 3.5. Informacja dotycząca sytuacji finansowej gminy dostępna jest w załączniku nr 4 do SIWZ..
 5. Kredyt długoterminowy dla Gminy Nowa Sól.
  Zamawiający: Gmina Nowa Sól, Nowa Sól
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.480.000 ,00zł. (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na planowany deficyt budżetu. 1.Waluta kredytu - PLN. 2.Okres kredytowania: 7 lat /84 miesiące/ od podpisania umowy, z uwzględnieniem okresu karencji w spłacie rat kapitałowych do 31.12.2014 r. z tym, że spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji. 3. Oprocentowanie kredytu obliczone będzie w następujący sposób: WIBOR 1M + marża banku 4.Dopuszcza się możliwość pobierania prowizji od uruchamianych transz kredytu przy czym marża i prowizja banku powinny być stałe przez cały okres obowiązywania umowy, dopuszcza się obniżenie prowizji i marży. 5. Odsetki będą naliczane i pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu. 6. Odsetki oraz raty kapitałowe za okres od uruchomienia transzy kredytu będą płatne ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczą, z następującymi wyjątkami: - jeżeli termin płatności przypada na dzień świąteczny lub niedzielę to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu; 7. Prowizja będzie płatna przy wypłacie transzy. 8.Zabezpieczenie zaciągniętego kredytu nastąpi w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz zmian harmonogramu płatności. 10.W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowej zgody banku oraz bez ponoszenia związanych z tym dodatkowych kosztów. 11. Do wyliczenia odsetek należy przyjąć następujące założenia: - ilość dni w roku - faktyczna, - ilość dni w okresie obrachunkowym (miesiącu) - faktyczna. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystywania pełnej wartości kredytu objętego niniejszym zamówieniem bez dodatkowych opłat, prowizji lub kar za zmniejszenie wysokości kredytu. 12.Kredyt zostanie przekazany na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kożuchowie Oddział w Nowej Soli nr 59 9673 0007 0000 0301 1468 0008. 13. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 24 czerwca 2014 r. w transzach : - dniu podpisania umowy 1.180.000,00 zł., - do 24 marca 300.000,00 zł. - do 24 kwietnia 300.000,00zł. -do 24 maja 300.000,00zł. -do 24 czerwca 400.000,00zł..
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł dla Gminy Zbąszynek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Zbąszynek, Zbąszynek
  3. Przedmiot zamówienia. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest /Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł dla Gminy Zbąszynek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek/3.2. Uchwała Nr XXV/86/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2013 rok, ( przedstawiona uchwała zawiera w § 11 ust.3 części normatywnej upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości ustalonych limitów, bez odrębnej zgody organu stanowiącego - zgodnie z art. 212 ust.2 pkt.1). 3.3. Szczegółowe warunki zamówienia: 3.3.1. Wysokość udzielanego kredytu, łącznie w kwocie 2.800.000,00zł, 3.3.2. Termin uruchomienia kredytu: Kwota 2.800.000,00zł- 24.06.2013r., Całości kredytu możliwa do wykorzystania maksymalnie do dnia 31.12.2013r., Karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2014 roku, 3.3.3. Spłata kredytu - w miesięcznych ratach kapitałowych, począwszy od mie¬siąca stycznia 2015 roku do grudnia 2024 roku, wg poniższego: Roczna spłata kredytu w wysokości 280.000,00 zł, t.j. 11 m-cy x 23.333,00 zł (od miesiąca stycznia do listopada każdego roku w okresie spłaty) 1 m-c x 23.337,00 zł ( miesiąc grudzień każdego roku w okresie spłaty ). 3.3.3. Możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat, po za-wiadomieniu Banku o planowanej przedterminowej spłacie z 3 dniowym wyprzedzeniem. 3.3.4. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktyczne-go zadłużenia. 3.3.5. Spłata odsetek obejmuje okres jednego miesiąca. 3.3.6. Spłata odsetek w okresach miesięcznych - na koniec każdego miesiąca, począwszy od pierwszego, w którym uruchomiono kwotę kredytu, na podstawie zawiadomień Banku o ich wysokości i terminu wymagalności, przesłanych faxem lub drogą elektroniczną. 3.3.7. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2002 roku Nr72 poz.665 z późn. zm.) 3.3.8. Rozliczenia między Zamawiającym a Bankiem dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 3.3.9. Kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, która przez cały okres kredytowania nie może być zwiększona. Stawka WIBOR 3M na każdy okres odsetko¬wy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 3M obowiązują¬cych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy, (do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 07.06.2013). 3.3.10. Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie kredytu ze środków EBI, pod warunkiem, że nie nastąpi zmiana stron umowy i nie wpłynie to na zmianę warunków określonych w SIWZ. 3.3.11. Oferent wyraża zgodę na to, aby uruchomiony kredyt stanowił refundację wcześniej poniesionych wydatków w roku budżetowym. 3.3.12. Do wyliczenia wartości odsetek stosowany będzie kalendarz rzeczywisty, 365/366 dni w roku i rzeczywista liczba dni w miesiącu. 3.3.13. Wypłata środków z kredytu będzie następowała na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 3.3.14. Bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu. 3.3.15. Bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu, 3.3.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny. 3.3.17. Kredyt udzielony w złotych polskich (PLN). 3.3.18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu. 3.4. Wykonawca zapłaci kary umowne: 3.4.1. Za zwłokę w udzieleniu transzy - odsetki ustawowe; 3.4.2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% sumy zamówienia. 3.5. Informacja dotycząca sytuacji finansowej gminy dostępna jest w załączniku nr 4 do SIWZ. 3.6. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196 zł..
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Babimost z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012
  Zamawiający: Gmina Babimost, Babimost
  Zakres zamówienia: - Wysokość udzielanego kredytu, łącznie w kwocie 1 700 000,00zł; -Termin uruchomienia kredytu: dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. Całości kredytu możliwa do wykorzystania maksymalnie do dnia 30.12.2012r. Karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2012 roku; - Spłata kredytu - w miesięcznych ratach kapitałowych, począwszy od miesiąca stycznia 2013 roku do grudnia 2022 roku, wg poniższego: * Pierwsza miesięczna rata wynosi 10 200,00zł, * Kolejne 119 rat po 14 200,00 zł co stanowi 1 689 800,00zł; - Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, - W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia; - Spłata odsetek obejmuje okres jednego miesiąca. - Spłata odsetek w okresach miesięcznych - na koniec każdego miesiąca, począwszy od pierwszego, w którym uruchomiono kwotę kredytu, na podstawie zawiadomień Banku o ich wysokości i terminie wymagalności, przesłanych faxem lub drogą elektroniczną; - Do wyliczenia wartości odsetek stosowany będzie kalendarz rzeczywisty, 365/366 dni w roku i rzeczywista liczba dni w miesiącu; - Bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu; - Bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu; - Kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, która przez cały okres kredytowania nie może być zwiększona. Stawka WIBOR 3M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 3M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy, (do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 29 czerwca 2012r., który wynosi 5,13%); - Oferent wyraża zgodę na to, aby uruchomiony kredyt stanowił refundację wcześniej poniesionych wydatków w roku budżetowym; - Wypłata środków z kredytu będzie następowała na rachunek wskazany przez Zamawiającego; - Kredyt udzielony w złotych polskich (PLN), - Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu, z wyjątkiem prowizji w wysokości maksymalnie do 0,3 %; - Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2002 roku Nr 72 poz.665 ze zmianami); - Rozliczenia między Zamawiającym a Bankiem dokonywane będą w złotych polskich (PLN)
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zbąszynek z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych w 2012 roku.
  Zamawiający: Gmina Zbąszynek, Zbąszynek
  Wysokość udzielanego kredytu, łącznie w kwocie 2.163.119,19zł, 2. Termin uruchomienia kredytu: Kwota 2.163.119,19zł- 13.07.2012r., Całości kredytu możliwa do wykorzystania maksymalnie do dnia 31.12.2012r., Karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2013 roku, 3. Spłata kredytu - w miesięcznych ratach kapitałowych, począwszy od miesiąca stycznia 2014 roku do grudnia 2021 roku, wg poniższego: -miesięczna rata wynosi 22.530,00zł. -roczna spłata kapitału wynosi 22.530,00zł x 12 m-cy = 270.360,00zł. -rata spłaty kapitału w latach 2014-2020 wynosi 270.360,00zł x 7 lat = 1.892.520,00zł, -rata spłaty kapitału w roku 2021 od stycznia do listopada wynosi 22.530,00zł x11m-cy=247.830,00zł -ostatnia rata spłaty kapitału, grudzień 2021 rok 22.769,19zł. 3.Możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat, po za-wiadomieniu Banku o planowanej przedterminowej spłacie z 3 dniowym wyprzedzeniem. 4. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktyczne-go zadłużenia. 5. Spłata odsetek obejmuje okres jednego miesiąca. 6. Spłata odsetek w okresach miesięcznych - na koniec każdego miesiąca, począwszy od pierwszego, w którym uruchomiono kwotę kredytu, na podstawie zawiadomień Banku o ich wysokości i terminu wymagalności, przesłanych faxem lub drogą elektroniczną. 7. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2002 roku Nr72 poz.665 z późn. zm.) 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Bankiem dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 9. Kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, która przez cały okres kredytowania nie może być zwiększona. Stawka WIBOR 3M na każdy okres odsetko¬wy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 3M obowiązują¬cych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy, (do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 26.06.2012). 10. Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie kredytu ze środków EBI, pod warunkiem, że nie nastąpi zmiana stron umowy i nie wpłynie to na zmianę warunków określonych w SIWZ. 11. Zamawiający wyraża zgodę na to, aby uruchomiony kredyt stanowił refundację wcześniej poniesionych wydatków w roku budżetowym. 12. Do wyliczenia wartości odsetek stosowany będzie kalendarz rzeczywisty, 365/366 dni w roku i rzeczywista liczba dni w miesiącu. 13. Wypłata środków z kredytu będzie następowała na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 14. Bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu. 15. Bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu, 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny. 17. Kredyt udzielony w złotych polskich (PLN). 18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu, z wyjątkiem prowizji w wysokości maksymalnie do 0,3 %. 4. Wykonawca zapłaci kary umowne: 4.1. Za zwłokę w udzieleniu transzy - odsetki ustawowe; 4.2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% sumy zamówienia. 5. Informacja dotycząca sytuacji finansowej gminy dostępna jest w załączniku nr 4 do SIWZ. 6. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196 zł..
 9. Obsługa bankowa budżetu gminy Zbąszynek w latach 2012 - 2015
  Zamawiający: Gmina Zbąszynek, Zbąszynek
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Zbąszynek, jednostek organizacyjnych Gminy, w okresie 36 miesięcy od podpisania umowy. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. 1.1 Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje: a) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym: - możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, - możliwość negocjacji kursów wymiany walut - możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu - potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, - oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M pomniejszona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. b) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym: - dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków, - możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, - dokonywanie wpłat zamkniętych c) Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach: - przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, - przelewy złożone w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu, - możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych d) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 10 stanowisk ( Urząd Miejski w Zbąszynku i jednostki organizacyjne), w tym: - zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, - przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, - serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin, - w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat, - przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb, e) System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: - dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, - dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, - możliwość dokonywania przelewów bankowych, - generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, - pełną informację o dacie i godzinie operacji, - przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, - wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania, - system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, - system w wersji (on-line) f) Wydawanie blankietów czekowych. g) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku. h) Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy. i) Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek budżetu Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie. j) Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu 3.000.000,00 PLN) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową., - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, - uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, - wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, - kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, - zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, - kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub Pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia, - odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, - zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego, - w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. 1.2 Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 1.3 Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. 1.4 Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym. 1.5 Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 1.6 Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Zbąszynek i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w SIWZ..

Inne osoby dla Szymańska Paulina Katarzyna (86 osób):