Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Aleksander Daniel

w KRS

Aleksander Daniel Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Aleksander
Drugie imię:Daniel
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:22 w aktualnych firmach, 6 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczygłowski Wojciech Marcin, Wodnicki Mateusz Wojciech, Wodnicki Wojciech Piotr
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczygłowski Wojciech Marcin, Wodnicki Wojciech Piotr
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczygłowski Wojciech Marcin, Wodnicki Wojciech Piotr
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bryjak Piotr Marcin, Szczygłowski Wojciech Marcin, Wodnicki Wojciech Piotr

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczygłowski Wojciech Marcin, Wodnicki Wojciech Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cyfrowa S.A., Łódź − KRS 0000523828
 2. E-deal Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000710695
 3. E-deal Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Łódź − KRS 0000714608
 4. Fundacja Wiośniana, Łódź − KRS 0000556517
 5. Homu Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000785325

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Herkules Pc Components Kurzawa, Wodnicki, Schab Sp. J., Łódź − KRS 0000009660
 2. Herkules Pc Components Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000248314
 3. Hpcc Herkules Pc Components Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Łódź − KRS 0000320587

Powiązane przetargi (28 szt.):
 1. Dostawa sprzętu komputerowego i serwerów
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  dostawa sprzętu komputerowego i serwerów na potrzeby Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis przedmiotu
  zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja
  zamawianego sprzętu - opis podstawowych parametrów technicznych (dalej Załącznik nr 1). 2. Zamawiający
  wymaga, aby oferowane urządzenia posiadały co najmniej podstawowe parametry techniczne opisane w
  Załączniku nr 1. 3. Tam, gdzie w Załączniku nr 1 zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
  producent) zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one
  uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie
 2. Dostawa sprzętu komputerowego, elementów komputerowych, oprogramowania i sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania.
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź
  Zadanie 1 - Sprzęt komputerowy
  Zadanie 2 - Sprzęt komputerowy
  Zadanie 3 - Akcesoria komputerowe
  Zadanie 4 - Zestaw interaktywny
  Zadanie 5 - Skaner
  Zadanie 6 - Sprzęt komputerowy
  Zadanie 7 - Drukarki
  Zadanie 8 - Laptopy
  Zadanie 9 - Projektor multimedialny
  Zadanie 10 - Program symulacyjny do projektowania instalacji fotowoltaicznych
  Zadanie 11 - Serwer plików
  Zadanie 12 - Zestawy komputerowe stacjonarne
  Zadanie 13 - Switch sieciowy
  Zadanie 14 - Drukarka wielofunkcyjna
  Zadanie 15 - Urządzenia multimedialne
 3. Modernizacja Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Zamawiający: Gmina Zławieś Wielka, Zławieś Wielka
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na poszczególne części:

  Część I: obejmuje następujący zakres opisany szczegółowo w załączniku nr 7:
  - Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw.
  - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem.

  Część II: obejmuje następujący zakres opisany szczegółowo w załączniku nr 7:
  - Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.
  - Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż.
  - Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach.

  Część III: obejmuje następujący zakres opisany szczegółowo w załączniku nr 7:
  - Zakup i montaż mebli i wyposażenia.
  - Zakup i montaż rolet okiennych
  - Zakup wyposażenia wypoczynkowego.
  - Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni.
  - Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.
  - Zabezpieczenie grzejników zabudową.

  Część IV: obejmuje następujący zakres opisany szczegółowo w załączniku nr 7:
  - Zabawki i pomoce dydaktyczne.
  - Zakup kompletu pomocy dydaktycznych.
  - Zakup kompletu artykułów plastycznych

  Część V: obejmuje następujący zakres opisany szczegółowo w załączniku nr 7:
  - zakup sprzętu IT

  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w odniesieniu do jednej części lub na całość przedmiotu zamówienia.

  Szczegółowy opis zapotrzebowania, ilość produktów oraz wymagania jakościowe zostały określone
  w załączniku nr 7 oraz 7a stanowiący opis przedmiotu zamówienia. Wymagania dotyczące rozmieszczenia urządzeń i stref bezpiecznych oraz rozłożenia powierzchni bezpiecznej wg projektów budowalnych. Zamawiający informuje, że wykona we własnym zakresie podbudowę pod powierzchnię bezpieczną wraz z krawężnikami.

  1. Wykonawca oświadcza, że materiały dydaktyczne będące przedmiotem zamówienia posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty.
  2. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wskazane w opisach znaki towarowe, patenty, pochodzenie należy traktować, jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie nazwy ujęte w przedmiarach robót, kosztorysach ofertowych, projektach budowlanych i specyfikacji technicznej odnoszą się do zastosowania równoważnych lub zamiennych klas, typów i firm.
  3. W przypadku sprzętu elektronicznego, sprzętu multimedialnego oraz programów komputerowych podane parametry są parametrami minimalnymi.
  4. Meble dydaktyczne - stoliki, krzesła przedszkolne winny być wykonane zgodnie z PN-EN 1729-3 1/2007. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć(załączyć do protokołu odbioru) wymagane certyfikaty: zgodności wykonania z w/w normą.
  5. Pozostałe wyposażenie winno być wysokiej jakości i trwałości zgodne z wymogami: PN lub normami europejskimi, a także posiadać atest PZH, jeżeli posiadanie takich certyfikatów lub atestów będzie wymagane prawem.
  6. Pomoce dydaktyczne, plastyczne, zabawki oraz meble powinny posiadać znak bezpieczeństwa i być dopuszczone do użytkowania w placówkach przedszkolnych.
  7. Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu.
  8. Zakres realizacji zamówienia obejmuje sprzedaż produktów oraz dostawę wraz z montażem, instalacją i innymi niezbędnymi pracami i robotami, do siedzib wskazanych przez Zamawiającego. Dostarczone produkty muszą być wniesione do pomieszczenia Zamawiającego. W przypadku elementów wymagających montażu, zamówienie obejmuje również ich montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

  9. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu.
  10. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
  Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.
  11. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.

  12. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
  a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub
  b) nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub
  c) dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
  Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  13. Wymagania stawiane wykonawcy:
  a) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
  b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
  c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
  d) Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 4. Wyposażenie nowego budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach
  Zamawiający: Gmina Miejska Żory, Żory
  Wyposażenie budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach. Zamówienie zostało podzielone na 7 części: - Część 1: Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar, - Część 2: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego systemowego, - Część 3: Zakup, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego, wyposażenia sali integracji sensorycznej, wyposażenia sali terapii światłem, - Część 4: Zakup i dostawa sprzętu RTV i AGD, - Część 5: Wykonanie, dostawa i montaż wydruków wielkoformatowych, - Część 6: Zakup, dostawa i montaż elementów dodatkowych i dekoracyjnych, - Część 7: Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego. Przeprowadzający postępowanie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia zawierają załączniki do SIWZ, odrębnie dla każdej części zamówienia. Załącznikiem do SIWZ jest również projekt aranżacji wnętrz, gdzie znajdują się rysunki poszczególnych pomieszczeń - projekt ma charakter poglądowy. 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Część 1: Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar: Część ta obejmuje wykonanie, dostawę i montaż następujących elementów: 1) aneksy kuchenne, 2) montaż w wykonanych meblach kuchennych lodówek, zmywarek i zlewozmywaków, będących przedmiotem zamówienia w części 4 (wraz z zakupem wężyków do wody) 3) meble rejestracyjne, 4) szafy z drzwiami przesuwnymi, 5) stelaże pod materace, z szufladami i składanymi ramami zabezpieczającymi wraz z zakupem materacy łóżkowych i pokrowców na materace, 6) panele z wieszakami, 7) półki wiszące otwarte, 8) system drzwi przesuwnych. Część 2: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego systemowego: Część ta obejmuje zakup, dostawę i montaż następujących elementów: -biurka, -dostawki do biurek, -kontenery biurkowe, -stoły owalne konferencyjne i stoły kwadratowe, -szafy aktowe i aktowo-ubraniowe, jednodrzwiowe, dwudrzwiowe i z drzwiami żaluzjowymi, -regały stojące otwarte, z wsuwanymi koszami, -fotele obrotowe biurowe, -krzesła konferencyjne/dostawne, -fotele gościnne obrotowe i zwykłe, -sofy i fotele modułowe, przeznaczone do łączenia w ciągi, -sofy wolnostojące, -sejf, -szafa kartotekowa metalowa, -szafki pracownicze BHP, -metalowe uchwyty na stacje komputerowe. Część 3: Zakup, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego, wyposażenia sali integracji sensorycznej, wyposażenia sali terapii światłem: Część ta obejmuje zakup, dostawę i montaż następujących elementów: -pufy/sakwy -kozetki, -stół do terapii manualnej, -stół rehabilitacyjny do ćwiczeń z dziećmi, -stołki obrotowe, -lustro korekcyjne na kółkach, -bieżnia, -rowerek treningowy, -mini rowerek treningowy, -maty rehabilitacyjne, -materace 3 częściowe składane, -waga niemowlęca/dziecięca, -drabinki gimnastyczne, -schody do nauki chodzenia dwustronne, -zestaw z aparatem do ćwiczeń montowany do sufitu, stacjonarny, -platforma podwieszana prostokątna, -platforma podwieszana okrągła, -wiszący fotel kojec, -deskorolka z linką, -huśtawka belka do poziomego zawieszenia na suficie, -huśtawka platforma i walec do pionowego zawieszenia na suficie, -wałek w kształcie tunelu, -deska rotacyjna, -deska równoważna bujana, -hamak, -hamak klasyczny i z blatem, -zestaw piłek terapeutycznych, -wałek do pionowego zawieszenia na suficie, -trampolina z poręczą, -kocyk obciążeniowy, -siatki podwieszane na piłki gimnastyczne, -ścieżka sensoryczna, -zestaw uprząż z gumami, -przewijak, -urządzenie do zabiegów laseroterapii, -projektor z rotatorem i tarczami, -lampa wodna do aromaterapii z zestawem olejków eterycznych, -tapeta UV wraz z oświetleniem UV, -kolumna wodna, -laserowy kosmos, -kolorowe lampy plazmowe. Część 4: Zakup i dostawa sprzętu RTV i AGD: Część ta obejmuje zakup i dostawę następujących elementów (bez montażu) -kuchenki mikrofalowe, -zlewozmywaki jedno- i dwukomorowe, -baterie do zlewozmywaków, -lodówki do zabudowy, -zmywarki do zabudowy, -radioodtwarzacze CD, -telewizory. Część 5: Wykonanie, dostawa i montaż wydruków wielkoformatowych: Część ta obejmuje wykonanie, dostawę i montaż następujących elementów: -logo Stowarzyszenia wewnętrzne, -logo Stowarzyszenia zewnętrzne, -fototapety, -obrazy obite na blejtram. Część 6: Zakup, dostawa i montaż elementów dodatkowych i dekoracyjnych: Część ta obejmuje zakup, dostawę i montaż następujących elementów: -zegary ścienne, -dywan okrągły, -tablice informacyjne korkowe, -tablice informacyjne magnetyczne, -dozowniki na płyny do dezynfekcji rąk, -dozowniki na mydło w płynie, -podajnik na ręczniki papierowe, -rolety materiałowe zwykłe, rolety podgumowane i rolety typu dzień-noc, -lustra okrągłe, -lustra naścienne wielkoformatowe, -regały metalowe, -zasłony materiałowe wraz z karniszami, do umieszczenia przy kącikach relaksacyjnych, -wózek do rozwożenia posiłków, -kosze na śmieci, -kosz na odpadki gastronomiczny. Część 7: Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego: Część ta obejmuje zakup, dostawę i montaż następujących elementów: -laptop, -komputery stacjonarne, -motory ciekłokrystaliczne, -UPS przeznaczony do serwera, -UPS przeznaczony do komputerów stacjonarnych, -serwer, -serwer NAS, -switch, -switch POE, -pakiet biurowy, -program antywirusowy, -oprogramowanie do serwera, -Acces Point, -firewall. 2. Przedstawione w dokumentacji przetargowej wskazania na urządzenia techniczne/ materiały/znak towarowy z podaniem producenta oraz wskazania na normy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy pzp, a zwłaszcza art. 29 i 30. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. Ponadto winien wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że wskazane rozwiązania są równoważne
 5. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ksawerów
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
  Część I - dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek dla oddziałów przedszkolnych
  w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej i Szkole Podstawowej w Ksawerowie.
  Część II - dostawa mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej i Szkole Podstawowej
  w Ksawerowie.
  Część III - dostawa wyposażenia kuchni na potrzeby oddziału przedszkolnego
  w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.
  Część IV - dostawa sprzętu agd dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej i Szkole Podstawowej w Ksawerowie.
  Część V - dostawa sprzętu do utrzymania czystości dla oddziału przedszkolnego
  w Szkole Podstawowej w Ksawerowie.
  Część VI - dostawa wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej
  i Szkole Podstawowej w Ksawerowie.
  Część VII - dostawa sprzętu komputerowego dla oddziałów przedszkolnych
  w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej i Szkole Podstawowej w Ksawerowie.
  Część VIII - dostawa tablicy interaktywnej z wyposażeniem dla oddziału przedszkolnego w w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.
  Część IX - dostawa sprzętu audio video dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ksawerowie.

  Część X - dostawa rolet dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ksawerowie.
 6. Dostawa sprzętu RTV
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4217, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu RTV oraz innego sprzętu zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 oraz formularzem cenowym stanowiącym załączniki nr 2 będącymi integralną częścią SIWZ. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty nowe, bez śladów uszkodzenia w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, instrukcją obsługi, gwarancją..
 7. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt audiowizualny, multimedialny, RTV i AGD.III Ogłoszenie
  Zamawiający: Gmina Somianka, Somianka
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, RTV, AGD w ramach realizacji projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

  Asortyment objęty przedmiotem zamówienia wyszczególniony w opisie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć do niżej wymienionych szkół podstawowych na terenie Gminy Somianka:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Somiance, Somianka 24B
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskiej, Wola Mystkowska 17,
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulasku, Ulasek 28A

  Wszystkie produktu będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany produkt nie może być wcześniej używana, Wszystkie produkty muszą pochodzić z bieżącej produkcji, winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, być sprawne i posiadać niezbędne elementy do prawidłowego działania. Do każdego dostarczanego produktu (jeżeli jest to wymagane) Wykonawca powinien dostarczyć instrukcję użytkowania w języku polskim.

  Produkty dostarczone w ramach zawartej umowy winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać odpowiednio do asortymentu niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

  Wykonawca dostarczy i zamontuje zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt we wskazanych przez Zamawiającego placówkach oświatowych (do siedziby poszczególnych szkół), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z dyrektorem danej szkoły.
  Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Dostarczony sprzęt zostanie komisyjnie przyjęte przez Zamawiającego w każdej placówce. Z odbioru sporządzany będzie protokół odbioru jakościowo-ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczanego materiału.

  Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia np. nazwy towarów, znaki towarowe, patenty są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia) Wykonawcy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy oraz będzie spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego. Wszystkie wymienione w Zał. Nr 1 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.
 8. Realizacja projektu - Szansa dla malucha - na terenie Gminy Łęczyca - Część II, III, IV
  Zamawiający: Gmina Łęczyca, Łęczyca
  Część II
  Dostosowanie pomieszczeń poprzez zakup wyposażenia toalet dla dzieci i personelu dla potrzeb oddziałów przedszkolnych w m. Błonie, Leźnica Mała, Siedlec, Topola Królewska i Wilczkowice gm. Łęczyca. Zakup elementów wyposażenia obejmuje dostawę w miejsce przeznaczenia: podestów do umywalki i toalety, podajników mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego, koszy na śmieci, szczotek do WC, nakładek na sedesy, luster, baterii umywalkowych.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ.
  Część III
  Wyposażenie pomieszczeń w meble, wykładziny oraz wyposażenie w artykuły do utrzymania czystości oddziałów przedszkolnych w m. Błonie, Leźnica Mała, Siedlec, Topola Królewska i Wilczkowice gm. Łęczyca. Zakup obejmuje dostawę w miejsce przeznaczenia: mopów obrotowych, urządzeń do czyszczenia szyb, odkurzaczy, pralek, regałów/wieszaków, biblioteczek, szafek, tablic korkowych, pojemników plastikowych, krzeseł, stolików, tablicy suchościeralnej, kompletów mebli, dywanu, wykładziny, kontenerów, szafy, szafki plastycznej, kącika zabaw z pojemnikami..
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SIWZ.
  Część IV
  Zakup sprzętu ICT, audiowizualnego i tablic interaktywnych dla potrzeb oddziałów przedszkolnych w m. Błonie, Leźnica Mała, Siedlec i Wilczkowice gm. Łęczyca. Zakup obejmuje dostawę w miejsce przeznaczenia: radiomagnetofonów, podłogi interaktywnej, urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów, projektora, tablicy interaktywnej, telewizora, rzutnika, laminarka, zestaw nagłaśniający i aparat fotograficzny.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do SIWZ.
 9. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli przedszkolnych, dywanów, wykładziny, pomocy dydaktycznych, rolet wewnętrznych, apteczki wraz z wyposażeniem, kamizelek odblaskowych, gaśnicy i sprzętu multimedialnego i audiowizualnego i drukarek w ramach projektu Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Biała Rawska
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli przedszkolnych, dywanów, wykładziny, pomocy dydaktycznych, rolet wewnętrznych, apteczki wraz z wyposażeniem, kamizelek odblaskowych, gaśnicy i sprzętu multimedialnego i audiowizualnego i drukarek do następujących szkół podstawowych w Gminie Biała Rawska: Szkoła Podstawowa w Babsku, Szkoła Podstawowa w Błażejewicach, Szkoła Podstawowa w Lesiewie, Szkoła Podstawowa w Pachach
 10. Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu RTV wraz z montażem etap II z oszczędności w ramach projektu Wesołe przedszkolaki na terenie Gminy Nowy Targ realizowanego przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ
  Zamawiający: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ, Nowy Targ
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu RTV wraz z montażem etap II z oszczędności w ramach projektu Wesołe przedszkolaki na terenie Gminy Nowy Targ realizowanego przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 4 - OPZ
 11. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Olszewo-Borkach i Nowej Wsi poprzez zakup wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw
  Zamawiający: Gmina Olszewo-Borki, Olszewo-Borki
  1. Zamówienie prowadzone będzie w trzech częściach, w tym:
  1) Część I - Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
  2) Część II - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na palcu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na potrzeby Oddziału Przedszkolnego,
  3) Część III - Zakup sprzętu ICT do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wszystkie części zamówienia lub oddzielnie dla każdej z części.
  2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi oraz wykonanie bezpiecznej wierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w szczególności:
  1) Część I - Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - wg załącznika nr 1
  2) Część II - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na palcu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na potrzeby Oddziału Przedszkolnego - wg załącznika nr 2
  3) Część III - Zakup sprzętu ICT do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - wg załącznika nr 3
  3. Nomenklatura wg: CPV - 39.16.21.00-6, CPV - 30.21.31.00-6, CPV - 45.23.30.00-9.
  4. Szczegółowy opis zamówienia dla każdej z części znajduje się w załączonych do SIWZ dokumentach.
  5. Kolorystykę asortymentu należy uzgodnić z Zamawiającym.
  6. Przy realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w części II, Wykonawca winien uwzględnić wywóz ziemi z urobku, gruzu i innych materiałów pochodzących z terenu placu zabaw w miejsce wskazane przez Zamawiającego na obszarze gminy Olszewo-Borki, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.
  4
  7. Wszystkie pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Przy wykonywaniu robót i dostaw opisanych w zamówieniu powinny być przestrzegane odpowiednie Polskie Normy lub aprobaty techniczne.
  8. Stosowane wyroby budowlane opisane dla części II zamówienia powinny posiadać wymagane atesty umożliwiające ich stosowanie oraz stwierdzające ich nieszkodliwość na środowisko oraz świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.
  9. Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i SIWZ podane są przykładowo i określają minimalne parametry jakościowe.
  10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów równoważnych niż wskazane w projekcie, pod warunkiem, że spełniać będą takie same lub posiadać wyższe parametry jakościowe. Udowodnienie tego warunku spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych materiałów, w tym przy udziale ekspertów.
  11. Zamawiający dla części II zamówienia nie dopuszcza odstępstw od dokumentacji projektowej w wykonawstwie i technologii.
  12. W trakcie prac dla części II zamówienia należy wykonywać dokumentację fotograficzną (tj. komplet fotografii przekazanych w formie elektronicznej na płytach CD oraz konspekt fotografii w formie wydruku kolorowego obejmujący minimum 30 szt. fotografii z najważniejszych etapów zadania), w szczególności robót zanikowych, wraz z opisem na jakim odcinku fotografia została wykonana, dodatkowo każda fotografia powinna zostać opatrzona datą jej wykonania i nazwą inwestycji.
  13. Wszystkie pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy Wykonawca zapakuje dla każdej szkoły oddzielnie, może być w opakowaniu zbiorczym, sporządzając listę (wykaz) służący do odbioru oraz porównania ilościowego i jakościowego.
  14. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady minimum - 60 miesięcy.
 12. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej i Zespole Szkół w Błennie Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego.
  Zamawiający: Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kujawska
  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej i Zespole Szkół w Błennie Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego Szczegółowy opis i wymagania, w tym parametry techniczne i jakościowe, dotyczące przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 6 do SIWZ 2. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 3. Miejscem realizacji zamówienia są oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej i Zespole Szkół w Błennie.
 13. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Zamawiający: Urząd Gminy w Trzebieszowie, Trzebieszów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w sześciu Szkołach Podstawowych w Gminie Trzebieszów w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, nr projektu POKL.09.01.01-06-037/14, w podziale na części: Część 1 - Organizacja placu zabaw - Szkoła Podstawowa w Celinach, Dębowicy, Trzebieszowie; Część 2 - Zakup i montaż placu zabaw- Szkoła Podstawowa w Celinach, Dębowicy, Jakuszach, Mikłusach, Szaniawach, Trzebieszowie; Część 3 - Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i personelu poprzez zakup i montaż - Szkoła Podstawowa w Celinach, Dębowicy, Jakuszach, Mikłusach, Szaniawach, Trzebieszowie; Część 4 - Dostawa środków czystości - Szkoła Podstawowa w Celinach, Dębowicy, Jakuszach, Mikłusach, Szaniawach, Trzebieszowie; Część 5 - Zakup mebli i wyposażenia - Szkoła Podstawowa w Celinach, Dębowicy, Jakuszach, Mikłusach, Szaniawach, Trzebieszowie; Część 6 - Doposażenie kuchni - Szkoła Podstawowa w Jakuszach, Mikłusach, Szaniawach, Trzebieszowie; Część 7 - Zakup i montaż rolet okiennych - Szkoła Podstawowa w Celinach, Dębowicy, Jakuszach, Szaniawach; Część 8 - Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi - Szkoła Podstawowa
  w Dębowicy, Jakuszach, Szaniawach; Część 9 - Zabezpieczenia grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzeń oraz urazów głowy - Szkoła Podstawowa w Celinach, Dębowicy, Jakuszach, Trzebieszowie; Część 10 -Zabawki i pomoce dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Celinach, Dębowicy, Jakuszach, Mikłusach, Szaniawach, Trzebieszowie; Część 11 -Pomoce dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Dębowicy, Jakuszach, Mikłusach, Szaniawach, Trzebieszowie; Część 12- Artykuły plastyczne - Szkoła Podstawowa w Dębowicy, Jakuszach, Mikłusach, Szaniawach, Trzebieszowie; Część 13- Zakup sprzętu ICT - Szkoła Podstawowa w Celinach, Dębowicy, Jakuszach, Mikłusach, Szaniawach, Trzebieszowie; Część 14- Zakup sprzętu audiowizualnego - Szkoła Podstawowa w Celinach, Dębowicy, Jakuszach, Mikłusach, Szaniawach, Trzebieszowie; Część 15- Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem - Szkoła Podstawowa w Celinach, Dębowicy, Jakuszach, Mikłusach, Szaniawach, Trzebieszowie; Część 16- Zakup kserokopiarki kolorowej - Szkoła Podstawowa  w Celinach, Dębowicy, Jakuszach, Szaniawach. Dostawy wyposażenia dostarczyć bezpośrednio do szkół - Szkoła Podstawowa w Celinach, Szkoła Podstawowa w Dębowicy, Szkoła Podstawowa w Jakuszach, Szkoła Podstawowa w Mikłusach, Szkoła Podstawowa w Szaniawach, Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), będący integralną częścią SIWZ
 14. Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i sprzęt AGD w ramach Projektu - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Gdów - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gdowie, Gdów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i sprzętu AGD w ramach Projektu - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Gdów - realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do następujących placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa w Winiarach, Szkoła Podstawowa w Pierzchowie, Szkoła Podstawowa w Książnicach, Szkoła Podstawowa w Niegowici, Szkoła Podstawowa w Marszowicach, Szkoła Podstawowa w Bilczycach, Szkoła Podstawowa w Wiatowicach, Szkoła Podstawowa w Zręczycach, Szkoła Podstawowa w Jaroszówce
 15. Dostawa sprzętu komputerowego oraz wykonanie sieci bezprzewodowych do budowy w pełni zintegrowanego, nowoczesnego systemu oświatowego wspomagającego zarządzanie, edukację oraz świadczącego elektroniczne usługi w obszarze oświaty w Rawie Mazowieckiej w ramach realizacji projektu Szybciej, lepiej, skuteczniej - rawska eOświata.
  Zamawiający: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka
  budowa w pełni zintegrowanego, nowoczesnego systemu oświatowego wspomagającego zarządzanie, edukację oraz świadczącego elektroniczne usługi w obszarze oświaty w Rawie Mazowieckiej poprzez wykonanie sieci bezprzewodowych z dostawą sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. W ramach zamówienia wymaga się realizacji następujących zadań: 1) Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych do budowy sieci WiFi w 8 placówkach. 2) Dostawa i instalacja komputerów przenośnych - 93 komplety. 3) Dostawa i instalacja rzutników multimedialnych - 8 kompletów. 4) Dostawa i instalacja urządzeń wielofunkcyjnych - 8 kompletów. 5) Dostawa i instalacja oprogramowania - system operacyjny - 93 szt. 6) Dostawa i instalacja oprogramowania : oprogramowanie biurowe - 16 szt..
 16. Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w gminie Szprotawa w ramach projektu: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym
  Zamawiający: Gmina Szprotawa, Szprotawa
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w gminie Szprotawa w ramach projektu: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń o których mowa w art. 83 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Część 1 zamówienia - Dostawa wyposażenia i montaż placów zabaw Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i montaż placów zabaw do szkół w miejscowościach: Wiechlice ,Leszno Górne, Siecieborzyce ,Długie zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym w załącznikach nr 2a,2b,2c,2d do SIWZ. Część 2 zamówienia - Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez dostawę urządzeń. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez dostawę urządzeń do szkół w miejscowościach: Wiechlice ,Leszno Górne, Siecieborzyce ,Długie zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym w załącznikach nr 2a,2b,2c,2d do SIWZ. Część 3 zamówienia - Dostawa mebli i wyposażenia Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia do szkół w miejscowościach: Wiechlice ,Leszno Górne, Siecieborzyce ,Długie zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym załącznikach nr 2a,2b,2c,2d do SIWZ. Część 4 zamówienia -Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do szkół w miejscowościach: Wiechlice ,Leszno Górne, Siecieborzyce ,Długie zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym w załącznikach nr 2a,2b,2c,2d do SIWZ. Część 5 zamówienia - Dostawa sprzętu ICT do szkół w miejscowościach: Wiechlice ,Leszno Górne, Siecieborzyce ,Długie zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym w załącznikach nr 2a,2b,2c,2d do SIWZ. Warunki dostawy obowiązujące dla każdej części (od 1 do 5): 1. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, ilość produktów oraz wymagania jakościowe zostały opisane w formularzach cenowych dla każdej miejscowości tj: Wiechlice, Leszno Górne, Siecieborzyce, Długie. 2. Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu 3. Zakres realizacji zamówienia obejmuje sprzedaż produktów oraz dostawę do siedzib Zamawiającego na adres: Wiechlice ul Brzozowa (szkoła), Leszno Górne (szkoła) ,Siecieborzyce (szkoła), Długie (szkoła) . Dostarczone produkty muszą być wniesione do pomieszczenia Zamawiającego. W przypadku elementów wymagających montażu, zamówienie obejmuje również ich montaż 4. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu, 5. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca 6. Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca 7. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i określonych w SIWZ. 9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie artykuły i urządzenia będące przedmiotem zamówienia posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty które zostaną dostarczone wraz dostawą przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji na przedmioty zamówienia określone w części 1,2, 3,4,5 zamówienia. Jeżeli gwarancja udzielana przez producenta jest dłuższa niż 24 miesiące na określony produkt to Wykonawca udziela również gwarancji na taki okres. 11.Podane w opisie szczegółowym wymiary poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia są wymiarami minimalnymi ,Zamawiający dopuszcza jedynie zwiększenie wymiarów określonych w szczegółowych opisach (formularzach cenowych) o max. 15 %. 12.Prace montażowo budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia musza być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wymogami obowiązującego Prawa Budowlanego. Teren prac montażowo budowlanych po zakończeniu robót musi zostać uprzątnięty i przywrócony do stanu pierwotnego. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Oferując produkty równoważne, Oferent oświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia jest o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego złoży stosowne dokumenty tzn. specyfikacje, opisy produktu - potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie wartości parametrów produktów oferowanych jako równoważne..
 17. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem i Giewartowie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym
  Zamawiający: Gmina Ostrowite, Ostrowite
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa doposażenia oddziałów przedszkolnych oraz urządzenie placów zabaw w ramach projektu - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem i Giewartowie do
  świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym tj.
  Lp. PAKIET ILOŚĆ kompletów
  1. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw (SP Giewartów) 1
  2 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (SP Giewartów)
  1
  3 Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach (SP Giewartów) 1
  4 Meble i wyposażenie (SP Giewartów) 1
  5 Zakup wyposażenia wypoczynkowego (SP Giewartów) 1
  6 Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych (SP Giewartów ) 1
  7 Zabawki i pomoceZabawki i pomoce dydaktyczne -komplet zabawek (SP Giewartów) 1
  8 Pomoce dydaktyczne (SP Giewartów) 1
  9 Artykuły plastyczne (SP Giewartów) 1
  10 Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi (SP
  Giewartów)1
  11 Zakup sprzętu ICT (SP Giewartów) 1
  12 Modernizacja toalet dla personelu (SP Ostrowite) 1
  13 Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci (SP Ostrowite) 1
  14 Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw (SP Ostrowite) 1
  15 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw waz z ogrodzeniem placu zabaw (SP Ostrowite) 1
  16 Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci (SP Giewartów) 1
  17 Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach (SP Ostrowite) 1
  18 Meble i wyposażenie (SP Ostrowite) 1
  19 Zakup wyposażenia wypoczynkowego (SP Ostrowite) 1
  20 Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych (SP Ostrowite) 1
  21 Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek (SP Ostrowite) 1
  22 Pomoce dydaktyczne (SP Ostrowite) 1
  23 Artykuły plastyczne (SP Ostrowite) 1
  24 Zakup sprzętu ICT (SP Ostrowite) 1
  25 Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi (SP
  Ostrowite)
  1
  26 Wyposażenie lub doposażenie kuchni (SP Ostrowite) 1
  27 Zakup i montaż rolet okiennych (SP Ostrowite) 1
  Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć specyfikację oferowanych pakietów potwierdzających
  spełnienie warunków postawionych i pozwalającą na dokonanie oceny pod względem spełnienia warunków
  Zamawiającego.
 18. Rozwijamy usługi edukacyjne w oddziałach przedszkolnych w Gminie Wiśniowa - dostawy
  Zamawiający: Gmina Wiśniowa, Wiśniowa
  Wyposażenie 8 oddziałów przedszkolnych tj. SP Szufnarowa, SF Pstrągówka, SP Różanka, SF Niewodna, SP Markuszowa, SF Kozłówek, SP Jaszczurowa, SF Jazowa.

  Zadanie 1 Dostawa odkurzacza wielofunkcyjnego do 7 oddziałów przedszkolnych tj. SP Szufnarowa, SP Różanka, SF Niewodna, SP Markuszowa, SF Kozłówek, SP Jaszczurowa, SF Jazowa, . dostawa froterki do SP w Różance i SP w Markuszowej, dostawa wózka dwuwiaderkowego z zestawem mopów do SP w Różance wg opisu zał. II 1.

  Zadanie 2. Dostawa zmywarko-wyparzarki do SP w Różance, dostawa szafy na naczynia do SP w Różance, dostawa termosu styropianowego do SP w Różance, . dostawa 4 termosów z pompką 4 l do SP w Różance, dostawa szafki na sztućce do SP w Różance, dostawa 2 chłodziarko-zamrażarek do SP w Różance i SP Markuszowa, dostawa 3 czajników bezprzewodowych do SP w Różance i SP Markuszowa i SF w Jazowej, dostawa metalowego stolika pod okienko, stolika pod zmywarkę, opiekacza-grylownicy do SP Markuszowa, dostawa kompletu naczyń 25 szt., zestawu sztućców, zakup garnka 2 szt, dla SF w Jazowej wg opisu zał. II. 2.

  Zadanie 3. Dostawa mebli i wyposażenia do oddziału przedszkolnego w SP Różance, SF w Niewodnej, SP w Markuszowej, SF w Kozłówku, SF w Jazowej wg załącznika II. 3

  Zadanie 4. Dostawa rolet okiennych do SP Szufnarowa, Markuszowa, Jazowa wg załącznika II. 4

  Zadanie 5 . Dostawa zestawów wypoczynkowych do SP Różanka, SP Markuszowa, SF w Niewodnej, SF Kozłówku, SF w Jazowej wg załącznika II. 5

  Zadanie 6 Dostawa i montaż szafek do szatni SP Różanka, SP Markuszowa, wg załącznika II.6 Zadanie 7 Dostawa zabawek do SP Różanka, SP Markuszowa, SF Niewodna, SF Kozłówek wg załącznika II. 7

  Zadanie 8 Dostawa pomocy dydaktycznych do SP Różanka, SP Markuszowa, SF Niewodna, SF Kozłówek wg załącznika II. 8

  Zadanie 9 Dostawa artykułów plastycznych do SP Różanka, SP Markuszowa, SF Niewodna, SF Kozłówek wg załącznika II. 9.

  Zadanie 10 Dostawa wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do SP Różanka, wg załącznika II. 10.

  Zadanie 11 Dostawa sprzętu ITC do SP Szufnarowa, SP Różanka, SP Markuszowa, SF Niewodna, SF Kozłówek, SP Jaszczurowa i SF Jazowa wg załącznika II. 11.

  Zadanie 12 Dostawa sprzętu audiowizualnego do SP Szufnarowa, SF Pstragówka, SP Różanka, SP Markuszowa, SF Niewodna, SF Kozłówek, SF Jazowa wg załącznika II. 12.

  Zadanie 13 Dostawa tablic interaktywnych wraz z montażem i oprogramowaniem do SP Szufnarowa, SF Pstrągówka, SP Różanka, SP Markuszowa, SF Niewodna, SF Kozłówek, SP Jaszczurowa, SF w Jazowej wg załącznika II. 13.

  Zadanie 14 Dostawa kserokopiarek do SP Szufnarowa, SP Różanka, SP Markuszowa, SF Niewodna, SF Kozłówek wg załącznika II. 14.

  Rodzaj oraz ilości produktów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załącznikach II.1 do II.14 do SIWZ
 19. Dostawa wyposażenia toalet i kuchni do oddziałów przedszkolnych w miejscowościach Kolno, Małe Łunawy i Starogród w ramach realizowanego przez Gminę Chełmno projektu Radosny Przedszkolak-Radosny Start
  Zamawiający: Gmina Chełmno, Chełmno
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia toalet i kuchni do oddziałów przedszkolnych w miejscowościach Kolno, Małe Łunawy i Starogród w ramach realizowanego przez Gminę Chełmno projektu Radosny Przedszkolak-Radosny Start 39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła 44411300-7 Umywalki 44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary 39712300-9 Aparaty do suszenia rąk 39514400-2 Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe 39144000-3 Meble łazienkowe 44410000-7 Artykuły łazienkowe i kuchenne 38622000-1 Lustra 39713430-6 Odkurzacze 39713420-3 Froterki do podłóg 39221210-2 Talerze 39221000-7 Sprzęt kuchenny 39221100-8 Zastawa kuchenna 39221150-3 Termosy 39711130-9 Chłodziarki 39711200-1 Roboty kuchenne 39711361-7 Kuchenki elektryczne 39713100-4 Zmywarki do naczyń 39711362-4 Kuchenki mikrofalowe 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni 2.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienie edukacji przedszkolnej. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2. 4.Miejscem dostawy są 3 szkoły podstawowe na terenie Gminy Chełmno, tj.: Szkoła Podstawowa w Kolnie, Kolno 33, 86-200 Chełmno, Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach, Małe Łunawy 21, 86-200 Chełmno, Szkoła Podstawowa w Starogrodzie, Starogród 33, 86-200 Chełmno. Dostawa nastąpi w godzinach 8.00-14.00 w dni robocze. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Odbiorców z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy. 5.Jeśli w dokumentacji przetargowej zostały wprowadzone nazwy własne produktów, materiałów lub opis może wskazywać na konkretnego producenta Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych do wskazanych pod warunkiem posiadania przez te produkty i materiały nie gorszych parametrów technicznych, charakteryzujących wskazany produkt i stanowiących o jego przydatności, charakterze, wytrzymałości i funkcjonalności. Podane w dokumentacji wymiary i parametry urządzeń są minimalne. 6.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i posiadające aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami. Wykonawca na swój koszt musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonego wyposażenia. 7.Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości zgodnie z gwarancją producenta. 8.W razie wątpliwości Wykonawcy dotyczących wyglądu lub funkcjonalności urządzeń należy złożyć pisemne zapytanie do Zamawiającego celem wyjaśnienia wątpliwości. 9.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu kompletnych instrukcji obsługi i eksploatacji każdego dostarczonego urządzenia w języku polskim i dokumentów gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji oraz atestów i innych dokumentów potwierdzających zgodność urządzeń z wymaganymi normami. 10.Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami.
 20. Dostawa kserokopiarek, sprzętu projekcyjnego, audio-video, fotograficznego, AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy: 121/CG/2014)
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
  Dostawa kserokopiarek, sprzętu projekcyjnego, audio-video, fotograficznego, AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy: 121/CG/2014)
 21. Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 5 części.
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Opole
 22. Zakup i dostawa komputerów przenośnych (notebooki) wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu RTV - czytników ebooków, w ramach Projektu Świadome planowanie kariery w gimnazjum współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zamówienie podzielono na dwie części, od A do B
  Zamawiający: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź
 23. Zakup, dostawa sprzętu RTV i AGD do obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, przy ul. Staromiejskiej, na działce o nr ewid. 279 obręb Recz
  Zamawiający: Gmina Recz, Recz
 24. Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji Windows do OR KRUS w Łodzi
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Łodzi, Łódź
 25. Gmina Komańcza udoskonala edukację przedszkolną - przetarg IV
  Zamawiający: Gmina Komańcza, Komańcza
 26. Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego.
  Zamawiający: Powiat Otwocki, Otwock
 27. Zakup i dostawa wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Paradyż w ramach projektu Radosne przedszkolaki w Gminie Paradyż
  Zamawiający: Gmina Paradyż, Paradyż
 28. Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Zamawiający: Zespół Szkół w Siedliskach, Siedliska

Inne osoby dla Szymczak (917 osób):