Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Małgorzata

w KRS

Małgorzata Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:26 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antoniewicz Elżbieta Ewa, Bugała Halina Albina, Klimek Leszek Aleksy, Kuzia Witold Piotr, Petelska Elżbieta, Przychodzki Zbigniew, Redkowiak Agnieszka Monika, Redkowiak Halina Teresa, Szydłowska Joanna Danuta, Wojciechowicz Maria, Wójcik Jan, Żelazny Mirosław Ryszard

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skrzyński Michał Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Meble Szkolne Olsztyn Sp. Z O.O., Giedajty − KRS 0000053298
 2. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000106766
 3. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000028510
 4. Stowarzyszenie Dialog - Edukacja - Rozwój, Warszawa − KRS 0000328712

Powiązane przetargi (26 szt.):
 1. BZP/PN/60/2016 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli dla jednostek Politechniki Lubelskiej
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
  Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli dla jednostek Politechniki Lubelskiej, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Zadanie 1: Dostawa i montaż mebli (część 1) dla Instytutu Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, Zadanie 2: Dostawa i montaż mebli (część 2) dla Instytutu Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, Zadanie 3: Dostawa i montaż mebli (część 3) dla Instytutu Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, Zadanie 4: Dostawa i montaż mebli dla Katedry Automatyzacji Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, Zadanie 5: Dostawa krzeseł biurowych dla Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej, Zadanie 6: Dostawa szafy biurowej dla katedry Matematyki Wydziały Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Zamówienie poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. BZP/PN/56/2016 Dostawa i montaż mebli i krzeseł dla PL
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
  Dostawa i montaż mebli i krzeseł dla Wydz. Zarządz. PL Opis: Stoliki, biurka, fotele zgodnie z opisem Temat: Dostawa i montaż foteli audytoryjnych dla WIŚ PL Opis: Dostawa i montaż foteli audytoryjnych w sali 116 dla WIŚ PL zgodnie z opisem Temat: Dostawa i montaż krzeseł szkolnych dla Biura Karier PL Opis: Krzesła szkolne zgodnie z opisem. Zamówienie poniżej kwot określonych a podstawie 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Dostawa mebli wraz z montażem do jednostek UMCS w Lublinie, (oznaczenie sprawy: PN/45-2016/DOP- p)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli do jednostek UMCS w Lublinie z podziałem na części:Część 1 - dostawa wraz z montażem krzeseł; Część 2 - dostawa wraz z montażem mebli;Część 3 - dostawa wraz z montażem szafy do zabudowy. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia podany jest w załączniku do SIWZ, odpowiednio dla części. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający precyzuje zamawiany asortyment poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy , dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, oraz jakościowe (m.in.: wymiary, zastosowany materiał, kolor, odcień, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Asortyment pochodzący od konkretnych producentów stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających ten asortyment
 4. Dostawa mebli wraz z montażem do jednostek UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/27-2015/DOP-p)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż mebli do jednostek UMCS w Lublinie obejmująca następujące części: Część I : Dostawa ławek wraz z montażem : Wydział Prawa i Administracji - Plac M.C. Skłodowskiej 5, Lublin;Część II: Dostawa stołów wraz z montażem: Wydział Prawa i Administracji - Plac M.C. Skłodowskiej 5, Lublin;Część III: Dostawa szaf kartotekowych wraz z montażem: Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19, Lublin;Część IV: dostawa mebli wraz z montażem dla Alter Idem: ACK Chatka Żaka ul. Radziszewskiego 16, Lublin;Część V: dostawa mebli tapicerowanych do jednostek wraz z montażem; Część VI: dostawa mebli wraz z montażem : DS BABILON ul. Radziszewskiego 17, Lublin;Część VII: dostawa mebli wraz z montażem : Wydział Prawa i Administracji pl. M. Curie -Skłodowskiej 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia minimalne wymagania. Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania mogą zaproponować rozwiązania równoważne o parametrach takich samych lub przewyższających je, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający zaakceptuje rozwiązania równoważne, o ile spełnione są minimalne parametry podanych materiałów lub komponentów.Zamawiający wymaga, by oferowane meble były fabrycznie nowe, kompletne, spełniające wymagania funkcjonalno-techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewnia: transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem, ubezpieczenie transportu oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na dostarczany przedmiot zamówienia wynosił minimum 24 miesiące, licząc od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi za wady
 5. oDtawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Granicach oraz w Zespole Szkół w Ratoszynie w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Zamawiający: Gmina Chodel, Chodel
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Granicach oraz w Zespole Szkół w Ratoszynie w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, nr projektu POKL.09.01.01-06-132/13 w podziale na części:
  Część I - Meble i wyposażenie - Granice
  Część II - Meble i wyposażenie - Ratoszyn
  Część III - Sprzęt ICT i audiowizualny - Granice
  Część IV - Sprzęt ICT i audiowizualny -Ratoszyn
  Część V - Zabawki i pomoce dydaktyczne
  Część VI - Pomoce dydaktyczne
  Część VII- Artykuły plastyczne
  Część VIII- Dostosowanie toalet
  Dostawa wyposażenie powinna być dostarczona bezpośrednio do szkół - Szkoła Podstawowa w Granicach, Granice 77, 24-350 Chodel i Zespół Szkół w Ratoszynie, Ratoszyn Drugi 192, 24-350 Chodel.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), będący integralną częścią SIWZ.
 6. Dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Granicach oraz w Zespole Szkół w Ratoszynie w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Zamawiający: Gmina Chodel, Chodel
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Granicach oraz w Zespole Szkół w Ratoszynie w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, nr projektu POKL.09.01.01-06-13213 w podziale na części:
  Część I - Wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach
  Część II - Doposażenie kuchni
  Część III - Meble i wyposażenie
  Część IV - Wyposażenie szatni
  Część V - Zakup i montaż rolet okiennych
  Część VI - Wyposażenie wypoczynkowe
  Część VII- Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
  Część VIII- Sprzęt ICT i audiowizualny
  Część IX - Zabawki i pomoce dydaktyczne
  Część X - Pomoce dydaktyczne
  Część XI - Artykuły plastyczne
  Część XII - Dostosowanie toalet
 7. BZP/PN/183/2014 Dostawa i montaż mebli dla Politechniki Lubelskiej.
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
  Temat: Dostawa i montaż mebli dla Politechniki Lubelskiej
  Wspólny Słownik Zamówień: 39100000-3 - Meble
  Opis: Biurka ,szafa , fotele i krzesła,
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Temat: Dostawa i montaż tapczanów dla Politechniki Lubelskiej
  Wspólny Słownik Zamówień: 39143100-7 - Meble do sypialni
  Opis: tapczany jednoosobowe
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Samorządowym Zespole Szkolnym im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy
  Zamawiający: Urząd Gminy w Biszczy, Biszcza
  :Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na poszczególne części Cz. I - organizacja placu zabaw, poprzez zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni ( opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 6 do siwz zadanie 1,2, Cz. III - wyposażenie, zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, zakup kserokopiarki, oprogramowanie ( opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 6 do siwz zadanie,10,11,12,13,14 ).
 9. Modernizacja oddziałów przedszkolnych
  Zamawiający: Urząd Gminy w Biszczy, Biszcza
  Cz. I - organizacja placu zabaw, która obejmuje organizację placu zabaw dla 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bukowinie, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim poprzez zakup i montaż urządzeń; ( opis w załączniku nr 1 do zaproszenia do udziału w negocjacjach )
  Cz.III - wyposażenie, które obejmuje zakup mebli przedszkolnych, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu AGD, art. plastycznych, rolet okiennych, wykładziny okiennej 9 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załacznik nr 1 do zaproszenia do udziału w negocjacjach
 10. Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury szkolnej i sportowej w Gminie Firlej
  Zamawiający: Gmina Firlej, Firlej
  Przedmiotem zamówienia jest
  dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury szkolnej i sportowej w
  Gminie Firlej. Zamówienie obejmuje części: Część I Dostawa wyposażenia - krzesła przedszkolne, krzesła
  uczniowskie, stoły uczniowskie, ławki korytarzowe, wózek na mapy, szafa lekarska jednodziałowa, kozetka
  rehabilitacyjna. szafa na dzienniki zestaw mebli szkolnych stół konferencyjny biurko dwuszafkowe biurko
  komputerowe, krzesła obrotowe, szatnia, wieszak szatniowy regał biblioteczny słupki do siatkówki - łącznie 187
  sztuk Część II Dostawa tablic interaktywnych - zestaw tablic interaktywnych składający się z tablicy, projektora
  krótkoogniskowego, laptopa - 4 komplety
 11. Dostawa sprzętu i artykułów do wyposażenia świetlic wiejskich i remiz strażackich
  Zamawiający: Gmina Międzyrzec Podlaski, Międzyrzec Podlaski
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa mebli kuchennych, regałów wystawienniczych (łącznie z ich montażem, wniesieniem i rozmieszczeniem) stołów, krzeseł, ławek, sprzętu AGD, sztućców i naczyń obiadowych i kuchennych, materiałów do robótek ręcznych i stołów do tenisa (ping ponga) - określonych w załączniku nr 5 do siwz i zwanych dalej asortymentem. Świetlice wiejskie i remizy strażackie, do których dostarczony ma być asortyment znajdują się w następujących miejscowościach z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski: Łukowisko, Rzeczyca, Misie, Strzakły, Krzewica, Koszeliki, Przychody, Pościsze, Puchacze, Zawadki, Łuniew, Wólka Krzymowska, Krzymoszyce, Wysokie, Sitno i zostały odpowiednio wymienione w załączniku nr 5 do siwz
 12. Dostawa i montaż mebli dla jednostek PL
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
  Temat: Dostawa i montaż mebli dla jednostek PL
  Wspólny Słownik Zamówień: 39130000-2 - Meble biurowe
  Opis: szafki, biurka,
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Temat: Dostawa krzeseł
  Wspólny Słownik Zamówień: 39112000-0 - Krzesła
  Opis: Krzesła
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 13. Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i specjalistycznych do Pracowni Muzeum Zoologiczne Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/5-2014/DOP-z)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli biurowych i specjalistycznych do Pracowni Muzeum Zoologiczne Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie obejmująca następujące zadania:Zadanie I: Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i specjalistycznych Zadanie II: Dostawa wraz z montażem krzeseł, foteli i stołów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)
 14. Dostawa mebli dla jednostek PL 4.
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
  1 Temat: Dostawa mebli dla jednostek PL - meble
  Wspólny Słownik Zamówień: 39130000-2 - Meble biurowe
  Opis: Szafy biurowe , biurka, meble do sekretariatu,
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  2 Temat: Dostawa mebli dla jednostek PL - krzesła
  Wspólny Słownik Zamówień: 39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
  Opis: krzesła w/g zapotrzebowań
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 15. Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
  Zamawiający: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad mebli biurowych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wraz
  z transportem, złożeniem lub montażem, ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
  Zamawiający wymaga w ofercie przedstawienia: kolorowych zdjęć i szczegółowych opisów technicznych (w tym wymiary) oferowanych mebli.
  Zamawiający żąda, aby oferowane meble posiadały parametry i cechy opisane
  w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
 16. Dostawa regałów na potrzeby Biblioteki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Zamawiający: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  Dostawa regałów na potrzeby Biblioteki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 17. Dostawa certyfikowanych mebli szkolnych i biurowych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2
  Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej, Jarosław
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa gotowych do użytku certyfikowanych mebli szkolnych i biurowych w celu prawidłowej realizacji projektu systemowego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia poniżej 200 000 euro. Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje: 1) Szafy; 2) Stoły komputerowe uczniowskie; 3) Stoły komputerowe nauczycielskie; 4) Stoły szkolny 2-osobowe; 5) Krzesła uczniowskie; 6) Krzesła obrotowe lakierowane z podłokietnikami. W ramach dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany przy użyciu materiałów własnych i na własny koszt dokonać ustawienia dostarczonych i gotowych do użytkowania mebli w wyznaczonych pomieszczeniach oraz w sposób określony przez Zamawiającego nie później niż w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 1) wszystkie meble (artykuły) stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia muszą być: a) produktami o wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego, b)fabrycznie nowe, nigdy wcześnie nieużywane i nie dotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich, c) nowo wytworzone, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 1 lipca 2012 r.; 2)dostarczone meble muszą być wyraźnie oznakowane komunikatem informującym, że zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logotypami Programu Kapitał Ludzki i flagą Unii Europejskiej; Szczegółowy zakres rodzajowy, ilościowy i jakościowy dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia określa Wykaz Ilościowy Zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 18. Wyposażenie świetlic socjośrodowiskowych w ramach zadania Remont i wyposażenie świetlic socjośrodowiskowych w miejscowościach Wiązownica Kolonia, Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemścice
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia świetlic socjośrodowiskowych w miejscowościach Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemścice wraz z wszelkimi kosztami, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, montażu w miarę potrzeb, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowane w sześciu częściach, obejmujących:
  Część I - SPRZĘT RTV I AGD
  Część II - GRY EDUKACYJNE
  Część III - SPRZĘT REKREACYJNY
  Część IV - MEBLE
  Część V- SPRZĘT SPORTOWY
  Część VI - SPRZĘT TURYSTYCZNY
  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdego zadania - załącznik Nr 7 SIWZ.
  Szczegółowy opis przedmiotu dostawy poprzez wyspecyfikowanie rodzaju i ilości asortymentów, zawarto w formularzach cenowych, odrębnie dla poszczególnych części, stanowiących odpowiednio załączniki do formularzy oferty, właściwych dla danej części
  Uwaga:
  Dla części IV- Meble, w załączeniu do SIWZ rys. Nr 1, Nr 2 i Nr 3.
  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wskazane w opisie nazwy, modele (itd.) przedmiotu dostawy, służą wyłącznie określeniu minimalnych cech technicznych i jakościowych. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  Wyposażenie, objęte przedmiotowym zamówieniem musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz musi posiadać (jeżeli dotyczy) odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
  Wymagany okres gwarancji wskazano w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 7 SIWZ.
  Miejscem dostawy są świetlice socjośrodowiskowe w miejscowościach Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemścice wskazane odpowiednio w formularzach cenowych właściwych dla poszczególnych części zamówienia.
  Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi.
  Dostawy, objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
 19. Dostawa mebli dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Dębica
  Dostawa szafy oraz 5 zestawów obejmujących stół + 4 krzesła.
 20. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i komputerów w ramach projektu pt. Szkoła równych szans realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Piasecznie Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Gmina Ludwin, Ludwin
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i komputerów w ramach projektu pt. Szkoła równych szans realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Piasecznie, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do specyfikacji. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań zamówienia. Każde zadanie wchodzące w skład zamówienia musi być wycenione przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie wymienione niżej zadania: Zadanie I - Zakup pomocy dydaktycznych - wykładziny dywanowej Zadanie II - Zakup pomocy dydaktycznych - sprzętu biurowego Zadanie III - Zakup pomocy dydaktycznych - materiały i pomoce do zajęć. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Szczegółowy wykaz dostaw z podziałem na zadania stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
 21. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i komputerów w ramach projektu pt. Szkoła równych szans realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Piasecznie Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Gmina Ludwin, Ludwin
 22. Dostawa pomocy dydaktycznych - meble i wyposażenie, na potrzeby realizacji projektu Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL.09.01.02-14-371/11, zadanie 2: doposażenie bazy dydaktycznej.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
 23. BZP/PN/75/2012 Dostaw mebli dla jednostek Politechniki Lubelskiej
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 24. Doposażenie w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym i Gimnazjum w Łopienniku Górnym, prowadzonych przez Gminę Łopiennik Górny, w ramach projektu pt. Akademia wielkich możliwości
  Zamawiający: Gmina Łopiennik Górny, Łopiennik Górny
 25. Dostawa komputerów przenośnych i mebli w ramach projektu Dzięki indywidualizacji osiągamy sukces.
  Zamawiający: Gmina Łaszczów, Łaszczów
 26. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Sędziszów Małopolski realizowana w ramach projektu: Indywidualizacja nauczania - optymalny rozwój ucznia.
  Zamawiający: Gmina Sędziszów Małopolski, Sędziszów Małopolski