Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Michał Tadeusz

w KRS

Michał Tadeusz Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Drugie imię:Tadeusz
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1983 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie), Gąsawa (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piaszczyk Michał

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Janicki Karol Paweł, Wendland Stanisław Wojciech
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piaszczyk Michał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eurosto Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000445941
 2. Lokalna Grupa Rybacka Jeziora Pałuckie, Żnin − KRS 0000351400
 3. Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, Gąsawa − KRS 0000294073

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Sea Hunter Janicki Szymczak Wendland Sp. J., Gąsawa − KRS 0000322973

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Wybór kadry zarządzającej do realizacji Projektu pn.: Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy IV
  Zamawiający: Powiat Świecki, Świecie
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry zarządzającej do realizacji projektu pn. Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy IV.
  2. Projekt ma charakter edukacyjny i skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych,
  dla których organem prowadzacym jest Powiat Świecki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym Projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów i uczennic w trakcie procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie świeckim tj. w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej
  i Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 1 w Świeciu oraz w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Nowem.
  3. W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:
  1) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze: języki obce, matematyka, programowanie kas fiskalnych;
  2) zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych - tworzenie stron www, obsługa technicznych urządzeń biurowych, bezwzrokowa metoda pisania na klawiaturze;
  3) zajęcia zawodowe z udziałem firm zewnętrznych - prawo jazdy kat. B, magazynier
  z obsługą wózków jezdniowych, operator narzędzi ręcznych udarowych, barman, spawacz metodą TIG, GE Intelligent Platforms, pierwsza pomoc przedlekarska;
  4) doradztwo zawodowe;
  5) miesięczne staże zawodowe.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1) Zamówienie zostało podzielone na pięć części:
  Część 1: Kierownik Projektu
  Część 2: Pracownik administracyjno - biurowy Projektu
  Część 3: Koordynator Szkolny Projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Świeciu, ul. Kościuszki 6a, 86-100 Świecie
  Część 4: Koordynator Szkolny Projektu Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,
  ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe
  Część 5: Koordynator Szkolny Projektu w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu,
  ul. Paderewskiego 5a, 86-105 Świecie
  2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację wszystkich części bądź ofertę częściową;
  3) Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie na każdą część.
  4) Część 1: Kierownik Projektu
  Obowiązki kierownika Projektu:
  a) realizacja Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie;
  b) nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku aplikacyjnym, w tym budżetem i harmonogramem;
  c) kierowanie wykonaniem Projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego;
  d) działania informacyjno- promocyjne zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL;
  e) prawidłowa realizacja Projektu: jego rozliczenie finansowe i merytoryczne;
  f) opracowanie szczegółowych harmonogramów realizacji Projektu w szkołach, zgodnie
  z wnioskiem aplikacyjnym;
  g) dokonywanie pomiaru wartości wskaźników oraz produktów Projektu;
  h) bieżący monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu, analiza ryzyka
  i podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości;
  i) obsługę Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 (PEFS), prawidłowe wypełnienie danych;
  j) przygotowywanie dokumentacji i zapewnienie współpracy podczas kontroli prowadzonych przez upoważnionym organom kontroli;
  k) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji Projektu;
  l) nadzór nad poprawnością wykonywanych zadań powierzonych koordynatorom, realizatorom zajęć oraz firmom zewnętrznym, w tym merytoryczna kontrola dokumentacji; m) nadzór nad pracami związanymi z przeprowadzeniem rekrutacji, weryfikacja formularzy zgłoszeniowych i wyłonieniem Grupy docelowej Projektu;
  n) nadzorowanie bieżących postępów w realizacji Projektu i przygotowywanie wymaganych sprawozdań merytorycznych;
  o) raportowanie Skarbnikowi Powiatu o przebiegu realizacji Projektu oraz o zagrożeniach mogących mieć wpływ na jego wynik;
  p) utrzymywanie kontaktów z Instytucja Pośredniczącą - opracowywanie i przekazywanie Instytucji Pośredniczącej wymaganych dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych
  z realizacją Projektu;
  q) weryfikowanie dokumentów, które powstały w projekcie, pod względem merytorycznym. r) dbałość o zgodność wszystkich działań z wytycznymi POKL;
  s) przygotowywanie konferencji z udziałem pracodawców promującą współpracę szkół
  z przedsiębiorcami;
  t) przygotowanie części merytorycznej i zatwierdzenia kompletności i prawidłowości wypełniania części finansowej oraz składania wniosków o płatność w formie elektronicznej
  w aktualnym Generatorze Wniosków oraz w formie papierowej - tożsamej z wersją elektroniczną, wraz z obowiązującymi załącznikami;
  u) nadzór nad terminowością i prawidłowością prowadzenia, przechowywania
  i archiwizowania dokumentacji Projektu;
  v) organizację pracy Biura Projektu;
  w) organizowanie spotkań Grupy Zarządzającej w zakresie zapewnienia sprawnej
  i prawidłowej realizacji Projektu;
  x) przestrzeganie i nadzorowanie przetwarzania danych osobowych w projekcie, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
  y) monitorowanie przepływu uczestników w Projekcie i nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
  z) inne zadania wynikające z dokumentów programowych, umów i porozumień, związane
  z prawidłowym przebiegiem realizacji Projektu;
  aa) praca na umowę cywilno - prawną w wymiarze 60 godz./m-c.;
  bb) dyspozycyjność 7 dni w tygodniu.
  5) Część 2: Pracownik administracyjno - biurowy Projektu
  Obowiązki pracownika administracyjno - biurowego:
  a) prowadzenie spraw administracyjno - biurowych związanych z obsługą projektu;
  b) przygotowywanie dokumentów, w tym umów zleceń dla personelu obsługującego Projekt; c) bieżące przekazywanie osobom z Grupy Zarządzającej ustaleń Kierownika Projektu;
  d) sporządzanie protokołów ze spotkań Grupy Zarządzającej;
  e) archiwizowanie dokumentacji Projektu zgodnie z prawem i założeniami PO KL;
  f) opracowywanie projektów materiałów promujących realizację Projektu;
  g) udostępnianie dokumentacji związanej z realizacją Projektu upoważnionym organom kontroli;
  h) prowadzenie i obsługa obiegu korespondencji związanej z projektem;
  i) działania informacyjno-promocyjne;
  j) opracowywanie i przekazywanie Instytucji Pośredniczącej wymaganych dokumentów związanych z realizacją Projektu;
  k) przekazywanie z odpowiednim wyprzedzeniem informacji na wyznaczony adres e-mail Urzędu Marszałkowskiego o planowanych szkoleniach, zajęciach, kursach;
  l) koordynowanie działań związanych z realizacją Projektu w szkołach objętych Projektem; m) weryfikacji formularzy zgłoszeniowych pod kontem spełniania kryteriów obligatoryjnych i fakultatywnych;
  n) kontrolę merytoryczną dokumentacji związanej z realizacją Projektu w szkołach;
  o) monitorowanie pomiaru wartości wskaźników i produktów Projektu;
  p) przestrzeganie i nadzorowanie przetwarzania danych osobowych w projekcie, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
  q) monitorowanie przepływu uczestników w Projekcie i nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
  r) udostępnianie niezbędnej dokumentacji osobom zaangażowanym w realizację Projektu;
  s) stałą współpracę ze służbami Instytucji Pośredniczącej w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu;
  t) raportowanie Kierownikowi Projektu o przebiegu realizacji Projektu oraz o zagrożeniach mogących mieć wpływ na jego wynik;
  u) inne zadania wynikające z dokumentów programowych, umów i porozumień, związane
  z prawidłowym przebiegiem realizacji Projektu;
  v) praca na umowę cywilno - prawną w wymiarze 50 godz./m-c;
  w) dyspozycyjność 7 dni w tygodniu.
  6) Część 3: Koordynator Szkolny Projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Świeciu, ul. Kościuszki 6a, 86-100 Świecie
  Obowiązki Koordynatora Szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu:
  a) koordynowanie i monitorowanie realizacji Projektu w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu;
  b) ustalanie z Kierownikiem Projektu i realizatorami zajęć sposobu i terminów realizacji Projektu w szkole (harmonogramu zajęć);
  c) przygotowywanie i prowadzenie spotkań z rodzicami, opiekunami oraz uczestnikami projektu;
  d) kontrolę poprawności wykonywania zadań powierzonych realizatorom zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz firmom zewnętrznym na terenie szkoły;
  e) przeprowadzenie ankiet, a także przygotowywanie zbiorczych zestawień tych ankiet;
  f) promowanie Projektu w szkole, w tym na jej stronie internetowej;
  g) przeprowadzenie rekrutacji, przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych, przekazywanie
  ich do Biura Projektu sprawdzonych pod względem formalnym, analizowanie i wyłonienie uczestników projektu w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 wchodzących
  w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu;
  h) sporządzanie raportów z realizacji Projektu w szkole;
  i) archiwizowanie dokumentacji Projektu zgodnie z prawem i założeniami PO KL;
  j) odbiór i przekazywanie realizatorom zajęć sprzętu oraz innych materiałów niezbędnych
  do prawidłowej realizacji Projektu w szkole;
  k) monitorowanie zgodności odbywania się wszystkich zajęć w szkole z harmonogramem;
  l) dostarczanie, kontrolowanie i odbieranie dokumentów od realizatorów zajęć w szkole;
  m) terminowe sporządzanie i przekazywanie Kierownikowi Projektu wymaganej dokumentacji związanej z prawidłową realizacją Projektu;
  n) raportowanie Kierownikowi Projektu o przebiegu realizacji Projektu oraz o zagrożeniach mogących mieć wpływ na jego wynik;
  o) przestrzeganie i nadzorowanie przetwarzania danych osobowych w projekcie, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
  p) monitorowanie przepływu uczestników w Projekcie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przekazywanie informacji o uczestnikach Kierownikowi Projektu;
  q) inne zadania wynikające z dokumentów programowych, umów i porozumień, związane
  z prawidłowym przebiegiem realizacji Projektu;
  r) praca na umowę cywilno - prawną w wymiarze 50 godz./m-c;
  s) dyspozycyjność 7 dni w tygodniu.
  7) Część 4: Koordynator Szkolny Projektu Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Nowem, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe
  Obowiązki Koordynatora Szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem:
  a) koordynowanie i monitorowanie realizacji Projektu w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem;
  b) ustalanie z Kierownikiem Projektu, dyrektorem szkoły oraz realizatorami zajęć sposobu
  i terminów realizacji Projektu w szkole (harmonogramu zajęć);
  c) kontrolę poprawności wykonywania zadań powierzonych realizatorom zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz firmom zewnętrznym na terenie szkoły;
  d) przygotowywanie i prowadzenie spotkań z rodzicami, opiekunami oraz uczestnikami projektu;
  e) przeprowadzenie ankiet, a także przygotowywanie zbiorczych zestawień tych ankiet;
  f) promowanie Projektu w szkole, w tym na jej stronie internetowej;
  g) przeprowadzenie rekrutacji, przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych, przekazywanie ich do Biura Projektu sprawdzonych pod względem formalnym, analizowanie i wyłonienie uczestników w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem;
  h) sporządzanie raportów z realizacji Projektu w szkole;
  i) archiwizowanie dokumentacji Projektu zgodnie z prawem i założeniami PO KL;
  j) odbiór i przekazywanie realizatorom zajęć sprzętu oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w szkole;
  k) monitorowanie zgodności odbywania się wszystkich zajęć w szkole z harmonogramem;
  l) dostarczanie, kontrolowanie i odbieranie dokumentów od realizatorów zajęć w szkole;
  m) terminowe sporządzanie i przekazywanie Kierownikowi Projektu wymaganej dokumentacji związanej z prawidłową realizacją Projektu;
  n) raportowanie Kierownikowi Projektu o przebiegu realizacji Projektu oraz o zagrożeniach mogących mieć wpływ na jego wynik;
  o) przestrzeganie i nadzorowanie przetwarzania danych osobowych w projekcie, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
  p) monitorowanie przepływu uczestników w Projekcie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przekazywanie informacji o uczestnikach Kierownikowi Projektu;
  q) inne zadania wynikające z dokumentów programowych, umów i porozumień, związane
  z prawidłowym przebiegiem realizacji Projektu;
  r) praca na umowę cywilno - prawną w wymiarze 25 godz./m-c;
  s) dyspozycyjność 7 dni w tygodniu.
  8) Część 5: Koordynator Szkolny Projektu w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu,
  ul. Paderewskiego 5a, 86-105 Świecie
  Obowiązki Koordynatora Szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu:
  a) koordynowanie i monitorowanie realizacji Projektu w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu;
  b) ustalanie z Kierownikiem Projektu oraz dyrektorem szkoły sposobu i terminów realizacji Projektu w szkole (harmonogramu zajęć);
  c) przygotowywanie i prowadzenie spotkań z rodzicami, opiekunami oraz uczestnikami projektu;
  d) przeprowadzenie ankiet, a także przygotowywanie zbiorczych zestawień tych ankiet;
  e) kontrolę poprawności wykonywania zadań powierzonych realizatorom zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz firmom zewnętrznym na terenie szkoły;
  f) promowanie Projektu w szkole, w tym na jej stronie internetowej;
  g) przeprowadzenie rekrutacji, przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych, przekazywanie ich do Biura Projektu sprawdzonych pod względem formalnym, analizowanie i wyłonienie uczestników Projektu w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu;
  h) sporządzanie raportów z realizacji Projektu w szkole;
  i) archiwizowanie dokumentacji Projektu zgodnie z prawem i założeniami PO KL;
  j) monitorowanie zgodności odbywania się wszystkich zajęć w szkole z harmonogramem;
  k) odbiór i przekazywanie realizatorom zajęć sprzętu oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w szkole;
  l) dostarczanie, kontrolowanie i odbieranie dokumentów od realizatorów zajęć w szkole;
  m) terminowe sporządzanie i przekazywanie Kierownikowi Projektu wymaganej dokumentacji związanej z prawidłową realizacją Projektu;
  n) raportowanie Kierownikowi Projektu o przebiegu realizacji Projektu oraz o zagrożeniach mogących mieć wpływ na jego wynik;
  o) przestrzeganie i nadzorowanie przetwarzania danych osobowych w projekcie, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  p) monitorowanie przepływu uczestników w Projekcie zgodnie
  z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przekazywanie informacji
  o uczestnikach Kierownikowi Projektu;
  q) inne zadania wynikające z dokumentów programowych, umów i porozumień, związane
  z prawidłowym przebiegiem realizacji Projektu;
  r) praca na umowę cywilno - prawną w wymiarze 10 godz./m-c;
  s) dyspozycyjność 7 dni w tygodniu

Inne osoby dla Szymczak Michał Tadeusz (33 osoby):