Kogo reprezentuje osoba

Szymik Katarzyna

w KRS

Katarzyna Szymik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Nazwisko:Szymik
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1970 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Tworóg (Śląskie)
Przetargi:24 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarek Marian Tadeusz, Bednarz Zbigniew, Całka Izabela Sylwia, Ditrich Wojakowska Marlena, Ecler Andrzej, Grzesiek Maria, Huczko Bogdan, Huniak Kazimiera, Kordiaka Karol, Krawczyk Ryszard, Królicki Ryszard, Mietelska Teresa, Mszyca Jacek, Ochman Gerda, Piętka Adam, Przegroda Lidia, Skrzypczyk Manfred, Szewczyk Jadwiga Zofia, Szołtys Henryk Yk, Wieder Klaudiusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Watoła Alfred Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Tworogu, Tworóg − KRS 0000111856
 2. Ikm Instal-klima-montaż S.A., Kraków − KRS 0000192685
 3. Ludowy Klub Sportowy Orzeł Koty, Koty − KRS 0000001100
 4. Nge Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000482984
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Boruszowicach-hanusku, Boruszowice − KRS 0000082454
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Krupskim Młynie, Krupski Młyn − KRS 0000201281
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Księżym Lesie Gmina Zbrosławice, Księży Las − KRS 0000256881
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Połomii, Połomia − KRS 0000397107
 9. Odnowa Wsi, Połomia − KRS 0000166669
 10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Ciepłogaz Sp. Z O.O., Krupski Młyn − KRS 0000191572
 11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Tworogu, Tworóg − KRS 0000033032
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn − KRS 0000062177
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg, Tworóg − KRS 0000337126
 14. Śląskie Towarzystwo Entomologiczne, Bytom − KRS 0000151083
 15. Tarnogórskie Stowarzyszenie Chirurgii, Tarnowskie Góry − KRS 0000061497
 16. Tarnogórskie Towarzystwo Edukacyjne, Tarnowskie Góry − KRS 0000168518
 17. Zakład Usług Komunalnych - Tworóg Sp. Z O.O., Tworóg − KRS 0000137595

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada − KRS 0000053769
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Tworogu, Tworóg − KRS 0000161358
 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. Z O.O., Świerklaniec − KRS 0000019110
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik, Tarnowskie Góry − KRS 0000025806

Powiązane przetargi (24 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
  Zamawiający: Gmina Brenna, Brenna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.000.000,00 zł słownie: dwa miliony złotych 00/100. 1) Cel kredytowania: kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2) Kwota kredytu: 2 000.000,00 zł. 3) Okres kredytowania: 2016-2023. 4) Okres spłaty: 7 lat, tj. 2017-2023. 5) Uruchomienie kredytu: przewiduje się 1 transzę w wysokości 2.000.000,00 zł w terminie: do 3 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, ilości i kwot uruchomienia transz, jak również prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. O zamiarze uruchomienia transz kredytu z podaniem kwot i terminu, zamawiający drogą faksową zawiadomi bank z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. 6) Spłata kapitału w następujących okresach: miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 10.01.2017 r. w 84 miesięcznych ratach: a) raty od 10.01.2017 r. do 10.12.2021 r. po 10.000,00 zł każda (łącznie 600.000,00 zł), b) raty od 10.01.2022 r. do 10.11.2023 r. po 60.000,00 zł każda (łącznie 1.380.000,00 zł, c) rata do 10.12.2023 r. 20.000,00 zł. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, kwoty spłacanych rat ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu. 7)Spłata odsetek: odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych, do dziesiątego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 10.01.2017 r. 8) Oprocentowanie: WIBOR 1M + niezmienna marża banku. 9) Zabezpieczenie: Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu, deklaracji wekslowej oraz umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 10) Inne warunki: a) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji, b) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów, c) możliwość prolongaty spłaty rat kredytu, d) odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia począwszy od dnia wpływu na rachunek bankowy Kredytobiorcy Beskidzki Bank Spółdzielczy nr 33 8111 0009 2001 0036 9950 0001 pierwszej transzy kredytu lub całego kredytu w przypadku uruchomienia kredytu w jednej transzy do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie. e) Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia całego kosztu kredytu w postaci prowizji. Prowizja nie może być wyższa niż 5% wartości kredytu. f) Zamawiający nie przewiduje poddania się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, g) uchwała RIO, zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US oraz informacje (zestawienia) dotyczące zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również udzielonych przez Gminę pożyczek - zostaną udostępnione wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy; pozostałe dokumenty finansowe znajdują się na stronie www.bip.brenna.org.pl. 11) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
 2. Udzielenie Gminie Gilowice kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 ) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 500.000,00 zł
  Zamawiający: Wójt Gminy Gilowice, Gilowice
  Udzielenie Gminie Gilowice kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł
  ( słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 )
  na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 500.000,00 zł

  Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

  66 11 30 00 - 5 - Usługi udzielania kredytu

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Wysokość kredytu :
  500 000,00 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 )
  Okres kredytowania:
  od dnia 30 marca 2016 r. do dnia 30 września 2027r.
  Waluta kredytu:
  PLN ( polski złoty )
  Oprocentowanie bazowe:
  Według stawki WIBOR 1M + stała marża obowiązująca w okresie kredytowania
  Spłata kapitału:
  Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
  Termin i forma zaciągnięcia kredytu:
  Przelew w IV transzach
  Przelew I transzy: 30 marca 2016 r. kwota 87 500,00 zł
  Przelew II transzy: 29 czerwca 2016 r. kwota 162.500,00 zł
  Przelew III transzy: 29 września 2016 r. kwota 112.500,00 zł
  Przelew IV transzy: 29 grudnia 2016 r. kwota 137.500,00 zł
  Spłata odsetek:
  miesięcznie
  do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez wykonawcę do zamawiającego
  Naliczanie odsetek:
  od aktualnego zadłużenia
  Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na stawce WIBOR 1M notowanej na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek
  Przeznaczenie kredytu

  na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 500.000,00 zł
  Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  Rezygnacja z całości transzy lub z części transzy kredytu następuje w formie pisma złożonego przez Zamawiającego na trzy dni przed planowanym terminem wypłaty transzy.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłaty kapitału w ramach poszczególnych rat za zgodą Kredytodawcy i po podpisaniu stosownego aneksu do umowy. O wysokości prolongowanej kwoty kapitału i nowym terminie jej spłaty, Zamawiający poinformuje Bank najpóźniej na 7 dni przed terminem, w którym przypadałaby płatność raty kapitałowej, gdyby nie była ona prolongowana. W przypadku prolongaty spłaty kapitału wnioskowanej przez Zamawiającego, Bank nie będzie pobierał jakiejkolwiek dodatkowej prowizji, ani żadnych innych opłat, oprócz należnych bankowi odsetek od zadłużenia. Prolongata nie wpłynie na wydłużenie okresu kredytowania.

  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej i deklaracji wekslowej.

  Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na oświadczeniu.

  Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płaceniu podatków, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.
  Do wyliczenia oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 29 stycznia 2016 r.

  Do wyliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. 365 dni w roku, a 366 dni w roku przestępnym.
 3. Udzielenie Gminie Łękawica kredytu długoterminowego w kwocie 649.373,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100)
  Zamawiający: Gmina Łękawica, Łękawica
  1) Przedmiotem zamówienia jest:
  Udzielenie Gminie Łękawica kredytu długoterminowego w kwocie 649.373,00 zł
  (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100)

  Kod CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu

  2) Okres kredytowania -do dnia 31.12.2023 r.;
  3) Oprocentowanie kredytu: stawka bazowa, jaką jest WIBOR dla terminu 1 miesięcznego ustalanego z ostatniego dnia roboczego kończącego kwartał poprzedzający miesiąc naliczenia odsetek + stała marża obowiązująca w okresie kredytowania.
  4) Waluta kredytu: PLN (polski złoty).
  5) Spłata kredytu następować będzie w okresach kwartalnych - w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał - zgodnie z harmonogramem począwszy od dnia 31.03.2019 r.
  6) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego maksymalnie do 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 20.12.2016 roku:
  a) I transza do dnia 30.03.2016 roku w wysokości 189.722,00 zł;
  b) II transza do dnia 29.06.2016 roku w wysokości 167.162,00 zł
  c) III transza do dnia 29.09.2016 roku w wysokości 121.370,00 zł
  d) IV transza do dnia 20.12.2016 roku w wysokości 171.119,00 zł
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu i wysokości transz wskazanych powyżej.
  7) Spłata odsetek następować będzie miesięcznie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez Wykonawcę do Zamawiającego. Dniem spłaty odsetek jest ostatni dzień miesiąca.
  8) Kredyt przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  9) Wykorzystanie kredytu odbywać się będzie bezgotówkowo.
  10) Zamawiający ma prawo ograniczenia w skorzystaniu kredytu (tj. wykorzystanie mniejszej kwoty kredytu), bez ponoszenia dodatkowych opłat, kosztów z tego tytułu. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.
  11) Rezygnacja z części kredytu następuje w formie oświadczenia złożonego na piśmie z 3 dniowym wyprzedzeniem.
  12) Za okres obrachunkowy przyjmuje się 365/366 dni.
  13) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  14) Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płaceniu podatków
 4. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego - kwota kredytu 1200000 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego, z którego środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota kredytu wynosi 1200000 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego 3 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na pisemny wniosek Gminy Krupski Młyn, w terminie do 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji. Spłata kapitału udzielonego kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych (z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do dnia 30 marca 2016 roku), płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, rozpoczynając od 30 marca 2016 roku a kończąc na 30 grudniu 2024 roku, w następujący sposób: - rok 2016: 10 rat (miesiące III-XII/2016) w kwocie po 1000 zł, - rok 2017: 1 rata (I/2017) w kwocie 6200 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2017) w kwocie po 5800 zł, - rok 2018: 1 rata (I/2018) w kwocie 6200 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2018) w kwocie po 5800 zł, - rok 2019: 1 rata (I/2019) w kwocie 9500 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2019) w kwocie po 10500 zł, - rok 2020: 1 rata (I/2020) w kwocie 9500 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2020) w kwocie po 10500 zł, - rok 2021: 1 rata (I/2021) w kwocie 11500 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2021) w kwocie po 13500 zł, - rok 2022: 1 rata (I/2022) w kwocie 16300 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2022) w kwocie po 16700 zł, - rok 2023: 1 rata (I/2023) w kwocie 16500 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2023) w kwocie po 18500 zł, - rok 2024: 1 rata (I/2024) w kwocie 16500 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2024) w kwocie po 18500 zł, Odsetki od niespłaconej części kredytu płatne będą w ratach miesięcznych, każdego ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Zamawiający wymaga, aby oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży własnej banku (do obliczeń przyjąć należy stopę oprocentowania WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych na dzień 3.12.2015 - 1,72%), natomiast prowizja od udzielonego kredytu oraz od ewentualnej prolongaty, zmiany harmonogramu spłat lub wcześniejszej spłaty kredytu wynosiła 0% (0,00 zł). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania przez Wykonawcę prowizji rekompensacyjnej z tego tytułu
 5. Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Krupski Młyn
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu oraz jej jednostek organizacyjnych obejmującą następujące usługi : 1. Prowadzenie rachunku bieżącego (podstawowego) Gminy Krupski Młyn 2. Prowadzenie rachunków pomocniczych Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Krupski Młyn. 3. Realizacja lokat terminowych na zlecenie Gminy Krupski Młyn. 4. Sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego tj. kredytów w rachunku bieżącym oraz poręczeń. 5. Bankowość internetową (elektroniczną) obejmującą w szczególności : - stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, - uzyskiwanie pełnej i szybkiej informacji o usługach bankowych, - możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy, 6. Realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia roboczego, 7. Przyjmowanie wpłat gotówkowych, 8. Dokonywanie wypłat gotówkowych, 9. Przechowywanie depozytów, 10. Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy innych rachunków (pomocniczych) na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego - kwota kredytu 1100000 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego, z którego środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota kredytu wynosi 1100000 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego 3 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na pisemny wniosek Gminy Krupski Młyn, w terminie do 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji. Spłata kapitału udzielonego kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych (z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do dnia 30 stycznia 2015 roku), płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, rozpoczynając od 31 stycznia 2015 roku a kończąc na 31 grudniu 2024 roku, w następujący sposób: - rok 2015: 1 rata (I/2015) w kwocie 8800 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2015) w kwocie po 9200 zł, - rok 2016: 1 rata (I/2016) w kwocie 8800 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2016) w kwocie po 9200 zł, - rok 2017: 1 rata (I/2017) w kwocie 8800 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2017) w kwocie po 9200 zł, - rok 2018: 1 rata (I/2018) w kwocie 8800 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2018) w kwocie po 9200 zł, - rok 2019: 1 rata (I/2019) w kwocie 8800 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2019) w kwocie po 9200 zł, - rok 2020: 1 rata (I/2020) w kwocie 8800 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2020) w kwocie po 9200 zł, - rok 2021: 1 rata (I/2021) w kwocie 8800 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2021) w kwocie po 9200 zł, - rok 2022: 1 rata (I/2022) w kwocie 8800 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2022) w kwocie po 9200 zł, - rok 2023: 1 rata (I/2023) w kwocie 8800 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2023) w kwocie po 9200 zł, - rok 2024: 1 rata (I/2024) w kwocie 8800 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2024) w kwocie po 9200 zł, Odsetki od niespłaconej części kredytu płatne będą w ratach miesięcznych, każdego ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Zamawiający wymaga, aby oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży własnej banku (do obliczeń przyjąć należy stopę oprocentowania WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych na dzień 5.11.2014 - 1,94%), natomiast prowizja od udzielonego kredytu oraz od ewentualnej prolongaty, zmiany harmonogramu spłat lub wcześniejszej spłaty kredytu wynosiła 0% (0,00 zł). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania przez Wykonawcę prowizji rekompensacyjnej z tego tytułu
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie części deficytu budżetowego Gminy Wojkowice planowanego na rok 2014
  Zamawiający: Gmina Wojkowice, Wojkowice
  1. Nazwa zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie części deficytu budżetowego Gminy Wojkowice planowanego na rok 2014 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w łącznej wysokości nie większej, niż - 2 000 000,00 zł, przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetowego Gminy Wojkowice. Środki finansowe pochodzące z kredytu przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL: Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach, (środki z kredytu przeznaczone są na dofinansowanie wydatków majątkowych; kredyt, w części nie większej, niż 700 000,00 zł przeznaczony jest na wyprzedzające finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego (w rozumieniu art. 89 ustawy o finansach publicznych). Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. z pożyczek i kredytów zaplanowane zostało w budżecie Gminy Wojkowice na rok 2014. Planowana wartość kredytu wynosi - 2 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie - 700 000,00 zł. Spłata kredytu (spłata kapitału) rozpocznie się w 2015 r. i zakończy w 2022 r. Wartość kredytu (przychody) zaplanowana została w budżecie na 2014 r.; wartości rat kapitałowych (rozchody) zaplanowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 (obejmującej swym zakresem czasowym lata 2014 - 2026). Wypłata kapitału winna nastąpić w transzach miesięcznych, w wielkościach określonych w dyspozycjach przekazania środków (w terminie 7 dni od złożenia dyspozycji przekazania środków), począwszy od 25 września 2014 r. do 29 grudnia 2014 r. Przewidywane wartości i terminy składania dyspozycji przekazania kapitału: - 10 października 2014 r. - 1 000 000,00 zł, - 25 listopada 2014 r. - 500 000,00 zł, - 20 grudnia 2014 r. - 500 000,00 zł. Planowana spłata kapitału w latach - nieprzekraczalne limity, wg stanu na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania (z możliwością wcześniejszej spłaty w przypadku zmiany wieloletniej prognozy finansowej i wprowadzenia większych limitów w budżetach Zamawiającego w poszczególnych latach) - raty kapitału płatne kwartalnie w ostatnim dniu kwartału: - rok 2015 - 700 000,00 zł, - rok 2016 - 200 000,00 zł, - rok 2017 - 200 000,00 zł, - rok 2018 - 200 000,00 zł, - rok 2019 - 200 000,00 zł, - rok 2020 - 200 000,00 zł, - rok 2021 - 200 000,00 zł, - rok 2022 - 100 000,00 zł. Odsetki od kapitału, naliczane miesięcznie od kwoty przekazanej na rachunek bankowy Zamawiającego, płatne miesięcznie z dołu w ostatnim dniu miesiąca, począwszy od miesiąca przekazania pierwszej transzy kredytu. Zakładany termin spłaty ostatniej raty odsetek - 30 czerwca 2022 r. Jeżeli ostatni dzień miesiąca (kwartału) przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin spłaty raty kapitału lub odsetek przypada na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym ustawowo od pracy. 3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia i sytuacji finansowej Zamawiającego: 3.1. przewidywany harmonogram spłat rat kapitału przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, 3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kwoty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i jakichkolwiek kosztów, 3.3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 3.4. Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia wartości kredytu do wartości rzeczywistego zapotrzebowania wynikającego z uzyskanej w 2014 r. wartości dofinansowania z Unii Europejskiej, 3.5. Wartości transzy kredytu wskazane w punkcie 3.2. SIWZ mają wyłącznie charakter orientacyjny - wynikają z dotychczas ponoszonych przez Zamawiającego kosztów realizacji inwestycji; wartości poszczególnych transzy mogą ulec zmianie wraz ze zmianą rzeczywiście ponoszonych przez Zamawiającego kosztów, 3.6. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego oraz spełnienia przez Zamawiającego przesłanek formalno-prawnych zawarcia umowy kredytu, zamieszcza się następujące dokumenty: 3.6.1. zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojkowicach z dnia 10 lutego 2013 r. o wyborze Burmistrza Miasta Wojkowice - załącznik nr 2 do SIWZ, 3.6.2. uchwałę Rady Miasta Wojkowice nr V/25/03 z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Wojkowice - załącznik nr 3 do SIWZ, 3.6.3. uchwałę Rady Miasta Wojkowice nr XLIX/467/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 r. pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn:Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach - załącznik nr 4 do SIWZ, 3.6.4. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4100/IV/141/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie możliwości spłaty przez Miasto Wojkowice pożyczki długoterminowej w wysokości 2 000 000 zł - załącznik nr 5 do SIWZ, 3.6.5. wyciąg, wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r., z uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLVI/428/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2014 (plan dochodów, plan wydatków oraz plan przychodów i rozchodów) - załącznik nr 6 do SIWZ, 3.6.6. wyciąg, wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r., z uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLVI/427/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2014-2017 (wieloletnia prognoza finansowa oraz wykaz przedsięwzięć) - załącznik nr 7 do SIWZ, 3.6.7. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Wojkowice za 2013 r. - załącznik nr 8 do SIWZ, 3.6.8. uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4100/IV/95/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - załącznik nr 9 do SIWZ, 3.6.9. uchwałę Rady Miasta Wojkowice nr LII.488.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wojkowice za rok 2013 - załącznik nr 10 do SIWZ, 3.6.10. uchwałę Rady Miasta Wojkowice nr LII.489.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 - załącznik nr 11 do SIWZ, 3.6.11. uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4100/III/280/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojkowice projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - załącznik nr 12 do SIWZ, 3.6.12. uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4100/III/281/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 - załącznik nr 13 do SIWZ, 3.6.13. uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4100/III/282/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Miasta Wojkowice - załącznik nr 14 do SIWZ, 3.6.14. sprawozdanie budżetowe Rb-NDS za rok 2011, 2012 i 2013 oraz Rb-NDS za I i II kwartał 2014 r. - załącznik nr 15 do SIWZ, 3.6.15. sprawozdanie budżetowe o dochodach Rb-27S za rok 2011, 2012 i 2013 oraz Rb-27S za I i II kwartał 2014 r. - załącznik nr 16 do SIWZ, 3.6.16. sprawozdanie budżetowe o wydatkach Rb-28S za rok 2011, 2012 i 2013 oraz Rb-28S za I i II kwartał 2014 r. - załącznik nr 17 do SIWZ, 3.6.17. sprawozdanie budżetowe o zobowiązaniach Rb-Z za rok 2011, 2012 i 2013 oraz Rb-Z za I i II kwartał 2014 r. - załącznik nr 18 do SIWZ, 3.6.18. sprawozdanie budżetowe o zobowiązaniach Rb-N za rok 2011, 2012 i 2013 oraz Rb-N za I i II kwartał 2014 r. - załącznik nr 19 do SIWZ, 3.6.19. zestawienie przepływów pieniężnych - załącznik nr 20 do SIWZ, 3.6.20. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 lipca 2014 r. o braku zaległości w opłacaniu składek - załącznik nr 21 do SIWZ, 3.6.21. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie z dnia 31 lipca 2014 r. o braku zaległości podatkowych Zamawiającego - załącznik nr 22 do SIWZ.
 8. obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  1.Wysokość kredytu 813.286 zł słownie: osiemsettrzynaścietysięcydwieścieosiemdziesiątsześćzłotych. 2.Termin uruchomienia kredytu Uruchomienie kredytu przewiduje się jednorazowo lub w transzach po zawarciu umowy w terminach i kwotach wskazanych w pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy złożonej najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem wypłaty 3.Terminy i wysokość rat spłaty kredytu. - rozpoczęcie spłaty kredytu - 31.01.2015r. - zakończenie spłaty kredytu - 31.12.2020r..
 9. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego - kwota kredytu 1050000 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego, z którego srodki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie deficytu budżetu gminy Krupski Młyn. Kwota kredytu wynosi 1050000 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego 3 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na pisemny wniosek Gminy Krupski Młyn, w terminie do 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji. Spłata kapitału udzielonego kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych (z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do dnia 27 lipca 2014 roku), płatnych do 28 dnia każdego miesiąca, rozpoczynając od 28 lipca 2014 roku a kończąc na 28 grudniu 2023 roku, w następujący sposób: - rok 2014: 1 rata (VII/2014) w kwocie 10000 zł, 5 rat (miesiące VIII-XII/2014) w kwocie po 8000 zł, - rok 2015: 1 rata (I/2015) w kwocie 3250 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2015) w kwocie po 4250 zł, - rok 2016: 1 rata (I/2016) w kwocie 3250 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2016) w kwocie po 4250 zł, - rok 2017: 1 rata (I/2017) w kwocie 6700 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2017) w kwocie po 5300 zł, - rok 2018: 1 rata (I/2018) w kwocie 6700 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2018) w kwocie po 5300 zł, - rok 2019: 1 rata (I/2019) w kwocie 11700 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2019) w kwocie po 10300 zł, - rok 2020: 1 rata (I/2020) w kwocie 11700 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2020) w kwocie po 10300 zł, - rok 2021: 1 rata (I/2021) w kwocie 16000 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2021) w kwocie po 14000 zł, - rok 2022: 1 rata (I/2022) w kwocie 16000 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2022) w kwocie po 14000 zł, - rok 2023: 12 rat (I-XII/2023) w kwocie 15000 zł, Odsetki od niespłaconej części kredytu płatne będą w ratach miesięcznych, każdego ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Zamawiający wymaga, aby oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży własnej banku (do obliczeń przyjąć należy stopę oprocentowania WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych na dzień 25.11.2013 - 2,65%), natomiast prowizja od udzielonego kredytu oraz od ewentualnej prolongaty, zmiany harmonogramu spłat lub wcześniejszej spłaty kredytu wynosiła 0% (0,00 zł). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania przez Wykonawcę prowizji rekompensacyjnej z tego tytułu
 10. obsługa bankowa Gminy Tworóg oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 5 lat tj. od. 01.01.2014 do 31.12.2018r.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  Zakres usług obejmuje między innymi: kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych obejmującą następujące usługi : 1. Prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Tworóg oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tworóg . 2. Prowadzenie rachunków pomocniczych Gminy Tworóg oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tworóg . 3. Realizacja lokat terminowych, na zlecenie Gminy Tworóg . 4. Uruchomienie linii kredytowej w rachunku bieżącym Gminy Tworóg. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku, 5. Bankowość elektroniczna , obejmującą w szczególności : stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek budżetowych, dostęp do usług i produktów bankowości transakcyjnej: płatności masowe 6. Realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia roboczego. 7. Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 8. Dokonywanie wypłat gotówkowych 9. Przechowywanie depozytów 10. Przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lokaty jednodniowe oraz weekendowe. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla złotowych depozytów międzybankowych pomniejszoną o stałą marżę banku(m): - dla lokat jednodniowych i weekendowych przyjmuje się stopę referencyjną WIBID O/N 11. Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. 12. Codziennego przygotowania i wydawania wyciągów bankowych Zamawiającemu..
 11. Zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne: - Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku; - Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Babienicy; - Pomoc finansowa dla woj. Śląskiego na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Drogobycza; - Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie: Budowa chodników przy ul. Tarnogórskiej i Czarnoleśnej w Woźnikach
  Zamawiający: Gmina Woźniki, Woźniki
  Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 057 000,00 zł na zadania inwestycyjne: - Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku; - Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Babienicy; - Pomoc finansowa dla woj. Śląskiego na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Drogobycza; - Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie: Budowa chodników przy ul. Tarnogórskiej i Czarnoleśnej w Woźnikach
 12. obsługa kredytu dotyczącego sfinansowania planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.050.726 zł na okres od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia 15.12.2020r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
 13. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2013 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn - kwota kredytu 870000 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2013 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota kredytu wynosi 870000 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego 3 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na pisemny wniosek Gminy Krupski Młyn, w terminie do 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji. Spłata kapitału udzielonego kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych, płatnych do 28 dnia każdego miesiąca, rozpoczynając od 28 stycznia 2014 roku a kończąc na 28 grudniu 2023 roku, w następujący sposób: - lata 2014 i 2015 - 11 rat (miesiące I-XI) po 5600 zł, 1 rata (miesiąc XII) w kwocie 5400 zł, - lata 2016 - 2021 - 12 równych rat po 7250 zł, - lata 2022 i 2023 - 11 rat (miesiące I-XI) po 8900 zł, 1 rata (miesiąc XII) w kwocie 9100 zł
 14. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2012 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn - kwota kredytu 641145,70 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2012 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn. Kwota kredytu wynosi 641145,70 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego 3 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na pisemny wniosek Gminy Krupski Młyn, w terminie do 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji. Spłata kapitału udzielonego kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych, płatnych do 28 dnia każdego miesiąca, rozpoczynając od 28 stycznia 2013 roku a kończąc na 28 marcu 2023 roku, w następujący sposób: - rok 2013 - 12 równych rat po 9200 zł, - lata 2014-2022 - 11 rat (miesiące I-XI) po 4700 zł, 1 rata (miesiąc XII) w kwocie 4300 zł, - rok 2023 - 2 raty (miesiące I i II) po 9000 zł, 1 rata (miesiąc III) w kwocie 8745,70 zł.
 15. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn - kwota kredytu 490000 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn. Kwota kredytu wynosi 490 000 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego 3 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia. Uruchomienie kredytu (w jednej transzy) nastąpi na pisemny wniosek Gminy Krupski Młyn.
  Spłata odsetek od udzielonego kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych, płatne do każdego ostatniego dnia miesiąca, rozpoczynając od stycznia 2012 roku a kończąc na grudniu 2022 roku.
  Zamawiający przewiduje roczną karencję w spłacie kapitału, dlatego spłata kapitału udzielonego kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych, płatne do każdego ostatniego dnia miesiąca, rozpoczynając od stycznia 2013 roku a kończąc na grudniu 2022 roku.
  Zamawiający wymaga, aby oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży własnej banku (do obliczeń przyjąć należy stopę oprocentowania WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych na dzień 2.12.2011), natomiast prowizja od udzielonego kredytu oraz od prolongaty kredytu wynosiła 0%.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania przez Wykonawcę prowizji rekompensacyjnej z tego tytułu.
 16. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn. Kwota kredytu wynosi 700 000 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego do 3 dni od podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia. Uruchomienie kredytu (w jednej transzy) nastąpi na pisemny wniosek Gminy Krupski Młyn. Spłata kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych, płatne do każdego 28 dnia miesiąca, rozpoczynając od 28 stycznia 2012 roku a kończąc na 28 grudnia 2021 roku, wg następującego harmonogramu:
  - w latach 2012 - 2014 rok - w każdym roku 12 rat po 2500 zł; razem 30000 zł rocznie
  - w latach 2015 - 2017 rok - w każdym roku 11 rat po 5830 zł i 1 rata po 5870 zł ; razem 70000 zł rocznie
  - w latach 2018 - 2021 rok - w każdym roku 11 rat po 8330 zł i 1 rata po 8370 zł ; razem 100000 zł rocznie
  Zamawiający wymaga, aby oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży własnej banku, natomiast prowizja od udzielonego kredytu oraz od prolongaty kredytu wynosiła 0%. Odsetki od niespłaconej części kredytu będą płatne każdego ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania przez Wykonawcę prowizji rekompensacyjnej z tego tytułu
 17. obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie i refinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  Wysokość kredytu 1.004.196 zł słownie: jedenmilionpięćsetczterdzieścidziewięćtysięcyczterystapięćdziesiąt osiemzłotych. Uruchomienie kredytu przewiduje się jednorazowo lub w transzach po zawarciu umowy w terminach i kwotach wskazanych w pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy złożonej najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem wypłaty rozpoczęcie spłaty kredytu - 15.01.2012 zakończenie spłaty kredytu - 15.12.2015.
 18. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn. Kwota kredytu wynosi 900 000 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego do 3 dni od podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia. Uruchomienie kredytu (w jednej transzy) nastąpi na pisemny wniosek Gminy Krupski Młyn. Spłata kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych, płatne do każdego 28 dnia miesiąca, rozpoczynając od 28 lipca 2011 roku a kończąc na 28 czerwca 2016 roku, wg następującego harmonogramu:
  - 2011 rok - 6 rat po 5600 zł; razem 33600 zł
  - 2012 rok - 12 rat po 15500 zł; razem 186000 zł
  - 2013 rok - 12 rat po 15500 zł; razem 186000 zł
  - 2014 rok - 12 rat po 15500 zł; razem 186000 zł
  - 2015 rok - 12 rat po 15500 zł; razem 186000 zł
  - 2016 rok - 6 rat po 20400 zł; razem 122400 zł
  Zamawiający wymaga, aby oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży własnej banku, natomiast prowizja od udzielonego kredytu oraz od prolongaty kredytu wynosiła 0%. Odsetki od niespłaconej części kredytu będą płatne każdego ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania przez Wykonawcę prowizji rekompensacyjnej z tego tytułu.
 19. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2010 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2010 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn. Kwota kredytu wynosi 1 300 000 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego do 7 dni od podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia. Spłata kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych, płatne do każdego 28 dnia miesiąca, rozpoczynając od 28 października 2010 roku a kończąc na 28 grudniu 2016 roku. Zamawiający wymaga, aby oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży banku, natomiast prowizja od udzielonego kredytu oraz od prolongaty kredytu wynosiła 0%. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania przez Wykonawcę prowizji rekompensacyjnej z tego tytułu.
 20. obsługa kredytu bankowego na: 1.Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Koty, Tworóg i Brynek - dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Koty. 2.Przebudowę ulicy Lublinieckiej w Kotach .
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  I. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Koty, Tworóg i Brynek - dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Koty 1..Wysokość kredytu 1.548.100 zł słownie: jedenmilionpięćsetczterdzieściosiemtysięcystozłotych 2..Termin uruchomienia kredytu - całość - 30.11..2010r. - kwota 1.548.100 zł 3..Terminy i wysokość rat spłaty kredytu. - rozpoczęcie spłaty kredytu - 15. 01.2011 - zakończenie spłaty kredytu - 15.12.2015 w tym: w roku 2011 - kwota 364.318 zł - w 12 ratach miesięcznych przy czym 1 rata w wysokości 31.018 zł a 11 kolejnych rat po 30.300 zł w roku 2012 - kwota 300.000 zł - w 12 ratach miesięcznych po 25.000 zł w roku 2013 - kwota 300.000 zł - w 12 ratach miesięcznych po 25.000 zł w roku 2014 - kwota 300.000 zł - w 12 ratach miesięcznych po 25.000 zł w roku 2015 - kwota 283.782 zł - w 12 ratach miesięcznych przy czym 1 rata w wysokości 23.082 zł a 11 kolejnych rat po 23.700 zł 4.Transze udzielonego kredytu należy przekazać na konto Urzędu Gminy w Tworogu , które zostanie podane w umowie. II. Przebudowa ulicy Lublinieckiej w Kotach 1. Wysokość kredytu 292.697 zł słownie: dwieściedziewięćdziesiątdwa tysiącesześćsetdziewięćdziesiątsiedemzłotych 2. Termin uruchomienia kredytu - całość - 15.09..2010r. - kwota 292.697 zł 3. Terminy i wysokość rat spłaty kredytu. - rozpoczęcie spłaty kredytu - 15. 01.2011 - zakończenie spłaty kredytu - 15.11.2013 w tym: w roku 2011 - kwota 100.000 zł - w 12 ratach miesięcznych przy czym 1 rata w wysokości 8.700 zł a 11 kolejnych rat po 8.300zł w roku 2012 - kwota 100.000 zł - w 12 ratach miesięcznych przy czym 1 rata w wysokości 8.700 zł a 11 kolejnych rat po 8.300zł w roku 2013 - kwota 92.697 zł - w 11 ratach miesięcznych przy czym 10 rat w wysokości 8.300 zł a 11 w wysokości 9.697 zł 4.Transze udzielonego kredytu należy przekazać na konto Urzędu Gminy w Tworogu , które zostanie podane w umowie..
 21. obsługa kredytu bankowego na: 1.Budowę wodociągu dla osiedla domków w Brynku. 2.Rozbudowę remizy strażackiej w Wojsce..
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
 22. Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Krupski Młyn
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
 23. obsługa kredytu bankowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Tworóg.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
 24. obsługa bankowa budżetu Gminy Tworóg
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg

Inne osoby dla Szymik (52 osoby):