Kogo reprezentuje osoba

Tarkowska Lewandowska Urszula Barbara

w KRS

Urszula Barbara Tarkowska Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Urszula
Drugie imię:Barbara
Nazwisko:Tarkowska Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:16 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Beyer Stanisław, Ćwikła Jan Antoni, Dalmata Jacek Andrzej, Makówka Stanisław Eugeniusz, Olejarz Jerzy Bogusław, Popek Artur Grzegorz, Sołtysiuk Halina Teresa, Wielgosz Jacek, Wójcik Artur

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Załoga Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Softcomplex Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000548784
 2. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Zeto Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000053608

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dsgs Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000543876
 2. Pkp Informatyka Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000042646
 3. Wikpol Sp. Z O.O., Konopnica − KRS 0000063535

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Przeprowadzenie zajęć oraz egzaminów z zakresu ECDL Core dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Lubelskiego w ramach projektu pn. Szkoły dobrych umiejętności, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
  Zamawiający: Powiat Lubelski, Lublin
  Przeprowadzenie zajęć oraz egzaminów z zakresu ECDL CORE dla 140 uczniów w następujących szkołach prowadzących kształcenie zawodowe: - Technikum w Niemcach (2 grupy), - Zespół Szkół im. Kopernika w Bełżycach (2 grupy), - Zespół Szkół Technicznych im. Kościuszki w Bełżycach (2 grupy), - ZSZ Nr 1 w Bychawie (2 grupy), - Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej (2 grupy), - Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach (2 grupy), - Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli (2 grupy). 1)Zajęcia dla 14 grup 10-osobowych w wymiarze 60 godzin/grupę. Łącznie 840 godzin zajęć. Przez jedną godzinę należy rozumieć: 60 minut - 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 min. przerwy, przy czym długość przerwy może być ustalona w sposób elastyczny. 2)Zajęcia muszą być realizowane w oparciu o harmonogram zaakceptowany przez Zamawiającego i dyrektora szkoły. 3)Program zajęć powinien zawierać: - nazwę i zakres szkolenia - czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - wymagania wstępne dla uczestników, - cel szkolenia, - plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, - opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - przewidziane sprawdziany i egzaminy. 4)Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do pracy z komputerem, posługiwania się programem Office oraz do zdania 7 egzaminów zgodnych ze standardem Europen Computer Dirivind License (ECDL). 5)Wykonawca zapewnia: - nadzór nad certyfikacją laboratoriów edukacyjnych w ww. szkołach, - zorganizowanie szkolenia zgodnie ze standardami przyjętymi dla kursów ECDL CORE składającego się z 7 modułów: Moduł 1: Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych Moduł 2: Użytkowanie komputerów Moduł 3: Przetwarzanie tekstów Moduł 4: Arkusze kalkulacyjne Moduł 5: Bazy danych Moduł 6: Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 7: Przeglądanie stron internetowych i komunikacja - przeprowadzenie 7 egzaminów ECDL CORE dla każdego uczestnika. Koszt egzaminów należy wliczyć w koszt całego szkolenia w ilości jednego podejścia dla każdego uczestnika do każdego z 7 modułów ECDL CORE. - wydanie absolwentom szkolenia dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskane kwalifikacje: a) zaświadczenia o ukończeniu kursu, które zawierać będzie zakres tematyczny wraz ilością godzin, b) Certyfikatu ECDL CORE dla wszystkich uczestników, którzy zdali egzaminy. 6)Realizator projektu - Powiat Lubelski zapewnia dostęp do pracowni szkolnych, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne (podręczniki, prezentacje multimedialne wspomagające kurs). 7)Miejsce przeprowadzenia zajęć oraz egzaminów - po przeprowadzeniu certyfikacji pracowni szkolnych na Laboratoria Edukacyjne ECDL - na terenie ww. szkół. 8)Przybliżone terminy przeprowadzenia zajęć: II-VI 2014r: 5 grup (po 60 godzin każda) - łącznie 300 godzin, IX -XII 2014r.: 100 godzin I-V 2015 r. - 440 godzin..
 2. zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu aktywności lokalnej dla młodzieży powyżej 15 r.ż. zagrożonej wykluczeniem społecznym.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Puławy
  Przedmiot zamówienia składa się z 2 części, tj.:
  - Część 1 pn. Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
  - Część 2 pn. Szkolenie z zakresu obsługi komputera - grafika komputerowa.
 3. Część nr 1: Zorganizowanie 10 dniowego kursu kosmetycznego dla 10 osób niepełnosprawnych i 1 opiekuna Cześć nr 2: Zorganizowanie 10 dniowego szkolenia w zakresie fotografii cyfrowej (fotografia i edycja zdjęć) dla 15 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów Część nr 3: Zadanie 1: Zorganizowanie 10 dniowego kursu komputerowego w stopniu za-awansowanym dla 10 osób niepełnosprawnych i 2 opiekunów ( 1 grupa), Zadanie 2: Zorganizowanie 10 dniowego kursu komputerowego w stopniu podstawowym dla 10 osób niepełnosprawnych. ( 2 grupa)
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Opole Lubelskie
  Część nr 1: Zorganizowanie 10 dniowego kursu kosmetycznego dla 10 osób niepełnosprawnych i 1 opiekuna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatek nr 8 do s.i.w.z. ponadto określa wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 7 do s.i.w.z.).
  Część nr 2: Zorganizowanie 10 dniowego szkolenia w zakresie fotografii cyfrowej (fotografia i edycja zdjęć) dla 15 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatek nr 9 do s.i.w.z. ponadto określa wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 7 do s.i.w.z.).
  Część nr 3: Zadanie 1: Zorganizowanie 10 dniowego kursu komputerowego w stopniu zaawansowanym dla 10 osób niepełnosprawnych i 2 opiekunów ( 1 grupa), Zadanie 2: Zorganizowanie 10 dniowego kursu komputerowego w stopniu podstawowym dla 10 osób niepełnosprawnych. ( 2 grupa). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatek nr 10 do s.i.w.z. ponadto określa wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 7 do s.i.w.z.)..
 4. Dostosowanie systemów EZD do współpracy z Regionalną Platformą Usług Publicznych realizowana w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji [OP-IV.272.74.2013.LK]
  Zamawiający: Województwo Lubelskie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów EZD do współpracy z Regionalną Platformą Usług Publicznych realizowana w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji [OP-IV.272.74.2013.LK]. Zamówienie realizowane z podziałem na części. Opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 - 1.5 do SIWZ.
 5. Zakup centralnego UPS, przełączników sieciowych oraz podłogi technicznej wraz z dostosowaniem sieci infrastrukturalnej i montażem do serwerowni w Starostwie Powiatowym w Kozienicach
  Zamawiający: Powiat Kozienicki, Kozienice
  Zakres zamówienia obejmuje: - wymiana przełączników sieciowych - szt. 4 - montaż UPS centralnego wraz z modernizacją sieci transmisji danych - wykonanie podłogi technicznej w serwerowni o powierzchni 42 m2, - relokacja szaf serwerowych wraz z wyposażeniem, - modernizacja sieci transmisji danych i instalacji elektrycznej w serwerowni z dostosowaniem jej do nowych warunków usytuowania szaf i serwerów - wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej..
 6. Aktualizacja posiadanego systemu ewidencji i obiegu dokumentów el-Dok w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Aktualizacja posiadanego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów el-Dok System w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie - dla 71 stanowisk jednocześnie pracujących w sieci - podniesienie wersji do aktualnej oraz przejście na nową technologię relacyjnych baz danych DB2. (CPV 48311000-1 Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami).
 7. Przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów - el-Dok System autorstwa ZETO Sp. z o.o. w Lublinie w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń
  z obsługi Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów - el-Dok System wersja 3.7 autorstwa ZETO Sp. z o.o. w Lublinie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Urzędu Gminy w Fajsławicach, Urzędu Gminy w Łopienniku Górnym, Urzędu Gminy w Piaskach.
  Ogólne warunki realizacji zamówienia w odniesieniu do wszystkich jednostek:
  Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminach określonych
  w harmonogramie uzgodnionym przez wykonawcę z każdym urzędem na rzecz którego będą realizowane szkolenia.
  Wykonawca otrzyma imienny wykaz pracowników objętych szkoleniem,
  w podziale na poszczególne urzędy.
  Szkolenia pracowników będą przeprowadzane w siedzibach poszczególnych urzędów (odrębnie dla każdego urzędu). Sale będą użyczane przez urzędy wykonawcy nieodpłatnie.
  Szkolenia powinny być przeprowadzane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek:
  - zapewnienia obsady trenerskiej, o kwalifikacjach niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego szkoleń;
  - zapewnienia własnej infrastruktury komputerowej do sal wykładowych
  z liczbą stanowisk komputerowych adekwatną do liczby uczestników danego szkolenia - każdy z uczestników szkolenia musi mieć zapewniony osobny komputer ze stanowiskiem do pracy. Stanowiska komputerowe muszą posiadać zainstalowany i skonfigurowany do pracy program objęty szkoleniem tj. El-Dok System wersja 3.7 autorstwa firmy ZETO Sp. z o.o. w Lublinie. Wykonawca musi posiadać własne licencje na oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji szkolenia;
  - zapewnienia dodatkowych pomocy dydaktycznych niezbędnych przy realizacji programu szkoleń np. laptop, rzutnik multimedialny, ekran,
  - zapewnienia uczestnikom materiałów szkoleniowych;
  - zapewnienia wyżywienia uczestnikom szkolenia - co najmniej obiad jednodaniowy i 2 przerwy kawowe, na których uczestnikowi przysługuje gorąca kawa, śmietanka do kawy, gorąca herbata, woda mineralna gazowana (0,5 l na osobę) i niegazowana (0,5 l osobę) oraz ciastka (150 g na osobę). Obiad jednodaniowy powinien składać się z porcji mięsa o gramaturze nie mniejszej niż 150 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 250 g lub porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g, oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 150 g. Obiad jednodaniowy musi być porcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło na zastawie stołowej lub w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami;
  - zapewnienia dokumentacji przebiegu szkolenia zgodnej z wzorami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Dokumentacja szkolenia obejmuje w szczególności:
  a. listy obecności uczestników szkolenia (z każdego dnia szkolenia);
  b. dziennik zajęć;
  c. potwierdzenie przez uczestników odbioru materiałów szkoleniowych;
  d. potwierdzenie przez uczestników odbioru wyżywienia;
  e. ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników szkoleń przed i po szkoleniu.
  Zamawiający może dodatkowo wprowadzić inne wymogi dokumentujące prawidłową realizację szkoleń, o czym poinformuje Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych przed szkoleniem.
  - wydania uczestnikom szkoleń certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia dla poszczególnych jednostek:
  Szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego
  w Krasnymstawie
  Liczba uczestników szkolenia: 71 pracowników, w tym 1 administrator;
  Liczba grup szkoleniowych: 5 grup maksymalnie 15 osobowych;
  Liczba godzin szkolenia na grupę: 18 godzin/grupa
  Wymiar godzin szkolenia w ciągu 1 dnia: 6 godzin
  Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w Fajsławicach
  Liczba uczestników szkolenia: 12 pracowników, w tym
  1 administrator;
  Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy maksymalnie 6 osobowych;
  Liczba godzin szkolenia na grupę: 18 godzin/grupa
  Wymiar godzin szkolenia w ciągu 1 dnia: 6 godzin
  Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w Łopienniku Górnym
  Liczba uczestników szkolenia: 13 pracowników, w tym 1 administrator;
  Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy maksymalnie 7 osobowe;
  Liczba godzin szkolenia na grupę: 18 godzin/grupa
  Wymiar godzin szkolenia w ciągu 1 dnia: 6 godzin
  Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w Piaskach
  Liczba uczestników szkolenia: 20 pracowników, w tym 2 administratorów;
  Liczba grup szkoleniowych: 3 grupy maksymalnie 7 osobowe;
  Liczba godzin szkolenia na grupę: 18 godzin/Grupa.
  Wymiar godzin szkolenia w ciągu 1 dnia: 6 godzin.
 8. Rozbudowa istniejących w JST Systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów z podziałem na trzy zadania
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra
  Realizacja Przedmiotu zamówienia pn.
  Rozbudowa istniejących w JST Systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów z podziałem na trzy zadania polega
  na pełnieniu roli Wykonawcy: -prac związanych z usługą integracji istniejących u Partnerów Projektu Systemów
  Elektronicznego Obiegu Dokumentów z podsystemem komunikacji Regionalnej Platformy Komunikacji Elektronicznej
  Cyfrowy Urząd - zrealizowanej w ramach projektu Lubuski e-Urząd, mającej na celu umożliwienie komunikacji
  elektronicznej wszystkich JST uczestniczących w Projekcie Lubuski e-Urząd za pomocą systemów elektronicznego
  obiegu dokumentów, -prac wdrożeniowych związanych z kompleksową realizacją Przedmiotu Zamówienia, -prac
  związanych ze szkoleniami stanowiskowymi Administratorów Partnerów Projektu
 9. Zakup zestawów komputerowych
  Zamawiający: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Lublin
  Zakup zestawów komputerowych: komputer stacjonarny 30 szt., monitor 30 szt., komputer przenośny 5 szt
 10. Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci teletechnicznej w placówkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia realizowanego w ramach projektu Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście poprzez rozwój e-usług jest zaprojektowanie koncepcji, wykonanie rozbudowy sieci teletechnicznej w placówkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieści na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Opis szczegółowy: - opracowanie projektu/koncepcji połączeń teletechnicznych wraz z punktami dystrybucyjnymi oraz tablicami elektrycznymi w danej placówce Zamawiającego; - przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu; - wykonanie robót w zakresie rozbudowy sieci teletechnicznej oraz robót w zakresie instalacji elektrycznej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu do realizacji przedmiotu zamówienia; - wykonanie usług obejmujących konfigurację i uruchomienie dostarczonego sprzętu; - opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ; - świadczenie gwarancji dla dostarczonych urządzeń ( 24 miesiące gwarancji na dostarczony osprzęt sieciowy). Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz dane dotyczące wykonania przedmiotu umowy zawarte są w Załączniku nr 2 i 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu planowanej rozbudowy, sprawdzić warunki związane z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia i uzyskać dodatkowe informacje konieczne oraz przydatne do oceny wielkości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Oferent powinien przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w art. 632 § 1-2 kc. W organizacji prac Wykonawca musi uwzględnić fakt, iż prace prowadzone będą w czynnych obiektach. Ze względu na użytkowanie pomieszczeń ( Przychodnie Lekarskie) roboty muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków BHP oraz nie mogą zakłócać bieżącej pracy w danej placówce. W przypadku, gdy Wykonawca założy realizację przedmiotu umowy po godzinach urzędowania danej placówki zobowiązany jest wykazać te godziny oraz dni w Harmonogramie rzeczowym stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca zaplanuje realizację przedmiotu umowy w dni wolne od pracy zobowiązany jest min. na 2 dni przed planowanymi robotami powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony obiektu..
 11. Dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_
  Zamawiający: Powiat Łęczyński, Łęczna
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) 2. W ramach zamówienia Wykonawca wdroży System Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) spełniający wymogi określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3.Realizując dzieło, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca w szczególności wykona prace obejmujące: 1) ETAP PRZEDWDROŻENIOWY a) Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych. b) Przeprowadzenie audytu wykorzystywanych przez Zamawiającego technologii IT powiązanych z realizacją przedmiotu zamówienia, obejmujący użytkowany obecnie przez Jednostki elektroniczny system obiegu dokumentów - El-Dok c) Pozyskanie informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz na podstawie tych informacji przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji formularzy dla poszczególnych Jednostek 2) ETAP WDROŻENIOWY a) Instalacja, uruchomienie i skonfigurowanie ESP oddzielnego i niezależnego dla każdej Jednostki b) Integracja ESP z systemem El-Dok c) Dostawa modułu HSM d) Dostawa komercyjnej licencji bazy danych współpracującej z posiadanym systemem El-Dok umożliwiającej instalacje w środowisku wirtualnym. e) Utworzenie elektronicznych formularzy niezbędnych do załatwienia danej sprawy z zakresu administracji publicznej. f) Utworzenie i skonfigurowanie kont użytkowników oraz ustalenie uprawnień użytkowników g) Integracja ESP z systemem ePUAP h) Integracja ESP z systemem Kierowca i Pojazd i) Testy poprawnej integracji systemu ESP i EL-Dok j) Szkolenie wszystkich pracowników Jednostek będących użytkownikami ESP w zakresie szczegółowej obsługi dostarczonego oprogramowania. k) Zapewnienie w okresie wdrożenia dostępu do narzędzi informatycznych umożliwiających zgłaszanie uwag i błędów przez użytkowników ESP oraz śledzenie postępu w pracach wdrożenia. 3) ETAP POWDROŻENIOWY a) Zapewnienie w okresie 5 lat od wdrożenia, dostępu do narzędzi informatycznych umożliwiających zgłaszanie uwag i błędów przez użytkowników ESP b) Zapewnienie konsultacji telefonicznych, poprzez pocztę elektroniczną oraz bezpłatny zdalny serwis przez Internet w zakresie rozwiązywania problemów eksploatacyjnych i metodologicznych związanych z użytkowaniem ESP c) Udzielenie 5 letniej gwarancji i opieki autorskiej nad dostarczonym ESP, integracji ESP z systemem El-Dok, bieżące dostosowywanie ESP do aktualnych przepisów prawnych oraz zdalna aktualizację ESP do najnowszych wersji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Wymagania zamawiającego w zakresie jakości wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w sposób odpowiadający systemom jakościowym zgodnym z normami dotyczącymi w równym zakresie projektowania, wytwarzania, sprzedaży wyrobów i usług informatycznych oraz szkoleń tj: - system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub równoważny - system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 lub równoważny
 12. Realizacja usługi w zakresie montażu instalacji okablowania strukturalnego dla potrzeb działalności statutowej Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie.
  Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Lublin
  Realizacja usługi w zakresie montażu instalacji okablowania strukturalnego dla potrzeb działalności statutowej Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
  w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie.
  Zakres rzeczowy:
  - budowa głównego punktu dystrybucyjnego PD,
  - budowa instalacji komputerowej i telefonicznej od PD do zespolonych punktów abonenckich PEL,
  - montaż zespolonych punktów abonenckich PEL.
 13. Rozbudowa systemu minitoringu miejskiego w Łęcznej wraz opracowaniem dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Gmina Łęczna, Łęczna
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Łęcznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie spójnej, kompletnej linii telekomunikacyjnej światłowodowej i montażu systemu monitoringu miejskiego. W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca jest zobowiązany także do uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i innych dokumentów wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych na rozbudowę linii światłowodowej i montaż systemu monitoringu miejskiego oraz uzyskania zgód od właścicieli - współwłaścicieli na udostepnienie nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych (około 130 właścicieli - współwłaścicieli nieruchomości). Wykonawca ma obowiązek uzgodnić projekt budowlany z Zamawiającym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym Programie funkcjonalno-użytkowym oraz specyfikacji technicznej. 3. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa projekt umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty. 4. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych, 51310000-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo, 32333100-7 Rejestratory obrazu wideo, 35125300-2 Kamery bezpieczeństwa 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 5. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). 6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Uwagi: a.Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej celem rzetelnego oszacowania kosztów zamówienia.
 14. Zorganizowanie szkoleń:cz. 1) 10 dniowego szkolenia florystycznego dla 15 osób niepełnospraw.; cz.2) 10-wych warsztatów zdobienia przedmiotów użytkowych - decoupage dla 13 osób niepełnospraw. i 3 opiekunów, cz.3) 10-wego kursu komputer. w stopniu zaawansowanym dla 10 osób niepełnospraw. z dysfunkcją narządu ruchu i 10 dniowego kursu komput.w stopniu podstawowym dla 10 osób niepełnospraw. z dysfunkcją narządu ruchu, cz.4) kursu na prawo jazdy kategorii B dla 3 osób niepełnospraw. z dysfunkcją narządu ruchu, cz.5) szkolenia w zakresie fotografii cyfrowej dla 7 osób niepełnospraw. i 1 opiekuna.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Opole Lubelskie
  Część nr 3: Zorganizowanie 10 dniowego kursu komputerowego w stopniu zaawansowanym dla 10 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu oraz Zorganizowanie 10 dniowe-go kursu komputerowego w stopniu podstawowym dla 10 osób niepełnosprawnych z dys-funkcją narządu ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 6 do s.i.w.z.) i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część nr 3- dodatek nr 9 do s.i.w.z.
 15. ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH - W RAMACH PROJEKTU SPRAWNA KADRA ATUTEM URZĘDU MIASTA ŁUKÓW NR POKL.05.02.01-00-071/10.
  Zamawiający: Miasto Łuków, Łuków
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców na przeprowadzenie szkoleń - zakup szkoleń oraz opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń-warsztatów, materiałów pomocniczych do szkoleń, zakup podręczników dla uczestników szkoleń językowych i komputerowych, przygotowanie szczegółowego programu szkolenia oraz testu wiedzy i umiejętności dla uczestników szkoleń.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 16. dostawa i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania informatycznego w ramach zadania e-standard w urzędzie, czyli nowa jakość usług w administracji publicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Zamawiający: Powiat Legionowski, Legionowo
  realizacja części projektu pod nazwą E-standard w urzędzie, czyli nowa jakość usług w administracji publicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II, Działanie 2.2 RPO Województwa Maz. 2007-2013: 1) zakup UPS-ów oraz dodatkowych urządzeń aktywnych związanych z rozbudową sieci oraz wdrożenie i konfiguracja, 2) zakup elektronicznego archiwum serwerów i serwerów dodatkowych, 3) wprowadzenie nowego elektronicznego obiegu dokumentów wraz z BIP-em, e-urzędem, elektronicznymi formularzami i skrzynką podawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej SOPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Jeżeli w SIWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonego sprzętu, urządzeń, materiałów i oprogramowania jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach sprzętu, urządzeń, materiałów i oprogramowania równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Użyte do realizacji zamówienia sprzęt i oprogramowanie, urządzenia, materiały muszą być fabrycznie nowe. Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z wymaganiami oraz warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia zawartymi w SOPZ, - ustalenia dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, - określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy, wymaganiami zawartymi w SOPZ oraz poleceniami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi praktykami, - w trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należyty porządek w pomieszczeniach oraz na korytarzach budynku umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie urzędu Zamawiającego. Wykonawca na wykonaną usługę i dostarczony sprzęt udziela 12 miesięcy rękojmi oraz gwarancji w następujący sposób: - na zainstalowane urządzenia aktywne (przełączniki) i zestawy komputerowe wg gwarancji producenta, - na serwery - 5 lat gwarancji (gwarancja typu: NBD - naprawa najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu usterki na miejscu u Zamawiającego, - systemy bezpieczeństwa (firewall) - 2 lata gwarancji producenta (np. karty, umowy gwarancyjne), - na wdrożone oprogramowanie: system Elektronicznego Obiegu Dokumentów, portal e-Urząd, Platformę Stanowienia Prawa Miejscowego, Portal Informacyjno-Promocyjny,- 3 lata gwarancji (dokument(y) w formie pisemnego oświadczenia dołączone do przekazywanych licencji po podpisaniu umowy), - pozostałe, niewymienione elementy (sprzęt lub oprogramowanie) - zgodnie z opisem zawartym w SOPZ - załącznik nr 1 do SIWZ

Inne osoby dla Tarkowska Lewandowska Urszula Barbara (77 osób):