Kogo reprezentuje osoba

Tkocz Piszczek Ewa Katarzyna

w KRS

Ewa Katarzyna Tkocz Piszczek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Tkocz Piszczek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Rybnik (Śląskie)
Przetargi:120 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piszczek Rafał Zenon, Wolny Zdzisław Ignacy
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piszczek Rafał Zenon

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piszczek Zenon
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piszczek Rafał Zenon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biostat Piszczek Sp. J., Rybnik − KRS 0000278291
 2. Biostat Research And Development Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000741630
 3. Biostat Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000351860
 4. Grupa Bst Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000536539
 5. Zakład Przetwórstwa Mięsnego - Sp. J. Władysław Wolny - Bogusława Wolna, Cięcina − KRS 0000120173

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Wykonanie badania „Diagnoza potrzeb mieszkańców województwa pomorskiego i opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego moduł Rehabilitacja Kardiologiczna, ułatwiająca powroty do pracy”
  Zamawiający: Województwo Pomorskie, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania „Diagnoza potrzeb mieszkańców województwa pomorskiego i opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego moduł Rehabilitacja Kardiologiczna, ułatwiająca powroty do pracy”
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ( RPO WP 2014-2020) jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP). Tematyczny zakres oraz logika interwencji RPO WP 2014-2020 są zdeterminowane m.in. zapisami sześciu Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: rozwoju gospodarczego (RPS Pomorski Port Kreatywności), aktywności zawodowej i społecznej (RPS Aktywni Pomorzanie), transportu (RPS Mobilne Pomorze), energetyki i środowiska (RPS Ekoefektywne Pomorze), atrakcyjności kulturalnej i turystycznej oraz (RPS Pomorska Podróż) ochrony zdrowia (RPS Zdrowie dla Pomorzan).
  RPO WP na lata 2014-2020 składa się z 12 osi priorytetowych. W ramach osi priorytetowej
  5. Zatrudnienie wydzielono Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy, którego celem szczegółowym jest zwiększenie udziału mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej (Priorytet inwestycyjny 8vi – Aktywne
  i zdrowe starzenie się).
  W związku z tym w ramach Działania realizowany będzie kompleksowy, wieloletni i wielosektorowy Regionalny Program Zdrowotny (RPZ) opracowany i koordynowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Dokument będzie opracowany zgodnie z Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – Krajowe Ramy Strategiczne (stanowiącym krajowe ramy strategiczne dla wszystkich przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdrowia), a jego wdrożenie uwarunkowane będzie uzyskaniem pozytywnej opinii Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia oraz pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wdrażany program polityki zdrowotnej, będzie adresowany do mieszkańców województwa pomorskiego w wieku produkcyjnym.
  Działania w ramach regionalnego programu zdrowotnego obejmować będą profilaktykę i diagnostykę ukierunkowaną w szczególności na : wykrywanie chorób cywilizacyjnych, zapobieganie występowaniu chorób zawodowych ograniczających aktywność zawodową, zapobieganie niepełnosprawności
  i uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wydłużenie okresu aktywności zawodowej.
  Istotnym wyzwaniem jest wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego, którzy w niewystarczającym stopniu korzystają z profilaktyki zdrowotnej oferowanej przez system ochrony zdrowia. Spośród osób niepracujących w wieku 55-64 lata aż 25% podaje chorobę i niepełnosprawność jako przyczynę niezdolności do pracy. Dodatkowo mieszkańcy regionu wykazują niską świadomość roli profilaktyki i zdrowego trybu życia w zapobieganiu chorobom (zgłaszalność do programów zdrowotnych w województwie wynosi ok. 30%). Ponadto, relatywnie słabo wykorzystany jest potencjał medycyny pracy, który mógłby pozwolić na rozszerzenie wachlarza badań profilaktycznych i objęcie większej części populacji zarówno tymi badaniami, jak i akcjami edukacyjnymi.
  Jednym z modułów RPZ będzie moduł dedykowany rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty
  do pracy tj. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy ” .
  W celu opracowania ww. RPZ niezbędne jest przeprowadzenie badania stanowiącego wsparcie merytoryczne dla opracowywanego RPZ. Interwencja będzie finansowana w ramach Osi Priorytetowej 12. Pomoc Techniczna RPO WP 2014-2020, odpowiedzialnej za skuteczne i efektywne wdrażanie Programu.
  TŁO BADANIA
  Według „Map potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa pomorskiego” choroby serca są pierwszą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców woj. pomorskiego, podobnie jak
  w przypadku wszystkich pozostałych województw. W 2013 roku zdiagnozowano 21,2 tys. nowych zachorowań na choroby kardiologiczne – była to 7 najwyższa wartość wśród województw. W 2013 r. były one odpowiedzialne za 30,4% ogółu zgonów mieszkańców województwa ( 29,6% w przypadku mężczyzn, 31,4 w przypadku kobiet) i są to wartości wyższe niż wartości odnotowane dla Polski
  ( odpowiednio 28 %,27% i 29,1%). Najczęstszymi rozpoznaniami były : choroby niedokrwienna serca
  ( 555 rozpoznań na 1000 tys. mieszkańców) oraz pozostałe zaburzenia rytmu i przewodzenia ( 451 rozpoznań na 100 tys. mieszkańców).
  Najczęstszą przyczyną zgonów stanowiła choroba niedokrwienna serca, która była odpowiedzialna
  za 45,1% ogółu zgonów z powodu chorób serca. Wartość wskaźnika SMR choroby niedokrwiennej serca jest wyższa o 14,6% od poziomu ogólnopolskiego.
  W całym województwie w 2013 roku leczono z przyczyn kardiologicznych 23 841 pacjentów. Były 34 439 hospitalizacje. Średnio na 1 pacjenta w woj. pomorskim przypadało 1,45 hospitalizacji.
  W 2013 roku na terenie Polski 575 szpitali realizowało świadczenia dotyczące grupy schorzeń kardiologicznych, województwo pomorskie 29 szpitali. Województwo dysponuje 446 łóżkami
  w oddziałach kardiologicznych, 71 w oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego, 381 w oddziałach rehabilitacji kardiologicznej oraz 66 w 3 oddziałach kardiochirurgicznych – łącznie 972 łóżek dla dorosłych. Uwzględniając procesy demograficzne, szacuje się, że w okresie 2015-2025 w województwie pomorskim zachorowalność wzrośnie z poziomu 21,8 tys. do poziomu 25,4 tys. Pod względem dynamiki zachorowalności województwo jest na pierwszym miejscu w Polsce. Obecnie zachorowalność na podstawie danych statystycznych otrzymanych z Wydziału Zdrowia PCZP, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (sprawozdania MZ-11) oraz danych z GUS wskaźniki epidemiologiczne dotyczące chorób układu krążenia wynoszą odpowiednio:
  - Wskaźniki zachorowalności na 10 tys. dla mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 19+ w latach 2011-2014 znacznie przewyższały dane ogólnopolskie i wynosiły odpowiednio dla:
  • 2011 roku – 251,0 (Polska – 219,8).
  • 2012 roku – 241,9 (Polska – 221,6).
  • 2013 roku – 290,7 (Polska – 243,1).
  • 2014 roku – 238,4 (Polska – 227,5).
  Dane dotyczące orzeczeń pierwszoplanowanych i ponownych lekarzy orzeczników ZUS ustalających stopień niezdolności do pracy dla celów rentowych wydane w 2014 r. w województwie pomorskim wskazują choroby układu krążenia (choroba niedokrwienna serca) jako przyczynę najczęstszych przyczyn orzekania (2 miejsce).
  Zgodnie z zapisami Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 CHUK są jedną z pięciu grup schorzeń będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej w Polsce, których powinny dotyczyć programy rehabilitacji medycznej, ponieważ m.in., generują najwyższe wydatki z tytułu niezdolności do pracy ( woj. pomorskie – 21 189 751,71 wydatki z tytułu absencji chorobowej według wybranych jednostek chorobowych – CHUK). Koszty pośrednie związane z nieobecnością i niezdolnością do pracy przewyższają koszty bezpośrednie.
  Dzięki rozwojowi inwazyjnych metod leczenia doszło do znacznego obniżenia śmiertelności wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału serca, problemem jest wysoka śmiertelność jednoroczna pacjentów wypisanych ze szpitala. Wynika to z naturalnego przebiegu choroby, schorzeń współistniejących i innych obciążeń, nieodpowiedniego stylu życia, przerywanie lub nieregularne stosowanie farmakoterapii i niedostateczna kontrola czynników ryzyka, co w dużym stopniu jest spowodowane brakiem dostępu do programów rehabilitacji kardiologicznej/wtórnej prewencji.
  Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna może zmniejszyć umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz ogólną o około 20-25%, a także liczbę nagłych zgonów w czasie pierwszego roku po przebytym zawale mięśnia sercowego o około 35%. Wczesna i skuteczna rehabilitacja kardiologiczna przyśpiesza powrót pacjentów do aktywności społecznej i zawodowej, a przez to zmniejszenie kosztów społeczno-ekonomicznych dla społeczeństwa.
  ODBIORCY BADANIA
  Bezpośrednim odbiorcą niniejszego badania jest Samorząd Województwa Pomorskiego, w tym Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020.

  CELE BADAWCZE:
  Cel główny:
  Celem głównym badania jest diagnoza potrzeb województwa pomorskiego i rekomendacje dla interwencji w obszarze Regionalnego Programu Zdrowotnego z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy z uwzględnieniem rehabilitacji kardiologicznej, która również posłuży zapobieganiu wypadnięcia z rynku pracy lub potencjalnie możliwego powrotu na rynek pracy.

  Cel główny badania zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
  I. Diagnoza potrzeb realizacji programów dotyczących rehabilitacji medycznej dla osób w wieku aktywności zawodowej dotkniętych problemami zdrowotnymi z zakresu chorób układu sercowo-naczyniowego.
  II. Analiza istniejącego potencjału instytucjonalnego, technicznego i kadrowego jaki niezbędny jest do skutecznego i efektywnego wdrożenia RPZ w ramach RPO WP 2014-2020.
  III. Diagnoza obecnego postępowania u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w województwie pomorskim.
  IV. Rekomendacje dla interwencji efektywnych kosztowo i najbardziej skutecznych skierowanych do osób w wieku aktywności zawodowej będących w grupach ryzyka.

  2. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „SOPZ”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie.
 2. REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT
  Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych dotyczących rozwoju produktów dla Podmiotów inkubowanych w ramach Platformy Startowej: Connect:
  a) 2 usługa: analiza potrzeb klienta (badanie rynku)
 3. REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT
  Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych dotyczących rozwoju produktów dla Podmiotów inkubowanych w ramach Platformy Startowej: Connect:
  a) 2 usługa: analiza potrzeb klienta (badanie rynku)
 4. REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT
  Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych dotyczących rozwoju produktów dla Podmiotów inkubowanych w ramach Platformy Startowej: Connect:
  Usługa nr 1 – Zrealizowanie ukierunkowanego na weryfikację pomysłu biznesowego badania pierwotnego obejmującego analizę możliwości obniżenia kosztów podróży kolejowych poprzez wykorzystanie narzędzia przygotowywanego przez Podmiot inkubowany.
 5. Ocena potencjału społecznego i perspektyw rozwoju Wrocławia w opinii mieszkańców miasta. Znak postępowania: ZP/PN/45/2016/BRW
  Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania społecznego techniką ankiety Internetowej CAWI w zakresie badania opinii i postaw mieszkańców Wrocławia na temat bieżącej oceny potencjału rozwojowego Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej oraz diagnozy rozwojowej Wrocławia w perspektywie roku 2030 wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ oraz Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 6. Ocena potencjału społecznego i perspektyw rozwoju Wrocławia w opinii mieszkańców miasta. Znak postępowania: ZP/PN/45/2016/BRW
  Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania społecznego techniką ankiety Internetowej CAWI w zakresie badania opinii i postaw mieszkańców Wrocławia na temat bieżącej oceny potencjału rozwojowego Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej oraz diagnozy rozwojowej Wrocławia w perspektywie roku 2030 wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ oraz Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 7. Przeprowadzenie badań marketingowych preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa Wlkp. w 2016 roku.
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Badania bedą prowadzone w gospodarstwach domowych metodą wywiadu bezpośredniego standaryzowanego z wykorzystaniem kwestionariusza opracowanego przez Zamawiającego. Badania będą przeprowadzone na próbie nie mniejszej niż n=1000 osób w przedziale wiekowym 16-75 lat, wyznaczonych drogą losowania przez Zamawiającego, określonych w listach respondentów płcią, dokładnym adresem zamieszkania i rokiem urodzenia. Respondenci wyznaczeni będą wśród osób zameldowanych na pobyt stały w Gorzowie Wlkp.
 8. Przeprowadzenie badania pn. Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców
  Zamawiający: Województwo Małopolskie, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania pn. Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ (jednocześnie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). 3. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik 8 do SIWZ
 9. Przeprowadzenie badania pn. Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców
  Zamawiający: Województwo Małopolskie, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania pn. Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ (jednocześnie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). 3. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik 8 do SIWZ
 10. Przeprowadzenie badań ilościowych techniką CAPI dotyczących kosztów instrumentów płatniczych ponoszonych przez przedsiębiorstwa na rynku polskim
  Zamawiający: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania marketingowego metodą bezpośrednich wywiadów ankieterskich typu CAPI (skrót od angielskiej nazwy: Computer Aided Personal Interview) dotyczącego kosztów instrumentów płatniczych ponoszonych przez przedsiębiorstwa na rynku polskim. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badanie marketingowe wśród przedsiębiorstw, które ma na celu oszacowanie kosztów instrumentów płatniczych na rynku polskim ponoszonych przez te podmioty. Celem badania jest pozyskanie danych o liczbie i wartości transakcji poszczególnymi instrumentami płatniczymi, a także danych o kosztach ponoszonych przez poszczególne podmioty m.in. w zakresie następujących instrumentów płatniczych: 1) gotówka, 2) karty płatnicze debetowe/kredytowe/obciążeniowe, 3) polecenie przelewu, 4) polecenie zapłaty, 5) płatności mobilne. 3. Badanie ma obejmować następujące grupy podmiotów prowadzące sprzedaż produktów i usług dla klientów detalicznych w ramach swojej głównej działalności jako: 1) Fizyczne punkty handlowo-usługowe - nie mniej niż 1.000 podmiotów - uwzględniając w sposób równomierny następujące branże: a. Supermakety i hipermarkety i małe sklepy spożywcze, b. Sklepy AGD, RTV, komputery i elektronika, c. Sklepy odzieżowe, obuwnicze, d. Sklepy kosmetyczne, apteki, e. Księgarnie, kioski z gazetami, artykuły papiernicze, f. Stacje benzynowe, g. Biura turystyczne i linie lotnicze oraz hotele i motele, h. Gastronomia - restauracje, puby i kawiarnie, i. Rozrywka i kultura oraz sport i rekreacja, j. Sklepy budowlane i meblowe, k. Transport (taxi, bilety autobusowe) i komunikacja publiczna, l. Usługi kosmetyczne, fryzjerskie oraz usługi medyczne, m. Sprzedaż i serwis pojazdów mechanicznych, n. Pozostała działalność handlowa (włącznie z automatami z żywnością), o. Pozostała działalność usługowa ( w tym usługi w domu). 2) e-Commerce - nie mniej niż 150 podmiotów, z czego co najmniej 50% prowadzących wyłącznie sprzedaż internetową; podmioty te nie mogą spełniać kryterium wierzyciela masowego. 3) Wierzyciele masowi - nie mniej niż 150 podmiotów dostarczających usługi: a. Publiczne: prąd, gaz, woda, ciepło, itp. b. Telekomunikacyjne, Internet, kablówka, itp. c. Czynszowe: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, itp. d. Finansowo-ubezpieczeniowe. 4. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji i wykonania zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ
 11. Realizacja badania ankietowego nt. Percepcji cech innowacyjnego pieczywa o obniżonej kaloryczności z uwzględnieniem wybranych walorów zdrowotnych oraz informacji w postaci oświadczeń żywieniowych w ramach Projektu BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
  Realizacja badania ankietowego nt. Percepcji cech innowacyjnego pieczywa o obniżonej kaloryczności z uwzględnieniem wybranych walorów zdrowotnych oraz informacji w postaci oświadczeń żywieniowych w ramach Projektu BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ
 12. Realizacja badania ankietowego nt. Percepcji cech innowacyjnego pieczywa o obniżonej kaloryczności z uwzględnieniem wybranych walorów zdrowotnych oraz informacji w postaci oświadczeń żywieniowych w ramach Projektu BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
  Realizacja badania ankietowego nt. Percepcji cech innowacyjnego pieczywa o obniżonej kaloryczności z uwzględnieniem wybranych walorów zdrowotnych oraz informacji w postaci oświadczeń żywieniowych w ramach Projektu BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ
 13. Wykonanie badań ankietowych
  Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa, Raszyn
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na merytorycznym zaprojektowaniu poszczególnych badań ankietowych oraz organizacji i wykonaniu pierwszego badania w formie wywiadu bezpośredniego wraz z analizą pozyskanych wyników.
 14. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzenia badania pod tytułem Badanie satysfakcji klienta powiatowych urzędów pracy
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk
  Celem badania jest zebranie informacji we wszystkich (17) powiatowych urzędach pracy z terenu województwa pomorskiego na temat zadowolenia klientów tych urzędów pracy. Badanie będzie obejmowało osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz pracodawców. Zadaniem Wykonawcy jest zrealizowanie badania zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
 15. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzenia badania pod tytułem Badanie satysfakcji klienta powiatowych urzędów pracy
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk
  Celem badania jest zebranie informacji we wszystkich (17) powiatowych urzędach pracy z terenu województwa pomorskiego na temat zadowolenia klientów tych urzędów pracy. Badanie będzie obejmowało osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz pracodawców. Zadaniem Wykonawcy jest zrealizowanie badania zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
 16. Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi badania satysfakcji klienta wszystkich powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego korzystającego z usług i form wsparcia wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Zamawiający: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Wałbrzych
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa badania satysfakcji klienta wszystkich powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego korzystającego z usług i form wsparcia wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz.149, z późn. zm.) poprzez badanie ilościowe CAPI na próbie n=9000 klientów z 26 powiatowych urzędów pracy. 2.W okresie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca przeprowadzi badanie ilościowe metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview - wspomagany komputerowo wywiad kwestionariuszowy) na próbie n=9000 klientów z 26 powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego. Próba została podzielona na dwie niezależne grupy o liczebnościach: grupa 1 - bezrobotni i poszukujący pracy 8410, grupa 2 - pracodawcy 590
 17. Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi badania satysfakcji klienta wszystkich powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego korzystającego z usług i form wsparcia wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Zamawiający: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Wałbrzych
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa badania satysfakcji klienta wszystkich powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego korzystającego z usług i form wsparcia wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz.149, z późn. zm.) poprzez badanie ilościowe CAPI na próbie n=9000 klientów z 26 powiatowych urzędów pracy. 2.W okresie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca przeprowadzi badanie ilościowe metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview - wspomagany komputerowo wywiad kwestionariuszowy) na próbie n=9000 klientów z 26 powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego. Próba została podzielona na dwie niezależne grupy o liczebnościach: grupa 1 - bezrobotni i poszukujący pracy 8410, grupa 2 - pracodawcy 590
 18. Przeprowadzenie analizy i badania pn. Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Wielkopolsce.
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i badania pn. Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Wielkopolsce. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 2.1. przygotowanie i wydanie 220 egzemplarzy publikacji książkowej raportu końcowego skróconego zawierającej podsumowanie wykonanych badań i analiz wraz z wnioskami i rekomendacjami, 2.2. przygotowanie i wydruk 10 egzemplarzy raportu końcowego pełnego zawierającego podsumowanie wykonanych badań i analiz wraz z wnioskami i rekomendacjami. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część SIWZ
 19. Przeprowadzenie analizy i badania pn. Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Wielkopolsce.
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i badania pn. Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Wielkopolsce. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 2.1. przygotowanie i wydanie 220 egzemplarzy publikacji książkowej raportu końcowego skróconego zawierającej podsumowanie wykonanych badań i analiz wraz z wnioskami i rekomendacjami, 2.2. przygotowanie i wydruk 10 egzemplarzy raportu końcowego pełnego zawierającego podsumowanie wykonanych badań i analiz wraz z wnioskami i rekomendacjami. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część SIWZ
 20. Realizacja badania ankietowego nt. Percepcji cech innowacyjnego pieczywa o obniżonej kaloryczności z uwzględnieniem wybranych walorów zdrowotnych oraz informacji w postaci oświadczeń żywieniowych w ramach Projektu BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
  Opis przedmiotu zamówienia Realizacja badania ankietowego nt. Percepcji cech innowacyjnego pieczywa o obniżonej kaloryczności z uwzględnieniem wybranych walorów zdrowotnych oraz informacji w postaci oświadczeń żywieniowych w ramach Projektu BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności CPV: 79320000-3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ
 21. Realizacja badania ankietowego nt. Percepcji cech innowacyjnego pieczywa o obniżonej kaloryczności z uwzględnieniem wybranych walorów zdrowotnych oraz informacji w postaci oświadczeń żywieniowych w ramach Projektu BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi badania na temat oferty i możliwości odbywania praktyk i staży u dolnośląskich pracodawców
  Zamawiający: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Wałbrzych
 23. Opracowanie raportu z badania ewaluacyjnego w zakresie dot. wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na potrzeby projektu systemowego: Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 24. Opracowanie raportu z badania ewaluacyjnego w zakresie dot. wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na potrzeby projektu systemowego: Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 25. Realizacja badań ankietowych w ramach Projektu BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności.
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
 26. Wykonanie techniką PAPI lub CAPI badania pn. Polska wieś i rolnictwo 2014
  Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
 27. Diagnoza uczestnictwa osób w wieku 50 lat i więcej, w życiu społeczno - gospodarczym województwa opolskiego
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Opole
 28. Przedmiotem zamówienia jest usługa badania jakościowego na potrzeby ewaluacji Identyfikacja czynników wpływających na skuteczność polityki informacyjnej płatnika w stosunku do świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy
  Zamawiający: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Warszawa
 29. Przeprowadzenie badania kwestionariuszowego na ogólnopolskiej grupie 700 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla.
  Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź
 30. Przeprowadzenie badań transportowych - na terenie miast Lublin, Świdnik, Lubartów oraz gmin Lubartów, Nałęczów, Głusk, Wólka, Jastków, Mełgiew, Niemce, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Konopnica, w ramach projektu Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) - 3 części
  Zamawiający: Gmina Lublin, Lublin
 31. Realizacja badania pn. Charakterystyka 3 z 7 dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu i rozpoznanie oczekiwań przedsiębiorstw działających w tych dziedzinach.
  Zamawiający: Województwo Małopolskie, Kraków
 32. Usługa wykonania dwóch badań socjologicznych w obszarze polityki społecznej
  Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce
 33. Usługa przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pt. Badanie efektów programów stypendialnych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Zachodniopomorskim
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin
 34. Usługa przeprowadzenia badania pn. Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin
 35. Przeprowadzenie badania i opracowanie ekspertyzy
  Zamawiający: Województwo Podkarpackie, Rzeszów
 36. Wykonanie usługi na realizację badań ewaluacyjnych dotyczących oceny doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją wybranych projektów komponentu regionalnego PO KL w województwie małopolskim
  Zamawiający: Województwo Małopolskie, Kraków
 37. przeprowadzenie ogólnopolskich badań ankietowych na dużych przedsiębiorstwach w czterech sekcjach gospodarki polskiej
  Zamawiający: Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 38. Przeprowadzenie monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach
  Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa
 39. Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji produktu innowacyjnego w projekcie systemowym pn. Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  Zamawiający: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Warszawa
 40. Przeprowadzenie dwóch serii badań społecznych dotyczących jakości życia i jakości usług publicznych na podstawie narzędzi badawczych przygotowanych przez Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa, w związku z realizacją projektu pn. Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
  Zamawiający: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, Kraków
 41. Realizacja badania ewaluacyjnego ex-post w projekcie systemowym pn. Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  Zamawiający: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Warszawa
 42. Realizacja badania pn. Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu i rozpoznanie oczekiwań przedsiębiorstw działających w tych dziedzinach.
  Zamawiający: Województwo Małopolskie, Kraków
 43. Realizacja badania społecznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu pn.: Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014.
  Zamawiający: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 44. Usługa badania opinii publicznej w ramach realizacji projektu badawczego Energetyka jądrowa w Polsce bilans i perspektywy wraz ze sporządzeniem raportu z badań
  Zamawiający: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
 45. Opracowanie metodyki badań ankietowych oraz przeprowadzenie oceny porównawczej przydatności nowych typów zajęć dydaktycznych wprowadzonych na kierunku lekarskim z zajęciami prowadzonymi w tradycyjnym standardzie nauczania, ocena procesu kształcenia w zakresie zdobytej wiedzy, umiejętności oraz ocena poziomu kompetencji instrumentalnych, interpersonalnych i systemowych, przeprowadzenie badania oceny w wyznaczonym terminie w ramach projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 46. Przeprowadzenie badania ankietowego o charakterze indywidualnym metodą face-to-face dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
  Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź
 47. Diagnoza i badania społeczne Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej.
  Zamawiający: Powiat Koniński - Starostwo Powiatowe w Koninie, Konin
 48. Realizacja dedykowanego badania nt. Oczekiwań i zachowań konsumentów na rynku produktów zbożowych i ich uwarunkowań w ramach Projektu BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności.
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
 49. BOF-II.272.1.63.2013 - Wykonanie badania Uzupełnienie ankietyzacji wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby identyfikacji inteligentnych specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej regionu w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań
 50. przeprowadzenie badania Sytuacja pomorskich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z raportem.
  Zamawiający: Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk
 51. Przeprowadzenie badań trackingowych
  Zamawiający: Miasto Poznań, Poznań
 52. Przeprowadzenie analizy i badania pn. Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe, opracowanie wyników analizy i badania w formie raportu oraz druk raportów z badania
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań
 53. Wykonanie badania techniką PAPI lub CAPI - pn. Polska Wieś i Rolnictwo 2013
  Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
 54. Przeprowadzenie badania opinii społecznej oraz przygotowanie i opracowanie końcowego raportu z badania, numer sprawy PN 111/13/MM
  Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 55. Wykonanie narzędzi/aplikacji do prowadzenia badań Skalą Ryzyka Psychospołecznego w wersji on - line.
  Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź
 56. Przeprowadzenie badania i analizy z zakresu Stanu zastanego funkcjonowania lokalnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa dolnośląskiego
  Zamawiający: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław
 57. Dostawa systemu zdalnego zbierania informacji od pacjentów przy użyciu telefonów komórkowych o odczuwalnych dolegliwościach bólowych i stopniu niepełnosprawności po przebytym złamaniu
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 58. Modernizacja, wdrożenie i aktualizacja portalu internetowego wraz z bazą nt. innowacji w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji ( MSODI )
  Zamawiający: Województwo Mazowieckie, Warszawa
 59. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II realizowanego w ramach Działania 9.2 PO KL.
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Wałbrzych
 60. Usługa badawcza
  Zamawiający: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Raszyn
 61. Realizacja badań dotyczących wdrażania Strategii Promocji Marki Poznań
  Zamawiający: Miasto Poznań, Poznań
 62. Przeprowadzenie Ewaluacji pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi projektu Druga szansa
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
 63. Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektywności działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Lubelskiem . [OP-IV.272.106.2012.AM].
  Zamawiający: Województwo Lubelskie, Lublin
 64. Opracowanie narzędzi i przeprowadzenie ewaluacji programów nauczania, podręcznika oraz szkoleń w ramach projektu współfinansowanego z EFS pn. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania - zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego - przeznaczonych dla uczniów - dzieci obywateli polskich za granicą (Działanie 3.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
  Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Warszawa
 65. Przeprowadzenie badania społecznego pt. Wiedza lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie równego traktowania osób nieheteroseksualnych w praktyce lekarskiej
  Zamawiający: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa
 66. Przeprowadzenie badań społecznych pn. Ubóstwo a zasobność-perspektywa poznawcza życia dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego z terenu województwa podkarpackiego i pn. Życie czy przetrwanie-analiza sytuacji bytowej mieszkańców miasta Tarnobrzeg oraz gminy Gorzyce województwa podkarpackiego, których dotknęła powódź realizowanych przez ROPS w Rzeszowie w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego ze środków EFS Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL
  Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Rzeszów
 67. Przeprowadzenie badań, mających na celu weryfikację poziomu innowacyjności województwa podkarpackiego oraz badań w zakresie oceny efektywności i skuteczności wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 68. Przeprowadzenie badania społecznego Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami i kobiet starszych
  Zamawiający: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa
 69. Badanie ewaluacyjne oceny wpływu realizacji projektów współfinansowanych z EFS na rynek pracy część I i II - 2 postęowanie
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódź
 70. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego ex-post w projekcie systemowym pn. 4 Kroki - Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II
  Zamawiający: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Warszawa
 71. Wykonanie badania ewaluacyjnego ex post w zakresie efektów realizacji projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012
  Zamawiający: Województwo Podkarpackie, Rzeszów
 72. Samozatrudnienie - szansa dla rozwoju gospodarczego regionu czy sposób na czasowe ograniczenie zjawiska bezrobocia
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódź
 73. Usługa przeprowadzenia wywiadów telefonicznych oraz badań jakościowych i ilościowych wraz ze stworzeniem baz danych i opracowań statystycznych wyników dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 74. ZAPROJEKTOWANIE I REALIZACJA BADAŃ ANKIETOWYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
 75. Przetarg nieograniczony na usługę wykonania badań społecznych pozwalających na ocenę skuteczności wdrażania Strategii Marki Radom wraz z przygotowaniem raportów opartych na wynikach tych badań
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 76. Wykonanie dwóch edycji badania pn. Polska wieś i rolnictwo 2012
  Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
 77. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim.
  Zamawiający: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław
 78. Przeprowadzenie ewaluacji projektu 1.13 pn.: Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki
  Zamawiający: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa
 79. BADANIA EWALUACYJNE
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Wałbrzych
 80. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji projektu Pora na aktywność
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
 81. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt: Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI PO KL
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań
 82. Rekrutacja i szkolenie oraz realizacja wywiadów ankieterskich
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 83. Badanie ankietowe Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 84. przeprowadzenie badań marketingowych dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 2011 roku
  Zamawiający: Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, Gdańsk
 85. Usługa przeprowadzenia badania pn. Przedsiębiorczość kobiet w województwie zachodniopomorskim
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin
 86. Przeprowadzenie badań ankietowych w sprawie zachowań komunikacyjnych, preferencji i oceny komunikacji miejskiej wśród mieszkańców czterech dzielnic Warszawy
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 87. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego - Ocena barier w zakresie aplikowania i realizacji projektów w ramach Działania 9.2 PO KL [OP-IV.272.34.2011.EB]
  Zamawiający: Województwo Lubelskie, Lublin
 88. ROPS-PSO/3321/29/11 - Przeprowadzenie badania pn. Seniorzy w województwie śląskim w 2011 roku jako dawcy i odbiorcy wsparcia z zastosowaniem metody bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego (PAPI lub CAPI) na reprezentatywnej próbie (nie mniejszej niż 1100 przypadków) osób w wieku 65 i więcej lat mieszkających w województwie śląskim
  Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice
 89. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: Ocena wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Wielkopolsce.
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań
 90. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie usługi badania lokalnego rynku pracy
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie, Olsztyn
 91. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie usługi badania lokalnego rynku pracy
  Zamawiający: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, Olsztyn
 92. Wykonanie badań społecznych: Świętokrzyskie -Podmioty Ekonomii Społecznej - stan i perspektywy oraz Świętokrzyskie rodziny zastępcze 2011.
  Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce
 93. USŁUGA PRZEPROWADZENIA BADANIA POD NAZWĄ SEKTORY KREATYWNE I INNOWACYJNE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU TWARDEJ I MIĘKKIEJ INFRASTRUKTURY KREATYWNOŚCI
  Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce
 94. Kontrola badania ankietowego osób dorosłych z podziałem na części: - część I - kontrola terenowa badania ankietowego osób dorosłych; - część II - kontrola nagrań dźwiękowych wywiadów badania ankietowego osób dorosłych
  Zamawiający: Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa
 95. Wykonanie opracowania w zakresie: Analiza programów studiów w uczelniach wyższych regionu w zakresie kształtowania pro-innowacyjnych postaw i umiejętności oraz przygotowanie projektu graficznego i druku publikacji z badania, na potrzeby realizacji projektu INNOpomorze - partnerstwo dla innowacji, finansowanego z poddziałania 8.2.2. POKL.
  Zamawiający: Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk
 96. Przeprowadzenie badań marketingowych ruchu turystycznego w Wielkopolsce w roku 2011 i 2013 w celu oszacowania jego wielkości i struktury oraz oceny jakości usług turystycznych i określenia turystycznego wizerunku Wielkopolski
  Zamawiający: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań
 97. wykonanie usługi pn. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, pod nazwą Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 7. MRPO Infrastruktura ochrony środowiska, ujętego w Okresowym planie ewaluacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 rok.
  Zamawiający: Województwo Małopolskie, Kraków
 98. Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia badania lokalnego rynku pracy
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie, Olsztyn
 99. Badanie rynku:Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim w ramach projektu Inwestycja w kwalifikacje współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, Braniewo
 100. przeprowadzenie analizy wyników badań świadomościowych oraz analizy regionalnej i branżowej Polski pod względem narażenia na kontakt z substancjami rakotwórczymi wywołującymi choroby nowotworowe przez eksperta zewnętrznego Pn-75/11
  Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 101. Wykonanie badania i opracowanie na jego podstawie raportu pn.: Badanie potrzeb przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego w zakresie designu wraz z obracowaniem raportu metodologicznego i raportu końcowego.
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice

Inne osoby dla Tkocz Piszczek (223 osoby):