Kogo reprezentuje osoba

Tołoczko Marcin Stanisław

w KRS

Marcin Stanisław Tołoczko

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Tołoczko
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1977 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Sulęcin (Lubuskie)
Przetargi:17 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chomać Pierzecka Ewa, Kononowicz Helena, Kononowicz Krzysztof Stanisław, Kononowicz Radosław Ryszard, Kołodziej Elżbieta Bronisława, Kubiak Stanisław Ryszard, Obrzud Kazimierz, Ratajczak Zofia Elżbieta, Szeląg Przemysław Jacek, Tumasz Dariusz, Weychan Edyta Monika, Ziołek Mateusz Seweryn, Ziołek Zygmunt

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kubiak Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Colaxen Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000800095
 2. Fresh Boom Sp. Z O.O., Stara Tuchorza − KRS 0000803731
 3. Fundacja Św. Klemensa, Sulęcin − KRS 0000375826
 4. Instytut Integracji i Rozwoju Polskich Producentów Pieczywa Polskie Pieczywo, Szczecin − KRS 0000239452
 5. Leks Sp. Z O.O., Sulęcin − KRS 0000075552
 6. Lubuski Sejmik Gospodarczy - Związek Stowarzyszeń, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000233167
 7. Oś Porozumienia, Sulęcin − KRS 0000227502
 8. Piekarnie Lubuskie Sp. Z O.O., Sulęcin − KRS 0000130659
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu, Stanowice − KRS 0000125968
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sulęcińskiej W Sulęcinie, Sulęcin − KRS 0000037882
 11. Zachodnia Izba Przemysłowo-handlowa W Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000202865

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centrum Pralnicze Delfin Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000356719
 2. Chlebek Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000172023
 3. Intertek Poland-certification Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000218997
 4. Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Akademii Im. Jakuba Z Paradyża, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000144728
 5. Lavander Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000440297
 6. Mfk Smaczne Pieczywo Sp. Z O.O., Sulęcin − KRS 0000143553
 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Gozamet Sp. Z O.O., Smogóry − KRS 0000018370
 8. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Sulęcin − KRS 0000111094
 9. Zakłady Urządzeń Okrętowych Bomet S.A., Barlinek − KRS 0000045287

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. DOSTAWA PIECZYWA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ OKRĘGU POZNAŃSKIEGO,
  Zamawiający: Zakład Karny w Krzywańcu, Nowogród Bobrzański
  Chleb zwykły kg, 202 448, Chleb pszenny kg 32 198, Drożdżówka z nadzieniem kg 540, Bułka tarta kg 900, Rogal maślany kg 100, Placek drożdżowy kg 190, Chleb razowy kg 6 020,Bułka grahamka kg 100, Bułka pszenna szt 56 000.
 2. Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na rok 2017
  Zamawiający: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Wędrzyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na rok 2017 zgodnie z asortymentem i ilościach podstawowych z zastrzeżeniem prawa opcji w tabeli poniżej (tabela w siwz). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ. 3. Zmawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 50% ilości podstawowej zawartej w tabeli nr 1. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 4. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych Dostawca zobowiązuje się do: 1) Zwiększenia, w stosunku do wcześniej złożonych zamówień, ilości i częstotliwości dostaw własnym transportem i na swój koszt do miejsca stacjonowania jednostek wojskowych lub miejsca szkoleń poligonowych, a nawet innych wskazanych przez Odbiorcę miejsc na terenie kraju; 2) Zmniejszenia, w stosunku do wcześniej złożonych, ilości i częstotliwości dostaw w przypadkach, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy (np. restrukturyzacja Sił Zbrojnych). 5. Na okoliczność wskazaną w pkt. 1 sporządza się notatkę, w której określa się: asortyment i ilość wyrobów podlegających dodatkowym dostawom, okres zwiększenia dostaw, miejsce dostawy oraz sposób zamawiania i przekazania towaru. 6. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację umowy w zakresie przekraczającym uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 7. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tytułu nie złożenia przez Zamawiającego zamówień na poziomie wyższym niż 50 % ilości podstawowej. 8. Ilość „OPCJI”, zostanie uruchomiona dopiero po całkowitym wykorzystaniu ilości podstawowych. 9. Wytworzenie towaru, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności: - ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z 1 lutego 2002 r.); - ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1577 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.) i rozporządzenia (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.) oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie tych rozporządzeń; - rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. UE L 338 z 13 listopada 2004 r.); - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 roku Nr 137, poz. 966; z późniejszymi zmianami.); - ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577; z późniejszymi zmianami); - rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.). 10. Projekt umowy stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału
 3. Dostawa artykułów spożywczych, w układzie zadaniowym 1 - 8.
  Zamawiający: Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie, Rzepin
  Dostawy (wraz z wniesieniem) artykułów spożywczych w układzie zadaniowym. Zadanie nr 1 - artykuły spożywcze ogólne, Zadanie nr 2 - artykuły spożywcze - nabiał, Zadanie nr 3 - artykuły spożywcze - nabiał jajka, Zadanie nr 4 - artykuły spożywcze - mięso i wyroby wędliniarskie, Zadanie nr 5 - artykuły spożywcze - warzywa i owoce, Zadanie nr 6 - artykuły spożywcze - mrożonki, Zadanie nr 7 - artykuły spożywcze - ryby, Zadanie nr 8 - artykuły spożywcze - pieczywo i wyroby cukiernicze, wyszczególnionych w załącznikach nr 3a, 3b,3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h do SIWZ. Zastosowanie wskazanych w dokumentacji Zamawiającego preferencji opisujących wymagania odnoszące się do cech jakościowych przedmiotu zamówienia - podyktowane jest zapewnieniem preferowanej dla przedmiotu zamówienia najwyższej jakości (dot. przedmiotu zamówienia - art. 29 ustawy Pzp). Wykonawca zobowiązany jest przewozić artykuły objęte przedmiotem zamówienia publicznego transportem dopuszczonym przez SANEPID. Dostarczone przez Wykonawcę produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w obowiązujących przepisach oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia. Każdy produkt - wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 136 poz. 914) oraz rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie. Każdy produkt - realizowany będzie zgodnie z normami jakościowymi GHP, GMP lub systemem HACCP.Każdy dostarczony produkt ma być I kl..
 4. Dostawy chleba pszenno –żytniego, krojonego, foliowanego o wadze 600 g, chleba pszennego, krojonego, foliowanego o wadze 400g, chleba razowego, krojonego o wadze 400g.,chleba żytniego, krojonego o wadze 400g., oraz bułki tartej do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku (grupa 158 CPV).
  Zamawiający: Zakład Karny, Gorzów Wielkopolski
  CZ. I
  Chleb pszenno – żytni, krojony, pakowany w perforowane woreczki foliowe
  o wadze 600 g. Termin przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 48 godzin od daty dostawy do magazynu zamawiającego. Smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Miękisz niedopuszczalny z zakalcem, kruszący się , zanieczyszczony, zapleśniały z obecnością grudek soli lub mąki PN -93/A -74103 kg 70 000
  Chleb pszenny krojony, pakowany w perforowane woreczki foliowe
  o wadze 400 g. Termin przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 48 godzin od daty dostawy do magazynu zamawiającego. Smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Miękisz niedopuszczalny z zakalcem, kruszący się zanieczyszczony, zapleśniały z obecnością grudek soli lub mąki PN -93/A -74103 kg 5 000
  Chleb razowy krojony, pakowany w perforowane woreczki foliowe
  o wadze 400 g. Termin przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 48 godzin od daty dostawy do magazynu zamawiającego. Smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Miękisz niedopuszczalny z zakalcem, kruszący się zanieczyszczony, zapleśniały z obecnością grudek soli lub mąki
  PN -A- 74001 180
  Chleb żytni krojony, pakowany w perforowane woreczki foliowe
  o wadze 400 g. Termin przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 48 godzin od daty dostawy do magazynu zamawiającego. Smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Miękisz niedopuszczalny z zakalcem, kruszący się zanieczyszczony, zapleśniały z obecnością grudek soli lub mąki PN -A-74103 180
  Bułka tarta w opakowaniach papierowych lub foliowych do 1 kg kg 600
  Cz. II
  Chleb pszenno – żytni, krojony, pakowany w perforowane woreczki foliowe
  o wadze 600 g. Termin przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 48 godzin od daty dostawy do magazynu zamawiającego. Smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Miękisz niedopuszczalny z zakalcem, kruszący się , zanieczyszczony, zapleśniały z obecnością grudek soli lub mąki PN -93/A -74103 kg 43 000
  Chleb pszenny krojony, pakowany w perforowane woreczki foliowe
  o wadze 400 g. Termin przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 48 godzin od daty dostawy do magazynu zamawiającego. Smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Miękisz niedopuszczalny z zakalcem, kruszący się zanieczyszczony, zapleśniały z obecnością grudek soli lub mąki PN -93/A -74103 kg 5 000
  Bułka tarta w opakowaniach papierowych lub foliowych do 1 kg PN –A 74113 kg 350

 5. DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH NA 2016 ROK
  Zamawiający: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Wędrzyn
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ, w asortymencie i ilościach podstawowych zawartych w tabeli nr 1 (SIWZ) oraz z zastosowaniem prawa opcji zawartych w tabeli nr 2(SIWZ) Ilość w opcji będzie dostarczana przez Dostawcę w wypadku zaistnienia w tym zakresie potrzeb Odbiorcy. 2.W ramach niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do wskazanych magazynów w garnizonie Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna i Przedszkole w Wędrzynie oraz rozładunku dostarczonego towaru na własny koszt w asortymencie i ilościach określonych na podstawie zamówienia składanego przez odbiorcę wg poniższego harmonogramu (tabela w SIWZ) 3. Odbiorca gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 50% ilości podstawowej. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb. 4. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych Dostawca zobowiązuje się do: 1) Zwiększenia, w stosunku do wcześniej złożonych zamówień, ilości i częstotliwości dostaw własnym transportem i na swój koszt do miejsca stacjonowania jednostek wojskowych lub miejsca szkoleń poligonowych, a nawet innych wskazanych przez Odbiorcę miejsc na terenie kraju; 2) Zmniejszenia, w stosunku do wcześniej złożonych, ilości i częstotliwości dostaw w przypadkach, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy (np. restrukturyzacja Sił Zbrojnych). 5. Na okoliczność wskazaną w ust. 4 sporządza się notatkę, w której określa się: asortyment i ilość wyrobów podlegających dodatkowym dostawom, okres zwiększenia dostaw, miejsce dostawy oraz sposób zamawiania i przekazania towaru. 6. Dostawcy nie przysługują roszczenia o realizację umowy w zakresie przekraczającym uzasadnione potrzeby Odbiorcy. 7. Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tytułu nie złożenia przez Odbiorcę zamówień na poziomie wyższym niż 50 % ilości podstawowej. 8. Wytworzenie towaru, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L 31 z 1 lutego 2002 r.); 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 127 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.) i rozporządzenia (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.) oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie tych rozporządzeń; 3) rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U. UE L 338 z 13 listopada 2004 r.); 4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 roku Nr 137, poz. 966; późniejszymi zmianami.); 5) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577; z późniejszymi zmianami); 6) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.). 9. Obowiązujące Dostawcę szczegółowe wymagania jakościowe dla poszczególnych środków spożywczych, w tym wymagania w zakresie terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowań, zawiera załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Określone parametrami warunki przechowywania poszczególnych środków spożywczych Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Odbiorcy z pierwszą dostawą danego asortymentu, jeżeli opakowania jednostkowe nie zawierają takich informacji. 10. Dostarczone towary muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami. 11. Odbiorca jest uprawniony do kontroli Dostawcy za pośrednictwem inspektora właściwego miejscowo WOMP lub przedstawiciela wojskowego w zakresie procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowego towaru, sposobu transportu towaru. Przeprowadzający kontrolę jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z urządzeń laboratoryjnych, sprawdzianów laboratoryjnych oraz zużycia na próbę surowców i gotowego towaru, będących w posiadaniu Dostawcy. 12. W czasie trwania umowy Odbiorca zastrzega sobie prawo dwukrotnego wykonania na koszt Dostawcy badań kontrolnych, potwierdzających zgodność produktów z opisem przedmiotu zamówienia. Laboratorium, kierunek i zakres badań kontrolnych określa Odbiorca. Odbiorca zleci osobom uprawnionym (próbobiorca-rzeczoznawca) pobranie prób i wykonanie badań w laboratorium akredytowanym w zleconym kierunku i zakresie badań, a w przypadku braku takiej możliwości w laboratorium spełniającym wymagania normy PN- EN ISO/IEC 17025. W przypadku braku możliwości wykonywania badań według metod przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia, określenia metod równoważnych dokona Odbiorca. Stwierdzenie niezgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia będzie podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 6. Sukcesywna dostawa ryb oraz pieczywa na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
  Sukcesywna dostawa ryb oraz pieczywa na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 7. Dostawa artykułów spożywczych do Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie, w układzie zadaniowym 1-8
  Zamawiający: Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie, Rzepin
  Dostawy (wraz z wniesieniem) artykułów spożywczych w układzie zadaniowym. Zadanie nr 1 - artykuły spożywcze ogólne, Zadanie nr 2 - artykuły spożywcze - nabiał, Zadanie nr 3 - artykuły spożywcze - nabiał jajka, Zadanie nr 4 - artykuły spożywcze - mięso i wyroby wędliniarskie, Zadanie nr 5 - artykuły spożywcze - warzywa i owoce, Zadanie nr 6 - artykuły spożywcze - mrożonki, Zadanie nr 7 - artykuły spożywcze - ryby, Zadanie nr 8 - artykuły spożywcze - pieczywo i wyroby cukiernicze, wyszczególnionych w załącznikach nr 1 A, nr 1 B, nr 1 C, nr 1 D, nr 1 E, nr1 F, nr 1 G, 1 H do SIWZ. Zastosowanie wskazanych w dokumentacji Zamawiającego preferencji opisujących wymagania odnoszące się do cech jakościowych przedmiotu zamówienia - podyktowane jest zapewnieniem preferowanej dla przedmiotu zamówienia najwyższej jakości (dot. przedmiotu zamówienia - art. 29 ustawy Pzp). Wykonawca zobowiązany jest przewozić artykuły objęte przedmiotem zamówienia publicznego transportem dopuszczonym przez SANEPID. Dostarczone przez Wykonawcę produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w obowiązujących przepisach oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia. Każdy produkt - wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 136 poz. 914) oraz rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie. Każdy produkt - realizowany będzie zgodnie z normami jakościowymi GHP, GMP lub systemem HACCP. Każdy dostarczony produkt ma być I kl
 8. Dostawa pieczywa
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o., Gorzów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w dodatku nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty), będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 9. Dostawa artykułów spożywczych własnym transportem do Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie
  Zamawiający: Przedszkole Nr 1 im. Małego Przyrodnika, Sulęcin
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa własnym transportem artykułów żywnościowych ujętych w pakietach od I-XII dla potrzeb Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie w ilościach i asortymencie określonym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiący jej integralną część tj.: PAKIET I:Pieczywo; PAKIET II: Wyroby ciastkarskie i ciasta; PAKIET III:Różne produkty spożywcze; PAKIET IV: Warzywa; PAKIET V: Owoce; PAKIET VI:Mięso i wędliny ; PAKIET VII: Ryby; PAKIET VIII:Mrożonki; PAKIET IX:Drób; PAKIET X: Nabiał; PAKIET XI:Jaja; PAKIET XII: Ziemniaki
 10. Zakup wraz z dostawą pieczywa i wyrobów cukierniczych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
  . Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia zawiera ilości w opcjach, które będą realizowane po całkowitym wykorzystaniu ilości podstawowych określonych poniżej. Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 50% ilości podstawowej, natomiast ilości ujęte w kolumnie Ilość w opcji zostaną uruchomione dopiero po całkowitym wykorzystaniu ilości podstawowych. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb (tabela w SIWZ). 2. W ramach zamówienia Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do magazynów w garnizonach Wędrzyn, Międzyrzecz i Skwierzyna oraz rozładunku dostarczonego towaru na własny koszt w asortymencie i ilościach określonych na podstawie zamówienia składanego przez odbiorcę wg poniższego harmonogramu (tabela w siwz). 3. Odbiorca gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 50% ilości podstawowej. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb. 4. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych Dostawca zobowiązuje się do: 1) Zwiększenia, w stosunku do wcześniej złożonych zamówień, ilości i częstotliwości dostaw własnym transportem i na swój koszt do miejsca stacjonowania jednostek wojskowych lub miejsca szkoleń poligonowych, a nawet innych wskazanych przez Odbiorcę miejsc na terenie kraju; 2) Zmniejszenia, w stosunku do wcześniej złożonych, ilości i częstotliwości dostaw w przypadkach, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy (np. restrukturyzacja Sił Zbrojnych). 5. Na okoliczność wskazaną w ust. 4 sporządza się notatkę, w której określa się: asortyment i ilość wyrobów podlegających dodatkowym dostawom, okres zwiększenia dostaw, miejsce dostawy oraz sposób zamawiania i przekazania towaru. 6. Dostawcy nie przysługują roszczenia o realizację umowy w zakresie przekraczającym uzasadnione potrzeby Odbiorcy. 7. Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tytułu nie złożenia przez Odbiorcę zamówień na poziomie wyższym niż 50 % ilości podstawowej. II. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I KONTROLA JAKOŚCI Wytworzenie towaru, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz rozporządzenia (WE) Nr 178-2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L 31 z 1 lutego 2002 r.); 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 127 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.) i rozporządzenia (WE) Nr 854-2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.) oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie tych rozporządzeń; 3) rozporządzenia (WE) Nr 1935-2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89-109-EWG (Dz.U. UE L 338 z 13 listopada 2004 r.); 4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 roku Nr 137, poz. 966; z późniejszymi zmianami.); 5) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577; z późniejszymi zmianami); 6) rozporządzenia (WE) Nr 852-2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.). 2. Obowiązujące Dostawcę szczegółowe wymagania jakościowe dla poszczególnych środków spożywczych, w tym wymagania w zakresie terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowań, zawiera załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia. Określone parametrami warunki przechowywania poszczególnych środków spożywczych Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Odbiorcy z pierwszą dostawą danego asortymentu, jeżeli opakowania jednostkowe nie zawierają takich informacji. 3. Dostarczone towary muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami. 4. Odbiorca jest uprawniony do kontroli Dostawcy za pośrednictwem inspektora właściwego miejscowo WOMP lub przedstawiciela wojskowego w zakresie procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowego towaru, sposobu transportu towaru. Przeprowadzający kontrolę jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z urządzeń laboratoryjnych, sprawdzianów laboratoryjnych oraz zużycia na próbę surowców i gotowego towaru, będących w posiadaniu Dostawcy. 5. W czasie trwania umowy Odbiorca zastrzega sobie prawo dwukrotnego wykonania na koszt Dostawcy badań kontrolnych, potwierdzających zgodność produktów z opisem przedmiotu zamówienia. Laboratorium, kierunek i zakres badań kontrolnych określa Odbiorca. Odbiorca zleci osobom uprawnionym (próbobiorca-rzeczoznawca) pobranie prób i wykonanie badań w laboratorium akredytowanym w zleconym kierunku i zakresie badań, a w przypadku braku takiej możliwości w laboratorium spełniającym wymagania normy PN- EN ISO-IEC 17025. W przypadku braku możliwości wykonywania badań według metod przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia, określenia metod równoważnych dokona Odbiorca. Stwierdzenie niezgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia będzie podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego
 11. Dostawy artykułów spożywczych w układzie zadaniowym 1 - 8
  Zamawiający: Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie, Rzepin
  Dostawy (wraz z wniesieniem) artykułów spożywczych w układzie zadaniowym. Zadanie nr 1 - artykuły spożywcze ogólne, Zadanie nr 2 - artykuły spożywcze - nabiał, Zadanie nr 3 - artykuły spożywcze - nabiał jajka, Zadanie nr 4 - artykuły spożywcze - mięso i wyroby wędliniarskie, Zadanie nr 5 - artykuły spożywcze - warzywa i owoce, Zadanie nr 6 - artykuły spożywcze - mrożonki, Zadanie nr 7 - artykuły spożywcze - ryby, Zadanie nr 8 - artykuły spożywcze - pieczywo i wyroby cukiernicze
 12. 1/DKw/Ż/2013
  Zamawiający: Areszt Śledczy, Międzyrzecz
  Dostawy chleba pszenno - żytniego krojonego, foliowanego 800g - 60000kg
 13. WYKONANIE DOSTAW PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH DO JW 5286 I JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5286, Krosno Odrzańskie
  WYKONANIE DOSTAW PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH DO JW 5286 I JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU
 14. 1/DKw/Ż/2012
  Zamawiający: Areszt Śledczy, Międzyrzecz
  Dostawy chleba pszenno - żytniego foliowanego 800g do Aresztu Śledczego
  w Międzyrzeczu (grupa 158 CPV)
  Chleb pszenno - żytni krojony, foliowany 800g 15811100-7 60000 kg
 15. Dostawy chleba pszenno - zytniego, krojonego, foliowanego o wadze 600g oraz bułki tartej do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i Oddz. Zew. w Słońsku
  Zamawiający: Zakład Karny, Gorzów Wielkopolski
  cz.I ZK Gorzów Wlkp. - chleb pszenno - żytni, krojony, foliowany o wadze 600g - 90500 kg, bułka tarta - 800 kg
  cz. II OZ Słońsk - chleb pszenno - żytni, krojony, foliowany o wadze 600g - 60000 kg, bułka tarta - 500 kg
 16. Dostawa pieczywa, ryb, świeżych kurzych jaj, artykułów spożywczych sypkich i przetworów spożywczych; nr sprawy: ZP/N/10/09
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Dostawa pieczywa, ryb, świeżych kurzych jaj, artykułów spożywczych sypkich i przetworów spożywczych.
 17. dostawa pieczywa w Gat. I.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sulęcin
  dostawa pieczywa w Gat. I ( chleba baltonowskiego szt. 13.200 , bułek wrocławskich szt. 84.000. ).

Inne osoby dla Tołoczko (32 osoby):