Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewska Monika Magdalena

w KRS

Monika Magdalena Tomaszewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Monika
Drugie imię:Magdalena
Nazwisko:Tomaszewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:13 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mazur Jakub Andrzej, Mazur Szymon Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hanaj Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Adm Cosme Company Dworak-mikołajczak, Bukowska Sp. J., Bielany Wrocławskie − KRS 0000569594
 2. Ame Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000290186
 3. Biosys Polska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000423889
 4. Comforoad Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000653080
 5. Dolnośląska Agencja Handlowa Pro Natura Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000153354
 6. Ecofiltration Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000451937
 7. Fineko Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000435123
 8. Gant Development S.A., Legnica − KRS 0000025000
 9. Hgko Invest Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000323557
 10. Iterative Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000710267
 11. Kancelaria Insolwencyjna Hpkm Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000816206
 12. Koksztys Biuro Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000156452
 13. Mazuria Sport S.A., Wrocław − KRS 0000433929
 14. Nct Inwestycje Świętokrzyskie i Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000381417
 15. Photon Entertainment Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000605171
 16. R-bud Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000323344
 17. Siberpol Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000290491
 18. Tess Poland Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000194416
 19. The Right Staff Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000539715
 20. Uv Inks Polska Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000750713

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Apteka Nowa - Sp. Z O.O., Kostomłoty − KRS 0000471354
 2. Bio-nova Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000187791
 3. Coders Center Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000524281
 4. Dobry Cel, Wrocław − KRS 0000470874
 5. Kogifi Consulting Group Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000580607
 6. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Inwestor S.A., Góra − KRS 0000020527

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 42 szt.
 2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudniki
  Zamawiający: Gmina Rudniki, Rudniki
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków ( PBOŚ) spełniające wymogi normy PN-EN12566-3+A1:2009. Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem badań PBOŚ, zgodny z normą PN-EN 12566-3+3+A1:2009, załącznik B- procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń. Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badań Zamawiający spełniające uzna wyłącznie te jednostki które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie KE, http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=138327. Ponadto Raport musi odnosić się do wskaźników wymaganych przez Zamawiającego tj. energochłonności oraz oczekiwanego stopnia oczyszczenia ścieków. Posiadanie w dokumentu jednoznacznie jest z możliwością oznakowania wyrobu znakiem CE . Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Rudniki w następujących miejscowościach: Bobrowa, Brzeziny Cieciułowskie, Chwiły Dalachów, Faustianka,Hajdamaki, Janinów, Jaworek, Jaworzno, Jaworzno Bankowe, Jelonki, Julianpol,Kuźnica, Łazy, Mirowszczyzna, Młyny, Mostki, Nowy Bugaj, Odcinek, Polesie, Porąbki, Słowików Stary Bugaj, Stawki Żytniowskie, Żurawie w ilości 123 kpl biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ( wykaz w załączniku).
  Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.
  W przypadku, gdy to będzie konieczne, w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych.
  Wymaga się, aby dokument potwierdzający zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawiony był przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej.
  Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na 12 miesięcy.
  Zakres przedmiotu zamówienia:
  1. Dostawa, montaż i uruchomienie 123 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków ( PBOŚ) oraz przepompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy.
  2. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją projektową.
  3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
  4. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich 123 użytkowników.
  5. Przeprowadzenie prób końcowych ( w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.
  6. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.
  7. Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.
  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się przed złożeniem oferty z lokalizacją zadania, będącego przedmiotem zamówienia.
  Koszty związane z realizacją inwestycji: obsługi geodezyjnej ( pomiar powykonawczy), ewentualne zajęcie pasa drogowego, niezbędnych uzgodnień, prób i badań; ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy, utrzymanie go w należytym stanie technicznym, oznakowania robót, a także koszt zorganizowania zaplecza budowy oraz inne nakłady nie stanowiące wartości robót budowlanych, a niezbędne do wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy należy objąć proponowana ceną ofertową.
  Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji zadania.
  Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 5 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.
  Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego p.n.
  Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
  Przedmiotowa inwestycja winna być realizowana zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. Materiały i urządzenia przyjęte w dokumentacji przetargowej, dla których jest wskazany producent lub dystrybutor, są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do określonych w dokumentacji projektowej. Warunkiem jest , aby materiały i urządzenia równoważne posiadały, co najmniej takie same parametry techniczno-użytkowe, jakich użyto w dokumentacji projektowej. Zamawiający będzie brał pod uwagę takie wskaźniki eksploatacyjne urządzeń, m.in. ilość i częstotliwość usuwania osadu, zużycie energii elektrycznej itp.
  Wykonawca składający ofertę przy zastosowaniu materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach jest obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności ( dokumenty określające ich parametry jakościowe oraz wymagany standard - np. karty katalogowe, aprobaty techniczne, itp.)
  Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie ( atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości itp.)
 3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bardo
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bardo, Bardo
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  budowę na terenie Gminy Bardo w miejscowościach Dębowina, Opolnica, Dzbanów, Janowiec, Laskówka, Potworów 134 kpl. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, opartych na technologii osadu czynnego.
 4. Kanalizacja Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów.
  Zamawiający: Gmina Aleksandrów, Aleksandrów
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 359 szt. wraz z urządzeniami towarzyszącymi w 32 sołectwach na terenie gminy Aleksandrów, w miejscowościach i działkach wskazanych przez Zamawiającego a) Typ 1 o przepustowości dobowej nie mniejsze niż 0,80 m3 - 165 szt.
  b) Typ 2 o przepustowości dobowej nie mniejsze niż 1,44 m3 - 189 szt.
  c) Typ 3 o przepustowości dobowej nie mniejsze niż 2,52 m3 - 5 szt.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z pełnieniem usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn.: Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy, realizowanego na podstawie umowy nr UDA-RPLD.02.01.00-00-070/08-00 z dnia 28.10.2011 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
  Zamawiający: Gmina Kocierzew Południowy, Kocierzew Południowy
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn.: Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy, realizowanego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.1 Gospodarka wodno-ściekowa), zgodnie z zawartą umową nr UDA-RPLD.02.01.00-00-070/08-00 z dnia 28.10.2011 r.

  Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów.
  I etap - prace projektowo-przygotowawcze
  W tym etapie zamawiający wymaga od wykonawcy zaprojektowania 463 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, działających z wykorzystaniem osadu czynnego, spełniających wymogi normy EN 12566-3:2005+A1:2009. W ramach projektowania wykonawca:
  1) przygotuje dla każdego projektu pełny opis techniczny zaprojektowanej oczyszczalni wraz ze sposobem montażu, działania, eksploatacji oraz dokument potwierdzający, że przydomowa oczyszczalnia ścieków (zwana dalej POŚ) spełnia wymogi normy EN 12566-3:2005+A1:2009,
  2) wykona dla każdej oczyszczalni szczegółowy kosztorys inwestorski oraz specyfikację elementów scalonych (przedmiar robót),
  3) przygotuje oddzielnie dla każdej oczyszczalni specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
  W ramach projektowania wykonawca wykona odpowiednie prace geologiczne (odwiert o głębokości 4 m) i określi profil geologiczny gruntu dla każdej projektowanej oczyszczalni przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie.
  Przepustowość zaprojektowanych oczyszczalni będzie dostosowana do liczby mieszkańców korzystających z urządzenia. W tym celu wykonawca przedstawi proponowaną wielkość oczyszczalni dla każdego gospodarstwa, w którym będzie usytuowane urządzenie.
  Zaprojektowane urządzenia systemu oczyszczania ścieków bytowych muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość zgodnie z normą EN 12566-3:2005+A1:2009 - Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50.
  Kompletny wykaz gospodarstw ujętych w projekcie wraz z numerami działek wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy na realizację niniejszych prac.
  Każdy projekt POŚ winien zawierać oświadczenie użytkownika POŚ o zapoznaniu się z projektem i jego akceptacji.
  Każdy kompletny projekt zostanie sporządzony w 4 egzemplarzach.
  Termin wykonania I etapu: od dnia zawarcia umowy do 31.07.2012 r.

  II etap - nadzór inwestorski
  W tym etapie zamawiający wymaga od wykonawcy:
  1) prowadzenie prac inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego stosowne uprawnienia wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, w tym udział w pracach komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na realizacje robót budowlanych (jako pełnoprawny członek komisji przetargowej),
  2) przygotowanie dla zamawiającego w terminie 7 dni od dnia żądania, wszelkich danych niezbędnych do:
  - przygotowania sprawozdań, wniosków o aneks, przygotowania wszelkich dokumentów wymaganych umową o dofinansowanie projektu,
  - złożenia w terminach objętych umową sprawozdań oraz wniosków do instytucji finansującej projekt,
  - przygotowania i składania wniosków do instytucji finansującej projekt o płatność pośrednią i końcową,
  - bieżącego monitorowania procesu inwestycyjnego,
  3) przygotowanie protokołów przekazania w użytkowanie mieszkańcowi wybudowanej POŚ,
  4) przygotowanie kompletu dokumentów z realizacji inwestycji.
  Dokumenty określone w punktach 2-4 będą wymagały zatwierdzenia przez Zamawiającego.
  Termin wykonania prac: od daty wprowadzenia wykonawcy na budowę do dnia 31.10.2014 r.
  Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 71000000-8, 71242000-6, 71243000-3, 71244000-0, 71245000-7, 71247000-1, 71248000-8, 71250000-5,71320000-7, 71351100-4
 6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Regnów.
  Zamawiający: Gmina Regnów, Regnów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Regnów w ilości 61 szt. - oczyszczalnia O1 - przepływ średniodobowy - 0,9 m³/d - szt. 38, - oczyszczalnia O 2 - przepływ średniodobowy - 1,2 m³/d - szt. 18 - oczyszczalnia O 3 - przepływ średniodobowy - 1,5 m³/d - szt. 2 - oczyszczalnia OG - przepływ średniodobowy - 0.6 m³/d - szt. 3 w następujących miejscowościach: Annosław - 10 szt., Kazimierzów - 5 szt., Nowy Regnów - 8 szt., Podskarbice Królewskie - 1 szt., Podskarbice Szlacheckie - 4 szt., Regnów - 10 szt., Rylsk - 8 szt., Rylsk Duży - 8 szt., Rylsk Mały - 1 szt., Sowidół - 2 szt., Sławków - 3 szt., Wólka Strońska - 1 szt.. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków współpracujących z drenażem rozsączającym do 61 posesji pracujących w technologii złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym na terenie Gminy Regnów o wydajności do 1,5 m³ na dobę. Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków współpracujących z drenażem rozsączającym, pracujących na bazie złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj. - bioreaktorami oczyszczalni, - rurociągami i armaturą, - przepompowniami ścieków oczyszczonych i surowych, - studniami chłonnymi w nasypie wraz z drenażem rozsączającym, - materiałami elektrycznymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo-techniczna.
 7. Zaprojektowanie i wykonanie biologicznej czyszczalni ścieków wraz z kanałem odprowadzającym, obsługującej 4 budynki mieszkalne, wielorodzinne położone w Poznaniu przy ul. Głuszyna
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Poznań
  Zaprojektowanie i wykonanie biologicznej czyszczalni ścieków wraz z kanałem odprowadzającym, obsługującej 4 budynki mieszkalne, wielorodzinne położone w Poznaniu przy ul. Głuszyna. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz budowę biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z kanałem odprowadzającym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - UŜytkowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ
 8. Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków.
  Zamawiający: Powiat Konecki, Końskie
  1. Przedmiotem zmówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zaprojektowanie i wykonanie lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ma oczyszczać nie mniej niż 28 m3 ścieków na dobę. - Źródłem ścieków sanitarnych dla oczyszczalni będą mieszkańcy pracownicy i klienci w obiektach użytkowanych i mieszkalnych. Na terenie DPS dla potrzeb mieszkańców funkcjonuje pralnia oraz kuchnia. - Oczyszczalnia ścieków powinna funkcjonować samodzielnie tj. posiadać taka technologię która umożliwi pobieranie prób oczyszczonych ścieków wewnątrz komory lub w studzience pomiarowej zlokalizowanej przy oczyszczalni. - Lokalizacja budowy Dom Pomocy Społecznej Etola Ruda Pilczycka 57 , na działce Nr 20/8 położonej w obrębie Ruda Pilczycka jednostce ewidencyjnej Słupia 2. Zakres zadania został dokładnie opisany w załączonym do s.i.w.z. programie funkcjonalno - użytkowym 3. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany wg. następujących kodów Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV - rodzaj robót 74 23 20 00 -4 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45 11 12 00 -0 roboty w zakresie przygotowania terenu budowy pod budowę i roboty ziemne 45 23 24 21 -9 roboty w zakresie oczyszczania ścieków 4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z realizacją inwestycji: a) ochrona mienia budowy - wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego b) wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych prac przez Wykonawcę w czasie realizacji robót c) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawczą), d) Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót. Proponując cenę ryczałtową za wykonanie całości obiektu POD KLUCZ Wykonawca podejmuje się wykonania wszystkich usług oraz robót koniecznych do wykonania tego obiektu i winien przewidzieć w niej także koszty wykonania prac nie objętych programem funkcjonalno - użytkowym, a koniecznych do wykonania obiektu budowlanego objętego zamówieniem. 5. Przepisy prawa - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac 6. Wykonawca powinien zdobyć konieczne informacje dla przygotowania oferty, dokonać niezbędnych pomiarów oraz dokonać wizji lokalnej terenu budowy, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny prac 7. Program funkcjonalno - użytkowy stanowi załącznik do s.i.w.z.
 9. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków
  Zamawiający: Gmina Czajków, Czajków
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach w zakresie nadbudowy zaplecza administracyjnego.

  1. Zakres rzeczowy:
  1). ROBOTY ROZBIÓRKOWE
  1.1 Roboty rozbiórkowe - 33,645 [t]
  2). PODEST WEJŚCIA GŁÓWNEGO
  2.1 Płyta fundamentowa żelbetowa - 14,578 [m3]
  2.2 Płyta podestu - 6,379 [m3]
  2.3 Słupy żelbetowe - 3,2 [m3]
  2.4 Balustrady - 8,8 [m]
  3). NADBUDOWA
  3.1 Płyta stropowa żelbetowa gr. 16 cm - 19,78 [m2]
  3.2 Belka usztywniająca żelbetowa 20 x 70 cm - 2,398 [m3]
  3.3 Ściany z cegły pełnej gr. 25 cm - 21,195 [m2]
  3.4 Kominy wentylacyjne - 70,98 [m]
  3.5 Belka żelbetowa nad oknami narożnymi 20 x 70 cm - 4,098 [m3]
  3.6 Nadproże stalowe IPN 260 - 5,130 [m]
  3.7 Wiązary dachowe drewniane - 62,291 [m2]
  3.8 Pokrycie dachowe - 62,291 [m2]
  3.9 Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 3 x 10 cm - 62,291 [m2]
  3.10 Sufit podwieszony - 22,320 [m2]
  3.11 Tynki wewnętrzne wapienno - cementowe - 64,716 [m2]
  4). HALL Z KLATKĄ SCHODOWA
  4.1 Ścianki działowe z cegły ceramicznej dziurawki gr. 12 cm - 15,705 [m2]
  4.2 Schody żelbetowe - 11,751 [m2]
  4.3 Posadzka z płytek ceramicznych na kleju - 34,635 [m2]
  4.4 Balustrady schodowe - 20,89 [m]
  4.5 Ścianka ze szkła bezpiecznego wysokości 2,70 m - 5,15 [m]
  4.6 Docieplenie stropodachu wełna mineralna gr. 3 x10 cm - 193,127 [m2]
  5). STOLARKA OKIENNO - DRZWIOWA
  5.1 Drzwi aluminiowe wewnętrzne przesuwne 3,0 x 2,48 - 7,44 [m2]
  5.2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 90 x 200 cm - 5,4 [m2]
  5.3 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 100 x 200 cm - 2,0 [m2]
  5.4 Drzwi automatyczne, zewnętrzne 4,80 x 2,71 - 13,008 [m2]
  5.5 Okna PCV - 13,3 + 2,8 = 16,1 [m2]
  6). POSADZKA SALI PRÓB
  6.1 Parkiet dębowy gr. 24 mm - 24.8 [m2]
  7). ROBOTY MALARSKIE TOWARZYSZĄCE
  7.1 Roboty malarskie wewnętrzne farba emulsyjna - 322,44 [m2]
  8). TERMOIZOLACJA
  8.1 Docieplenie ścian fundamentowych FS20 gr. 15 cm - 48,408 [m2]
  8.2 Docieplenie ścian płytami styropianowymi FS20 gr. 15 cm - 432,807 [m2]
  8.3 Docieplenie ościeży styropianem FS20 gr. 2 cm - 16,72 [m2]
  9). WYPOSAŻENIE
  9.1 Dostawa i montaż szaf systemowych z drzwiami przesuwnymi - 21,789 [m2]
  10). INSTALACJA C.O.
  10.1 Montaż rurociągów stalowych dn. 20 mm - 45,36 [m]
  10.2 Grzejniki stalowe dwupłytowe - 3 [szt]
  11). INSTALACJA ELEKTRYCZNA
  11.1 Przewód wtynkowy 3 x 1,5 mm2 - 425 [m]
  11.2 Przewód wtynkowy 3 x 2,5 mm2 - 360 [m]
  11.3 Oprawy oświetleniowe świetlówkowe - 4 x 40 W - 14 [kpl]
  11.4 Oprawy oświetleniowe świetlówkowe - 2 x 40 W - 9 [kpl]
  11.5 Oprawy zewnętrzne halogenowe 24W - 9 [kpl]
  11.6 Gniazda wtyczkowe podwójne - 20 [kpl]
 10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zagrodowych oczyszczalni ścieków dla Program budowy kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Dzierżoniów -Etap II
  Zamawiający: Gmina Dzierżoniów, Dzierżoniów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zagrodowych oczyszczalni ścieków dla Programu budowy kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Dzierżoniów -Etap II
  Dokumentacja techniczna obejmuje maksymalnie 70 szt. zagrodowych oczyszczalni
  Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
  1.a) projekt wielobranżowy, budowlano-wykonawczy niezbędny do wykonania kanalizacji zagrodowej, w której uwzględnione będą wszystkie warunki określone przez instytucje opiniujące w takiej postaci aby projekt nadawał się do uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę w Starostwie jeżeli będzie wymagane.
  b)wykonanie niezbędnego rozpoznania hydrogeologicznego na każdej działce
  (dla każdej zagrodowej oczyszczalni ścieków);
  c) operat wodnoprawny, jeżeli będzie wymagany na podstawie odrębnych przepisów;
  d) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
  e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na roboty objęte projektem dla każdej z branż;
  f) przedmiaru robót dla każdej zagrodowej oczyszczalni.
  g)uzyskania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych prawem polskim niezbędnych do realizacji zadania;
  i)uzyskania map do celów projektowych w przypadku kiedy wymagane będzie uzyskania pozwolenia na budowę
  2.Ponadto :
  a)Projekt budowlano-wykonawczy winien zawierać rozwiązania projektowe obejmujące sposób oraz technologie oczyszczania, podłączenia do domu, a także miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych. Przyjęta technologia musi zagwarantować wysoki stopień oczyszczania ścieków zgodny z wymogami polskich norm i przepisów Unii Europejskiej.
  b)Projekt budowlany i wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz
  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna być
  zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, iż są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz, że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu mają służyć.
  c)Dokumentację sporządzoną w zestawieniu zbiorczym w rozbiciu na poszczególne typy rodzajów zagrodowych oczyszczalni (tzw. dokumentacja zbiorcza) należy sporządzić w ilości 4 egzemplarzy w celu przekazania ich odpowiednim instytucjom i Zamawiającemu.
  d)Dokumentację sporządzoną dla każdej zagrodowej oczyszczalni ścieków (tzw. dokumentacja indywidualna) należy sporządzić w ilości 4 egzemplarzy.
  e)Dokumentację projektową należy także wykonać po jednym egzemplarzu z każdej branży projektu budowlanego i projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania
  i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót w formie elektronicznej w formacie DWG lub DXF dla opracowań projektowych, ATH dla części kosztorysowej oraz PDF dla specyfikacji.
  3.W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania bezusterkowego zgłoszenia inwestycji do realizacji lub uzyskanie pozwolenia na budowę
 11. Budowa oczyszczalni ścieków na Górze Jawor w Solinie
  Zamawiający: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, Polańczyk
  Stan istniejący i projektowane zagospodarowanie terenu.
  Działka nr 471/1 na dzień dzisiejszy jest obszarem niezainwestowanym. Teren oczyszczalni ścieków będzie ogrodzony. Wjazd na działkę 471/1 obr. Solina zaprojektowano z drogi gminnej nr działki 467 obr. Solina o nawierzchni asfaltowej. Zaprojektowano nowy układ komunikacyjny na terenie oczyszczalni, w którego skład wchodzi:
  Wjazd na terenu oczyszczalni o szerokości 4,00m.
  Plac manewrowy z kostki betonowej
  Układ chodników z kostki betonowej o szer. 1,50 m
  Dla właściwego odprowadzenia wody deszczowej z placu zaprojektowano pochylenia podłużne 4% i poprzeczne 2%. Szczegółowe rozwiązanie komunikacji oraz ukształtowania terenu oczyszczalni ujęte w części drogowej opracowania. Teren projektowanej oczyszczalni wraz z urządzeniami towarzyszącymi zajmować będzie 365 m2 (teren wyznacza projektowane ogrodzenie z siatki o dł. 80m i wys. 2,0m wraz z bramą wjazdowa i wyjazdową). Rzędna maksymalnego poziomu piętrzenia zbiornika w Solinie wynosi 421,50 m n.p.m. Teren pod projektowaną oczyszczalnię kształtuje się na rzędnych 425-429,6 m n.p.m. Działka przeznaczona pod oczyszczalnię porośnięta jest trawami, wokół granic działki i na jej terenie występują krzewy i drzewa. Projektowana oczyszczalnia posiadać będzie przepustowość dobową średnią równą 40 m3 i maksymalną 50m3.
  Ścieki surowe do oczyszczalni doprowadzone będą zaprojektowanym kolektorem Dz400mm PVC-U który odbierze ścieki istniejącego kolektora ścieków, ścieki oczyszczone do rowu zostaną odprowadzone grawitacyjnie kolektorem Dz200mm.
  Projekt przewiduje następujące elementy składowe oczyszczalni:
  1-krata koszowa
  2-przepompownia ścieków surowych
  3-osadnik wstępny 3-komorowy
  4-zbiornik wyrównawczy
  5-komora bioreaktorów 3x Jupiter
  6-studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych
  7-kontener techniczny
  8-studnia wodomierzowa
  obiekt 1,2 umieszczone będą w jednej studni rewizyjnej Dn 2000mm , oraz obiekty 3,4,5 zlokalizowane żelbetowych 2 zbiornikach żelbetowych o wymiarach zewnętrznych dł.12690x sz.3080x gł.2750
  Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ.
  Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ, zostały użyte w celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wszelkie inne rozwiązania równoważne pod warunkiem uzyskania projektowanej jakości oczyszczania ścieków.
  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót oraz zapewniającą uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysami nakładczymi. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.
  Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust. 5). Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. Zamawiający nie wyrażą zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia) równoważne były prototypami
 12. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bałdowice, Parzynów, Pisarzowice, Zmyślona Parzynowska
  Zamawiający: Urząd Gminy Kobyla Góra, Kobyla Góra
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z
  Budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bałdowice, Parzynów, Pisarzowice, Zmyślona Parzynowska- 204 szt. (w dwóch etapach):
  I Etap obejmuje miejscowości: Bałdowice i Pisarzowice
  II Etap obejmuje miejscowości : Parzynów i Zmyślona Parzynowska,

  Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  Główny przedmiot: 45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania ścieków,

  Dodatkowe przedmioty: 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45232423-3 roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 45255600-5 - roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji, 45232400-6 - przepompownie ścieków, 45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa 204 szt ( w dwóch etap I - II - zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), I Etap obejmuje miejscowości: Bałdowice i Pisarzowice, II Etap obejmuje miejscowości : Parzynów i Zmyślona Parzynowska.

  W zakres robót wchodzi:
  - roboty ziemne,
  - wykonanie wykopów pod kanały doprowadzające ścieki surowe,
  - wykonanie wykopów pod pompownie i rurociągi tłoczne,
  - wykonanie wykopów pod zbiorniki oczyszczalni i pompowni ścieków,
  - wykonanie wykopów pod system rozsączania oczyszczonych ścieków,
  - dostawa i montaż oczyszczalni ścieków i pompowni,
  - wykonanie kanałów ścieków (grawitacyjnych i ciśnieniowych),
  - wykonanie przyłączy energetycznych (zasilania oczyszczalni oraz pompowni ścieków),
  - obsypka i zasypka, kanałów, rurociągów tłocznych wraz z niwelacja terenu
  - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
  - rozruch technologiczny,
  - szkolenie użytkowników.

  Zakres prac obejmuje:
  - kanały grawitacyjne do- i odprowadzające z rur PVC śr. 110mm o sztywności 8 kPa-2482 m,
  - kanały tłoczne doprowadzające z rur PE śr. 50mm lub 32mm o sztywności 8 kPa- 829 m,
  - kanały tłoczne odprowadzające z rur PE śr. 32mm o sztywności 8 kPa-2461 m,
  - oczyszczalnie ścieków w postaci:
  - SBR6 kompletnego 3 komorowego zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków typu AQUACHAMP R lub równoważne z betonu B-45; C-35 pracującej w tech. SBR składającego się z dwóch komór oczyszczania wstępnego (każda o pojemności min. 1,2m3) oraz komory reaktora (o pojemności min. 2,5m3) o przepustowości do 0,9 m3 ścieków/dobę z zintegrowaną przepompownią do ścieków oczyszczonych ORAZ całą instalacją wchodzącą w skład oczyszczali ścieków włącznie z jednostką sterującą-179 szt.
  - SBR12 kompletnego 3 komorowego zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków typu AQUACHAMP R lub równoważne z betonu B-45; C-35 pracującej w tech. SBR składającego się z dwóch komór oczyszczania wstępnego (każda o pojemności min. 1,5m3) oraz komory reaktora (o pojemności min. 3,0m3) o przepustowości do 1,50 m3 ścieków/dobę z zintegrowaną przepompownią do ścieków oczyszczonych ORAZ całą instalacją wchodzącą w skład oczyszczali ścieków włącznie z jednostką sterującą-24 szt.
  - SBR6m3/d kompletnej 3 zbiornikowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu AQUACHAMP R lub równoważne z betonu B-45; C-35 pracującej w tech. SBR składającego się z dwóch zbiorników oczyszczania wstępnego (śr. = 2500mm, H = 3700mm) oraz zbiornika reaktora (śr. = 2500mm, H = 3700mm) o przepustowości do 6,0 m3 ścieków/dobę z zintegrowaną przepompownią do ścieków oczyszczonych ORAZ całą instalacją wchodzącą w skład oczyszczali ścieków włącznie z jednostką sterującą -1 szt.
  - studzienek rewizyjnych śr. 315 z kinetą i włazem ciężkim - 110 szt.,
  - studzienek zbiorczych śr. 415 z kinetą i włazem ciężkim - 42 szt.,
  - pompowni ścieków surowych wykonanych z rur PVC, PEHD (lub z materiałów równoważnych) śr. 500 z pompą załączaną pływakiem - 166 szt.,
  - pompowni ścieków oczyszczonych wykonanych z rur PVC, PEHD (lub z materiałów równoważnych) śr. 500 z pompą załączaną pływakiem (oraz 181 szt. zintegrowanych pompowni ścieków oczyszczonych wewnątrz zbiornika oczyszczalni) - 23 szt.
  - pompowni ścieków surowych wykonana z betonu B-45; C-35 śr. 1200 z pompami załączanymi pływakiem, DN50, żeliwo ferro - dwu pompowa-1 szt.
  - pompowni ścieków oczyszczonych wykonana z betonu B-45; C-35 śr. 1200 z pompami załączanymi pływakiem, DN50, żeliwo ferro - dwu pompowa-1 szt.,
  - separator tłuszczów NG3 typu Kordes (lub równoważne) wykonana z betonu B-45; C-35-1 szt.
  - studni chłonnych o fi=2000mm, Hcał=3500mm;oraz fi=4000mm, Hcał=3500mm wykonanych z kręgów betonowych śr. 1000 mm, 800mm lub 600mm z betonu B-25, Hmin=1,200mm oraz kruszywa naturalnego o uziarnieniu 16-60 mm o wys. Hmin=2000mm, posiadających kominek wywiewny oraz właz żeliwny Klasy A-182 szt.
  - przyłączy elektrycznych 230V, kablem ziemnym siedmiożyłowym typu Lapp-Kabel Ölflex 110, 7 x 1,5mm2z wtyczką mocowaną 693+kołpak lub równoważne - 2777 m,
  - Obudowa do jednostki sterującej wraz z zabezpieczeniem różnicowoprądowym oraz podlicznikiem (wymiary min. B=265mm, H=400mm, G=250mm) - 204 szt.,
  - Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 204 szt.
  - Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - 204 szt.

  Ponadto w ramach zamówienia oprócz dostawy i montażu urządzeń i wykonaniu wszelkich robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest również :
  - wykonać pomiary instalacji elektrycznej zasilającej każdej oczyszczalni,
  - przeprowadzić rozruch wybudowanych oczyszczalni ścieków, aż do osiągnięcia pełnego efektu oczyszczania ścieków,
  - dostarczyć dokumentację techniczno-ruchową,
  - zlecić i uzyskać pozytywne wyniki badań ścieków oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska dla każdej oczyszczalni przeprowadzone przez stację sanitarno - epidemiologiczną,
  - przeprowadzić szkolenie dla przyszłych użytkowników oczyszczalni w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wraz z przekazaniem instrukcji obsługi,
  - zapewnić pełną obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.
  - Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty deklaracje zgodności proponowanych urządzeń z obowiązującymi normami, aprobaty techniczne, certyfikaty i inne dokumenty, zgodne z wymogami dotyczącymi urządzeń wyszczególnionych w SIWZ wydane przez uprawniony do kontroli jakości podmiot. Przedłożenie w/w dokumentów jest obowiązkowe w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom stawianym przez Zamawiającego.
  - Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty karty katalogowej producenta zawierającej wszystkie parametry - techniczno - eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej oraz dokładne i jednoznaczne określenie typu urządzeń

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
  1. Projekt budowlany SBR przyzagrodowej oczyszczalni ścieków typu Aqua-Champ® lub równoważne wraz z załącznikami graficznymi opracowany przez Bio-Nowa sp.z oo ul.Jana Brzechwy 3 , 51-141 Wrocław.
  2. Przedmiar robót - opracowany przez inż. Grzegorz Orkusz.
  3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót z dnia 15.02.2010r. opr. przez inż. Grzegorz Orkusz.

  Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłoczne poinformowanie zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.

  Wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez zamawiającego robót budowlanych i podpisania( bez uwag) protokołu końcowego etapu .

  3. Wymagania stawiane Wykonawcy:
  a. wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
  b. wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
  c. ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
  d. określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faxu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
  e. zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

  UWAGA!
  Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy.
  Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami, zwanej w skrócie Pzp.
  Przy czym zgodnie z art.30 ust.5, wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiajacego, jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego
 13. Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Smyków
  Zamawiający: Urząd Gminy Smyków, Smyków
  3rzedmiotem zamówienia jest: wykonanie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków działających w technologii SBR w zgodności z Normą EN12566-3. W skład zadania wchodzą kanały grawitacyjne z rur PVC (lub z materiałów równoważnych) fi 110 o sztywności 8 kPa, L=2878 m. Kanały tłoczne doprowadzające z rur PE (lub z materiałów równoważnych) fi 50 o sztywności 8 kPa, L=349 m. Kanały tłoczne odprowadzające z rur PE (lub z materiałów równoważnych) fi 32 o sztywności 8 kPa, L=399 m. Kompletny 3 komorowy zbiornik biologicznej oczyszczalni ścieków pracujący w technologii SBR składającego się z dwóch komór oczyszczania wstępnego (o pojemności min. 1m3-3,3m3) oraz komory reaktora (o pojemności min. 2m3-6,6m3) o przepustowości do 0,75-2,20 m3 ścieków/dobę z zintegrowaną przepompownią do ścieków oczyszczonych oraz całą instalacją wchodzącą w skład oczyszczali ścieków włącznie z jednostką sterującą w ilości 137 szt. Studzienki rewizyjnych fi 315 z kinetą i włazem ciężkim, 64 szt. Studzienki zbiorcze fi 415 z kinetą i włazem ciężkim, 9 szt. Pompowni ścieków surowych oraz oczyszczonych wykonanych z rur PVC, PEHD (lub z materiałów równoważnych) fi 500 z pompą załączaną pływakiem, 101 szt. Studnie chłonne fi=2000mm wykonanych z kręgów betonowych z betonu B-25, kruszywa naturalnego o uziarnieniu 16-32 mm, 136 szt. Przyłączy elektrycznych L=2165 m. Obudowa do jednostki sterującej wraz z zabezpieczeniem różnicowoprądowym, 137 szt. Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach, 137 szt.

Inne osoby dla Tomaszewska Monika Magdalena (54 osoby):