Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Andrzej Hubert

w KRS

Andrzej Hubert Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Hubert
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Międzyrzecz (Lubuskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jurczyszyn Marek Sylwester, Jurczyszyn Rafał Marek, Trapszo Bogdan, Tyliszczak Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Sprzętowo - Transportowe Inter - Trans Sp. Z O.O., Międzyrzecz − KRS 0000197616

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Jumar Sp. Z O.O., Międzyrzecz − KRS 0000141681

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Rozbiórka - wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie JW 5700 Międzyrzec
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórek - wyburzenia obiektów budowlanych według wykazu zawartego w formularzu cenowym. Zakres rozbiórki obejmuje całkowitą rozbiórkę wraz z fundamentami: budynku magazynowego, zbiornika wody oraz uprzątnięcie gruzu i odpadów niebędących gruzem. Wykopy po rozbiórkach należy wypełnić ziemią urodzajną przywiezioną przez Wykonawcę i wyrównać. Działka znajduje się na terenie Jednostki Wojskowej Nr 5700 w Międzyrzeczu. Gruz z rozbiórki, odpady niebędące gruzem oraz zebrane śmieci należy wywieźć na składowisko odpadów. Przy odbiorze robót wymagana od Wykonawcy będzie karta odpadu. Złom stalowy i kolorowy należy dostarczyć do magazynu SOI w Międzyrzeczu. Roboty rozbiórkowe będą wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu, natomiast drobne prace wyburzeniowe wykonywane będą przy użyciu ręcznych narzędzi pneumatycznych
 2. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: Naprawie zbiorników przeciw pożarowych nr 18 i 19 w JW. 5700 w m. Wędrzyn
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Naprawie zbiorników przeciw pożarowych nr 18 i 19 w JW. 5700 w m. Wędrzyn. Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne (roboty wyrównawcze, plantowanie skarpowanie ziemi). - roboty wyrównawcze i uzupełniające powierzchni betonowej zbiornika. -wykonanie obróbek blacharskich (brzegowych zbiornika). - wykonanie opaski betonowej wokół zbiornika. - wykonanie izolacji przeciw wodnej zbiornika na podkładzie geowłókniny. - wykonanie i montaż drabinek wejściowych do zbiornika. - wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wokół zbiornika oraz montaż bramy stalowej dwuskrzydłowej (panele, słupki oraz brama - materiał inwestora), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiący (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz przedmiar robót stanowiący ( załącznik nr 9 do SIWZ)
 3. USUWANIE ELEMENTÓW BETONOWYCH Z ZIEMI I KRUSZENIE POWSTAŁEGO GRUZU ORAZ GRUZU ZGROMADZONEGO NA TERENIE M. WĘDRZYN I SKWIERZYNA I ZŁOŻENIE ROZKRUSZONEGO GRUZU W PRYZMĘ W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: Usuwaniu elementów betonowych z ziemi i kruszenie powstałego gruzu oraz gruzu zgromadzonego na terenie m. Wędrzyn i Skwierzyna i złożenie rozkruszonego gruzu w pryzmę w miejsce wskazane przez zamawiającego. Odpady podlegające rozkruszeniu to: cegły, kostka brukowa, płyty i kręgi betonowe zbrojone, płyty chodnikowe, słupki ogrodzeniowe i oświetleniowe, dachówki i inne odpady wykonane z betonu. Wykaz miejsc i ilości szacunkowych elementów betonowych a) Wędrzyn -usuwanie elementów betonowych z ziemi znajdujących się na Obozowisku nr 4 -26,96m3 -usuwanie elementów betonowych z ziemi znajdujących się na PST2-52,643m3 -usuwanie elementów betonowych z ziemi znajdujących się na terenie Obozowiska nr 1 -19,00m3 i przy garażu 66-68 PST1 -19,55m3 -wywiezienie gruzu z terenu usuwania z ziemi na PST2 przy mechanicznym załadowaniu i rozładowaniu samochodem samowyładowczym (przewiezienie na odległość do 1,0 km ) - przy garażu 66-68 -19,55 m3, -przy garażu 66-68 -10m3 (w pryzmie) , - usuwanie elementów betonowych (podłoża gruzowego o grubości do 10cm) z ziemi znajdujących się na Obozowisku nr 4 - 31,044m3 -wywiezienie gruzu z terenu usuwania z ziemi na PST2 przy mechanicznym załadowaniu i rozładowaniu samochodem samowyładowczym (przewiezienie na odległość do 2,5 km ) z obozowiska nr 1 -12m3+7,00 m3, z obozowiska nr 4 -26,96m3 + 31,044 m3(z podłoża) - kruszenie elementów betonowych kruszarką mechaniczną 1423,55 Mg, - przemieszczanie spycharkami mas ziemnych w gruncie na odległość 10m-756m - przemieszczanie spycharkami mas ziemnych w gruncie na odległość do 40m-756m. b) Skwierzyna -usuwanie elementów betonowych z ziemi- słupków ogrodzeniowych żelbetonowych prefabrykowanych (226szt.) oraz słupów energetycznych (9szt.) obsadzonych w gruncie 235 szt, - kruszenie elementów betonowych kruszarką mechaniczną, -wykonanie wykopów liniowych ścianach pionowych pod fundamenty na gł.1,5m i szer.0,8-1,5m,-1m3 -usuwanie elementów rurociągu stalowgo z ziemi- fi 400 mm-1,3 m, - zaślepienie otworu po obciętej rurze fi 400mm poprzez wspawanie kołnierzy fi 400 (jeden kołnierz pełny)-1szt. - zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie gł. 1,5m szer 0,8-1,5m-1m3 W ramach usługi Wykonawca wykona rozkruszenie gruzu do granulacji 30-50 mm, a następnie spryzmuje gruz w miejsce wskazane przez zamawiającego. Wykonawca sporządzi zestawienie ilości gruzu i innych materiałów na druku : protokół odzysku stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca ma obowiązek rozliczenia rozkruszonego gruzu i innych odpadów np. złomu z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymogami ochrony środowiska - określonymi w aktualnych przepisach prawa w tym również w aktualnie obowiązujących przepisach prawa miejscowego, Odpady podlegające utylizacji tj. drewno, szmaty, folia, liście, suche gałęzie, plastiki, szkło, i tym podobne odpady wysegregowane z gruzu należy przekazać do najbliższego wysypiska odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem czystości i porządku w gminie m. Skwierzyna i m. Sulęcin. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię karty przekazania odpadu na przekazane do utylizacji odpady komunalne (zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dz.U.2010 nr 249 poz. 1673). Zamawiający wystąpi jako wytwórca odpadów powstałych w wyniku świadczenia niniejszej usługi tj. gruz. Wykonawca wykona rozkruszenie gruzu rozdrabniarką posiadającą możliwość segregacji gruzu od prętów zbrojeniowych. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i wyposażyć teren prowadzenia robót własnym staraniem i na koszt własny. Wykonawca w usłudze uwzględni wszystkie czynności występujące podczas realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty segregacji i utylizacji odpadów. Teren wykonywania prac związany z realizacją niniejszej umowy zostanie przekazany Wykonawcy stosownym protokołem
 4. Remont drogi gminnej wraz z wykonaniem przepustów kanalizacyjno -melioracyjnych pod drogą dz. nr 37
  Zamawiający: Urząd Miejski w Skwierzynie, Skwierzyna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu zapadniętej nawierzchni drogi z płyt betonowych oraz wykonanie dwóch przepustów betonowych po trzy rury każdy D 400 w miejscach, w których przepusty istniały, zlokalizowanych na działce nr 37 w obrębie 1 - Skwierzyna, w zakresie opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót, projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Inne osoby dla Tomaszewski Andrzej Hubert (59 osób):