Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Błażej

w KRS

Błażej Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Błażej
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tomaszewski Marek Władysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gierth Horst Werner

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tomaszewski Marek Władysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gierth Horst Werner

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gierth Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000223665

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Arkey Services Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000097148
 2. Arkey Systems Polska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000104120
 3. Inter Group Of Scandinavia Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000155780
 4. Koma Dg Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000195359

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Dostawa zestawu diagnostyki rentgenowskiej z systemem radiografii cyfrowej. Sprawa RAP.272.148.2013
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
  Dostawa zestawu diagnostyki rentgenowskiej z systemem radiografii cyfrowej dla Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Złotówku. Przedmiot umowy powinien być nowy, wolny od wad, w oryginalnych opakowaniach Wykonawcy. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji: 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na system radiografii cyfrowej oraz 60 miesięcy gwarancji na aparat rentgenowski. 2. Okres gwarancji liczy się od dnia dostawy i bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się dzień podpisania protokołu jego odbioru technicznego. 3. Gwarancja winna obejmować bezpłatne naprawy, przeglądy gwarancyjne, regulacje. 4. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego urządzenia. 5. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z normami, jak również kompletność wyposażenia przedmiotu umowy. 6. Transport sprzętu w ramach serwisu w okresie gwarancji odbędzie się na koszt Wykonawcy. Warunki realizacji: 1. Miejscem dostarczenia oraz odbioru i instalacji przedmiotu Zamówienia jest: Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt 55-106 Zawonia, Złotówek 1. Zamawiający może zmienić miejsce dostawy w drodze jednostronnego oświadczenia. Oświadczenie w tym zakresie nie wymaga zachowania formy aneksu. 2. Wykonawca swoim staraniem i kosztem przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia. 3. Przeszkolenie personelu Zamawiającego zostanie wykonane po dostawie urządzenia i jego uruchomieniu. Przeszkolenie personelu nastąpi w miejscu zainstalowania aparatu i zostanie potwierdzone protokołem, w którym wskazany zostanie zakres przeszkolenia, czas jego trwania oraz osoby biorące udział w szkoleniu ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego. 4. Przekazanie i odbiór techniczny przedmiotu umowy oraz testy funkcjonalności zostaną dokonane w obecności przedstawicieli stron. Za odbiór strony uznają podpisanie przez uprawnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru bez uwag. W razie wystąpienia jakichkolwiek niezgodności przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi w umowie lub SIWZ, Wykonawca bez prawa do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w terminie 2 dni usunąć wszelkie usterki. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach lub odstępstwach, w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. W protokole tym strony ustalą dodatkowy termin odbioru urządzeń. 5. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy będzie dokonane po przeprowadzeniu przeszkolenia. 6. Podpisanie protokołu odbioru zawierającego jakiekolwiek uwagi dotyczące wykonania umowy nie stanowi potwierdzenia wykonania umowy i dochowania terminu, określonego w Rozdziale III SIWZ i nie jest podstawą do wystawienia faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT obejmującej wynagrodzenie jest podpisanie przez strony protokołu odbioru nie zawierającego jakichkolwiek uwag dotyczących niezgodności przedmiotu umowy z umową lub SIWZ. 7. Dokonanie odbioru zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez strony. 8. Do protokołu odbioru powinny być dołączone w języku polskim: a. instrukcja obsługi, b. karty gwarancyjne, c. deklaracja zgodności z normami CE (kserokopia). 9. Niedostarczenie w/w dokumentów będzie traktowane jako niewykonanie przedmiotu umowy. 10. Wykonawca wyznacza osobę do koordynowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca będzie odpowiadał za dostarczony przez siebie przedmiot umowy do czasu odbioru przez Zamawiającego. I. Szczegółowe parametry techniczne przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 6 do SIWZ. II. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia dla niniejszego przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. III. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej faktury

Inne osoby dla Tomaszewski (904 osoby):