Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Grzegorz

w KRS

Grzegorz Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Wągrowiec (Wielkopolskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dworakowski-nowicki Wojciech, Garnetz Krzysztof, Lewandowski Grzegorz, Sammler Krzysztof, Tchórzewski Krzysztof, Tuliszkiewicz Szymon, Łochowicz Alina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziółkowski Stanisław Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ekoenergetyka Piomar Sp. Z O.O., Golczewo − KRS 0000266596
 2. Ergo Partners Sp. Z O.O., Przeźmierowo − KRS 0000442559
 3. Forexpol Sp. Z O.O., Niemczyn − KRS 0000648218
 4. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Młodzieży Im.mikołaja Kopernika, Wągrowiec − KRS 0000381519
 5. Lider Partners Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000527097
 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Wągrowiec − KRS 0000058825
 7. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. Z O.O., Toniszewo − KRS 0000119898
 8. Tk-instalbud Sp. Z O.O., Wiatrowo-las − KRS 0000725128
 9. Tk-instalbud Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wiatrowo − KRS 0000765820
 10. Tms Medical Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000693244
 11. Tms Medical Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Poznań − KRS 0000707992
 12. Towarzystwo Współpracy Gminy Damasławek Z Zagranicą, Damasławek − KRS 0000036190
 13. Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O. W Wągrowcu, Wągrowiec − KRS 0000047857

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aquanet Mieścisko Sp. Z O.O., Mieścisko − KRS 0000331844
 2. Aquapark Wągrowiec Sp. Z O.O., Wągrowiec − KRS 0000322310
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Wągrowiec − KRS 0000117162
 4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-specjalistycznego Wągrowiec Sp. Z O.O., Wągrowiec − KRS 0000523718
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Popowie Kościelnym, Popowo Kościelne − KRS 0000193351
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Wągrowcu, Wągrowiec − KRS 0000132542
 7. Stolbud Gorzów Wielkopolski Okna i Drzwi S.A., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000049145
 8. Veolia Wągrowiec Sp. Z O.O., Wągrowiec − KRS 0000034074
 9. Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. Z O.O., Wągrowiec − KRS 0000079295
 10. Zakład Robót Inżynieryjno-hydrotechnicznych Pol-gar Polus i Garnetz Sp. J., Wągrowiec − KRS 0000277464

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Utrzymanie zieleni oraz terenów miejskich w Wągrowcu
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Wągrowca, Wągrowiec
  Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Utrzymaniu zieleni oraz terenów miejskich w Wągrowcu”. Do czynności i obowiązków wykonawcy należeć będzie m.in.: 1) współpraca z Zamawiającym, 2) zapewnienia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa osób trzecich oraz ponoszenia odpowiedzialności materialnej za szkody wynikłe w związku z wykonywanymi pracami przedmiotu zamówienia, 3) przestrzegania przepisów bhp i ppoż, 4) zapewnienia sprzętu spełniającego wymogi i normy techniczne niezbędne do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia, 5) wykonania prac objętych niniejszą umową zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, należytą starannością, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa, norm i standardów, oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie, 6) właściwego postępowania z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami miejscowymi. 7) ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe ze złego wykonawstwa i zabezpieczenia robót, 8) ponoszenia kosztów poboru wody oraz unieszkodliwiania odpadów powstałych przy realizacji umowy, 9) wykonywania prac zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy (załącznik nr 4 do zaproszenia,)w tym m.in.: a) utrzymywanie ścieżek – 4343 mb: - gracowanie, naprawa, konserwacja, wyrównywanie nawierzchni, - zbieranie i usuwanie w sposób ciągły papierów i innych zanieczyszczeń, - zamiatanie części utwardzonej, - wiosenne i jesienne grabienie liści oraz ich wywóz, b) utrzymanie trawników (ilość zgodnie z działem VII): - koszenie trawy wraz z zebraniem, - zbieranie i usuwanie w sposób ciągły papierów i innych zanieczyszczeń, - wiosenne i jesienne grabienie liści oraz ich wywóz, Grabienie liści w okresie jesiennym dotyczy wyłącznie ciągów pieszo rowerowych oraz schodów. Liście na trawnikach powinny zostać zgrabione i usunięte - w uzgodnieniu z inwestorem – przed pierwszymi opadami śniegu lub w okresie przedwiośnia. c) pielęgnacja drzew i krzewów: - obcinanie odrostów przy drzewach, - usuwanie suchych konarów, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników promenady, - zabezpieczanie miejsc cięć i złamań środkami przeciw patogenom. - usuwanie wiatrołomów, - pielenie, przycinanie, nawożenie i podlewanie młodych drzew, d) utrzymanie w należytym stanie ławek parkowych: - bieżąca naprawa, - malowanie, - czyszczenie e) utrzymanie w należytym stanie koszy na odpady: - wybieranie w sposób ciągły odpadów, - wykładanie worków foliowych w koszach na psie odchody, - mycie koszy, - naprawa oraz malowanie w razie potrzeby, f) bieżąca naprawa i konserwacja elementów małej architektury a także utrzymywanie czystości w obrębie schodów na całej promenadzie oraz w obrębie pochylni przy ul. Letniej oraz przy ul. Wodnej, g) utrzymywanie istniejących kwietników (36 szt.) oraz rabat kwiatowych (63 m2): - dwukrotna obsada kwiatami w ciągu roku (gatunku uzgadniane z inwestorem), - nawożenie, - pielenie, - podlewanie, - przygotowanie kwietników do okresu zimowego, h) utrzymywanie skarpy jeziora wraz z linią przybrzeżną: - koszenie trawy, zbieranie zanieczyszczeń, grabienie liści, pielęgnacja drzew – zgodnie z zasadami określonymi we wcześniejszych punktach, - zbieranie i usuwanie w sposób ciągły odpadów zalegających wzdłuż linii brzegowej jeziora oraz w szuwarach, - usuwanie z lustra wody zwalonych drzew, - usuwanie odrostów drzew oraz samosiewu młodych drzew.
 2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nieczynnej hydroforni na pomieszczenia biurowe w budynku socjalno - biurowym"
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o., Wągrowiec
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ,, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nieczynnej hydroforni na pomieszczenia biurowe w budynku socjalno – biurowym”. Inwestycja zlokalizowana jest w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej 100, działka o nr ewidencyjnym 5070. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr 1,2,3 do SIWZ – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) określa ogólne warunki wykonania o odbioru robót. Uzupełnienie niniejszej specyfikacji stanowią Szczegółowe Specyfikacje Techniczne: - ST -B Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - roboty ogólnobudowlane, - ST - S Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - roboty sanitarne, - ST - E Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - roboty elektryczne. W ramach zadania będą wykonywane następujące roboty w zakresie: robót rozbiórkowych, przegród wewnętrznych, podłoży i posadzek, nadproży, stolarki, tynków i okładzin wewnętrznych, malowania, sufitów podwieszonych, elewacji, instalowania elementów systemowych i wyposażenia, schodów zewnętrznych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, daszków nad wejściami do budynku, dojść do budynku, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych.

Inne osoby dla Tomaszewski Grzegorz (26 osób):