Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Grzegorz Marcin

w KRS

Grzegorz Marcin Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Drugie imię:Marcin
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1980 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Krasnystaw (Lubelskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brodowski Wiesław Marek, Chruśiel Marian, Galewski Roman Marian, Kasprzak Marian Tomasz, Mazurek Krzysztof Mieczysław, Radziewski Krzysztof Ryszard, Wójcik Jan, Żerebiec Tomasz Bogdan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żelisko Wioletta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Stowarzyszenie Integracyjne Magnum Bonum, Krasnystaw − KRS 0000021608

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych - Ratunek, Krasnystaw − KRS 0000124054
 2. Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Krasnystaw − KRS 0000169910
 3. Krasnostawskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Bona Fides, Krasnystaw − KRS 0000380505
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Bazylany W Chełmie, Chełm − KRS 0000137570
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Odrodzenie W Chełmie, Chełm − KRS 0000165562

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Dostawa mebli na wyposażenie Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy w Krasnymstawie w ramach projektu pn. Bez barier ponad granicami - integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i kulturę.
  Zamawiający: Stowarzyszenie Integracyjne "Magnum Bonum" w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na wyposażenie Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy w Krasnymstawie w ramach projektu pn. Bez barier ponad granicami - integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i kulturę, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej. 1.1. Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia (WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającego przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą osoby fizyczne oraz osoby prawne będące obywatelami lub mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty, kraju będącego beneficjentem w/w rozporządzenia, kraju będącego beneficjentem pomocy z instrumentu pomocy przedakcesyjnej ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiającym instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) lub państwa członkowskiego EOG. 1.2. Wszystkie dostawy i materiały, które mają być wykorzystane do realizacji zamówienia powinny pochodzić ze Wspólnoty lub krajów kwalifikujących się na podstawie art. 21 Rozporządzenia (WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającego przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 1.3. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dowód pochodzenia Zamawiającemu nie później niż w chwili wystawienia pierwszej faktury. 1.4. Świadectwo pochodzenia powinno zostać wystawione przez właściwe władze państwa pochodzenia dostaw i musi być zgodne z zasadami określonymi we właściwych przepisach Wspólnotowych. Termin kraj pochodzenia jest używany w znaczeniu określonym w art. 23 i 24 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny oraz innych aktów wspólnotowych dotyczących pochodzenia niepreferencyjnego. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, załadunek, transport oraz rozładunek i montaż wyposażenia: -Stoły do pokoi - 26 szt. -Krzesła do pokoi - 52 szt. -Szafki nocne do pokoi - 52 szt. -Szafy rozsuwane do pokoi (na ubrania i rzeczy osobiste) - 26 szt. -Szafy rozsuwane do magazynów pościeli - 5 szt. -Szafy do pomieszczenia socjalnego - 3 szt. -Szafa do pomieszczenia porządkowego - 1 szt. -Lada recepcyjna - 1 szt. -Kanapa 8-miejscowa - 1 szt. -Kanapy 3-miejscowe - 4 szt. -Kanapy 2-miejscowe - 4 szt. -Fotele - 4 szt. -Ławy - 4 szt. Wykonawca przed wykonaniem mebli jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów pomieszczeń. 3. Szczegółowy opis zamówienia określa Załącznik nr 5do s.i.w.z - Załącznik nr 1 do umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem wyposażenia. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (meble i wyposażenie) określone w dokumentacji przetargowej, pochodzące od konkretnych producentów są określone parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać towary (meble i wyposażenie), aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (mebli i wyposażenia) równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składając Wykaz towarów (mebli i wyposażenia) równoważnych, określony w pkt 10.9.3. wraz z dokumentami wymaganymi w pkt. 10.9.5. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (meble i wyposażenie), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składając Opis rozwiązań równoważnych, określony w pkt 10.9.4. wraz z dokumentami wymaganymi w pkt. 10.9.5. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (meble i wyposażenie) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
 2. Dowożenie ucznia z miejscowości Żulin do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łopienniku Górnym, Łopiennik Górny
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozowa polegająca na dowożeniu ucznia z miejscowości Żulin do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie w roku szkolnym 2013/2014. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje 1 trasę o łącznej szacunkowej dziennej długości 26 km, do obsługi której Zamawiający wymaga pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - dowóz ucznia i opiekuna z miejscowości Żulin do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie, ul. Kwiatowa 2. - dowożenie będzie realizowane przez cztery dni w tygodniu, - szacunkowa długość tras przewozu w roku szkolnym 2013/2014, ustalona na dzień opracowania dokumentacji przetargowej, wynosi 3 952 km. 2. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie wykonaną trasę przejazdu (ilość kilometrów). 3. Pod pojęciem dowożenie Zamawiający rozumie dowóz ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły i dowóz ze szkoły do miejsca zamieszkania, wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wsiadania i wysiadania. 4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić opiekuna w pojeździe na trasie przejazdu. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ucznia w trakcie wsiadania do lub wysiadania z pojazdu oraz w trakcie przejazdu. Zadaniem opiekuna będzie sprawowanie nadzoru nad przewożonym uczniem, w trakcie wsiadania i wysiadania oraz przejazdu pojazdem, informowanie o nieprawidłowościach w przewozach i współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy. 5. Przewoźnik w przypadku awarii pojazdu wykonującego usługę będącą przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek podstawienia w jak najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 60 minut od wystąpienia awarii, pojazdu zastępczego o takim samym standardzie celem wykonania przewozu
 3. Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013
  Zamawiający: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łopienniku Górnym, Łopiennik Górny
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych - dowożenie uczniów z terenu gminy Łopiennik Górny do szkół w roku szkolnym 2012/2013, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem określonym w pkt. XXVIII SIWZ 1.1 Dowożenie obejmuje dwie części: 1.1.1 Część pierwsza - trasy o łącznej długości 288 km, przewidziane dla trzech autobusów (autobus nr 1 i 2 - liczba miejsc siedzących 43, autobus nr 3 - liczba miejsc siedzących - 39) i jednego busa (liczba miejsc siedzących - 29); - dowóz obejmuje uczniów z miejscowości: Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kolonia, Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny, Łopiennik Górny, Łopiennik Dolny Kolonia, Olszanka, Krzywe, Majdan Krzywski, Gliniska, Nowiny, uczęszczających do: Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym, Szkoły Podstawowej w Łopienniku Górnym, Gimnazjum w Łopienniku Górnym, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie, Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie, ul. Kwiatowa 2, - zapewnienie opieki ma nastąpić poprzez obecność w każdym pojeździe grupowego opiekuna. Zadaniem opiekuna będzie sprawowanie nadzoru nad przewożonymi dziećmi, w trakcie wsiadania i wysiadania oraz przejazdu pojazdem, informowanie o nieprawidłowościach w przewozach i współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy. - autobusy oraz bus muszą być przystosowane do przewozu osób, bus musi posiadać minimum jedno siedzenie wyposażone w pas trzypunktowy, - dowożenie obejmuje wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2012/2013. 1.1.2 Część druga - dowóz ucznia i opiekuna (rodzica) z miejscowości Żulin pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie, ul. Kwiatowa 2. - dowożenie będzie realizowane dwa dni w tygodniu, długość dziennej trasy 26 km. 1.2 Pod pojęciem -dowóz- SIWZ Zamawiający rozumie dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkół i dowóz ze szkół do miejsca zamieszkania. 1.3 W czasie dowożenia autobusy muszą być wyłącznie do dyspozycji uczniów 1.4 Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, natomiast przystanki na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z wymienionych wyżej miejscowości.
 4. Dowóz dziecka do Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych w roku szkolnym 2011/2012
  Zamawiający: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łopienniku Górnym, Łopiennik Górny
  Dowóz pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych - dziecko z miejscowości Żulin dojeżdżające do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie ul. Kwiatowa 2 - trasa o długości 26 km
  Pod pojęciem dowóz Zamawiający rozumie dowóz dziecka z miejsca zamieszkania do Niepublicznego Przedszkola i odwóz z Niepublicznego Przedszkola do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem mu opieki, poprzez obecność w pojeździe opiekuna posiadającego kwalifikacje do opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Zadaniem opiekuna będzie sprawowanie opieki nad przewożonym dzieckiem, w trakcie przewozu i dowozu z Przedszkola pojazdem, informowanie o nieprawidłowościach w przewozach i współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy.
  Dowożenie obejmuje dwa dni nauki w tygodniu wskazane przez Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w roku szkolnym 2011/2012 zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2011/2012.
  W czasie dowożenia pojazd musi być wyłącznie do dyspozycji przewożonego dziecka.
  Przystanek docelowy znajduje się przy Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym dla dzieci Niepełnosprawnych ul. Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw.

Inne osoby dla Tomaszewski Grzegorz Marcin (57 osób):