Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Jan Czesław

w KRS

Jan Czesław Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Czesław
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1939 r., wiek 84 lata
Miejscowości:Konin (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górny Ryszard, Józefacki Józef, Juszczak Grzegorz, Klimek Edward Stefan, Kowalski Kazimierz, Latanowicz Roman Jan, Mijakowski Wacław, Nagórny Andrzej, Wróblewski Jan, Żelek Antoni Lech, Zrobczyński Roman, Złotnicki Ireneusz, Łuczak Jan Wacław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dom-bud Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000299670
 2. Ebst Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000473086
 3. Elstar-bio Górny Sp. Z O.O., Stare Miasto − KRS 0000134409
 4. Hydrowat Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000309795
 5. Investbud Ag Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000538402
 6. Inwest-bud Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000402368
 7. Klub Żeglarski Bryza Przy Hucie Aluminium Konin S.A., Konin − KRS 0000023883
 8. Konsulting i Finanse Serwis Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000192258
 9. Polski Związek Żeglarski, Warszawa − KRS 0000081118
 10. Polskie Stowarzyszenie Klasy 2020, Gdynia − KRS 0000846154
 11. Sun.biz Technology Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000721588
 12. Sun.biz Technology Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Konin − KRS 0000725263

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Budowlani Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000391455
 2. Ebg Projekt Sp. Z O.O., Stare Miasto − KRS 0000444106
 3. Kaiser Caviar Sp. Z O.O. Sp. J., Rzgów Drugi − KRS 0000337995
 4. Labor Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Konin − KRS 0000573741
 5. Labor Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Konin − KRS 0000563859
 6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Warszawa − KRS 0000037573
 7. Przedsiębiorstwo Inżynierii i Budownictwa Standard Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000165047
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze, Konin − KRS 0000127430
 9. Spółdzielnia Rzemieślnicza Zagłębie, Konin − KRS 0000083852
 10. Top Finance Capital Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000483951
 11. Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A., Konin − KRS 0000093170
 12. Zakład Przetwórstwa Rybnego Jesiotr Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000227472

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka Akcyjna, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej budynków, mieszkań i lokali użytkowych w zakresie stanu instalacji elektrycznej i odgromowej, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 rok, Nr 156, poz. 1118), wraz ze sporządzeniem protokołów dla lokali zbadanych w zasobach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu, wg załączonych wykazów stanowiących załączniki Nr 1 do odpowiednich wzorów umów znajdujących się w części II SIWZ.
  2. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części:
  2.1. Część I - wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej budynków i lokali wskazanych w załączniku nr 1 do wzoru umowy o wykonanie zamówienia publicznego, części I, umieszczonego w części drugiej niniejszej SIWZ, w tym:
  I. Wykonanie badań rezystancji izolacji:
  a) wewnętrznych linii zasilających,
  b) tablic rozdzielczych oraz wyłączników głównych,
  c) instalacji administracyjnej klatek schodowych, piwnic, pralni i strychów,
  d) instalacji oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 230V w mieszkaniach,
  e) obwodów ogrzewania elektrycznego (pomieszczeń i wody).
  II. Wykonanie badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej:
  a) tablic rozdzielczych głównych, administracyjnych i piętrowych,
  b) instalacji administracyjnej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V,
  c) w mieszkaniach - obwody gniazd wtyczkowych.
  III. Wykonanie kontroli w zakresie:
  a) połączeń widocznych części przewodów, osprzętu i zabezpieczeń,
  b) tablic rozdzielczych [obudów, drzwiczek tablic, napisów informacyjnych itp.],
  c) instalacji wewnętrznych linii zasilających,
  d) instalacji administracyjnej w częściach wspólnych,
  e) instalacji odbiorczych w mieszkaniach.
  2.2.Część II - Sprawdzenie i zakres oględzin instalacji odgromowej - piorunochronnej budynków wskazanych w załączniku nr 1 do wzoru umowy o wykonanie zamówienia publicznego, części II, umieszczonego w części drugiej niniejszej SIWZ, w tym:
  a) stan wszystkich połączeń oraz mocowań zwłaszcza na poziomie ziemi,
  b) zachowanie wymaganych bezpiecznych odstępów pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji obiektu,
  c) stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu,
  d) stan urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników,
  e) w przypadku zmian, prawidłowość wykonania nowych części instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w obiekcie.
  2.3. Część III - wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej budynków i lokali wskazanych w załączniku nr 1 do wzoru umowy o wykonanie zamówienia publicznego, części II, umieszczonego w części drugiej niniejszej SIWZ, w zakresie wskazanym w pkt 2.1.niniejszejszego ogłoszenia.
  3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona badań w lokalach w danym budynku z powodu nieobecności najemcy lub właścicieli zobowiązany będzie do uzupełnienia przeglądów w tych lokalach w terminie 14 dni od dnia podjęcia ostatniej próby.
  W przypadku trzech nieskutecznych prób dostępu do lokalu, Wykonawca powiadomi na piśmie właściwy BOM w terminie 7 dni od dnia podjęcia ostatniej próby. Zamawiający uprawniony będzie do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy stosownie od liczby lokali, w których nie wykonano przeglądu.
  4. Czynności stanowiące przedmiot zamówienia winny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej wymagane przepisami uprawnienia elektryczne grupy D (tj. kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych), udokumentowane legitymacją ważną do czasu realizacji przedmiotu zamówienia, zapewniającą odpowiednią koordynację i nadzór nad realizacją zamówienia wraz z uprawnieniami pomiarowymi SEP do 1 kV. Zamawiający wymaga, żeby na każdy BOM, przypadała, co najmniej jedna osoba posiadająca powyższe uprawnienia.
  5. Wykonawca musi ponadto dysponować przynajmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji elektrycznych oraz udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa opłaconą składką członkowstwa do końca terminu realizacji prac objętych niniejszym zamówieniem. Osoba ta pełnić będzie nadzór nad wykonaniem prac, biorąc przy tym pełną odpowiedzialność za zakres i jakość wykonania przedmiotu zamówienia.
  6. Osoba, o której mowa w pkt 5 potwierdza przeprowadzenie kontroli poprzez złożenie podpisu na protokole pokontrolnym.
  7. Dokumenty określone w pkt. 4 oraz 5 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania.
  8. Wykonawcy składający ofertę na wykonanie części III zamówienia uprawnieni są do wykonania wizji lokalnej lokali objętych tą częścią zamówienia. Wizja lokalna dokonana będzie na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym uprzednio przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Inne osoby dla Tomaszewski Jan Czesław (60 osób):