Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Janusz Seweryn

w KRS

Janusz Seweryn Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janusz
Drugie imię:Seweryn
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1950 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Wieliczka (Małopolskie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Balasa Barbara, Czaplak Stanisław Józef, Fijałkowski Mirosław Stanisław, Górska Irena Zofia, Grabowski Józef Kazimierz, Jarosz Tadeusz Stanisław, Kaczmarczyk Antoni Tadeusz, Kaja Janina, Kilanowicz Henryk Andrzej, Kot Zbigniew Stanisław, Kucharski Władysław Franciszek, Kulma Leszek Jan, Madej Zygmunt Adam, Mańka Mateusz Jerzy, Mielec Leszek Roman, Nawalany Józef Adam, Nosal Jan, Rojek Ireneusz, Rozwadowski Ryszard Tadeusz, Rychlak Edward Władysław, Spytkowska Mikołajczyk Maria Renata, Stypuła Kazimierz, Szklarczyk Małgorzata Zofia, Szostak Jan Michał, Urbańska Barbara Maria, Wyrodek Tadeusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Macedońska Sp. Z O.O., Wieliczka − KRS 0000617292
 2. Ochotnicza Strażpożarna W Dobranowicach, Dobranowice − KRS 0000132368
 3. Pbwi Nieruchomości Sp. Z O.O., Wieliczka − KRS 0000370772
 4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-inżynieryjnego W Krakowie Sp. Z O.O., Wieliczka − KRS 0000138321
 5. Wysoka Fala - Fundacja Wspierania Inwestycji Przeciwpowodziowych, Warszawa − KRS 0000423600

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna Z Siedzibą W Krakowie, Kraków − KRS 0000082317
 2. Pro-wod Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000357757
 3. Pro-wod Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000716644
 4. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Warszawa − KRS 0000087544
 5. Wodrol S.A., Wieliczka − KRS 0000049913

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Modernizacja gospodarki cieplnej obiektów zaplecza techniczno -produkcyjnego poprzez konwersję kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownie gazową kondensacyjną- budowa nowej kotłowni gazowej
  Zamawiający: WODROL Spółka Akcyjna, Wieliczka
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja gospodarki cieplnej obiektów zaplecza techniczno - produkcyjnego poprzez demontaż istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym wraz budową nowej kotłowni gazowo - kondensacyjnej. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje: - dostawę kotłów i montaż kotłowni gazowej wraz instalacjami i automatyką, - demontaż istniejącej kotłowni z usunięciem z pomieszczenia, - wykonanie instalacji gazowej do kotłów z aktywnym systemem bezpieczeństwa gazowego - wykonanie robót budowlanych przy adaptacji pomieszczenia w biurowcu na kotłownię gazową. Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opis przedmiotu zamówienia. Jeżeli w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane urządzenia i materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego materiały urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia w formie załącznika do oferty, stosownych dokumentów, projektów oraz odpowiednie obliczenia potwierdzajace spełnienie wymaganych przez Zamawiajacego parametrów. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne.
 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przywróceniu drożności rowów melioracyjnych i cieków wodnych wzdłuż budowanego odcinka autostrady A4 Węzeł Szarów- Węzeł Brzesko w km 455+900 - 479+000 (poza zakresem decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady).
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przywróceniu drożności rowów melioracyjnych i cieków wodnych wzdłuż budowanego odcinka autostrady A4 Węzeł Szarów- Węzeł Brzesko w km 455+900 - 479+000 (poza zakresem decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady).
 3. Zabezpieczenie międzywala rzeki Wisły w km 41+100 w m. Kłokoczyn (Machaczki), gm. Czernichów, pow. krakowski, woj. małopolskie - usuwanie szkód powodziowych
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Zabezpieczenie międzywala rzeki Wisły w km 41+100 w m. Kłokoczyn (Machaczki), gm. Czernichów, pow. krakowski, woj. małopolskie - usuwanie szkód powodziowych
 4. Ochrona przeciwpowodziowa Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu - Usuwanie szkód powodziowych - doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700-7+400 i prawego wału cofkowego potoku Pławianka w km 0+000-0+850 w msc. Brzezinka, gm. Oświęcim, pow. oświęcimski
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 - 7+400 (część kompleksu 10) i prawego wału cofkowego potoku Pławianka w km 0+000 - 0+850 (kompleks 11) w miejscowości Brzezinka, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski w ramach usuwania szkód powodziowych po powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Prace będą prowadzone w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.01.2011 r. (Dz.U. Nr 5 poz.14 z 2011r.) w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości w związku z osunięciem ziemi, na podstawie zaktualizowanej dokumentacji projektowej przez Cermet-Bud Sp. z o.o. z Krakowa. Zakres robót obejmuje wykonanie uszczelniającej przesłony przeciwfiltracyjnej w osi prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 - 7+400 i w prawym wale potoku Pławianka w km 0+000 - 0+450 oraz wykonanie przebudowy przepustu wałowego nr 11/79 w km 0+130 prawego wału potoku Pławianka. Wał objęty przedmiotem zamówienia przebiega na odcinku od km 6+700 (wykonanej w ubiegłych latach nadbudowy wału) w rejonie przejazdu wałowego (ul. Podwale w Brzezince) do km 7+400 stanowiącego jednocześnie początek prawego obwałowania cofkowego potoku Pławianka w km 0+000 do km 0+450. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do siwz: wyciąg z dokumentacji projektowej, przedmiar robót i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST)
 5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z PROJEKTEM Usuwanie szkód powodziowych w prawym wale przeciwpowodziowy rzeki Wisły w km 56+500-56+900 w miejscowości Kopanka, gm. Skawina powiat krakowski
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, Kraków
  Wykonanie: robót budowlanych z zaprojektowaniem p.n. Usuwanie szkód powodziowych w prawym wale przeciwpowodziowy rzeki Wisły w km 56+500-56+900 w miejscowości Kopanka, gm. Skawina powiat krakowski wraz z wykonaniem -Ekspertyzy stanu technicznego prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w miejscowości Kopanka gmina Skawina, powiat krakowski
 6. Prawy wał rzeki Wisły km 1+440 - 1+500 w m. Wola Rogowska, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski.
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie, Tarnów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: Prawy wał rzeki Wisły km 1+440 - 1+500 w m. Wola Rogowska, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski.
  Zadanie obejmuje odbudowę wału przeciwpowodziowego uszkodzonego w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa pn: Ekspertyza stanu technicznego Prawy wał rzeki Wisły km 1+440 - 1+500 w m. Wola Rogowska, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski oraz przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 7. Usuwanie szkód powodziowych prawy wał rzeki Wisły w km 34+100 - 35+100 w msc. Maniów, gm. Szczucin
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie, Tarnów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: Usuwanie szkód powodziowych prawy wał rzeki Wisły w km 34+100 - 35+100 msc. Maniów, gm. Szczucin.
  Zadanie obejmuje naprawę wału przeciwpowodziowego uszkodzonego w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. w następujących odcinkach:
  1. w km 34+100 - 34+180
  2. w km 34+180 - 34+270
  3. w km 34+390 - 34+480
  4. w km 34+480 - 34+540
  5. w km 34+540 - 34+600
  6. w km 34+820 - 35+100

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa pn: Ekspertyza stanu technicznego Prawy wał rzeki Wisły w m. Maniów gm. Szczucin, pow. dąbrowski km 34+100 - 35+000 oraz przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.
 8. Usuwanie szkód powodziowych prawy wał rzeki Wisły w km 34+100 - 35+000 w msc. Maniów, gm. Szczucin
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie, Tarnów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: Usuwanie szkód powodziowych prawy wał rzeki Wisły w km 34+100 - 35+000 w msc. Maniów, gm. Szczucin.

  Zadanie obejmuje naprawę wału przeciwpowodziowego uszkodzonego w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. długości 340 m w następujących odcinkach:
  1. w km 34+270 - 34+350
  2. w km 34+350 - 34+390
  3. w km 34+600 - 34+680
  4. w km 34+680 - 34+735
  5. w km 34+735 - 34+820.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa pn: Ekspertyza stanu technicznego prawy wał rzeki Wisły w m. Maniów, gm. Szczucin, pow. dąbrowski km 34+100 - 35+000 oraz przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.
 9. Usuwanie szkód powodziowych - doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 - 1+000 (km rzeki 0+000 - 1+150).
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim, Oświęcim
  1.Przedmiotem zamówienia jest doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 - 1+000 (część kompleksu 10) na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt Kraków Sp. z o.o.
  Inwestycja będzie realizowana na podstawie nakazu Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie znak: SOT.Os-w.7356/04/2000 z dnia 08.01.2001 r.

  Wał objęty projektem przebiega na odcinku od km 1+000 do nasypu trakcji kolejowej relacji Oświęcim - Chrzanów. Obwałowanie rzeki Małej Wisły zostało zaliczone do III klasy ważności budowli.
  Planowana inwestycja obejmuje:
  - podwyższenie istniejącego obwałowania max. o ok. 2,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu i rozbudową w stronę międzywala na odcinku 1,0 km (szerokość korony wału: 3,0 m, nachylenie skarpy odwodnej 1:2, odpowietrznej 1:2)
  - wykonanie przesłony wodoszczelnej bentonitowo - cementowej w osi wału długości 0,3 km (tj. w km 0+300 - 0+600) na głębokości 6,5 m, a w miejscu przekroczenia wału przez rurociągi 3xW1200 wykonanie przesłony iniekcyjnej,
  - przebudowę przepustu wałowego w km 0+020 nr 10/67 o śr. fi 600 mm,
  - przebudowę trzech istniejących przejazdów wałowych w km: 0+223, 0+730, 0+870,
  - utwardzenie korony wału wraz z przejazdami i zjazdami warstwą klińca na podbudowie z tłucznia i podsypki piaskowej pasem szerokości 2,50 m,
  - przebudowę przyczółka wylotowego przepustu wałowego nr 10/67 (km 0+020) wraz z oczyszczeniem i poszerzeniem rowów odpływowych od przyczółków wylotowych,
  - wycinkę drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
  - przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego stosownie do uzgodnień branżowych,
  - plantowanie,
  - humusowanie (10 cm warstwą) i obsiew skarp wału i rowów odpowiednio dobranymi mieszankami traw,
  - odtworzenie punktów państwowej osnowy geodezyjnej i słupków hektometrowych,
  - niżej wymienione badania skały płonnej.
  Podstawowym materiałem wykorzystanym przy nadbudowie wału będzie zleżała skała płonna (np. z KWK Brzeszcze lub KWK Piast lub KWK Janina z Libiąża) lub równoważna.

  Wykonawca przed wbudowaniem materiału w wał przedłoży:
  a). badania geotechniczne pod względem przydatności skały płonnej do budowy wałów przeciwpowodziowych zgodnie z WTWiO i innymi normami i przepisami dotyczącymi tego typu badań, obejmujące oznaczenie m.in.:
  - składu granulometrycznego,
  - parametry zagęszczalności tj. gęstość właściwą szkieletu gruntowego, maksymalną gęstość objętościową i wilgotność optymalną,
  - wilgotności naturalnej pobranego materiału,
  - współczynnika filtracji,
  - wytrzymałości na ścinanie (spójność i kąt tarcia wewnętrznego dla warunków pracy nad wodą i pod wodą).
  - kohezji,
  b). badania chemiczne skały polegające na oznaczeniu:
  - wilgotności analitycznej,
  - popiołu,
  - siarki całkowitej,
  - części palnych,
  - analizy wyciągów wodnych (test wymywalności) stężenia jonów: siarczanowych (SO42-), chlorkowych (Cl-), potasowych (K+), sodowych (Na+), azotu amonowego, pierwiastów śladowych (Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, As, Se, Hg),
  - pH,
  - chemicznego zapotrzebowania tlenu ChZT,
  c). badania radiometryczne skały polegające na oznaczeniu stężenia pierwiastków naturalnie promieniotwórczych: Uranu (U), Toru (Th), Radu (Ra), Radonu (Rn).

  Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie:
  - ustalić współczynnik spulchnienia dla materiału do nadbudowy wału.
  - uzyska stosowne zezwolenia na transport po drogach oraz zezwolenie na pobór materiału. Transport należy dostosować do nośności i klasy dróg (< 15 ton).

  W cenie oferty należy uwzględnić następujące koszty:
  - zakupu, poboru, transportu gruntu i humusu oraz skały płonnej,
  - w/w badań skały płonnej,
  - systematycznej kontroli wbudowywanych warstw gruntu z poborem odpowiedniej ilości prób w celu określenia wskaźnika zagęszczenia i współczynnika filtracji,
  - w zależności od przyjętej trasy dowozu materiału do nadbudowy wału:
  1). ewentualnego wykonania i utrzymania drogi dojazdowej z płyt do wału wraz z uporządkowaniem terenu i zapłatą odszkodowań dla właścicieli działek po zakończeniu inwestycji,
  2). naprawienia ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego,
  3). utrzymanie i naprawa drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej,
  - w razie potrzeby nadzoru specjalisty ds. ochrony przyrody nad robotami budowlanymi w celu prowadzenia monitoringu przyrodnicznego w otoczeniu wału,
  - inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  - ewentualną przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego stosownie do uzgodnień branżowych.

  - W rejonie urządzeń podziemnych roboty należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń i w razie potrzeby pod ich nadzorem.
  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa oraz załączniki do siwz: przedmiar robót i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST).
 10. Prawy wał rzeki Wisła w km 1+470 w msc. Wola Rogowska, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski.
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie, Tarnów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z usuwaniem szkód po powodzi w 2010 r. na zadaniu pn.:
  Prawy wał rzeki Wisła w km 1+470 w msc. Wola Rogowska, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót opracowany przez RNU Tarnów.
 11. Budowa zbiornika wodnego małej retencji w Sokołowie Małopolskim wraz z jazem piętrzącym, w ramach projektu Zwiękrzenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych
  Zamawiający: Nadleśnictwo Głogów, Głogów Małopolski
  Budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni lustra wody 2,00 ha, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na części działek ewidencyjnych nr 5591, 5592, położonych w Sokołowie Małopolskim