Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Krzysztof Jerzy

w KRS

Krzysztof Jerzy Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:29 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gogolewski Paweł, Paduch Marian, Socha Ryszard Marian, Wyzgał Jerzy Józef

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gogolewski Paweł, Paduch Marian, Socha Ryszard Marian, Wyzgał Jerzy Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eltona Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000128414
 2. Przedsiębiorstwo Projektowo - Badawcze i Produkcyjno - Usługowe Acs Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000055681
 3. Wspieranie Międzynarodowego Centrum Gęstej, Namagnesowanej Plazmy, Warszawa − KRS 0000502805

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedstawicielstwo Firm Zagranicznych Poliglob S.A., Warszawa − KRS 0000129830

Powiązane przetargi (29 szt.):
 1. Zaprojektowanie, rozbudowa i wykonanie czterokanałowego układu zobrazowania kolumny plazmowej w zakresie promieniowania X
  Zamawiający: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i instalacja elementów wymaganych do modernizacji i rozbudowy cztero-kanałowego układu zobrazowania plazmy w zakresie energetycznym 8 eV - 6 keV, dla Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 2. Dostawa urządzenia do pomiaru absolutnej wydajności kwantowej, wraz z instalacją i uruchomieniem dla Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  1.Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38500000-0. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru absolutnej wydajności kwantowej - zwanego dalej urządzeniem, wraz z instalacją i uruchomieniem dla Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego. 3.Miejsce dostawy urządzenia: Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57, pokój 259. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SIWZ. 5.Dostawa obejmuje: 1)transport urządzenia na koszt Wykonawcy, 2)instalację i uruchomienie urządzenia. 6.Urządzenie musi: 1)być fabrycznie nowe tj. wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015r., bez śladów użytkowania, wymagane jest aby urządzenie nie posiadało wad fizycznych i prawnych, 2)zostać dostarczone, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz musi zostać zainstalowane uruchomione przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 3)być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnym fabrycznym opakowaniu, którego przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji, 4)posiadać oznakowanie CE umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na urządzeniu, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 138 poz. 935 ze zm.), 5)jeżeli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają, urządzenie wykorzystujące energię musi mieć dołączoną etykietę i kartę produktu sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej i podstawowych parametrach sprzętu, np. zużyciu energii i poziomie hałasu (wydane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14.09.2012r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203). 7.Gwarancja i czas reakcji serwisu zgodnie z zapisami w § 5 projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 8.Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego urządzenia, w przypadku: 1)stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego urządzenia a przedstawionymi w ofercie, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 projektu umowy, 2)uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie urządzenia w jego pełnym zakresie. 9.W przypadkach określonych w pkt. 8 przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 10 ust.2 projektu umowy, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania urządzenia, a Wykonawca jest obowiązany do wymiany urządzenia na nowe wolne od wad o tych samych lub lepszych parametrach technicznych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Jeżeli tak ustalony termin przekroczy termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 2 projektu umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt.1 projektu umowy.
 3. Usługi serwisowania urządzeń biurowych marki Xerox w Lubelskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podległych Biurach Powiatowych
  Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny, Ciecierzyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie obsługą serwisową 17 sztuk urządzeń biurowych (kserokopiarek) marki Xerox (dalej: Sprzęt) w Lubelskim Oddziale Regionalnym i podległych Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  2. Sprzęt - urządzenia biurowe (kserokopiarki) marki Xerox wymienione w SIWZ.
  3. Serwis - utrzymanie w stałej gotowości do druku Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu jego parametrów technicznych zgodnych ze specyfikacją producenta; m.in. przez usuwanie awarii Sprzętu, w tym dostarczanie niezbędnych części zamiennych na koszt Wykonawcy, oraz bieżące zaopatrzenie Sprzętu w materiały eksploatacyjne (czarny toner wraz z pojemnikiem na zużyty toner, moduł drukujący, moduł utrwalania) w okresie obowiązywania Umowy za co Zamawiający będzie wnosił Wykonawcy opłatę okresową.
  4. Dni robocze - okres w godzinach 8.00 - 15:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. Wyrażenia: usterka, awaria, wadliwość oraz uszkodzenie można stosować zamiennie, w różnej liczbie i przypadku.
  6. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać urządzenia biurowe Xerox WorkCentre Pro 275, 5675, 5687, 5775 o numerach seryjnych: 2233206302, 2233205101, 3634059643, 3634059872, 3634060790, 3634173233, 3634172610, 3634173080, 3634172881, 3634172938, 3634173225, 3634173101, 3634214789, 3644137553 w stanie przydatnym do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem, przy zachowaniu ich parametrów technicznych zgodnych ze specyfikacją producenta, w okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2016.
  7. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać urządzenia biurowe Xerox WorkCentre 5675
  o numerach seryjnych 3634262538, 3634252931, 3634251447 w stanie przydatnym do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem, przy zachowaniu ich parametrów technicznych zgodnych ze specyfikacją producenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016.
  8. Do obowiązków Wykonawcy należy usuwanie awarii Sprzętu, dostarczanie niezbędnych materiałów: czarny toner wraz z pojemnikiem na zużyty toner, moduł drukujący, moduł utrwalania (fuser) oraz niezbędnych części zamiennych na własny koszt.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc lokalizacji urządzeń objętych obsługą serwisową w jego lokalach w obrębie województwa lubelskiego w trakcie trwania usługi Serwisu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zmianie lokalizacji Sprzętu. Zmiana lokalizacji urządzeń w obrębie woj. lubelskiego nie stanowi podstawy do podwyższenia stawki opłaty okresowej.
  10. Do obowiązków Wykonawcy nie należy dostarczanie papieru oraz zszywek. Zamawiający używa papieru o następującej jakości: od 60 do 216 g/m2 białość 161 CIE. Wykonawca nie będzie podnosił, że jest to papier niewłaściwy do objętego usługą Sprzętu.
  11. Zgłoszenia serwisowe mogą być dokonywane na podstawie zgłoszenia wysyłanego pocztą elektroniczną lub faksem a w wyjątkowych sytuacjach drogą telefoniczną, przez osoby wymienione w załączniku nr 1 do umowy.
  12. Wykonawca w ciągu 24 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia awarii podejmie czynności w celu usunięcia zaistniałej awarii Sprzętu.
  13. Wykonawca usunie awarię Sprzętu w ciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia.
  14. Zamawiający obowiązany jest zapewnić Wykonawcy dostęp w godzinach od 08:00 do 15:00 każdego Dnia roboczego do Sprzętu w celu realizacji czynności objętych umową/zamówieniem.
  15. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w postaci opłaty miesięcznej. Opłata ta obliczana będzie jako iloczyn liczby wykonanych kopii przy użyciu urządzeń oraz stawki za jedna kopię, określonej w ofercie.
  16. W celu ustalenia opłaty miesięcznej Wykonawca będzie odczytywać stan liczników urządzeń najpóźniej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca w obecności lub za pośrednictwem pracownika Zamawiającego. Odczyt będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
  17. Pierwszy odczyt liczników urządzeń zostanie dokonany w dniu podpisania umowy w przypadku urządzeń Xerox WorkCentre 5675 o numerach seryjnych 3634262538, 3634252931, 3634251447 oraz w dniu 02.01.2015 r. w przypadku pozostałych urządzeń.
  18. Wykonawca udzieli co najmniej sześciomiesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.
  19. Zamawiający wymaga, aby usługi były wykonywane w siedzibie Zamawiającego tj. w Lubelskim Oddziale Regionalnym i w Biurach Powiatowych ARiMR zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego, których wykaz adresowy zawarty jest w Rozdziale III pkt 2 SIWZ.
  20. W przypadku, gdy wykonanie Usługi nie jest możliwie w siedzibie Zamawiającego, Usługa świadczona będzie w siedzibie Wykonawcy, który poniesie koszty transportu urządzenia oraz pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania jego odbioru przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Przekazanie urządzenia do naprawy zostanie potwierdzone protokołem przekazania urządzenia.
  21. W przypadku uszkodzenia urządzenia przez przedstawiciela Wykonawcy podczas przeprowadzania Serwisu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy uszkodzenia bez naliczania kosztów naprawy jak i kosztów wymienionej części.
  Usługa ta będzie uznana za wykonaną po podpisaniu protokołu wykonania takiej usługi serwisowej przez Wykonawcę i osobę nadzorującą naprawę w danej jednostce administracyjnej Zamawiającego.
  22. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy naprawach fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych rekomendowanych przez producenta urządzenia.
  23. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały eksploatacyjne oraz części zamienne stosowane przy Serwisie są wolne od wad prawnych.
  24. Zamawiający informuje, iż wszystkie urządzenia wymienione w pkt 2 są serwisowane od momentu ich zakupu i w formie opisanej w niniejszej specyfikacji.
  25. Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do siwz.
 4. OPRACOWANIE I WYKONANIE SYSTEMU WIZYJNEGO Z SENSORAMI CMOS
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie Modułu wizyjnego z sensorem monochromatycznym LYNX 1280x1024 (kpl. 1), opracowanie i wykonanie Modułu wizyjnego z sensorem kolorowym MT9M024IA3XTC 1280x960 (kpl. 1), opracowanie i wykonanie Konwertera cyfrowych sygnałów wizyjnych do modułu wizyjnego z sensorem monochromatycznym LYNX (kpl. 1), opracowanie i wykonanie Konwertera cyfrowych sygnałów wizyjnych do modułu wizyjnego z sensorem kolorowym MT9M024IA3XTC (kpl. 1), opracowanie i wykonanie Interfejsu do przesyłania sygnału wizyjnego w standardzie USB3 (kpl. 1), opracowanie i wykonanie Interfejsu do badania transmisji generowanych obrazów w standardzie AURORA (kpl. 1), opracowanie i wykonanie Zestawu algorytmów do sterowania sensorem monochromatycznym LYNX (kpl. 1), opracowanie i wykonanie Zestawu algorytmów do sterowania sensorem kolorowym MT9M024IA3XTC (kpl. 1).
 5. DOSTAWA MODUŁÓW LASEROWYCH
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów laserowych, w składzie: moduł laserowy z zasilaczem- 3 szt., mikromoduł ze sterownikiem- 8 szt. Szczegóły techniczne oraz ilości są określone w załączniku nr 3 do SIWZ.
 6. Dostawa wyposażenia diagnostyczno-eksperymentalnego do układów Plasma-Focus w IFJ PAN
  Zamawiający: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostyczno-eksperymentalnego do układów Plasma-Focus w IFJ PAN obejmująca dostawę: - Czterosektorowego urządzenia do rejestracji miękkiego promieniowania rentgenowskiego z otwartą płytka mikrokanalikową - 1 szt. - Generatora opóźnionych impulsów optycznych - 1 szt. - Impulsatora wyzwalanego optycznie - 1 szt. Poniżej 130 tys. euro
 7. wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 9 (dziewięciu) sztuk fotopowielaczy dla Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/409/2013.
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 9 (dziewięciu) sztuk fotopowielaczy dla Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych:
  Fotopowielacze - 8 sztuk: Fotopowielacze zasilane napięciem stałym (max. 24 V) z wbudowanym obwodem zasilania wysokim napięciem o parametrach: a) zakres spektralny (Spectral Response) co najmniej od 250 nm do 750 nm, b) efektywna powierzchnia o średnicy co najmniej 6 mm, c) wzmocnienie co najmniej 5x105. Fotopowielacze muszą posiadać gwarancję producenta. Fotopowielacz - 1 sztuka: Fotopowielacz zasilany napięciem stałym (max. 24 V) z wbudowanym obwodem zasilania wysokim napięciem oraz zamontowanym do obudowy modułem chłodzącym (radiator z wiatraczkiem) o parametrach: a) zakres spektralny (Spectral Response) co najmniej od 600 nm do 860 nm, b) efektywna powierzchnia o średnicy co najmniej 4 mm, c) wzmocnienie co najmniej 5x105. Fotopowielacz musi posiadać gwarancję producenta.
  3. Wymagania ogólne dla zamówienia: Urządzenia mają być fabrycznie nowe i objęte gwarancją jak w pkt 3)2. SIWZ. Wykonawca musi skalkulować w cenie oferty również koszty transportu i dostawy do wskazanej siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego. Dopuszcza się oferowanie wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i elementów co najmniej równoważnych do przedstawionych w specyfikacji. Przez równoważność rozumie się, że oferowane urządzenia muszą posiadać te same cechy i parametry techniczne na poziomie co najmniej takim jak przedstawione z SIWZ. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż przedstawione w SIWZ Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ.
 8. Elementy kamery rejestrującej obrazy w zakresie promieniowania X
  Zamawiający: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa
  Monochromatyczny detektor CCD - 1szt
  Wymagania:
  Obrazowy element czynny: monochromatyczna matryca CCD:
  -Liczba pikseli: nie mniejsza niż 1640(H) X 1380(V);
  -Zakres spektralny; 350-1000 nm (nanometrów);
  -Czułość radiacyjna: nie mniejsza niż 100 mA/W;
  -Przetwarzanie A/D: minimum 10 bit;
  -Sterowanie pracą: poprzez optyczny Ethernet z poziomu menu użytkownika zainstalowanego na kontrolerze systemu;
  -Dostępne tryby wyzwalania: wewnętrzny (z klawiatury), zewnętrzny;
  -Zewnętrzne resetowanie i wyzwalania kamery: impulsem optycznym o mocy nie większej niż 5 µW (mikrowaty);
  -Dostępne czasy integracji obrazu -20, 50, 100 mikrosekund 1, 50, 100 i 300 milisekund;
  -Dostępne tryby rejestracji: pojedynczy obraz, seria obrazów (od 1 do 128) rejestrowanych asynchronicznie po odebraniu wielokrotnego sygnału RESET, seria 128 obrazów rejestrowanych synchronicznie po odebraniu pojedynczego sygnału RESET;
  -Składowanie zarejestrowanych obrazów: pamięć wewnętrzna o pojemności wystarczającej do zapisania 128 obrazów;
  -Formaty zapisu obrazów: mapa 8-mio bitowa lub TIFF 16-to bitowy;
  -Zasilanie pomocnicze: ładowalny pakiet akumulatorów;
  -Szczelna obudowa umożliwiająca pracę kamery w polach wysokich zakłóceń elektromagnetycznych

  Czterokanałowy generator bramki optycznej - 1szt
  Wymagania:
  -Liczba niezależnych optycznych kanałów wyjściowych: 4;
  -Moc wyjściowego impulsu optycznego (w każdym kanale): nie mniejsza niż 12 mikrowat@ 820 nm;
  -Czas narastania impulsu optycznego: nie dłuższy niż 2 nanosekundy;
  -Zakres zmian szerokości wyjściowego impulsu optycznego (w każdym kanale niezależnie): 5 nanosekund ÷ 10 mikrosekund (minimalny przyrost =1 nanosekunda);
  -Zakres zmian opóźnienia impulsu optycznego (w każdym kanale niezależnie): 200 nanosekund ÷ 10 sekund (minimalny przyrost =1 nanosekunda);
  -Sposób wyzwalania:
  -Impulsem optycznym o mocy nie większej od 4 mikrowat@820 nm;
  -Impulsem elektrycznym (TTL na 50 Ohm);
  -Rozrzut wyzwalania:
  -Nie dłuższy niż 500 pikosekund pomiędzy impulsem wyzwalającym i każdym z impulsów wyjściowych;
  -Nie dłuższy niż 50 pikosekund pomiędzy każdą parą optycznych impulsów wyjściowych;
  -Sterowanie pracą generatora: poprzez optyczny Ethernet;
  -Podstawowy sposób zasilania generatora: wewnętrznie zainstalowana bateria ładowalnych akumulatorów, wystarczająca na sześciogodzinną pracę;
  -Elektromagnetycznie szczelna obudowa.
  Wyzwalany optycznie impulsator konwertujący impulsy optyczne na impulsy elektryczne - 5szt
  Wymagania:
  -Wyzwalanie impulsatora: zewnętrznym impulsem optycznym o mocy nie większej 4 mikrowat@820 nm lub przyciskiem usytuowanym na panelu czołowym;
  -Dwa wyjściowe impulsy elektryczne:
  -Amplituda wyjściowych impulsów elektrycznych (na oporności 50 Ohm): wyjście #1 - większa niż +200 V, wyjście #2 - TTL (+5V);
  -Połówkowy czas trwania wyjściowych impulsów elektrycznych: nie krótszy niż 200 ns (nanosekund);
  -Opóźnienie pomiędzy wejściowym impulsem optycznym a wyjściowymi impulsami elektrycznymi: nie dłuższe niż 50 ns (nanosekund);
  -Rozrzut opóźnienia: nie większy niż ± 1 ns (nanosekunda);
  -Podstawowy sposób zasilania impulsatora: wewnętrznie zainstalowana bateria ładowalnych akumulatorów, wystarczająca na sześciogodzinną pracę;
  -Elektromagnetycznie szczelna obudowa.
 9. Dostawa sprzętu optycznego dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Wrocław
  Dostawa sprzętu optycznego dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączonej specyfikacji technicznej stanowiącej zał. nr 4-6 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych w 3 częściach: Część 1 - Szerokopasmowe zbalansowane źródło światła z wyposażeniem o parametrach technicznych zgodnych ze szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą zał. Nr. 4 do SIWZ Część 2 - Kamera monochromatyczna o wysokiej dynamice sygnału z wyposażeniem o parametrach technicznych zgodnych ze szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą zał. Nr.5 do SIWZ Część 3 - Zestaw obiektywów optycznych o parametrach technicznych zgodnych ze szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą zał. Nr.6 do SIWZ. Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy Pzp.
 10. Dostawa systemu cyfrowej rejestracji zdjęć RTG dla IFJ PAN w Krakowie
  Zamawiający: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków
  Dostawa systemu cyfrowej rejestracji zdjęć RTG dla IFJ PAN w Krakowie; poniżej 130 tys. euro
 11. Świadczenie serwisu pogwarancyjnego dla drukarek Xerox Phaser
  Zamawiający: Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie serwisu pogwarancyjnego dla 103 sztuk drukarek Xerox Phaser
 12. Usługa serwisu kserokopiarek Xerox dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny, Ciecierzyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie obsługą serwisową 14 sztuk cyfrowych kopiarko-drukarek marki Xerox (dalej: Sprzęt) w Lubelskim Oddziale Regionalnym i podległych Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  2. Sprzęt - cyfrowe kopiarko-drukarki marki Xerox wymienione poniżej:

  Lp. Model Numer seryjny Adres rok uruchomienia przebieg [tysiące]
  1. WorkCentre 275 Pro 2233206302 ul. Elizówka 65A, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina 2005 1060
  2. WorkCentre 275 Pro 2233205101 ul. Elizówka 65A, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina 2005 850
  3. WorkCentre 5675 3634059643 ul. Elizówka 65A, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina 2007 1245
  4. WorkCentre 5675 3634059872 ul. Elizówka 65A, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina 2007 1100
  5. WorkCentre 5675 3634060790 ul. Elizówka 65A, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina 2007 1220*
  6. WorkCentre 5687 3634173233 ul. Elizówka 65A, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina 2008 972
  7. WorkCentre 5687 3634172610 ul. Elizówka 65A, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina 2008 771
  8. WorkCentre 5687 3634173080 ul. Elizówka 65A, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina 2008 1261
  9. WorkCentre 5687 3634172881 ul. Piłsudskiego 38, 21-500 Biała Podlaska 2008 948
  10. WorkCentre 5687 3634172938 ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków 2008 909*
  11. WorkCentre 5687 3634173225 ul. Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski 2008 526
  12. WorkCentre 5687 3634173101 ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość 2008 769
  13. WorkCentre 5687 3634214789 ul. Elizówka 65A, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina 2009 663
  14. WorkCentre 5775 3644137553 ul. Słowackiego 7, 23-200 Kraśnik 2010 152
  * - urządzenia wskazują w rzeczywistości niższy niż podany w tabeli stan licznika z powodu awarii pamięci i skasowania licznika w przeszłości

  3. Serwis - utrzymanie w stałej gotowości do druku Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu jego parametrów technicznych zgodnych ze specyfikacją producenta; m.in. przez usuwanie awarii Sprzętu, w tym dostarczanie niezbędnych części zamiennych na koszt Wykonawcy, oraz bieżące zaopatrzenie Sprzętu w materiały eksploatacyjne (czarny toner wraz z pojemnikiem na zużyty toner, moduł drukujący, moduł utrwalania) w okresie obowiązywania Umowy za co Zamawiający będzie wnosił Wykonawcy opłatę okresową.
  4. Dni robocze - okres w godzinach 8.00 - 15:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. Wyrażenia: usterka, awaria, wadliwość oraz uszkodzenie można stosować zamiennie, w różnej liczbie i przypadku.

  6. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać cyfrowe kopiarko-drukarki Xerox WorkCentre Pro 275, 5675, 5687, 5775 o numerach seryjnych: 2233206302, 2233205101, 3634059643, 3634059872, 3634060790, 3634173233, 3634172610, 3634173080, 3634172881, 3634172938, 3634173225, 3634173101, 3644137553 w stanie przydatnym do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem, przy zachowaniu ich parametrów technicznych zgodnych ze specyfikacją producenta, w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2014 r.
  7. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać cyfrową kopiarko-drukarkę Xerox WorkCentre 5687
  o numerze seryjnym 3634214789 w stanie przydatnym do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem, przy zachowaniu jej parametrów technicznych zgodnych ze specyfikacją producenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.
  8. Do obowiązków Wykonawcy należy usuwanie awarii Sprzętu, dostarczanie niezbędnych materiałów: czarny toner wraz z pojemnikiem na zużyty toner, moduł drukujący, moduł utrwalania (fuser) oraz niezbędnych części zamiennych na własny koszt.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc lokalizacji urządzeń objętych obsługą serwisową w jego lokalach w obrębie województwa lubelskiego w trakcie trwania usługi Serwisu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zmianie lokalizacji Sprzętu. Zmiana lokalizacji urządzeń w obrębie woj. lubelskiego nie stanowi podstawy do podwyższenia stawki opłaty okresowej.
  10. Do obowiązków Wykonawcy nie należy dostarczanie papieru oraz zszywek. Zamawiający używa papieru o następującej jakości: od 60 do 216 g/m2 białość 161 CIE. Wykonawca nie będzie podnosił, że jest to papier niewłaściwy do objętych usługą urządzeń.
  11. Zgłoszenia serwisowe mogą być dokonywane na podstawie zgłoszenia wysyłanego pocztą elektroniczną lub faksem a w wyjątkowych sytuacjach drogą telefoniczną, przez osoby wymienione w załączniku nr 1 do umowy.
  12. Wykonawca w ciągu 24 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia awarii podejmie czynności w celu usunięcia zaistniałej awarii Sprzętu.
  13. Zamawiający obowiązany jest zapewnić Wykonawcy dostęp w godzinach od 08:00 do 15:00 każdego Dnia roboczego do Sprzętu w celu realizacji czynności objętych umową/zamówieniem.
  14. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w postaci opłaty miesięcznej. Opłata ta obliczana będzie jako iloczyn liczby wykonanych kopii przy użyciu urządzeń oraz stawki za jedna kopię, określonej w ofercie.
  15. W celu ustalenia opłaty miesięcznej Wykonawca będzie odczytywać stan liczników urządzeń najpóźniej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca w obecności lub za pośrednictwem pracownika Zamawiającego. Odczyt będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
  16. Pierwszy odczyt liczników urządzeń zostanie dokonany w dniu podpisania umowy w przypadku urządzenia Xerox WorkCentre 5687 o numerze seryjnym 3634214789 oraz w dniu 02.01.2013 r. w przypadku pozostałych urządzeń.
  17. Obsługa serwisowa Sprzętu może być dokonywana wyłącznie przez Wykonawcę, który ma autoryzację na serwis Sprzętu.
  18. Wykonawca udzieli co najmniej sześciomiesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.
  19. Do obowiązków Serwisu należy usuwanie awarii Sprzętu, dostarczanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych. Do obowiązku Serwisu nie należy dostarczanie papieru oraz zszywek. Zamawiający używa papieru o następującej jakości: od 60 do 216 g/m2 białość 161 CIE. Wykonawca nie będzie podnosił, że jest to papier niewłaściwy do objętego usługą Sprzętu.
  20. Zamawiający wymaga, aby usługi były wykonywane w siedzibie zamawiającego tj. w Lubelskim Oddziale Regionalnym i w Biurach Powiatowych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego, których wykaz adresowy zawarty jest w Rozdziele III pkt 2 SIWZ.
  21. W przypadku, gdy wykonanie usługi nie jest możliwie w siedzibie Zamawiającego, Usługa świadczona będzie w siedzibie Wykonawcy, który poniesie koszty transportu urządzenia oraz pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania jego odbioru przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Przekazanie urządzenia do naprawy zostanie potwierdzone protokołem przekazania urządzenia.
  22. W przypadku uszkodzenia urządzenia przez przedstawiciela Wykonawcy podczas przeprowadzania Serwisu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy uszkodzenia bez naliczania kosztów naprawy jak i kosztów wymienionej części.
  Usługa ta będzie uznana za wykonaną po podpisaniu protokołu wykonania takiej usługi serwisowej przez Wykonawcę i osobę nadzorującą naprawę w danej jednostce administracyjnej Zamawiającego.
  23. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy naprawach fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych rekomendowanych przez producenta urządzenia.
  24. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały eksploatacyjne oraz części zamienne stosowane przy Serwisie są wolne od wad prawnych.
  25. Zamawiający informuje, iż wszystkie urządzenia wymienione w pkt 2 są serwisowane od momentu ich zakupu i w formie opisanej w niniejszej specyfikacji.
  26. Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do siwz.
 13. Detektor promieniowania w zakresie bliskiej podczerwieni
  Zamawiający: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Dostawa fabrycznie nowego detektora promieniowania w zakresie bliskiej podczerwieni z wyposażeniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia na terenie Instytutu Chemii Fizycznej PAN przy ulicy Kasprzaka 44/52.

  Detektor powinien spełniać następujące warunki:
  1. Możliwość zastosowania w trybie rozdzielczego w czasie zliczania pojedynczych fotonów
  2. Zakres spektralny: przynajmniej 950-1400 nm
  3. Rozrzut odpowiedzi czasowej (tzw. Transit time spread): 0.4 ns lub krótszy
  4. Wydajność kwantowa fotokatody: co najmniej 1%
  5. Wzmocnienie: co najmniej 105

  Wyposażenie:
  1. Zasilacz
  2. Układ chłodzenia
 14. TRÓJKANAŁOWY SYSTEM DO IMPULSOWEJ REJESTRACJI PROMIENIOWANIA EMITOWANEGO W ZAKRESIE ULTRAFIOLETU PRÓŻNIOWEGO I MIĘKKIEGO PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO
  Zamawiający: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa
  Wykonanie części detekcyjno-próżniowej systemu
  Wymagania szczegółowe:
  Rodzaj i parametry 3 detektorów promieniowania:
  -Otwarta, podwójna struktura mikro-kanalikowa (Chevron), wyposażona w anodę zbiorczą (dopasowaną do oporności falowej 50 omega);
  -Użyteczna średnica wejściowa: nie mniejsza niż 8 mm;
  -Zakres czułości spektralnej: 0.2 nm ÷ 155 nm, (8 eV ÷ 6 keV);
  -Odpowiedź czasowa: nie dłuższa niż 800 ps (pikosekund);
  -Wzmocnienie elektronowe: regulowane w zakresie 101 - 106;
  Sposób odwzorowania obrazu źródła promieniowania na powierzchni czynnej detektora (dla dwóch podstawowych detektorów):
  -Układ kamery otworkowej (pinhole camera, camera obscura);
  -Powiększenie układu: nie większe niż 1:15 (przy użytecznej średnicy wejściowej = 8 mm);
  -Parametry pinhola:
  -Średnica: nie większa niż 100 um (mikrometrów);
  -Materiał nośnika pinhola: stal kwasoodporna o grubości nie mniejszej niż 0.8 mm;
  Sposób wyboru spektralnego zakresu rejestracji (dla dwóch podstawowych detektorów):
  -Wymienna folia blokująca umieszczana pomiędzy pinholem a detektorem;
  -Materiał nośnika folii blokującej: stal kwasoodporna o grubości nie mniejszej niż 0.8 mm;
  Próżnioszczelność systemu:
  -System powinien być wyposażony w przyłącza próżniowe kompatybilne z portami zainstalowanymi na komorze urządzenia plasma-focus PF1000 (IFPiLM, Warszawa);
  -Z uwagi na wypełnianie komory urządzenia PF1000 gazem roboczym, zapewnienie odpowiedniego poziomu wysokiej próżni w obszarze komory detektorów wymagać będzie zastosowania próżnioszczelnych folii blokujących;
  -Dostawa systemu nie obejmuje dostawy pomp próżniowych;

  Wykonanie układów zasilania detektorów i odbioru sygnałów użytecznych
  Wymagania szczegółowe:
  Zasilanie detektorów:
  -Trójkanałowy zasilacz wysokiego napięcia - każdy z detektorów zasilany niezależnie;
  -Dokładność ustalania poziomu WN: 10 bitowe przetwarzanie D/A dla pełnego zakresu podawanych napięć;
  -Sterowane poziomem WN: poprzez interfejs użytkownika zainstalowany na kontrolerze systemu;
  -Połączenie pomiędzy sterownikiem systemu a zasilaczem WN: optyczny Gbit Ethernet;
  -Dodatkowe zabezpieczenia: automatyczne wyłączanie WN w przypadku niedostatecznych warunków próżniowych istniejących w komorze detektorów;
  -Źródło energii zasilacza WN: ładowalny pakiet akumulatorów wystarczający na 6-cio godzinną pracę systemu;
  Odbiór użytecznych sygnałów elektrycznych:
  -Za pomocą złączy SMA (żeńskie) dostępnych po stronie powietrznej komory próżniowej detektorów;
  -Doprowadzenie sygnałów z wnętrza komory detektorów powinno odbywać się poprzez przejściówki próżnioszczelne ze swobodną masą;
 15. dostawa aparatury laboratoryjnej dla Jednostki Organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego (I. fotopowielacz, II układ do liczenia fotonów).
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  według Załącznika nr 2 do SIWZ - dostawa aparatury laboratoryjnej dla Jednostki Organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego (I. fotopowielacz, II układ do liczenia fotonów).
 16. ELEMENTY DO SYSTEMU REJESTRACJI IMPULSÓW PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO
  Zamawiający: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa
  Dostawa dotyczy czterech głowic pomiarowych i dwóch ekranów luminescencyjnych.

  Budowa głowicy pomiarowej:
  -Detektor krzemowy;
  -Układ mocowania folii blokujących;
  -Przesłona polowa;
  -Tłumik fali uderzeniowej;
  Rodzaj i parametry detektorów promieniowania:
  -Detektor krzemowy typu PIN dioda (dopasowany do oporności falowej 50 omega);
  -Zakres czułości spektralnej: 200eV ÷ 12keV;
  -Odpowiedź czasowa: nie dłuższa niż 800ps (pikosekund);
  Sposób wyboru spektralnego zakresu rejestracji:
  -Wymienna folia blokująca umieszczana przed detektorem;
  -Materiał nośnika folii blokującej: stal kwasoodporna o grubości nie mniejszej niż 0.8 mm;
  Sposób wyboru obszaru rejestracji:
  -Przed detektorem musi znajdować się przesłona polowa;
  -Pole obserwacji w zakresie od 10 mm ÷ 150mm;
  -Detektory będą umieszczane w manipulatorach pozwalających na pochylanie detektorów dwu kierunkach prostopadłych do osi obserwacji;
  -Zakres położenia centrum wybranego pola obserwacji 0 ÷ 120 mm (od powierzchni elektrody wewnętrznej układu PF);
  -Dokładność wyboru obserwowanego obszaru nie gorsza niż 1 mm;
  Odbiór użytecznych sygnałów elektrycznych:
  -Za pomocą złączy SMA (żeńskie) dostępnych po stronie powietrznej komory próżniowej detektorów;
  -Doprowadzenie sygnałów z wnętrza komory detektorów powinno odbywać się poprzez przejściówki próżnioszczelne ze swobodną masą;

  Ekrany luminescencyjne
  Dostawa dotyczy:
  -Scyntylatorów na optyce włóknistej (FOS);
  -Rozmiar ok. 25 mm;
  -Emisja HR (1 szt.) HL (1 szt.)
  -Scyntylator z warstwą amorficzną węgla (0.5 mm) (ACS);
  -Rozmiar ok. 50x50 mm
  -Emisja HR (1 szt.);
 17. Aparatura do rejestracji twardego promieniowania rentgenowskiego i neutronowego.
  Zamawiający: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa
  Wzmacniacz obrazu drugiej generacji
  -Wejściowa średnica czynna: nie mniejsza niż 25 mm (milimetrów)
  -Okno wejściowe: optyka włóknista;
  -Fotokatoda: S25;
  -Struktura wzmacniacza elektronowego: podwójna płytka mikro-kanalikowa (Chevron);
  -Ekran: P43;
  -Okno wyjściowe: szkło;
  -Wzmocnienie radiacyjne: nie mniejsze niż 5 x104 W/W;
  -Dopuszczalny zakres regulacji czasu bramkowania: od 10 ns (nanosekund) do 10 us (mikrosekund).
  Zestaw zasilaczy WN i generatora bramki dla wzmacniacza obrazu
  -Sterowanie poziomem wzmocnienia: podawania współbieżnych napięć zasilających do wyjścia struktury mikro-kanalikowej i ekranu wzmacniacza obrazu;
  -Regulacja poziomu napięć zasilających: poziomem napięcia sterującego - regulowanego w zakresie od 0 do 5 V;
  -Zamknięcie bramki czasowej: utrzymywanie dodatniego napięcia polaryzującego fotokatodę w stanie zapobiegającym przepływowi strumienia foto-elektronowego;
  -Otwarcie bramki czasowej; chwilowe spolaryzowanie fotokatody napięciem ujemnym (-150 V);
  -Regulacja czasu trwania bramki: szerokością impulsu wyzwalającego (TTL/50 Ohm);
  -Najkrótszy, możliwy do uzyskania czas połówkowy bramki: nie dłuższy niż 10 ns (nanosekund);
  -Najdłuższy, możliwy do uzyskania czas połówkowy bramki: nie krótszy niż 10 us (mikrosekund);
  Urządzenie z otwartą płytką mikro-kanalikową i anodą zbiorczą
  -Otwarta, podwójna struktura mikro-kanalikowa (Chevron), wyposażona w anodę zbiorczą (dopasowaną do oporności falowej 50 Ohm);
  -Użyteczna średnica wejściowa: nie mniejsza niż 40 mm;
  -Średnica kanalika: nie większa niż 10 um (mikrometrów);
  -Odpowiedź czasowa: nie dłuższa niż 800 ps (pikosekund);
  -Wzmocnienie elektronowe: regulowane w zakresie 101 - 106;
  -Możliwość dołączania do portów próżniowych: standardowy kołnierz (CF, ISO-K, ISO-F lub ISO-KF);
  Regulowany zasilacz wysokiego napięcia dla urządzenia z otwartą płytką mikro-kanalikową
  -Liczba niezależnych kanałów: jeden;
  -Zakres zmian poziomu wysokiego napięcia: płynnie od 0 V do -2.5 kV;
  -Sposób regulacji poziomu wysokiego napięcia: pokrętło wieloobrotowe umieszczone na płycie czołowej zasilacza;
  -Kontrola poziomu wysokiego napięcia: zewnętrzny multimetr dołączany do gniazda kontrolnego;
  -Typ złączy wysokiego napięcia: SHV.
 18. SPEKTROMETR RENTGENOWSKI
  Zamawiający: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa
  Spektrograf rentgenowski zawierający:
  - wygięty kryształ kwarcowy (100) R150 umożliwiający rejestrację widma w zakresie spektralny od 0.6 nm do 0.8 nm (nanometrów =10-9 m),
  - elementy konstrukcyjne i mechaniczne spektrografu do precyzyjnego ustawienia kryształu i detektora;
  oraz system rejestracji składający się z detektora-kamery typu back-illuminated pracującego w próżni, np. ANDOR DX440 lub równoważny.
 19. ZESTAW DWÓCH SPEKTROMETRÓW THOMSONA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM-DWA JONOWE SPEKTROMETRY MASOWE
  Zamawiający: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa
  Spektrometr Thomsona:
  - Niejednorodne pole elektryczne:
  o Minimalny odstęp pomiędzy płytkami odchylającymi: nie większy niż 2 mm;
  o Pochylenie kątowe pomiędzy płytkami odchylającymi: nie większe niż 10o;
  o Maksymalna, możliwa do uzyskania wartość pola elektrycznego: nie mniejsza niż 4 MV/m;
  o Polaryzacja napięcia podawanego na płytki odchylające: dodatnia i ujemna (jednocześnie);
  o Sposób doprowadzenia potencjałów odchylających: dwa gniazda SHV ze wspólną masą;
  - Jednorodne pole magnetyczne;
  o Sposób uzyskania: stałe magnesy neodymowe;
  o Wielkość maksymalnej indukcji magnetycznej w obszarze pomiędzy płytkami odchylającymi: nie mniejsza niż 500 mT;
  - Regulacja położenia pinhola wejściowego: +- 1 mm, w osiach prostopadłych do osi optycznej spektrometru;
  Urządzenie z otwartą płytką mikro-kanalikową
  - Wejściowa średnica użyteczna: nie mniejsza niż 36 mm;
  - Struktura wzmacniacza mikro-kanalikowego: pojedyncza płytka MCP;
  - Średnica kanalika: nie większa niż 20 um (mikrometrów);
  - Regulacja wzmocnienia elektronowego: 101 ÷ 103;
  - Typ ekranu luminescencyjnego: P43;
  - Okno wyjściowe: szkło;
  - Zasilanie wysokonapięciowe i bramkowanie: z modułów zewnętrznych dostarczonych wraz z urządzeniem;
  - Najkrótszy, możliwy do uzyskania czas bramkowania: nie dłuższy niż 20 ns (nanosekund);
  - Najdłuższy, możliwy do uzyskania czas bramkowania: nie krótszy niż 1 ms (milisekunda);
  - Sposób doprowadzenia zasilania WN oraz impulsów bramkujących: próżnioszczelne złącza SHV lub/i MHV;
  - Możliwość dołączania do portów próżniowych: standardowy kołnierz (CF, ISO-K, ISO-F lub ISO-KF);
 20. SZYBKA, CZTERO-KADROWA KAMERA DO REJESTRACJI OBRAZÓW PLAZMY W ZAKRESIE ULTRAFIOLETU PRÓŻNIOWEGO I MIĘKKIEGO PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO-SZYBKA KAMERA RENTGENOWSKA
  Zamawiający: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa
  1. Urządzenie z otwartą płytką mikro-kanalikową:
  - Wejściowa średnica użyteczna: nie mniejsza niż 40 mm;
  - Struktura wzmacniacza mikro-kanalikowego: pojedyncza płytka MCP podzielona na cztery niezależne sektory elektryczne;
  - Średnica kanalika: nie większa niż 20 um (mikrometrów);
  - Regulacja wzmocnienia elektronowego: 101 ÷ 103;
  - Typ ekranu luminescencyjnego: P43;
  - Okno wyjściowe: szkło;
  Możliwość dołączania do portów próżniowych: standardowy kołnierz (CF, ISO-K, ISO-F lub ISO-KF);

  2. Cztero-kanałowy generator impulsów bramkujących WN:
  - Liczba niezależnych kanałów: cztery;
  - Amplituda impulsów bramkujących: dopasowana do zastosowanego - podstawowego konwertera/wzmacniacza obrazu;
  - Regulacja amplitudy impulsów bramkujących: płynna w zakresie odpowiadającemu zakresowi wzmocnienia;
  - Najkrótszy, możliwy do uzyskania czas ekspozycji: nie dłuższy niż 3 ns (nanosekundy);
  - Zakres regulacji interwałów międzykanałowych: 1 ÷ 10 ns (nanosekund);
  - Sposób wyzwalania zewnętrznego: impulsem optycznym o mocy nie większej niż
  4 uW (mikrowaty);
  Źródło energii generatora: ładowalny pakiet akumulatorów wystarczający na 8-mio godzinną pracę;

  3. Finalny detektor obrazu z optyką sprzęgającą:
  - Obrazowy element czynny: monochromatyczna matryca CCD:
  o Liczba pikseli: nie mniejsza niż 1640(H) X 1380(V);
  o Czułość radiacyjna: nie mniejsza niż 100 mA/W;
  o Przetwarzanie A/D: minimum 10 bit;
  - Składowanie zarejestrowanych obrazów: pamięć wewnętrzna;
  - Sterowanie pracą: poprzez optyczny Ethernet z poziomu menu użytkownika zainstalowanego na kontrolerze systemu;
  -nie większej niż 5 uW (mikrowaty);
  - Zasilanie pomocnicze: ładowalny pakiet akumulatorów;
  Optyka sprzęgająca: tandem obiektywów o powiększeniu 1:2;
 21. DOSTAWA KAMERY NIR I SYSTEMU REJESTRACJI OBRAZÓW UV
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 22. Dostawa aparatury badawczej, pomiarowej i materiałów elektronicznych dla Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania (części)
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź
 23. Świadczenie dwuletniego serwisu pogwarancyjnego dla drukarek Xerox i Hewlett Packard
  Zamawiający: Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych, Warszawa
 24. 1)Wykonanie pierwszego modułu klastra, opracowanie i przeprowadzenie testów niezawodnościowych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej ( termin realizacji : II kwartał 2010 r.) 2)Wykonanie fizycznej struktury połączeń między pakietowych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej ( termin realizacji : IV kwartał 2010r.) 3)Wykonanie pozostałych modułów klastra oraz uruchomienie systemu asynchronicznego programowania układów FPGA wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej ( termin realizacji: III kwartał 2011r.)
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź
 25. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń: Pakiet I: a)Transporter do utwardzania światłem, b)Lampa z komorą osłonową, c)Radiometr do pomiaru natężenia światła UV, Pakiet II: Lampa LED na potrzeby projektu pt.:Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
  Zamawiający: Politechnika Poznańska, Poznań
 26. Zestaw diagnostyczny do pomiarów twardego promieniowania rentgenowskiego i neutronowego emitowanego przy oddziaływaniu laser-tarcza
  Zamawiający: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa
 27. Dostawa mobilnego stanowiska pomiarowego przeznaczonego do pracy w polach silnych narażeń elektromagnetycznych - 2 szt.
  Zamawiający: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków
 28. DOSTAWA STANOWISKA DO DRUKU MATERIAŁÓW NISKONAKŁADOWYCH, PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH FOLDERÓW, ZAPROSZEŃ ORAZ DIGITALIZACJI ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ AKADEMII
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 29. Dostawa dwóch ultraszybkich sond scyntylacyjnych do rejestracji impulsów twardego promieniowania rentgenowskiego i meutronów termojądrowych UFNSP-1.
  Zamawiający: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków

Inne osoby dla Tomaszewski Krzysztof Jerzy (103 osoby):