Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Leszek Józef

w KRS

Leszek Józef Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Leszek
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Felcyn Erazm Wojciech, Felcyn Michał Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Baitzone Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000654518
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Creon Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000195732

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji w budynkach zlokalizowanych przy ul. Czwartaków 1,3 oraz ul. Godebskiego 10, 12, 14 w Gdyni
  Zamawiający: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji w budynkach zlokalizowanych przy ul. Czwartaków 1,3 oraz ul. Godebskiego 10, 12, 14 w Gdyni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary robót stanowiące załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1-19 do Opisu przedmiotu zamówienia)
 2. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro na usługę obsługi serwisowej wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i automatyki w obiektach PPNT
  Zamawiający: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie obsługi serwisowej (przeglądy, konserwacja, doradztwo techniczne) oraz utrzymanie w pełnej sprawności technicznej przez cały okres obowiązywania umowy instalacji zainstalowanych w
  obiektach Gdyńskiego Centrum Innowacji Jednostki Budżetowej tj.: a.wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z klimatyzacją pomieszczeń, w tym: - instalacja ciepła technologicznego zasilania central wentylacyjnych, - instalacja ciepła technologicznego zasilania klimakonwektorów, - instalacja wody lodowej zasilania central wentylacyjnych, - instalacja wody lodowej zasilania klimakonwektorów, - instalacja klimatyzacji precyzyjnej, - instalacja centralnego ogrzewania. b.instalacji wentylacji oddymiającej; c.instalacji automatyki wentylacji, chłodu i ciepła technologicznego wraz z systemem nadzorczym. 2. W ramach przedmiotu zamówienia
  Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: - W sytuacji wystąpienia konieczności wykonania naprawy pogwarancyjnej, stwierdzonej podczas przeglądu lub konserwacji oraz w przypadku nagłych samoistnych awarii, których usunięcie nie leży w zakresie obsługi serwisowej, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia
  technicznego polegającego na wskazaniu nieprawidłowości stwierdzonych w urządzeniu, wskazaniu sposobu naprawy lub usunięcia awarii, a także do przedstawienia Zamawiającemu, kosztorysu naprawy, w celu oszacowania wartości całkowitego wynagrodzenia za prace naprawcze. -Sprawowanie nadzoru i potwierdzenie usunięcia usterki w przypadku wykonywania naprawy przez gwaranta lub Wykonawcę prac naprawczych wyłonionego w ramach odrębnego postępowania. -Uczestnictwo w przeglądach dokonywanych przez UDT, zgodnie z dokumentacją urządzeń. Terminy przeglądów wynikające z dokumentacji urządzeń. -Udzielanie pomocy eksperckiej przy planowaniu zakupu nowych urządzeń, ocenie istniejących, doradztwie w sprawie optymalizacji wykorzystania posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylujących, obliczaniu zapotrzebowania na moc chłodniczą, szacowaniu kosztów, dobieraniu odpowiednich urządzeń, opiniowaniu technicznego zużycia urządzeń, itp. -Utylizacja (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych i części. -Usuwanie wszelkich usterek i awarii, których usunięcie leży w zakresie obsługi serwisowej, zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie
  obwiązywania umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i obowiązków Wykonawcy
 3. Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na usługę obsługi serwisowej wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i automatyki w obiektach PPNT
  Zamawiający: Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie obsługi serwisowej (przeglądy, konserwacja, naprawy) oraz utrzymanie w pełnej sprawności technicznej przez cały okres obowiązywania umowy instalacji: a)wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją pomieszczeń, w tym: -instalacja ciepła technologicznego zasilania central wentylacyjnych; -instalacja ciepła technologicznego zasilania klimakonwektorów; -instalacja wody lodowej zasilania central wentylacyjnych; -instalacja wody lodowej zasilania klimakonwektorów; -instalacja klimatyzacji precyzyjnej; -instalacja centralnego ogrzewania; b)instalacji wentylacji oddymiającej; c)instalacji automatyki wentylacji, chłodu i ciepła technologicznego wraz z systemem nadzorczym; zainstalowanych w obiektach Gdyńskiego Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa. Szczegółowy opis oraz zestawienie urządzeń znajdują się w Załączniku nr 5, 5.1, 5.2, 5.3 do siwz
 4. Zamówienie publiczne na roboty budowlane w zakresie usunięcia awarii systemu wentylacji i klimatyzacji spowodowanej pożarem w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym
  Zamawiający: Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usunięciem awarii, spowodowanej pożarem, w pomieszczeniu rozdzielnicy niskiego napięcia (pom. G.57-TRAFOSTACJA), w zakresie poprawnego funkcjonowania klimatyzacji i wentylacji zgodnie ze stanem pierwotnym. Zakres prac w szczególności obejmuje: a.Odtworzenie klimatyzacji w pomieszczeniach G.57, oraz G.56 (pom. TRAFO) i G.58 (pom. TRAFO) zgodnie ze stanem pierwotnym, b.Z tym, iż Wykonawca wykona w pierwszej kolejności tymczasową klimatyzację w pomieszczeniu G.55, z elementów klimatyzacji z pomieszczenia G.-57 (wraz z wyprowadzeniem stosownych instalacji), a następnie na wezwanie Zamawiającego (gdy będzie to możliwe do wykonania), przełoży elementy klimatyzacji z pomieszczenia G.55 do G.57, przywracając stan z przed pożaru (montując zabezpieczenie instalacji klimatyzacji w pom. G.55 umożliwiającej w przyszłości zamontowanie klimatyzatora), c.Wykonanie napraw wentylacji oraz wymiana elementów uszkodzonych i/lub nie funkcjonujących w sposób właściwy w pomieszczeniach G.54, G.55, G.56, G.57, G.58 oraz inne czynności niezbędne dla właściwego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie ze stanem pierwotnym (projektem) i przedstawioną ofertą, wytycznymi Zamawiającego oraz w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wentylacji i klimatyzacji
 5. WR-113/22/SEW/2009/AGREGAT CHŁ. SOR
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gdańsk
  Dostawa, montaz i uruchomienie spręzarki typu SZ185-4R1 o mocy 44,90 kW, w agregacie chłodniczym w SOR - 1 szt.
 6. wyłonienie Wykonawcy w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w laboratorium chemiczno-radiometrycznym w bud. nr 9 w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Zamawiający: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
  Zakres prac remontowych obejmuje: 1. Budowlane i sanitarne: demontaż ścianek działowych z desek, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, położenie izolacji cieplnych i dźwiękowych, wymiana zaworów termostatycznych i montaż zaworów odcinających, demontaż istniejących grzejników żeliwnych i montaż grzejników stalowych dwupłytowych. 2. Elektryczne i teletechniczne: prace demontażowe, wymiana wewnętrznej linii zasilającej i oświetleniowej, montaż osprzętu teletechnicznego (paneli krosowych, UPSów, switchów, routerów, szaf z wyposażeniem) montaż nagrzewnic (klimatyzatorów), wykonanie badań elektrycznych
 7. LIKWIDACJA STACJI PALIW W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
  Zamawiający: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
  Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: prace demontażowe zbiorników, wiaty stalowej i rurociągów, wykopy ziemne, prace rozbiórkowe, wyrównanie i obsianie nawierzchni.

Inne osoby dla Tomaszewski Leszek Józef (33 osoby):