Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Stanisław

w KRS

Stanisław Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Janów Lubelski (Lubelskie)
Przetargi:24 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bownik Ryszard, Ciupak Jan, Flis Zenon, Gerlach Ryszard Franciszek, Harkot Stanisław Marcin, Kowalik Stanisław, Kudrelik Robert Dariusz, Kulpa Stanisław, Mazur Henryk Augustyn, Mróz Stanisław, Radomski Ryszard, Radomski Zdzisław, Sydor Edmund Stanisław, Zdybel Edward Jacek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szewc Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ekomel Sp. Z O.O., Janów Lubelski − KRS 0000035271
 2. Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego W Józefowie, Józefów − KRS 0000130279

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Janów Lubelski − KRS 0000064869

Powiązane przetargi (24 szt.):
 1. Wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Janów Lubelski - 6 zadań
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie wód i urządzeń wodnych polegające na wykonaniu czynności w zakresie konserwacji bieżącej cieków na terenie powiatu Janów Lubelski. Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części :1.Rzeka. Biała;2.Rzeka Rakowa , 3. Rzeka Biała Łada , 4. Rzeka Żytnówka , 5.Rzeka Rakowa, 6.Rzeka Por . Szczegółowy zakres robót do wykonania dla każdej z części zamówienia ujęto w przedmiarach robót , stanowiących załączniki od nr 51. do nr 5.6 do SIWZ
 2. Kompleksowa sanitacja Gminy Jarocin poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych
  Zamawiający: Gmina Jarocin, Jarocin
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szwedy II - montaż rurociągów grawitacyjnych z rur PVC 200 na odcinku 2053 m - montaż rurociągów grawitacyjnych z rur PCV śr. 160 na odcinku 1331,3 m - montaż rurociągu tłocznego z rur PE 100 na odcinku 752,84 m - zakup i montaż zbiornikowych przepompowni ścieków z ogrodzeniem - 4 szt - zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków - 5 szt - roboty odtworzeniowe - 6 115 m2 - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 2. Budowa 79 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach położonych na terenie gminy Jarocin.
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Etap 2 w Różańcu II - kanał sanitarny K 21
  Zamawiający: Gmina Tarnogród, Tarnogród
  : Budowa kanalizacji sanitarnej Etap 2 w Różańcu II - kanał sanitarny K 21, zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
 4. Przebudowa zatoki dla kajaków i łodzi dla Centrum Flisactwa Polskiego na działkach nr ewid. 408,409
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów, Ulanów
  Odbudowa basenu
  Przebudowa zatoki dla kajaków i łodzi dla Centrum Flisactwa Polskiego na działkach nr ewid. 408,409
  1 Przystań Ulanów
  1.1 Zamknięcie dopływu z Sanu
  1.2 Odwodnienie basenu
  1.3 Roboty rozbiórkowe
  1.4 Odmulenie basenu
  1.5 Odbudowa - skarpa od mostu
  1.6 Odbudowa - skarpa od stadionu
  1.7 Wbicie pali dla mocowania pomostu
  1.8 Bieliny - montaż pomostu
 5. Odtworzenie zabytkowego układu wodno - pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym.
  Zamawiający: Gmina Zwierzyniec, Zwierzyniec
  Część 1. Oświetlenie ciągów pieszych Zwierzyńczyka.
  Część 2. Roboty budowlane w zakresie inżynierii wodnej i budowy ciągów pieszych obejmujące odbudowę układów wodnych Zwierzyńczyka, budowę kładki na terenie Zwierzyńczyka, budowę ciągów pieszych Zwierzyńczyka, budowę połączenia pieszego terenu Zwierzyńczyka z ulicą Browarną na wysokości Kościółka na wodzie. Ilość i rodzaj według załączonych do SIWZ kosztorysów ofertowych, SST, oraz projektów budowlanych.
 6. Odbudowa przepustu drogowego w km 69+350 drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol wraz z odcinkiem drogi od km 69+325 do km 69+375 w miejscowości Popów - po powodzi z czerwca 2010 r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Lublin
  ZAMÓWIENIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ROBOTY: 1) Roboty przygotowawcze 2) Roboty rozbiórkowe 3) Roboty ziemne 4) Odbudowę przepustu 5) Odwodnienie drogi 3. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie wykonawczym na odbudowę przepustu, odbudowę odcinka drogi, wykonanie odwodnienia, w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w kosztorysie ofertowym stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i programu zapewnienia jakości. 5. W załączeniu do oferty Wykonawca złoży wstępny harmonogram robót. Szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy i harmonogram płatności Wykonawca złoży w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).
 7. Rozbudowa wału wstecznego prawego rzeki Chodelki w km 0+000-3+325, obiekt 5 w km 1+700-3+325
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
  Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wału wstecznego rzeki Chodelki w km 1+700 - 3+325. Obiekt objęty inwestycją położony jest na terenie gm. Wilków, pow. Opole Lubelskie, woj. lubelskie. Zakres rzeczowy robot obejmuje:
  1.modernizację /rozbudowę/ obwałowania rzeki Chodelki na odcinku 1+700 - 3+325.
  Parametry przekroju poprzecznego:
  - szerokość korony b=3,00m
  - szerokość korony na odcinku od km 0+000 ÷ 0+060 b=6,5
  - nachylenie skarpy odwodnej 1:2,5
  - nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2
  - szerokość korony ławy odpowietrznej b=4,0 ÷4,5m
  2. ułożenie maty bentonitowej na całej długości wału
  3.wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej o grubości min. 0,34m w km 2+300 ÷ 3+300, o parametrach:
  - współczynnik filtracji -mniejszy lub równy -5x10-10 m/s
  - współczynnik na ściskanie jednoosiowe po 28 dniach -większy lub równy 0,3MPa
  4.ułożenie płyt drogowych na odcinkach gdzie korona ławy pełni funkcję drogi eksploatacyjnej, na dł. 1352 mb,
  5.ułożenie płyt drogowych na odcinkach gdzie korona ławy pełni funkcję drogi lokalnej, na dł. 71 mb
  6.Budowę przejazdów wałowych i zjazdów w km 1+953 - szt. 1, 1+981 - szt. 1, 2+009 - szt. 1, 3+063, 3+090 - szt. 1, 3+166, 3+325 - szt. 2
  7.przebudowę przepustu wałowego w km 3+011,
  8.budowę schodów eksploatacyjnych
  9.przełożenie urządzeń telekomunikacyjnych w km 3+310,
  10.zabezpieczenie istniejącego kabla światłowodowego w km 1+958,
  11.przeciwpowodziowe zamknięcie rozbieralne na skrzyżowaniu obwałowania w km 1+970 z drogą powiatową Wilków - Dobre,
  12.drogi technologiczne.
  Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.
 8. Odbudowa wału przeciwpowodziowego w miejscu powstałej wyrwy w Dolinie Święciechowskiej w m.Kopiec w km 0+640, gm.Annopol,pow.Krasnik
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa wału przeciwpowodziowego w miejscu powstałej wyrwy w Dolinie Świeciechowskiej w m. Kopiec w km 0+640, gm. Annopol, pow. Kraśnik. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1)Zabudowy wyboju -6000 m3; 2)Odbudowy przerwanego wału -160 m; 3)Wykonanie ścianki szczelnej od strony Wisły przy stopie skarpy wału odbudowywanego na długości 200m i głębokości w podłożu 8m; 4)Uszczelnienie korpusu wału bentomatą od strony odwodnej.-2000 m2; 5)Ułożenie siatki metalowej powlekanej - 1800 m2; 6)Umocnienie skarp od strony odwodnej i odpowietrznej biowłókniną.-3800 m2.
 9. Odbudowa wału przeciwpowodziowego w miejscu powstałej wyrwy w Dolinie Święciechowskiej w m.Kopiec w km 0+640, gm.Annopol,pow.Krasnik.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa wału przeciwpowodziowego w miejscu powstałej wyrwy w Dolinie Świeciechowskiej w m. Kopiec w km 0+640, gm. Annopol, pow. Kraśnik. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1)Zabudowy wyboju -6000 m3; 2)Odbudowy przerwanego wału -160 m; 3)Wykonanie ścianki szczelnej od strony Wisły przy stopie skarpy wału odbudowywanego na długości 200m i głębokości w podłożu 8m; 4)Uszczelnienie korpusu wału bentomatą od strony odwodnej.-2000 m2; 5)Ułożenie siatki metalowej powlekanej - 1800 m2; 6)Umocnienie skarp od strony odwodnej i odpowietrznej biowłókniną.-3800 m2.
 10. Wykonanie doraźnego zabezpieczenia wałem opaskowym wyrwy powstałej podczas katastrofalnej powodzi w miesiącach maj - czerwiec 2010r. w m. Kopiec w km 0+640 rzeki Wisły, długość wyrwy 200m.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest przeciwdziałanie i usunięcie skutków powodzi na wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km 0+640 w m. Kopiec, gm. Annopol. Roboty będą polegały na wykonaniu doraźnego zabezpieczenia wałem opaskowym wyrwy powstałej podczas powodzi w miesiącach maj - czerwiec br. Zamówienie wymaga natychmiastowego wykonania. Zakres zadania obejmuje niezbędne roboty mające na celu zapobieżenie przed następnym zalaniem doliny Świeciechowskiej, min. wykonanie wału opaskowego - ziemnego o długości ok. 300m o parametrach:
  - szerokość korony 2,0m
  - nachylenie skarp 1:2
  - wysokość nasypu do rzędnej wody 1%
 11. Wykonanie doraźnego zabezpieczenia wałem opaskowym wyrwy powstałej podczas katastrofalnej powodzi w miesiącach maj - czerwiec 2010r. w m. Popów w km 309+500 rzeki Wisły, długość wyrwy 200m.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest przeciwdziałanie i usunięcie skutków powodzi na wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km 309+500 w m. Popów, gm. Annopol. Roboty będą polegały na wykonaniu doraźnego zabezpieczenia wałem opaskowym wyrwy powstałej podczas powodzi w miesiącach maj - czerwiec br. Zamówienie wymaga natychmiastowego wykonania. Zakres zadania obejmuje niezbędne roboty mające na celu zapobieżenie przed następnym zalaniem doliny, tj. wykonanie wału opaskowego - ziemnego o długości ok. 300m o parametrach:
  - szerokość korony 2,0m
  - nachylenie skarp 1:2
  wysokość nasypu do rzędnej wody 1%
 12. Wykonanie przyłącza zasilającego stację wodociągową ze studni Nr III w Markowiczach
  Zamawiający: Gmina Księżpol, Księżpol
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zasilanie stacji wodociągowej w Markowiczach ze studni Nr III w następującym zakresie: a) obudowa głowicy studziennej z laminatu poliestrowo szklanego w całości wypełnionego pianką poliuretanową z grzałką zabezpieczającą głowicę przed przemarzaniem, obudowa musi być dostosowana do studni z samo wypływem , b) Przewiduje się pompę o parametrach: N=4,0kW, Qnom.=19,4 m3 h, Hnom.=40,5 m sł.w. c) wykonanie rurociągu tłocznego PCV ø 110 mm dł. 197,00 mb, d) ułożenie linii kablowej YKY 4x16 dł. 198,00 mb, e) ułożenie linii kablowej sterowniczej YKY 3x2,5 - 198,00 mb, f) włączenie do istniejącej sieci. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń, oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 Prawa zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W każdym przypadku należy uzyskać akceptację inspektora nadzoru . 2. Roboty towarzyszące: a) organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy, b) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, c) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, d) wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii, e) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych, uporządkowanie terenu oraz przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego. f) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. g) oznakowanie terenu budowy. h) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń podczas prowadzenia robót - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, i) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, j) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, k) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,.
 13. Roboty uzupełniające przy Budowie Zbiornika Małej Retencji w Nisku os.Podwolina
  Zamawiający: Gmina Nisko, Nisko
  3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót określonych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym Wykonawcy tj.:
  1) Odtworzenie rowu przydrożnego przy ul Dąbrowskiego-kompleksowe roboty ziemne 649m3
  2) Przepusty na rowach szt.9,
  3) Wyrównanie Tereniu poprzez wykoszenie starej roślinności i orkę glebogryzarką -6,1 ha,
  4) Plantowanie terenu przy ul. Dąbrowskiego,
  a ponadto Wykonawca wykona na terenie przyległym do niecki zbiornika, niżej wymienione roboty : :
  5) Zasianie trawy i uwałowanie na powierzchni 6,1 ha
  6) Uwałowanie terenu przeznaczonego na parking.1500 m2
 14. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Płusy
  Zamawiający: Gmina Księżpol, Księżpol
  Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Płusy 1. Oczyszczalnia ścieków - budynek oczyszczalni ścieków komunalnych planuje się wykonać jako wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem drewnianym stromym dwuspadowym a) roboty budowlane: - ławy fundamentowe pod budynkami żelbetonowe wylewane, pod zbiornikami technologicznymi wykonane jako płyta żelbetowa. Ściany fundamentowe murowane z cegły ceramicznej pełnej. - Ściany zewnętrzne osłonowe z bloczków gazobetonowych drobnowymiarowych, styropian grub. 10 cm klejony od strony zewnętrznej obmurowany ścianką dociskową. - Stropy - płyta WPS na belkach stalowych, z płyt żelbetonowych, drewniany (krokwie i jętki podszalowane i ocieplone wełną mineralną) - Dach drewniany dwuspadowy, krokwiowo - jętkowy pokryty blachą dachówkową. b) część technologiczna - reaktory w ilości 7 szt. o konstrukcji z tworzywa sztucznego - żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym w kształcie walca o wym. Ø 2,20 m x 4,5 m. - zbiornik stabilizacji osadu o pojemności 14,5 m3 - wykonany z tworzywa sztucznego (żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym). Zamiennie może być zastosowany zbiornik wykonany z polietylenu. - zbiornik retencyjny osadu ustabilizowanego z tworzywa sztucznego - żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym Ø1,8m x 3,7 m z możliwością odprowadzenia wody nadosadowej. - odwodnienie osadu ustabilizowanego realizowane będzie w urządzeniu DRAIMAD, 3 - workowy sterowany automatycznie z nadciśnieniem, - punkt zlewny i komora odświeżania ścieków dowożonych - zbiornik z laminatów poliestrowo - szklanych Ø 2,0m x 6,0m wraz z wyposażeniem, - biologiczny neutralizator odorów, c) urządzenia zewnętrzne - plac składowy osadu odwodnionego. 2. Zbiornik retencyjny Zbiornik podziemny z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym o średnicy Ø 2,4 m i długości 12,0 m. 3. Budynek krat - planuje się wykonać jako wolnostojący, parterowy zagłębiony w ziemi na 2,65m od terenu, przykryty dachem drewnianym. 4. Instalacja elektryczna: a) Linia kablowa zasilająca b) Instalacja wewnętrzna c) Oświetlenie placu d) Dostawa i uruchomienie agregatu przewoźnego. 5. Sieć wodociągowa - przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków wykonać z rur PE-HD 90x8,2 SDR 11 o połączeniach zgrzewanych. 6. Słupowa stacja TRAFO a) linia napowietrzna SN 15kV od istniejącego słupa nr 84 istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV do projektowanej stacji słupowej. b) słupowa stacja transformatorowa STSRu-20/250-o-12/12 usytuowana na terenie oczyszczalni, 7. Droga dojazdowa z płyt żelbetonowych o pow. do 3,0 m2 8. Ogrodzenie terenu z siatki wysokości 1,5m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5m, wrota o wysokości 1,60m i szerokości 3,0m z furtkami o szerokości 1,0m 9. Zieleń Kanalizacja sanitarna 1. Rurociągi tłoczne główne z polietylenu PE80, SDR 17, PN8 a) Ø 160 x 9,1 mm SDR 17 w sztangach dł. 12 m - łączna dł. 2303,00m b) Ø 75 x 4,3 mm SDR 17 w zwojach - łączna dł. 296,00m c) Ø 63 x 3,6 mm SDR 17 w zwojach - łączna dł. 313,00m d) Ø 50 x 2,9 mm SDR 17 w zwojach - łączna dł. 1154,00m e) Ø 40 x 2,3 mm SDR 17 w zwojach - łączna dł. 521,00m Przewody tłoczne - kanały boczne - Ø 40 x 2,3 mm SDR 17 w zwojach - łączna dł. 2537,00m Przewody grawitacyjne - Ø 160 PCV - łączna dł. 195,00m Podłączenie budynków do indywidualnych pompowni ścieków - 114 szt. 2. Studzienki rewizyjne a) z kręgów betonowych Ø 1000 jako studzienki odwodnieniowe z wyposażeniem szt. 5 b) z kręgów betonowych Ø 1000 jako studzienki odpowietrzające z wyposażeniem szt. 3 c) z kręgów betonowych Ø 1200 jako komora zasów z wyposażeniem szt. 1. 3. Indywidualne pompownie ścieków wraz ze sterowaniem i infrastrukturą towarzyszącą w ilości 114 szt.: 1) Zbiornik kanalizacji ciśnieniowej: a) zbiornik z PEHD, monolityczny z obliczeniami konstrukcyjnymi b) min. średnica - 800mm, c) min. wysokość zbiornika - 2500 mm, d) konstrukcja zbiornika - monolityczna, bez elementów zgrzewanych i łączonych, e) dno zbiornika - półkoliste/eliptyczne, f) zabezpieczony przed wypłynięciem i deformacją, g) retencja czynna zbiornika - min. 100l, h) retencja rezerwowa do górnej krawędzi rury napływowej - min. 200 l, i) zagłębienie rury napływowej (do dolnej krawędzi rury napływowej) - min. 1500 mm do górnej krawędzi zbiornika, 1 otwór gotowy do podłączenia z uszczelką + 1 jako możliwość podłączenia, j) średnica podłączanej rury napływowej - DN 160, k) uszczelnienie rury napływowej - uszczelka wargowa wykonana z NBR, l) zagłębienie rurociągu ciśnieniowego - min. 1200 mm od górnej krawędzi zbiornika, jeden króciec ciśnieniowy DN 50 wyprowadzony na zewnątrz zbiornika, m) średnica rurociągu tłocznego w zbiorniku - DN 40, n) uszczelnienie króćca tłocznego - uszczelka wargowa wykonana z NBR, o) pokrywa zbiornika - z PEHD, do ruchu pieszego, zaizolowana i zamykana. 2) Wyposażenie zbiornika: a) zamocowanie pompy - trawers ze sprzęgłem nadwodnym i osprzęt mocujący b) orurowanie - stal nierdzewna min. AISI316 (1.4581) c) armatura odcinająca - zawór kulowy ze stali nierdzewnej min. AISI316 (1.4581) obsługiwany z poziomu terenu. d) zawór zwrotny, e) możliwość podłączenia urządzenia płuczącego, 3) Pompa z urządzeniem tnącym i 10 m kablem o parametrach: a) wysokość podnoszenia przy Q=0 l s - min. H = min. 38 m, b) wysokość podnoszenia przy Q=1,6 l s - min. H = min. 32 m, c) wysokość podnoszenia przy Q=3 l s - min. H = mas. 10 m, d) moc pompy - maks. 3 KW, e) zasilanie - trójfazowe lub jednofazowe w tym samym typoszeregu pomp, f) materiał z którego wykonany jest nóż tnący - min. 1.4528 hartowany do min. 58 HRC, g) obudowa silnika pompy - stal nierdzewna, h) zabezpieczenie antywybuchowe pompy - min. Eex d II B T4, i) Bimetaliczne zabezpieczenie uzwojeń pompy, 4) Urządzenie sterujące: a) Sposób sterowania poziomem - pneumatyczny, dzwonem otwartym z 10 m przewodem pneumatycznym, b) Funkcje sterowania i kontroli: a. poziom alarmowy - płynnie nastawny, b. poziom włączenia pompy - płynnie nastawny, c. poziom wyłączenia pompy - płynnie nastawny, d. opóźnienie wyłączenia pompy - płynnie nastawne, e. opóźnienie włączenia pompy po ponownym przywróceniu zasilania - nastawne, f. praca testowa co 48 h, g. automatyczne wyłączenie pompy po 15 min. pracy ciągłej (przejście w stan alarmu) h. włączenie przeciążeniowe pompy (przejście w stan alarmu) i. kontrola zaniku i asymetrii faz (przejście w stan alarmu), j. przełączenie praca ręczna/praca automatyczna, k. podłączenie styków czujników bimetalicznych, l. wyposażony w wyłącznik główny, m. szafa zewnętrzna - z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV Wszystkie wyspecyfikowane produkty muszą pochodzić od jednego producenta. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń-oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 Prawa zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W każdym przypadku należy uzyskać akceptację autora projektu i inspektora nadzoru . Finansowanie zadania jest przewidziane na dwa okresy budżetowe, tj. w 2010 i 2011r.Szczegółowe określenie zakresu robót w poszczególnych latach będzie określać zestawienie rzeczowo - finansowe operacji,wypełnione po wyłonieniu wykonawcy, stanowiące załącznik do umowy
 15. Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zwierzyniec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz wraz z przesyłem do Zwierzyńca oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu w ulicy Partyzantów.
  Zamawiający: Gmina Zwierzyniec, Zwierzyniec
  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz.
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Obrocz - Zwierzyniec (przesył)
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Zwierzyńcu.
  4. Inwentaryzacja powykonawcza.
  Ilość i rodzaj według załączonych do SIWZ kosztorysów ofertowych oraz projektów budowlanych.
 16. Modernizacja (przebudowa) grobli i budowli zbiornika Mosty gm.Podwedwórze,pow.Parczew.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa grobli zbiornika Mosty w km 2+080 do 5+270 wraz z budowlami upustowymi: nr 3 w km 2+080 do rzeki Zielawy, oraz nr 4 w km 5+270 do rowu D i rzeki Hanny.
  Obiekt objęty inwestycją położony jest na terenie miejscowości Mosty, gmina Podedwórze.
  Wykonanie robót na zadaniu polegać będzie na:
  1)Obniżeniu poziomu wody w trakcie realizacji robót;
  2)Przebudowie grobli zbiornika na długości 3,190 km w tym:
  a) rozebranie dotychczasowego ubezpieczenia skarp,
  b) ułożenie ekranu naskarpowego z folii dwustronnie ryflowanej 1 mm - 38400 m2
  c) wykonanie ubezpieczenia płytami (Krata) - 17280 m2
  d) ułożenie przesłony poziomej z foli gładkiej gr. 1 mm - 80000 m2
  e) ułożenie grobli tymczasowej z przesłoną z folii gładkiej gr. 0,2 mm - 26400 m2
  f) transport gruntu z zewnętrznej kopalni - 8843 m3
  3)Przebudowie budowli wpustowej i upustowej - 2 szt w tym:
  a)wbijanie ścianek szczelnych stalowych:
  - budowla nr 3 gł. 11 - 14 m - 69 m i budowla nr 4 gł do 11 m - 32 m,
  b) ułożenie geokraty z wypełnieniem betonem:
  - budowla nr 3 - 72+31,49 = 103,49 m2,
  - budowla nr 4 - 61 m2,
  c)wykonanie ubezpieczenia z materacy gabionowych:
  - budowla nr 3 - 15,9+8,4 = 24,3 m3,
  -budowla nr 4 - 7,2 m3
  d) ułożenie folii dwustronnie ryflowanej 1 mm - budowla nr 3 - 72 m2
 17. Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego w Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu.
  Zamawiający: Gmina Zwierzyniec, Zwierzyniec
  Inwestycja ma na celu stworzenie terenu ogólnodostepnego o charakterze sportowo - rekreacyjnym do lokalnej społeczności. Teren objety opracowaniem w obecnej chwili w tym stanie nie spełnia przeznaczonej roli tj. oprócz istniejących miejsc spokoju i odpoczynku brak jest prawidłowo funkcjonujących obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych dla młodzieży, placów zabaw dla dzieci itp.
  Szczegółowy zakres prac według dokumentacji budowlanej, SST orzaz przedmiaru robót będącymi załącznikami do SIWZ.
 18. Zabiegi przeciwerozyjne na rzece Biała w km 24+500-27+700, gm.Godziszów, pow.Janów Lubelski
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zad. p.n.: Zabiegi przeciwerozyjne na rzece Biała w km 24+500-27+700. Obiekt położony jest w gminie Godziszów, powiat Janów Lubelski (wsie Godziszów II i Godziszów III)
  Zakres zamówienia obejmuje zabezpieczenie koryta rzeki Biała przed postępującą erozją denną i boczną oraz jego udrożnienie na odcinku 3,20 km .W ramach zadania wykonanych zostanie 4 szt. progów przeciwerozyjnych oraz 4 szt. progów (zerowych) z funkcja brodu.
 19. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej w Dzwoli Etap II i III (Dzwola wsch - Konstantów- Dzwola Podlas Carapaty ) .
  Zamawiający: Urząd Gminy Dzwola, Dzwola
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej w Dzwoli Etap II i III (Dzwola wsch - Konstantów- Dzwola Podlas Carapaty ) ..
 20. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE FRAMPOLU - III ETAP
  Zamawiający: Burmistrz Frampola, Frampol
  - budowa kanałów sanitarnych wraz z włączeniem do istniejącej sieci: 1305 mb.,
  - budowa wodociągu wraz z włączeniem do istniejącej sieci: 1351 mb.,
 21. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu - osiedle Borek.
  Zamawiający: Gmina Zwierzyniec, Zwierzyniec
 22. Budowa mola spacerowego na zbiorniku wodnym ZALEW w Krasnobrodzie.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, Krasnobród
 23. Budowa kanalizacji sanitarnej Etap I w Różańcu Pierwszym - zadanie 4.
  Zamawiający: Gmina Tarnogród, Tarnogród
 24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szewskiej i ul. Widok.
  Zamawiający: Miasto Biłgoraj, Biłgoraj