Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Tomasz

w KRS

Tomasz Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:130 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Botticelli Denice Ellen, Cappelle Patrice Lucien, Kruszko Grzegorz, Laurent Raymond Alex, Lemercier Jean-luc Marcel, Paprocki Mariusz, Verguet Patrick Bruno

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sellers Robert William

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Edwards Lifesciences Ag S.A. Oddział W Polsce, Warszawa − KRS 0000279575
 2. Edwards Lifesciences Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000346895

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
  Materiały i sprzęt medyczny zgrupowany w 56 pakietach
 2. Dostawa wysokospecjalistycznych materiałów medycznych oraz specjalistycznej aparatury medycznej wykorzystywanej w Oddziałach Szpitala oraz Zakładzie hemodynamiki i angiografii.
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
  Dostawa wysokospecjalistycznych materiałów medycznych oraz specjalistycznej aparatury medycznej wykorzystywanej w Oddziałach Szpitala oraz Zakładzie hemodynamiki i angiografii. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 719 009,51 zł(netto).
 3. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku-zestawy do pomiarów hemodynamicznych
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, tj. zestawów do pomiarów hemodynamicznych szczegółowo opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do zaproszenia do udziału w negocjacjach.
 4. Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku - 4 pakiety
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku - 4 pakiety
 5. SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Międzychód
  Przedmiotem zamówienia jest:

  SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

  Przez dostawę sprzętu Zamawiający rozumie cykliczną dostawę sprzętu w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego.

  Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie przez Wykonawcę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:30 do Apteki Szpitalnej w terminie realizacji – zaoferowanym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – licząc od dnia otrzymania faksem pisemnego zamówienia.

  Wymagane warunki dla oferowanego drobnego sprzętu medycznego:
  1. Oferowany asortyment odpowiadać musi warunkom określonym w dokumentach dopuszczających go do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami) – jeżeli dotyczy. Oferowane wyroby medyczne muszą być oznakowane znakiem CE zgodnie z art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy.
  2. Asortyment, który jest przedmiotem postępowania przetargowego musi posiadać odpowiednie: zaświadczenia lub certyfikaty lub atesty lub świadectwa dopuszczające do użytkowania w lecznictwie szpitalnym. Wykonawca dołączy do oferty załącznik nr 5 na potwierdzenie spełnienia warunku.
  3. Załącznik asortymentowo-cenowy nr 4 powinien zawierać w ujęciu tabelarycznym takie dane jak: producent-wytwórca, jednostka miary, ilość, nr katalogowy lub REF (jeżeli posiada), cena netto szt./op., cena brutto szt./op., wartość brutto.
  Cenę brutto oferty należy obliczyć na podstawie wzoru: Cenę netto należy pomnożyć przez odpowiednią % -tową stawkę podatku vat - otrzymaną wartość pomnożyć przez ilość oferowanego towaru oraz zsumować pozycje oferty.
  4. Wymaga się, aby każde opakowanie zbiorcze oferowanych wyrobów zaopatrzone było w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim oraz zawierającą wszystkie wymagane informacje. Na każdym jednostkowym opakowaniu przedmiotu zamówienia winien być podany numer serii, data produkcji i data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy ( jeśli termin będzie krótszy towar będzie zwracany do Dostawcy na jego koszt)

  Podane ilości asortymentu w Formularzu Asortymentowo-Cenowym są ilościami szacunkowymi. Wykonawca wyceniając swoją ofertę winien zaokrąglać ilości do pełnych opakowań w górę.
  W przypadku zakupu mniejszych ilości od podanych w poszczególnych pakietach Wykonawca/Dostawca nie będzie rościł prawa do konieczności wykupu pozostałej części.
 6. zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów do aparatu EMG, EEG, Alice5, systemu do podciśnieniowej terapii ran Genadyna A4, Inflant Flow, układów oddechowych do aparatu do resuscytacji Neopuff z maską i Optiflow, aparatu Medin CNO i respiratora Servo- oraz pierścieni do annuloplastyki zastawek
  Zamawiający: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Warszawa
  zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów do aparatu EMG, EEG, Alice5, systemu do podciśnieniowej terapii ran Genadyna A4, Inflant Flow, układów oddechowych do aparatu do resuscytacji Neopuff z maską i Optiflow, aparatu Medin CNO i respiratora Servo- oraz pierścieni do annuloplastyki zastawek zgodnie z załącznikiem xls
 7. Dostawa wyrobów medycznych, alkoholu i drobnego sprzętu laboratoryjnego określonych w 19 pakietach.
  Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych, alkoholu i drobnego sprzętu laboratoryjnego określonych w 19 pakietach: - Pakiet nr 1: System zamknięty do nawilżania tlenu; - Pakiet nr 2: Dozowniki tlenowe; -Pakiet nr 3: Zestawy do zabiegów CRRT do aparatu Prismaflex; -Pakiet nr 4: Zestawy do ciągłego pomiaru rzutu serca i saturacji żylnej, kable do monitora Vigileo; -Pakiet nr 5: Narzędzia chirurgiczne; -Pakiet nr 6: Zestawy do inwazyjnego pomiaru CTK, koszulki do cewników Swan-Ganza; -Pakiet nr 7: Ostrza do strzygarek; -Pakiet nr 8: Zestawy do zaciskania naczyń, opaski do mocowania rurek tracheostomijnych, czujniki do pomiaru głębokości znieczulenia ogólnego, markery chirurgiczne; -Pakiet nr 9: Elektrody do stymulacji serca, kaniule do elektrod endokawitarnych, koszulki (introduktory); -Pakiet nr 10: Akcesoria do aparatu Alice 5; -Pakiet nr 11: Akcesoria do laryngoskopu; -Pakiet nr 12: Baseny, kaczki, miski z papieru; -Pakiet nr 13: Podkłady chłonne, koce ogrzewające, bluzy /ocieplacze, pokrowce na słuchawki; -Pakiet nr 14: Poduszki na stół operacyjny, deponator na zużyte igły i ostrza; -Pakiet nr 15: Elektrody enzymatyczne; -Pakiet nr 16: Strzykawki do żywienia; -Pakiet nr 17: 2-Metylobutan; -Pakiet nr 18: Kominki z filtrami przeznaczone do pracy na wirówce cytologicznej Thermo Shandon Cytospin 4; -Pakiet nr 19: Pozycjonery przeciwodleżynowe, plasterki naprawcze.
 8. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 47 zadań
 9. Dostawa materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą urządzeń dla Oddziału Klinicznego Pulmonologii (DFZP-AB-271-54/2017)
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
  Dostawa materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą urządzeń dla Oddziału Klinicznego Pulmonologii
 10. Sukcesywna dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, Zakopane
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc. Przedmiot zamówienia szczegółowo określony jest w zał. nr 1 (tj. kalkulacji cenowej oferty) do niniejszej specyfikacji.
  2. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej
  3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
  4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, jeżeli dotyczy.
  5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów ( min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.
  6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
  7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
  8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie, trwałość, wytrzymałość nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbkę oraz dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
 11. Przeglądy sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
  Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury medycznej - 51 pakietów
 12. Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii oraz Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku -3 pakiety
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku
  Operacyjnego Kardiochirurgii oraz Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku -3 pakiety
 13. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi wyszczególnionego ilościowo i asortymentowo w Załączniku nr 1 do SIWZ. 9. Podane w załączniku nr 1 do SIWZ ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi, w celu określenia ceny oferty. Faktyczna ilość zamawianego drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) ilości przedmiotu zamówienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Oferta może obejmować całość przedmiotu zamówienia lub wybrane części, a jeżeli część obejmuje więcej niż jedną pozycję, oferta dla swojej ważności w tej części musi być złożona na wszystkie jej pozycje. Zamówienie podzielone jest na 82 części.
 14. Dostawa sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie. Zamówienie zostało podzielone na następujące pakiety: Pakiet nr 1 – Elektrokardiograf z wózkiem, Pakiet nr 2 – Kardiostymulator stymulator zewnętrzny z wyposażeniem, Pakiet nr 3 – Przepływowa lampa bakteriobójcza, Pakiet nr 4 - Termometr do pomiaru temperatury głębokiej, Pakiet nr 5 – Ultradźwiękowy detektor płodu, Pakiet nr 6 – Waga niemowlęca, Pakiet nr 7 – Aplikator stymulujący, Pakiet nr 8 – Diagnostyczny histeroskop kompaktowy, Pakiet nr 9 – Platforma hemodynamiczna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów technicznych zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 1. Przedmiot zamówienia: 1) musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2016 r., kompletny, oznakowany i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, 2) musi być nieużywany – tzn. nie będący przedmiotem wystaw i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych, 3) spełniać właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej, 4) posiadać deklarację wyrobu medycznego i certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodności (znak CE), w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r., 876 z późn.zm.), 5) musi gwarantować bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dla wskazanych pracowników Zamawiającego szkolenia stacjonarnego w języku polskim w siedzibie Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji Przedmiotu zamówienia w wymiarze 2 godzin zegarowych. Wykonawca zobowiązuje się również w okresie gwarancji do wykonania co najmniej raz na rok bezpłatnego przeglądu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca posiada lub zapewni autoryzowany serwis na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii, Anestezjologii i innych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Konin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii, Anestezjologii i innych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 2 do SIWZ WSZ-EP-13/2017 (formularz asortymentowo-cenowy), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego wwww.szpital-konin.pl
 16. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej z podziałem na pakiety asortymentowe
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
  1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SIWZ) z podziałem na następujące pakiety:
  1) Pakiet nr 1 – Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej (CPV 33.19.00.00-8);
  2) Pakiet nr 2 – Materiały eksploatacyjne do wstrzykiwaczy kontrastu (CPV 33.69.60.00-5);
  3) Pakiet nr 3 - Materiały eksploatacyjne do pomiaru rzutu serca (CPV 33.12.32.10-3);
  4) Pakiet nr 4 – Materiały eksploatacyjne do systemów ssących (CPV 33.19.00.00-8);
  5) Pakiet nr 5 – Płyny dializacyjne kompatybilne z systemem Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care (CPV 33.18.15.00-7);
  6) Pakiet nr 6 - Materiały zużywalne do terapii nerkozastępczej do systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care (CPV 33.18.15.00-7);
  7) Pakiet nr 7 – Błony i odczynniki RTG (CPV 32.35.41.00-0, 24.93.12.30-0, 24.93.12.40-3);
  8) Pakiet nr 8 – Elektrody do aparatu elektrochirurgicznego (CPV 33.12.41.30-5);
  9) Pakiet nr 9 – Endoskopia (CPV 33.19.00.00-8);
  10) Pakiet nr 10 – Spirometria (CPV 33.19.00.00-8);
  11) Pakiet nr 11 – Materiały eksploatacyjne do CPAP (CPV 33.19.00.00-8);
  12) Pakiet nr 12 – Dreny do wieży laparoskopowej firmy Stryker (CPV 33.19.00.00-8);
  13) Pakiet nr 13 – Czujniki i linie próbkujące (CPV 33.19.00.00-8);
  14) Pakiet nr 14 – Akcesoria chirurgiczne (CPV 33.16.22.00-5).
  2. W związku z podziałem zamówienia na części, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie części (pakiety). W przypadku składania oferty na dany pakiet Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym danego pakietu.
  3. Szczegółowy opis sposobu realizacji dostaw odnośnie wszystkich pakietów zawiera wzór umowy – zał. nr 4 do SIWZ.
 17. Dostawa sterylnego sprzętu jednorazowego użytku i płynów do hemofiltracji dla Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o.
  Zamawiający: Szpital Giżycki Sp. z o.o., Giżycko
  Dostawa sterylnego sprzętu jednorazowego użytku i płynów do hemofiltracji dla
  Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. - dokładny zakres zamówienia dostępny jest w załączniku nr 1a do SIWZ.
 18. Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Nysa
  Część nr 1 – dostawa systemów zamkniętych do bezpiecznego odsysania Część nr 2 – dostawa rurek CPAP Część nr 3 – dostawa cewnikówThorax Część nr 4 – dostawa masek oddechowych nagłośniowych jednorazowego użytku Część nr 5 – dostawa zestawów do drenażu opłucnej Część nr 6 – dostawa masek ansetetycznych jednorazowego użytku Część nr 7 – dostawa masek oddechowych jednorazowego użytku Część nr 8 – dostawa prowadnic do rurek intubacyjnych z możliwością wentylacji Część nr 9 – dostawa wkładów workowych, pojemników do odsysania, uchwytów do pojemników oraz zaworów Część nr 10 – dostawa lejców – szelek silikonowych do mocowania maski twarzowej dla dorosłych i dla dzieci Część nr 11 – dostawa rurek tracheotomijnych z pojedynczym mankietem uszczelniającym z uchwytem o regulowanym położeniu Część nr 12 – dostawa rurek tracheotomijnych z otworem foniatrycznym Część nr 13 – dostawa rurek intubacyjnych Część nr 14 – dostawa bezigłowych portów dostępu dożylnego i rozgalęziaczy wielokanałowych do infuzji dożylnych Część nr 15 – dostawa rurek tracheotomijnych Biesalskiego Część nr 16 – dostawa rurek intubacyjnych z miękkim mankietem uszczelniającym i odsysaniem znad mankietu uszczelniającego Część nr 17 – dostawa rurek tracheotomijnych z czystego silikonu Część nr 18 – dostawa rurek tracheotomijnych z miękkim mankietem uszczelniającym i z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej Część nr 19 – dostawa zestawów z igłą Veressa do bezpiecznej punkcji opłucnej Część nr 20 – dostawa igieł, zestawów, cewników, filtrów do znieczulenia podpajęczego i zewnątrzoponowego Część nr 21 – dostawa zestawów do znieczulenia połączonego z regulacją umocowania igły podpajęczej w igle zewnątrzoponowej Część nr 22 – dostawa zestawów do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli Część nr 23 – dostawa filtrów elektrostatycznych, mechanicznych, łączników, wymienników ciepła i wilgoci Część nr 24 – dostawa akcesoriów do respiratora NEWPORT MEDICAL HT70 PLUS Część nr 25 – dostawa obwodów oddechowych jednorazowego użytku do respiratora sle 2000 z nawilżaczem typu Fisher and Paykel MR730 Część nr 26 – dostawa kaniul dotętniczych Część nr 27 – dostawa zestawów do tracheotomii przez skórnej typu Percu Twist Część nr 28 – dostawa cewników do oceny stanu hemodynamicznego pacjenta kompatybilnych z monitorem EV1000 z modułem Databox producenta Edwards Lifesciences Część nr 29 – dostawa cewników do wkłuć centralnych z prowadnica wykonaną z nitynolu odporną na zaginanie Część nr 30 – dostawa zestawów do drenażu klatki piersiowej Część nr 31 – dostawa masek tlenowych z rezerwuarem tlenowym do podawania wysokich stężeń tlenu Część nr 32 – dostawa akcesoriów zużywalnych do aparatówInfant Flow SiPAP oraz Fabian Acutronic Część nr 33 – dostawa wapna granulowanego z indykatorem Część nr 34 – dostawa zestawów do kontrolowanej zbiórki stolca
 19. Dostawa pierścieni do korekcji wad zastawkowych serca
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
  Dostawa pierścieni do korekcji wad zastawkowych serca (m. in. pierścienie do
  annuloplastyki trójdzielnej sztywne, do annuloplastyki mitralnej, półsztywne do annuloplastyki trójdzielnej). Całkowita wielkość zamówienia wynosi 694 000 zł
 20. Dostawa sprzętu dla Pracowni Stymulatorów i Pracowni Hemodynamiki
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
  Dostawa sprzętu dla Pracowni Stymulatorów i Pracowni Hemodynamiki-16 zadań
 21. dostawa akcesoriów do pomiaru rzutu serca metodą termodylukcji wraz z dzierżawą monitora do pomiarów hemodynamicznych dla AiIT SPZOZ w Wolsztynie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn
 22. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 20/PN/2017
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., Słupsk
 23. Dostawy specjalistycznych i podstawowych wyrobów medycznych - powtórka
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
 24. Dostawę przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnień
  Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
 25. Dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego II dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-11/2017.
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa

 26. Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
 27. Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 28. Dostawa zastawek biologicznych oraz pierścieni do plastyki zastawki mitralnej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość
 29. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku,kaniul, strzykawek, igieł, papierów rejestrujących do urządzeń medycznych, testów oraz rękawów do sterylizacji, elektrod do termoablacji, etykiet papierowych dla SPWSZ w Szczecinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin
 30. Dostawa: układów oddechowych, ostrzy, przedłużaczy, linii pomiaru ciśnienia, czujników, worków laparoskopowych, igieł i rurek.
  Zamawiający: Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn
 31. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Łódź
 32. Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb sali operacyjnej, sali intensywnej terapii sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii WSM im. J. Strusia w Poznaniu
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
 33. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych pozostałych
  Zamawiający: Szpital w Szczecinku sp. z o.o., Szczecinek
 34. Dostawa rurek intubacyjnych dotchawiczych, wyrobów jednorazowych otolaryngologicznych, płynów do higieny jamy ustnej, odczynników do analizatora GEM Premier 4000, przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych, krwi i środków krwiopochodnych, kremów ochronnych przeciw odparzeniom i odleżynom, kaniul do wlewów dożylnych, próbek krwi kontrolnej, cewników do podawania tlenu przez nos, pojemników do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych do bronchofiberoskopu, naczyń j. uż. z masy papierowej, czujników do monitora rzutu serca, przetworników ciśnienia DPT, rurek intubacyjnych polarnych, zestawów Venturi dla dorosłych, przyrządów do aspiracji płynów z butelek z zastawką, jednorazowych golarek medycznych, masek krtaniowych z mankietem niskociśnieniowym j. uż., zestawów do transfuzji pooperacyjnej oraz kaniul dotętniczych w podziale na 21 części.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 35. DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W INTENSYWNEJ TERAPII
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 36. Dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów kardiochirurgicznych .
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 37. Dostawa monitorów rzutu serca (monitorów hemodynamicznych)
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 38. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 39. Sukcesywne dostawy anestezjologicznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, Szczecin-Zdunowo
 40. Dostawa : - obwodów oddechowych do aparatów do znieczulania – 6000 szt. - przetworników ciśnienia – 100 szt. - łączników układu oddechowego – 150 szt.
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 41. NA DOSTAWY DROBNEGO SPRZETU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, Lipsko
 42. dostawa urządzeń do monitorowania funkcji życiowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, Zakopane
 43. Dostawa, instalacja, uruchomienie respiratorów i monitora parametrów życiowych oraz szkolenie personelu
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
 44. Zakup i dostawa czujnika Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca.
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 45. Dostawa cewników do ciągłego pomiaru rzutu serca
  Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
 46. Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, Bartoszyce
 47. Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego, Mielec
 48. Dostawa monitorów kardiologicznych - sprawa nr ZP/7/2016
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 49. EZ/ZP/80/2016/KŁ - ZAKUP I DOSTAWA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW WSZZ W KIELCACH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce
 50. Sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu medycznego jednokrotnego użytku (trokarów, ewakuatorów, rurek tracheostomijnych i dooskrzelowych, zestawów medycznych, cewników do kaniulacji, czujników ciśnienia, systemu zamkniętego do odsysania, przyrządów do przetaczania płynów z regulacją prędkości)
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., Zielona Góra
 51. Numer sprawy: 15/2016-DZP/PNO. Nazwa zadania: Dostawa leków, produktów leczniczych oraz materiałów jednorazowego użytku..
  Zamawiający: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Ełk
 52. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH oraz ANGIOGRAFICZNYCH 9 ZAD
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
 53. Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca-dogrywka; wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-121/2016
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 54. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, Bełchatów
 55. Zastawki serca
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
 56. dostawa wyrobów medycznych do krążenia pozaustrojowego.
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 57. Dostawa przetworników do pomiaru ciśnienia metodą krwawą kompatybilnych z systemem SPACELABS
  Zamawiający: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Lublin
 58. Dostawy specjalistycznego kardiochirurgicznego sprzętu medycznego oraz jednorazowego sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiochirurgii.
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 59. 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa preparatów dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Goleniów
 60. Dostawa czujnika do monitorowania hemodynamicznego
  Zamawiający: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Lublin
 61. Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego DZ-751-12/16
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 62. ZP/PN/2015/75-sprzęt medyczny
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
 63. Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
 64. Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego (min. worki zbiorcze, szczoteczki, zestawy do cewnikowania, zestawy do podawania krwi, worków strunowych), akcesoriów do monitorów i urządzeń medycznych oraz testów urazowych do wykrywania helicobacter pylorii na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
 65. Sukcesywne dostawy protez naczyniowych, szant do tętnicy szyjnej oraz znaczników na bazie złota stosowanych w radioterapii raka prostaty
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., Zielona Góra
 66. Dostawa wyrobów medycznych
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
 67. zakup i sukcesywna dostawa cewników wraz z dzierżawą aparatu oraz czujników do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią
  Zamawiający: Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Warszawa
 68. SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Międzychód
 69. Nr spr 65/ZP/16 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, Łódź
 70. Dostawa sprzętu medycznego j.u. poniżej 209 000 euro PN 05/DZP/2016
  Zamawiający: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o., Żory
 71. Dostawa zestawów do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 72. Dostawa aparatury medycznej w rozbiciu na 5 samodzielnych części
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Olesno
 73. Zakup i dostawy kaniul do ECC oraz sprzętu jednorazowego do wspomagania serca i płuc..
  Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
 74. EZ/ZP/54/2016 - Dostawa zastawek biologicznych serca dla potrzeb O. Kardiochirurgii WSzZ w Kielcach
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce
 75. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Konin
 76. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
 77. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej z podziałem na pakiety asortymentowe
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 78. ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Chełm
 79. Zakup i dostawy zastawek serca, pierścieni oraz protez naczyniowych dla Bloku Kardiochirurgii
  Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
 80. Dostawa czujników Flo Trac do pomiaru parametrów hemodynamicznych, pojedynczych czujników do pomiaru ciśnienia oraz czujników do pomiarów parametrów metodą termodylucji przezpłucnej Volume View dla SPZZOZ w Gryficach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gryfice
 81. Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku- 4 pakiety
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 82. Dostawa przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnień
  Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
 83. PN/03/02/16
  Zamawiający: Szpital Giżycki Sp. z o.o., Giżycko
 84. SUKCESYWNE DOSTAWY - WSTRZYKIWACZA DO KONTRASTU ORAZ ZESTAWÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU FLO TRAC, TRU WAVE
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, Tarnowskie Góry
 85. Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 10 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/15/2016
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 86. Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 87. Dostawa cewników do pomiaru rzutu serca
  Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
 88. Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Nysa
 89. dostawa uzupełniająca sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów kardiochiurgicznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
 90. Dostawa zestawów do ciągłego inwazyjnego pomiaru rzutu serca wraz z dzierżawą dedykowanych aparatów do ciągłego inwazyjnego pomiaru rzutu serca i błon RTG wraz z dzierżawą dedykowanej drukarki oraz dzierżawa zestawu do ucyfrowienia pośredniego (CR)
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 91. DZP/10/2016 Dostawa zestawów do ciągłych pomiarów hemodynamicznych wraz z dzierżawą monitorów sztuk 2.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
 92. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku A.ZP-271-14/15
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, Zakopane
 93. Dostawa biologicznych zastawek aortalnych do implantacji przezudowej i przezkoniuszkowej z akcesoriami do implantacji
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
 94. Dostawa zastawek do implantacji małoinwazyjnej wraz z akcesoriami dla UCK w Gdańsku
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 95. Dostawa pierścieni do korekcji wad zastawkowych serca i cewników Swan-Ganz
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 96. Dostawa zestawów do pomiaru ciśnienia krwawego z zamkniętym systemem do pobierania krwi
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
 97. Dostawę urządzenia do pomiarów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny, Stalowa Wola
 98. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do WZZOZLCHPłiR w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
 99. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
  Zamawiający: "Szpital Międzyrzecki" Spółka z o.o. w Międzyrzeczu, Międzyrzecz
 100. Dostawa zastawek, protez, pierścieni i elektrod dla Oddziału Kardiochirurgii
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość
 101. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica

Inne osoby dla Tomaszewski Tomasz (57 osób):