Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Zbigniew

w KRS

Zbigniew Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Płoniawy (Mazowieckie), Płoniawy-bramura (Mazowieckie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bębenkowski Jan, Marmulewski Kazimierz, Pawelczyk Krystyna, Rutkowski Andrzej, Wiśniewski Emil Bogdan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Trojański Ryszard
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ochotnicza Straż Pożarna W Płoniawach Bramurze, Płoniawy-bramura − KRS 0000184240
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Podosiu Starym, Podos Stary − KRS 0000193011
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Starej Zblisze, Stara Zblicha − KRS 0000195030
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Płoniawach, Płoniawy − KRS 0000180619

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Płoniawy-Bramura
  Zamawiający: Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura
  A. Remonty dróg - dostarczenie żwiru lub mieszanki z kruszyw naturalnych na wskazane odcinki dróg gminnych. Rozścielenie kruszywa i wyprofilowanie nawierzchni. - ilość robót według potrzeb określonych przez zamawiającego Jednostka obmiaru- 1 tona dostarczonego i wbudowanego kruszywa bez względu na odległość transportu. Podstawa rozliczenia za wykonanie robót: Potwierdzona przez zamawiającego ilość dostarczonego i wbudowanego kruszywa oraz cena za jedną tonę kruszywa określona w ofercie wykonawcy. - demontaż starych przepustów drogowych na wskazanych odcinkach dróg gminnych i montaż nowych przepustów drogowych wraz z przyczółkami betonowymi. Podstawa rozliczenia za wykonanie robót: cena 1 metra bieżącego wybudowanego przepustu drogowego wraz z przyczółkami betonowymi zbrojonymi, przy czym do obliczeń zostanie przyjęty przepust o grubości Ø 600. UWAGA!! Zamawiający informuje że średnica wbudowanych przepustów będzie się wahała od Ø 300 do Ø1000, w zależności od potrzeb. B. Usługi sprzętu B.1 Podstawianie - na wezwanie zamawiającego - sprzętu i środków transportowych. -koparka lub koparko-spycharka (z operatorem) -ciągnik kołowy z przyczepą lub samochód (z kierowcą) Ilość godzin pracy sprzętu - według potrzeb określonych przez zamawiającego. Jednostka obmiaru : 1 godzina Podstawa rozliczenia za wykonanie usług : Potwierdzona przez zamawiającego ilość godzin pracy oraz cena za jedną godzinę określona w ofercie wykonawcy. B.2 Na wezwanie zamawiającego udostępnienie osób do ręcznych prac porządkowych. (Likwidacja dzikich wysypisk , wykaszanie placów itp.) Jednostka obmiaru : 1 roboczo-godzina Ilość osób oraz roboczo-godzin - według potrzeb określonych przez zamawiającego. Podstawa rozliczenia za wykonanie usług : Potwierdzona przez zamawiającego ilość roboczo godzin oraz cena za jedną godzinę określona w ofercie wykonawcy. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze: specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót załącznik nr 5 SIWZ UWAGA! Rozpoczęcie prac nie może nastąpić później niż 48 godziny od zgłoszenia przez zamawiającego
 2. Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Płoniawy-Bramura w sezonie zimowym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
  Zamawiający: Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętem do odśnieżania dróg. Łączna sieć dróg przewidzianych do odśnieżania wynosi około 150,0 km. Łączna długość przewidziana w zamówieniu może ulec w trakcie realizacji zadania zmianie w szczególności zwiększeniu. Całość sieci dróg podzielono na 4 następujące części : Obszar nr 1 obejmuje miejscowości - Bobino Wielkie, Bobino-Grzybki, Chodkowo-Biernaty Chodkowo-Kuchny, Chodkowo-Załogi, Chodkowo Wielkie, Prace, Rogowo, Nowa Zblicha, Stara Zblicha, Choszczewka, Suche, Płoniawy-Kolonia około 40 km. Obszar nr 2 obejmuje miejscowości - Jaciążek, , Krzyżewo Borowe, Płoniawy-Bramura, Nowe Płoniawy, Stary Podoś, Nowy Podoś, Retka, Zawady Dworskie, Zawady-Huta, Łęgi, Dłutowo, Gołoniwy około 40 km. Obszar nr 3 obejmuje miejscowości - Bogdalec, Kalinowiec, Szczuki, Szlasy Bure, Szlasy-Łozino, Węgrzynowo około 35 km. Obszar nr 4 obejmuje miejscowości - Kobylinek, Kobylin, Młodzianowo, Obłudzin, Krzyżewo Nadrzeczne, Stare Zacisze, Popielarka, około 35 km. 2.2.2. Każdy obszar traktowany jest jako odrębna część zamówienia. Do realizacji odśnieżania planuje się wybór 1 oferenta na każdy obszar.
 3. Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Płoniawy-Bramura.
  Zamawiający: Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura
  Roboty budowlane: - Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Płoniawy-Bramura w latach 2013-2015. Remonty nawierzchni żwirowych i gruntowych - Budowa i remonty przepustów drogowych. Usługi: - Usługi sprzętu i środków transportowych - Usługi porządkowe wymagające ręcznego nakładu pracy. (Likwidacja dzikich wysypisk, wykaszanie placów itp.).
 4. Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Płoniawy-Bramura w sezonie zimowym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
  Zamawiający: Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętem do odśnieżania dróg. Łączna sieć dróg przewidzianych do odśnieżania wynosi około 150,0 km. Łączna długość przewidziana w zamówieniu może ulec w trakcie realizacji zadania zmianie w szczególności zwiększeniu. Całość sieci dróg podzielono na 4 następujące części : Obszar nr 1 obejmuje miejscowości - Bobino Wielkie, Bobino-Grzybki, Chodkowo-Biernaty Chodkowo-Kuchny, Chodkowo-Załogi, Chodkowo Wielkie, Prace, Rogowo, Nowa Zblicha, Stara Zblicha, Choszczewka, Suche, Płoniawy-Kolonia Obszar nr 2 obejmuje miejscowości - Jaciążek, , Krzyżewo Borowe, Płoniawy-Bramura, Nowe Płoniawy, Stary Podoś, Nowy Podoś, Retka, Zawady Dworskie, Zawady-Huta, Łęgi, Dłutowo, Gołoniwy. Obszar nr 3 obejmuje miejscowości - Bogdalec, Kalinowiec, Szczuki, Szlasy Bure, Szlasy-Łozino, Węgrzynowo. Obszar nr 4 obejmuje miejscowości - Kobylinek, Kobylin, Młodzianowo, Obłudzin, Krzyżewo Nadrzeczne, Stare Zacisze, Popielarka,. Każdy obszar traktowany jest jako odrębna część zamówienia. Do realizacji odśnieżania planuje się wybór 1 oferenta na każdy obszar. Wybrany oferent powinien dysponować: 1. Co najmniej 2 sprzętami - wyposażonymi w lemieszowy czołowy pług śnieżny jedno lub dwustronny z - samochodem ciężarowym lub ciągnikiem rolniczym o napędzie na 2 osie (4x4) lub ładowarką o napędzie na 2 osie (4x4) lub ciągnikiem gąsienicowym - o mocy nie mniejszej niż 80 KM każdy pojazd 2. Co najmniej 1 równiarką samojezdną - wyposażoną w lemieszowy czołowy pług śnieżny jedno lub dwustronny. Wykonawca powinien także dysponować potencjałem technicznym pozwalającym na realizację przedmiotu zamówienia w maksymalnie krótkim czasie, nie dłużej jednak niż 4 godziny od czasu zlecenia przez Zamawiającego. W godzinach porannych wszystkie drogi po których jeżdżą autobusy dowożące dzieci do szkół na danym obszarze powinny być odśnieżone nie później niż do godziny 6³º. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ewentualne zmiany z Zamawiającym. Kolejność odśnieżania tras na danym obszarze Wykonawca ustali po podpisaniu umowy o świadczenie usług. Ustalając kolejność odcinków Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego. Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość korony drogi, a w przypadkach, gdy możliwości techniczne na to nie pozwolą winien wykonywać mijanki w odległościach, co 200 m. Zlecenie rozpoczęcia odśnieżania poszczególnych odcinków dokonywał będzie zamawiający lub upoważnione przez niego osoby. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie następowało na podstawie stawki za 1 godzinę efektywnej pracy, w oparciu o zatwierdzoną kartę pracy (za dojazd do odśnieżanego ciągu drogowego oferent nie będzie otrzymywał wynagrodzenia). Po otrzymaniu zlecenia rozpoczęcia odśnieżania danego odcinka drogi (dróg), oferent zobowiązany będzie do rozpoczęcia realizacji zlecenia w ciągu 0,5 godziny. Po ukończeniu odśnieżania poszczególnych odcinków dróg, Zamawiający będzie miał każdorazowo prawo weryfikacji faktu odśnieżenia poszczególnych odcinków. W przypadku negatywnej weryfikacji Wykonawca zobowiązany zostanie do wykonania poprawek na odcinakach, które zostały negatywnie zweryfikowane na własny koszt. W przypadku odmowy wykonania poprawek, bądź też trzykrotnej, niewłaściwej poprawie zostanie skierowany na te odcinki sprzęt zastępczy, a kosztami łącznie z kosztem dojazdu zostanie obciążony Wykonawca. W celu zatwierdzenia karty pracy oferent w ciągu 48 godzin od realizacji odśnieżania będzie musiał zgłosić się do zamawiającego i uzgodnić liczbę godzin pracy odśnieżania dróg (porównanie dokumentacji prowadzonej przez zamawiającego i oferenta) oraz przesłać drogą elektroniczną wypełnioną kartę pracy. W przypadku nie dopełnienia tego wymogu, za wykonanie usługi oferent nie otrzyma wynagrodzenia. Rozliczanie się Zamawiającego z Wykonawcą za wykonane usługi będzie następowało w drodze faktur częściowych z załączonymi potwierdzonymi przez zamawiającego kartami pracy, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Termin płatności faktur nie krótszy niż 30 dni. UWAGA! Oferent może startować tylko na jedną z 4 części zamówienia..
 5. Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Płoniawy-Bramura w sezonie zimowym 2011 i 2012.
  Zamawiający: Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętem do odśnieżania dróg. Łączna sieć dróg przewidzianych do odśnieżania wynosi około 150,0 km. Łączna długość przewidziana w zamówieniu może ulec w trakcie realizacji zadania zmianie w szczególności zwiększeniu. Całość sieci dróg podzielono na 4 następujące części : Obszar nr 1 obejmuje miejscowości - Bobino Wielkie, Bobino-Grzybki, Chodkowo-Biernaty Chodkowo-Kuchny, Chodkowo-Załogi, Chodkowo Wielkie, Prace, Rogowo, Nowa Zblicha, Stara Zblicha, Choszczewka, Suche, Płoniawy-Kolonia Obszar nr 2 obejmuje miejscowości - Jaciążek, Krzyżewo Nadrzeczne, Krzyżewo Borowe, Płoniawy-Bramura, Nowe Płoniawy, Stary Podoś, Nowy Podoś, Retka, Stare Zacisze, Popielarka, Zawady Dworskie, Zawady-Huta, Łęgi, Dłutowo, Gołoniwy. Obszar nr 3 obejmuje miejscowości - Bogdalec, Kalinowiec, Szczuki, Szlasy Bure, Szlasy-Łozino, Węgrzynowo. Obszar nr 4 obejmuje miejscowości - Kobylinek, Kobylin, Młodzianowo, Obłudzin. Każdy obszar traktowany jest jako odrębna część zamówienia. Do realizacji odśnieżania planuje się wybór 1 oferenta na każdy obszar. Wybrany oferent powinien dysponować: 1. Co najmniej 2 sprzętami - wyposażonymi w lemieszowy czołowy pług śnieżny jedno lub dwustronny z - samochodem ciężarowym lub ciągnikiem rolniczym o napędzie na 2 osie (4x4) lub ładowarką o napędzie na 2 osie (4x4) lub ciągnikiem gąsienicowym - o mocy nie mniejszej niż 80 KM każdy pojazd 2. Co najmniej 1 równiarką samojezdną - wyposażoną w lemieszowy czołowy pług śnieżny jedno lub dwustronny. Wykonawca powinien także dysponować potencjałem technicznym pozwalającym na realizację przedmiotu zamówienia w maksymalnie krótkim czasie, nie dłużej jednak niż 4 godziny od czasu zlecenia przez Zamawiającego. W godzinach porannych wszystkie drogi po których jeżdżą autobusy dowożące dzieci do szkół na danym obszarze powinny być odśnieżone nie później niż do godziny 6³º. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ewentualne zmiany z Zamawiającym. Kolejność odśnieżania tras na danym obszarze Wykonawca ustali po podpisaniu umowy o świadczenie usług. Ustalając kolejność odcinków Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego. Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość korony drogi, a w przypadkach, gdy możliwości techniczne na to nie pozwolą winien wykonywać mijanki w odległościach, co 200 m. Zlecenie rozpoczęcia odśnieżania poszczególnych odcinków dokonywał będzie zamawiający lub upoważnione przez niego osoby. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie następowało na podstawie stawki za 1 godzinę efektywnej pracy, w oparciu o zatwierdzoną kartę pracy (za dojazd do odśnieżanego ciągu drogowego oferent nie będzie otrzymywał wynagrodzenia). Po otrzymaniu zlecenia rozpoczęcia odśnieżania danego odcinka drogi (dróg), oferent zobowiązany będzie do rozpoczęcia realizacji zlecenia w ciągu 0,5 godziny. Po ukończeniu odśnieżania poszczególnych odcinków dróg, Zamawiający będzie miał każdorazowo prawo weryfikacji faktu odśnieżenia poszczególnych odcinków. W przypadku negatywnej weryfikacji Wykonawca zobowiązany zostanie do wykonania poprawek na odcinakach, które zostały negatywnie zweryfikowane na własny koszt. W przypadku odmowy wykonania poprawek, bądź też trzykrotnej, niewłaściwej poprawie zostanie skierowany na te odcinki sprzęt zastępczy, a kosztami łącznie z kosztem dojazdu zostanie obciążony Wykonawca. W celu zatwierdzenia karty pracy oferent w ciągu 48 godzin od realizacji odśnieżania będzie musiał zgłosić się do zamawiającego i uzgodnić liczbę godzin pracy odśnieżania dróg (porównanie dokumentacji prowadzonej przez zamawiającego i oferenta) oraz przesłać drogą elektroniczną wypełnioną kartę pracy. W przypadku nie dopełnienia tego wymogu, za wykonanie usługi oferent nie otrzyma wynagrodzenia. Rozliczanie się Zamawiającego z Wykonawcą za wykonane usługi będzie następowało w drodze faktur częściowych z załączonymi potwierdzonymi przez zamawiającego kartami pracy, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Termin płatności faktur nie krótszy niż 30 dni. UWAGA! Oferent może startować tylko na jedną z 4 części zamówienia.
 6. Budowa naturalnych roślinno-stawowych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
  Zamawiający: Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura
  przedmiotem zamówienia jest budowa 63 szt przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płoniawy-Bramura .powiat makowski, województwo mazowieckie, w miejscowościach: Bobino Grzybki, Bobino Wielkie, Chodkowo-Biernaty, Chodkowo-Kuchny, Chodkowo Wielkie, Chodkowo-Załogi, Gołoniwy, Jaciążek, Kobylin, Kobylinek, Krzyżewo Borowe, Krzyżewo Nadrzeczne, Łęgi, Młodzianowo, Nowa Zblicha, Nowe Płoniawy, Nowy Podoś, Obłudzin, Płoniawy-Bramura, Prace, Retka, Rogowo, Stara Zblicha, Stary Podoś, Stare Zacisze, Suche. Technologia oczyszczalni opiera się o wielostopniowe procesy oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej, biologicznej I chemicznej. Wymienione procesy przebiegać będą w osadniku gnilnym oraz filtrze roślinnym o pionowym przepływie ścieków. Tak oczyszczone ścieki będą doczyszczane w stawie denitryfikacyjnym. Staw będzie siedliskiem bytowania wielu gatunków roślin I zwierząt t wodno-bagiennych Osadnik gnilny: z kręgów żelbetowych o średnicy 1,6 m I pojemności całkowitej 3,01 m3. Podczyszczone w osadniku ścieki przepływać będą do studzienki z kręgów betonowych o średnicy 0,8 m, w której przewidziano instalację pompy (jednorazowe o mocy od 200 do 1000W, wydajności od 5 do 10m3/h I wysokości podnoszonej od 8 do 15 m) z ruchomym pływakiem, toczącą ścieki na filtr roślinny. Głównym elementem technologicznym oczyszczalni jest filtr roślinny o powierzchni czynnej równej 15,8 m2 w koronie wału. W filtrze następować będzie zasadniczy proces oczyszczania ścieków. Trzecim obiektem technologicznym jest staw denitryfikacyjny o powierzchni czynnej 5,7 m2 I pojemności części użytkowej wynoszącej około 1,3m3 wody. Główne zadanie stawu polega na usuwaniu azotu azotowego na drodze denitryfikacji w osadach dennych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I zakres robót I specyfikacji technicznej. 3. Wspólny Słownik Zamówień /CPV/ Główny przedmiot: 45 23 24 21- 9 Roboty w zakresie o oczyszczania ścieków Dodatkowe przedmioty: 45 11 12 00- 8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45 23 24 60-4 Roboty sanitarne 45 11 12 91- 9 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45 31 51 00-9 Instalacyjne roboty elektryczne.
 7. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Płoniawy-Bramura
  Zamawiający: Gminy Płoniawy-Bramura, Płoniawy
  Przedmiotem zamówienia jest/są: A. Roboty budowlane: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Płoniawy-Bramura w latach 2010 do 2012 r. - Remonty nawierzchni żwirowych i gruntowych - Budowa i remonty przepustów drogowych B. Usługi : Usługi sprzętu i środków transportowych