Kogo reprezentuje osoba

Tomczak Jolanta Maria

w KRS

Jolanta Maria Tomczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jolanta
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Tomczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Radziejów (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejczak Elżbieta Ewa, Banszkiewicz Franciszek Marcin, Baranowska Cecylia, Bykowska Halina Teresa, Chęcińska Agnieszka, Chęcińska Agnieszka, Guźlecka Halina, Guźlecka Kamila, Janiak Mirosława Józefa, Janus Danuta Kazimiera, Konwent Marzena Jarosława, Kotlarz Jolanta Małgorzata, Kozłowska Iwona Rozalia, Kruszyniak Piotr, Kuczek Monika, Kwiatkowska Agnieszka Stanisława, Linowiecki Mirosław, Matusiak Nikoletta, Michalak Waldemar, Migdalski Wiesław Wiktor, Osuch Zbigniew Piotr, Pańka Elżbieta Maria, Rosiński Henryk, Sadokierska Aneta, Skocz Bożena Bogusława, Staszyńska Kazimiera, Stolarska Izabela Maria, Szeląg Anna Beata, Tarnecka Bożena Anna, Waszak Teresa, Wątrobicz Robert, Wiatrowska Stanisława Wiktoria, Wieteska Dominika Anna, Wojciechowska Ewa Elżbieta, Woźniak Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Waszak Stanisław Szymon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Radziejowie, Radziejów − KRS 0000085593
 2. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Dobrem, Dobre − KRS 0000096993
 3. Kujawsko - Pomorski Związek Hodowców Bydła Opasowego, Bydgoszcz − KRS 0000686420
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Bronisławiu, Bronisław − KRS 0000670368
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Starym Radziejowie, Stary Radziejów − KRS 0000062693
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Szostce, Szostka − KRS 0000062447
 7. Vorto Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000795526
 8. Wieś, Rojewo − KRS 0000354739
 9. Związek Ochotniczych Straży Pożarnej Zarząd Gminny, Dobre − KRS 0000082529

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radziejów w 2012 r. w kwocie 451 666,00 zl. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 148 334,00 zł
  Zamawiający: Gmina Radziejów, Radziejów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radziejów w 2012 r. w kwocie 451 666,00 zl. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 148 334,00 zł.

  Zakres usługi obejmuje m.in:
  1. Kredyt w PLN, kwota 600 000,00 zł.
  2. Przewidywany termin uruchomienia kredytu ( w pełnej wysokości): 27.12.2012 r. 3. Wykorzystanie kredytu: od 27.12.2012 r do 31.12.2012 r. - dla celów przygotowania oferty zakłada się jednorazowe wykorzystanie kredytu 27 grudnia 2012 r.
  4. Prowizja od uruchomienia kredytu: 0 %.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
  6. Przewidywany okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do 31.12.2020 r.
  7. Spłata kredytu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
  8. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie spłaty kredytu ustalonym w załączniku nr 1. Wszystkie zmiany będą
  dokonywane po uprzednim uzgodnieniu nowego harmonogramu spłaty kredytu pomiędzy
  Stronami umowy.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
  10. Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni.
  11. Spłata odsetek w czasie trwania umowy będzie następować w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Jeżeli termin spłaty odsetek i rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitałowych nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie. Odsetki od kredytu będą naliczane od kwot rzeczywistego zadłużenia.
  12. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę banku, stałą w okresie obowiązywania umowy.
  13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1 M powiększonej o stałą marżę banku.
  14. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco z deklaracją wekslową.
  15. Dokumenty do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego, wg wyboru i potrzeb Wykonawcy, są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.oraz na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.ugradziejow.pl.
 2. Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radziejów w 2011 r.
  Zamawiający: Gmina Radziejów, Radziejów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego
  w wysokości 500.000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radziejów w 2011 r.
  1) Termin spłaty kapitału do 31 grudnia 2019 r.
  - w roku 2012 - 62 500,00 zł
  - w roku 2013 - 62 500,00 zł
  - w roku 2014 - 62,500,00 zł
  - w roku 2015 - 62 500,00 zł
  - w roku 2016 - 62 500,00 zł
  - w roku 2017 - 62 500,00 zł
  - w roku 2018 - 62 500,00 zł
  - w roku 2019 - 62 500,00 zł
  2) Waluta: PLN.
  3) Kwota kredytu: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych).
  4) Karencja w spłacie kapitału - do dnia 31 grudnia 2011 r.
  5) Spłata odsetek - na koniec każdego miesiąca.
  6) Stawka bazowa kredytu - WIBOR 1M, oprocentowanie kredytu równa się WIBOR 1M +
  m (stała marża banku).
  7) Wykorzystanie kredytu: do 31 grudnia 2011 roku z możliwością podzielenia na transze
  (dla celów przygotowania oferty należy założyć wykorzystanie jednorazowo w dniu
  15 listopada 2011 r.).
  8) Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych (kredytu w pełnej wysokości) -
  15 listopada 2011 r.
  9) Spłata kapitału: jedna rata w miesiącu styczniu w kwocie 5212,00 zł. każdego roku oraz w jedenastu ratach miesięcznie po 5208,00 zł (11x 5208,00= 57288,00 zł). od lutego do grudnia każdego roku płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca.
  10) Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Środki niewykorzystane
  powinny być dostępne i zaliczone do transzy kolejnej, bez pobierania opłaty za
  niewykorzystane środki. Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie będzie
  stanowiło podstawy do naliczania odsetek
  11) Zamawiający zastrzega sobie prawo nieskorzystania z kredytu w pełnej wysokości - bez
  konieczności poniesienia z tego tytułu dodatkowych opłat, przy czym o powyższej
  zmianie Wykonawca zostanie powiadomiony z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem za
  pomocą faksu, potwierdzonym następnie pisemnie.
  12) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim
  3 dniowym powiadomieniu banku - bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
  13) Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto
  lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi
  następnego dnia roboczego po tym terminie.
  14) Prowizja od uruchamianego kredytu, będzie płatna proporcjonalnie do wysokości
  uruchamianej transzy (dla potrzeb przygotowania oferty zakłada się, ze kredyt zostanie
  wykorzystany w pełnej wysokości).
  15) Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni.
  16) Zabezpieczenie kredytu dopuszczalne przez Zamawiającego: weksel własny in blanco
  z deklaracją wekslową.
  17) Dokumenty do oceny zdolności kredytowej zamawiającego, znajdują się na stronie
  internetowej zamawiającego pod adresem www.bip.ugradziejow.pl oraz wg wyboru
  i potrzeb Wykonawcy, do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
 3. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na rok 2010.
  Zamawiający: Gmina Dobre, Dobre
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w roku 2010 w wysokości 1.736.598,00 zł


  1. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 9 lat tj. do 31.12.2019 r.
  2. Waluta kredytu - PLN
  3. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie po zawarciu umowy kredytowej do dnia 30 grudnia 2010r. Uruchomienie kredytów lub kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.
  4. Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu:
  wrzesień 2010r. - 114.741,00 zł
  październik 2010r. - 200.000,00 zł
  grudzień 2010 r. - 1.421.857,00 zł
  ------------------------------------------
  Razem: - 1.736.598,00 zł
  5. Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w ust. 4 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych.

  6. Zestawienie planowanych wydatków finansowanych w 2010 roku ze środków pochodzących z kredytu długoterminowego złotowego.


  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Dobrem wart. zadania - 135.680,10, kwota kredytu - 114.741,00
  Przebudowa, rozbudowa, remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich wart. zadania - 690.000,00, kwota kredytu - 200.000,00
  Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dobrem wart. zadania - 1.726.361,02, kwota kredytu - 1.049.963,00
  Przebudowa budynku po byłej Cukrowni Dobre z przeznaczeniem na GOK wart. zadania - 750.000,00, kwota kredytu - 371.894,00

  Razem
  1.736.598,00

  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmniejszania kwoty kredytu w przypadku zmniejszenia planu wydatków lub odstąpienia od realizacji poszczególnych zadań wymienionych w powyższym zestawieniu - bez prowizji i opłat.
  8. Uruchomienie transz kredytu będzie następowało na pisemne polecenie Zamawiającego w ciągu 7 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego (dopuszcza się możliwość przesłania informacji za pomocą faksu) na konto bankowe Zamawiającego. Wykorzystanie kredytu następować będzie bez prowizji i opłat.
  9. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalone jako suma marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i stopy redyskonta weksli.
  10. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy.
  11. Stopa redyskonta weksli będzie zmienna - ustalana przez RPP i obowiązująca od dnia ogłoszenia
  12. W okresie od zawarcia umowy do końca roku 2010 Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytu do ostatniego dnia miesiąca włącznie.
  13. Spłata odsetek, naliczanych w tym okresie następować będzie do końca każdego miesiąca, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej 7 dni przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami.
  14. Spłata 36 równych rat kapitałowych z umowy kredytowej następować będzie kwartalnie począwszy od roku 2011 do roku 2019 - w terminie do końca ostatniego miesiąca kwartału, a spłata odsetek miesięcznie do końca każdego miesiąca.
  15. Harmonogram spłaty zadłużenia dostarczy Zamawiającemu Wykonawca z chwilą podpisania umowy, jako jej załącznik, a następnie będzie go aktualizował po każdej zmianie stopy redyskonta weksli
  16. Za spłatę rat kredytu i odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy.
  17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu przed terminem bez żadnych opłat i prowizji, a odsetki będą naliczone za okres faktycznego wykorzystania kredytu.
  18. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania.
  19. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  20. W przypadku likwidacji wskaźnika stopa redyskonta weksli zostanie on, za porozumieniem Stron, zamieniony na wskaźnik, który go zastąpi , albo na wskaźnik najbardziej zbliżony wielkością i charakterem do stopy redyskonta weksli, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  21. Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem.
  22. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu.

Inne osoby dla Tomczak Jolanta Maria (50 osób):