Kogo reprezentuje osoba

Tomczak Ryszard Paweł

w KRS

Ryszard Paweł Tomczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Drugie imię:Paweł
Nazwisko:Tomczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1966 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Stryków (Łódzkie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzezińska Krystyna Ewa, Jędrzejczak Przemysław Michał, Kapusta Ewa Jadwiga, Koralewski Stanisław, Kuna Grzegorz, Majchrzak Wincenty Jerzy, Okońska Marlena, Pawlak Sylwia, Pałka Aleksandra Magdalena, Piestrzeniewicz Agnieszka, Tomczak Marta Henryka, Proga Jan, Reks Roman Waldemar, Rogowski Zbigniew, Sobieszczyk Stanisław, Szczepaniak Piotr Izydor, Szubert Barbara Elżbieta, Tomczyk Mirosław, Walczewski Mirosław Szczepan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Łódzki Bank Spółdzielczy, Łódź − KRS 0000123953

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Strykowie, Stryków − KRS 0000064461
 2. Bank Spółdzielczy W Zgierzu, Zgierz − KRS 0000115917
 3. Jogo - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź − KRS 0000044958
 4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Głowno − KRS 0000171058

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego o wartości 3 511 936,13 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 511 936,13 PLN Gminie Stryków, zwanej dalej Zamawiającym, o następującej charakterystyce:

  1. Kwota kredytu 3 511 936,13 (słownie złotych: trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych trzynaście groszy) postawiona do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy:

  - transza w kwocie 3 511 936,13 PLN 23.12.2013 r.

  2. Okres kredytowania: do dnia 31.12.2022 r.
  3. Spłata kredytu: w złotych polskich w okresach kwartalnych, w terminach określonych w załączniku do umowy utworzonym z kosztorysu ofertowego, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej i odsetkowej do dnia 30.03.2014 r.
  4. Do naliczenia oprocentowania kredytu w okresie karencji i w okresie spłaty należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M, ustaloną na koniec miesiąca poprzedzającego każdy kwartał, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferenta - stałą w okresie obowiązywania umowy.
  5. Spłata odsetek: w okresach kwartalnych, określonych dla spłaty pierwszej raty odsetkowej dnia 31.03.2014 r.
  6. Koszt kredytu Co [P L N ] składać się będzie z:
  1. prowizji przygotowawczej Pp [P L N ] ustalonej przez Wykonawcę,
  2. opłat i prowizji bankowej Wo [ P L N ] z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z przepisów ustawy Prawo bankowe - ustalonych przez oferenta, w tym jednorazowe koszty manipulacyjne i inne,
  3. oprocentowanie kredytu Ko [P L N ] - zmienne dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego, obliczone w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 1 M, ustalony na koniec miesiąca poprzedzającego każdy kwartał.
  Przeznaczenie kredytu: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.
  7. Wymagany termin wykonania umowy:
  Zamawiający wymaga przekazania na konto bankowe Zamawiającego ustalonej w części § 5 transzy kredytu w kwocie 3 511 936,13 PLN w dniu 23.12.2013 r. z zakończeniem spłat rat kapitałowych i odsetek do 31 grudnia 2022 r.


  Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  1. wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego wyżej, jak też rezygnacji z uruchomienia części kredytu i wymaga, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat od wartości z których Zamawiający zrezygnował,
  2. możliwości wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, odsetek, prowizji.

  W okolicznościach wymienionych w pkt 1 i 2 Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowny wniosek.

  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 66.11.30.00 - 0

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 2. Bankowa obsługa Budżetu Miasta - Gminy Stryków i Jednostek Organizacyjnych Gminy Stryków
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie obsługi bankowej budżetu Miasta - Gminy Stryków i jednostek organizacyjnych Gminy Stryków przez okres 5-ciu lat tj. od dnia 01.09.2010 r. do dnia 31.08.2015 r. wraz z rachunkami dochodów własnych, funduszami celowymi funkcjonującymi przy tych jednostkach, z możliwością rozszerzenia listy:
  1. Urząd Miasta - Gminy Stryków,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie,
  3. Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie,
  4. Szkoła Podstawowa w Dobrej,
  5. Szkoła Podstawowa w Niesułkowie,
  6. Szkoła Podstawowa w Koźlu,
  7. Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach,
  8. Przedszkole Samorządowe w Strykowie,
  9. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie,
  10. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie,
  11. Jednostka Robót Publicznych w Strykowie,
  12. Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie,
  13. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie.

  Zakres zamówienia obejmuje:
  1. Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych,
  2. Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
  3. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku,
  4. Realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14.30 realizowane powinny być w tym samym dniu,
  5. Sporządzanie wyciągów bankowych dla wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku,
  6. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Stryków, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
  - dostępność do systemu bankowości elektronicznej,
  - uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach płatniczych,
  - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
  - składanie zleceń przelewów, w tym poleceń przelewów Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Urzędowi Skarbowemu, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
  - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
  - generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
  - przeszkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
  - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym.
  - wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych.
  7. Obsługa mieszkańców Gminy Strykow w zakresie wypłaty gotówkowej świadczeń i zasiłków,
  8. Oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego, naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi WIBID 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie informacji na wyciągach bankowych,
  9. Możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego:
  - oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce referencyjnej WIBOR jednomiesięczny na 10 dni przed terminem składania ofert + marża bankowa.

  Oznaczenie wg CPV: 66110000-4 - usługi bankowe

  Wykonawca nie może powierzyć zamówienia podwykonawcy/om. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 3. BANKOWA OBSŁUGA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY, PODLEGŁYCH FILII I PUNKTÓW OBSŁUGI BEZROBOTNYCH
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi rachunków Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu i filii: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Ozorków z Punktem Obsługi Bezrobotnych w Parzęczewie oraz Punktu Obsługi Bezrobotnych w Strykowie oraz projektów realizowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej, jak również wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych. Część A. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu (szacunkowe wypłaty gotówkowe w skali roku: 5.300.000 zł, przepływ środków w stosunku rocznym, około: 50 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 16.07.2010 r. do 30.06.2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych (obsługa: budżetu - m.in. tylko dla tego rachunku czeki, ZFŚS, Funduszu Pracy) i pomocniczych dla urzędu, w tym dla projektów unijnych ( obecnie 2 rachunki), - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie list wypłat z PUP Zgierz (miesięcznie około 650 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca). Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - wydawanie blankietów czekowych, - instalację, udostępnianie, aktualizację w siedzibie Zamawiającego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego. Wymagane 2 instalacje: oddzielnie dla obsługi Funduszu Pracy i jednego rachunku pomocniczego, natomiast druga dla obsługi budżetu i ZFŚS oraz rachunku pomocniczego. - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Część B. Filia PUP Aleksandrowie Łódzkim. (przepływ środków w stosunku rocznym, około: 3 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 1.08.2010 do 30.06.2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla urzędu, - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie listy wypłat z Filii PUP w Aleksandrowie Łódzkim (miesięcznie około 170 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca) /Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - instalację, udostępnianie, aktualizację w Filii PUP w Aleksandrowie Łódzkim oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego, - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Część C. Filia PUP Ozorkowie z Punktem Obsługi Bezrobotnych w Parzęczewie (przepływ środków w stosunku rocznym, około: 5,1 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 15.07.2010 r. do 30.06. 2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla urzędu, - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie listy wypłat z Filii Ozorków i Punktu Obsługi Bezrobotnych w Parzęczewie (miesięcznie około 785 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca) /Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - instalację, udostępnianie, aktualizację w Filii PUP w Ozorkowie oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego, - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Część D. Filia PUP w Głownie (przepływ środków w stosunku rocznym, około: 3 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 01.07.2010 r. do 30.06. 2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla urzędu, - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie listy wypłat z Filii w Głownie (miesięcznie około 5 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca) /Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - instalację, udostępnianie, aktualizację w Filii PUP w Głownie oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego, - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Część E. Punkt Obsługi Bezrobotnych w Strykowie (przepływ środków w stosunku rocznym, około: 1,3 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 09.08.2010 r. do 30.06. 2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla urzędu, - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie listy wypłat z Punktu Obsługi Bezrobotnych w Strykowie (miesięcznie około 200 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca) /Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Wykonawca posiada lub będzie dysponował od dnia podpisania umowy siedzibą banku, oddziałem, filią lub punktem kasowym na terenie poszczególnych Filii, Punktów Obsługi Bezrobotnych i siedziby Urzędu. Wykonawca zobowiązany jest do: - Wyjaśnienia, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, niezgodności stanu środków na rachunku Zamawiającego, zgłoszonej przez posiadacza rachunku; - Realizowania wypłaty świadczeń wyłącznie do rąk bezrobotnego, potwierdzonej czytelnym podpisem po okazaniu dowodu osobistego; - Realizowanie wypłaty osobie upoważnionej na podstawie upoważnienia udzielonego przez bezrobotnego potwierdzonego podpisem pracownika Zamawiającego oraz pieczęcią Zamawiającego; - Zaznaczania w sposób czytelny wypłaty świadczeń dokonywanych z listy zgodnie z datą dokonywanej wypłaty (Lista wypłat ważna 1 dzień). W czasie trwania umowy funkcjonować będzie system bankowości elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu i Filiach za wyjątkiem Punktu Obsługi Bezrobotnych w Strykowie. Wszystkie terminy dotyczące systemu i jego obsługi będą uzgadniane indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

Inne osoby dla Tomczak Ryszard Paweł (48 osób):