Kogo reprezentuje osoba

Trybała Ewa

w KRS

Ewa Trybała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Trybała
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1972 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Krościenko Nad Dunajcem (Małopolskie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bandyk Maria, Bednarczyk Sylwia, Bieda Krzysztof Paweł, Bielska Władysława, Bryl Władysław Stanisław, Chryczyk Agata, Ćwiertniewicz Anna, Czaja Anna, Dyda Ewelina Celina, Faron Damian, Ferduła Grażyna, Gabryś Anna, Gabryś Anna Czesława, Gabryś Małgorzata, Groń Monika, Grzywnowicz Marzena, Guziak Paweł Wojciech, Janczy Halina, Janczy Marcin, Jarząbek Maciej Andrzej, Kacwin Magdalena, Klecha Arkadiusz, Klimczyk Elżbieta Renata, Klos Aneta, Konopka Beata, Konopka Monika, Król Aleksandra, Krzystoń Danuta Józefa, Kubik Anna Bożena, Madeja Katarzyna Ewa, Mikołajczyk Janina, Mroszczak Piotr, Nowak Ewa Agata, Oleksy Barbara Maria, Pichniarczyk Stanisław, Plewa Helena, Sośnicka Elżbieta Anna, Sośnicka Zofia, Tokarczyk Anna, Truty Katarzyna, Truty Monika Katarzyna, Tworek Bożena, Tworek Franciszek, Wojdyło Wioleta Maria, Wojtas Anna Maria, Wojtas Ściurka Agnieszka Sylwia, Żegleń Jolanta, Ziemiańczyk Anna Stanisława, Ziemiańczyk Mariusz Krzysztof, Żółtek Anna Jadwiga, Ławnik Aneta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziajkiewicz Józefa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Górski Eden Sp. Z O.O., Szczawnica − KRS 0000450019
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Bustryku, Bustryk − KRS 0000022221
 3. Ognisko Tkkf Old Boys W Zakopanem, Zakopane − KRS 0000029081
 4. Pieniński Bank Spółdzielczy, Krościenko Nad Dunajcem − KRS 0000091542
 5. Stowarzyszenie Wiejskie Smaki, Łącko − KRS 0000326812
 6. Tatrzański Klub Górski Vertical, Zakopane − KRS 0000361319
 7. Vip Security - System Sp. Z O.O., Łącko − KRS 0000376586

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000118753
 2. Bio Planet Sp. Z O.O., Wilkowa Wieś − KRS 0000244648
 3. Chochołowskie Termy Sp. Z O.O., Chochołów − KRS 0000261672
 4. Partnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000243636
 5. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A., Bańska Niżna − KRS 0000040456
 6. Przedsiębiorstwo Turystyczne Podhale W Nowym Targu, Nowy Targ − KRS 0000173301
 7. Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. Z O.O., Zakopane − KRS 0000077164
 8. Vip Grupa Mieśnikiewicz Sp. J., Nowy Sącz − KRS 0000380120

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.400.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji w gminie Nowy Targ
  Zamawiający: Gmina Nowy Targ, Nowy Targ
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 400 000,00 zł na sfinansowanie: Przebudowy drogi gminnej nr K363222 ul. Gorczańska w km 0+005,26 - 1+067,24 oraz km 1+083,65 - 2+092,44, remont mostu w ciągu drogi gminnej K363222 na potoku Łopuszanka w km 1+067,24 - 1+083,65, przebudowy drogi gminnej nr K363261 ul. Na Zarębek Niżni w km 0+000,00 - 0+590,59 i remont drogi gminnej K363261 ul. Na Zarębek Niżni w km 0+590,59 - 1+275,12 w miejscowości Łopuszna. Kredyt udzielony zostanie w wysokości 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy 00/100 złotych) wypłacony w jednej transzy. Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych począwszy od 31 marca 2017r. do końca grudnia 2024r. Spłata odsetek następować będzie od momentu uruchomienia kredytu w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego danego kwartału
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 920 000,00 PLN na pokrycie planowanego na rok 2016 deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Kościelisko, Kościelisko
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 920 000,00 PLN na pokrycie planowanego na rok 2016 deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy, poprzez przelanie środków na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, w całości lub w transzach o częstotliwościach i w wysokościach uwarunkowanych aktualnymi potrzebami Zamawiającymi do dnia 31 grudnia 2016 roku. Wypłata (uruchomienie) kredytu nastąpi w trzech transzach: I transza w wysokości – 1.000.000.,00 PLN – 31.10.2016 roku II transza w wysokości – 500.000,00 PLN - 30.11.2016 roku III transza w wysokości 1.420.000,00 PLN - 15.12.2016 roku
 3. Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 603 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach gminnych - 2016
  Zamawiający: Gmina Szczucin, Szczucin
  Przedmiotem zamówienia jest Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 603 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach gminnych - 2016. Określenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: - główny przedmiot: 66.11.30.00-5 usługi udzielania kredytu Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości do kwoty 1603000,00 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset trzy tysiące zł 00-100) w tym: z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.: Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach gminnych - 2016 Gmina Szczucin, na podstawie umowy Nr URP-SPPW-2.1.1-KIK-71 z dnia 12 lipca 2012 r. zawartej pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, która jest Instytucją Pośredniczącą a Gminą Szczucin uzyskała dofinansowanie Projekt pn.: Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Gmina Szczucin, po zakończeniu realizacji ww. Projektu w zakresie zadania Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach gminnych - 2016, którego termin przewidziano na dzień 31 sierpnia 2016 r., wystąpi do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o płatność (zgodnie z ww. umową z Władzą Wdrażającą wniosek o płatność nastąpi w terminie po zakończeniu trzeciego kwartału br. lecz nie później niż do dnia 20 października br.), na podstawie którego nastąpi zwrot do budżetu Gminy Szczucin środków finansowych wydatkowanych przez Gminę Szczucin na zapłatę zobowiązań z tytułu wykonania ww. robót budowlanych. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę kredytu, który jest przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne. Kredyt będzie spłacany niezwłocznie po refundacji środków finansowych pochodzących z Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Zgodnie z zasadami Programu oraz zawartą umową, Refundacja środków następuje w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku o refundację środków. Wymagania szczegółowe: 1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2. Okres spłaty kredytu: Kredyt będzie spłacany: - 85 procent niezwłocznie po refundacji środków finansowych pochodzących z Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Zgodnie z zasadami Programu oraz zawartą umową, Refundacja środków następuje w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku o refundację środków - 15 procent w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. 3. Karencja spłaty kredytu: Karencja spłaty kredytu: do następnego dnia od dnia wpływu na rachunek bankowy Gminy Szczucin środków finansowych pochodzących z Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy zwróconych przez Instytucją Pośredniczącą 4. Spłata kapitału w części dotyczącej środków refundowanych przekazywana będzie - jednorazowo lub w transzach każdorazowo w wysokości kwoty przekazanej przez Instytucją Pośredniczącą w dniu następującym po dniu wpływu tych środków finansowych na rachunek Gminy Szczucin. Pozostała część stanowiąca udział Gminy Szczucin spłacona zostanie w dniu 31 lipca 2017 r. W przypadku, gdy z powodów niezależnych od Gminy Szczucin termin refundacji środków finansowych wydłuży się poza dzień 20 stycznia 2017 r., Bank będzie naliczał Kredytobiorcy (Gminie Szczucin) odsetki według zasad wynikających ze złożonej przez Bank oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu spłaty kapitału wyznaczając nowy termin poprzez sporządzenie aneksu do umowy kredytowej. 5. Spłata odsetek następuje od dnia przekazania transzy kredytu w okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. 6. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. 7. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 8. Oprocentowanie - wg. zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: a) Stopa bazowa: średniomiesięczna stawka 1M WIBOR z miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej. b) Marża banku w wysokości .... procent kwoty kredytu - stała dla całego okresu kredytowania. c) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365-366 dni, od dnia przekazania kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 9. Dla przygotowania oferty wraz z ceną ofertową wykonawca zobowiązany jest przyjąć: - Zamawiający zaciąga kredyt w wysokości 1603000,00 zł, - spłata kredytu nastąpi: a) w terminie w dniu 31 stycznia 2017 r. w kwocie 1362550,00 zł b) w terminie w dniu 31 lipca 2017 r. w kwocie 240 450,00 zł - spłata odsetek następuje od dnia przekazania transzy kredytu w okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, - WIBOR 1M w wysokości 1,65 procent z dnia 30 czerwca 2016 r., - kredyt będzie udzielony w jednej transzy w dniu 15 września 2016 r. - marża kredytu w wysokości zaoferowanej w ofercie przetargowej, - prowizja bankowa w wysokości zaoferowanej w ofercie przetargowej. 10. Stała prowizja bankowa będzie naliczana każdorazowo od postawionej do dyspozycji transzy kredytu w wysokości .... procent transzy kredytu. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmniejszenia kwoty kredytu w przypadku zmniejszenia planu wydatków bez żadnych prowizji i opłat. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości spłaty kredytu przed terminem bez żadnych prowizji i opłat. 13. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i kwot spłaty rat kapitałowych w okresie trwania umowy kredytowej, bez dodatkowych opłat i prowizji. 16. Kredyt w kwocie 1603000,00 zł będzie dostępny jednorazowo najpóźniej do dnia 15 września 2016 r. 17. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco z deklaracja wekslową. 18. Termin spłaty rat kredytu będzie wyglądał następująco: Kredyt będzie spłacany: - 85 procent niezwłocznie po refundacji środków finansowych pochodzących z Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Zgodnie z zasadami Programu oraz zawartą umową, Refundacja środków następuje w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku o refundację środków - 15 procent w terminie do dnia 31 lipca 2017 r..
 4. Udzielenie Powiatowi Tatrzańskiemu kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie inwestycji
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
  1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługę polegające na udzieleniu Powiatowi Tatrzańskiemu kredytu długoterminowego do 2024 roku w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie inwestycji dotyczących przebudowy estakady oraz modernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem, zgodnie z poniższymi założeniami: 1) Kwota kredytu: 2.000.000,00 zł, 2) Okres kredytowania: do dnia 31 grudnia 2024 roku, 3) Karencja w spłacie kapitału: liczona od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31 grudnia 2014 roku, 4) Spłata odsetek: nastąpi w okresach kwartalnych (począwszy od 31.12.2014 roku), 5) Spłata kapitału: nastąpi w latach 2015 - 2024 jeden raz do roku najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku, 6) Oprocentowanie (marża banku): ma zostać skalkulowane poprzez zastosowanie średniego wskaźnika WIBOR 3M za drugi kwartał 2014 roku, tj. 2,71 % ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego ± stała marża Banku, 7) Zabezpieczenie: Weksel in blanco, 8) Wcześniejsza spłata kredytu: brak prowizji oraz jakichkolwiek innych opłat za wcześniejszą spłatę kredytu. 2. Zamawiający informuje, że oprocentowanie określone przez Wykonawców w składanej ofercie przetargowej w zakresie wskaźnika WIBOR 3M za drugi kwartał 2014 roku w wysokości 2,71 % ma charakter orientacyjny i jest określony tylko na potrzeby niniejszego postępowania tj. wyboru oferty najkorzystniejszej, natomiast w czasie obowiązywania zawartej umowy będzie wielkością zmienną zgodnie z postanowieniami projektu umowy (załącznik Nr 6 do SIWZ). Natomiast określona przez Wykonawców procentowa marża banku jest wielkością stałą, która w czasie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie. 3. Ponadto Zamawiający informuje, że, na dzień wszczęcia niniejszego postępowania: 1) posiada do spłaty kredyty i pożyczkę w łącznej wysokości 10.350.000,00 zł z okresem spłaty do dnia 31 grudnia 2020 roku. 4. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: Wypłata/uruchomienie kredytu nastąpi w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
 5. Udzielenie i obsługa dlugoterminowego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pcim oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Pcim.
  Zamawiający: Urząd Gminy Pcim, Pcim
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 2.100.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pcim oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Pcim. 3.1. Termin udzielenia kredytu 3.1.1 Kredyt będzie postawiony do dyspozycji w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. 3.1.2 Kredyt będzie udzielony w transzach w wysokościach uwarunkowanych aktualnymi potrzebami Zamawiającego w okresie od dnia 01.08.2014 do 31.12.2014r. 3.1.3 - Transze uruchamiane będą w terminie do 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zlecenia w drodze realizacji przez Kredytodawcę (Wykonawcę) poleceń przelewu w ciężar rachunku kredytowego. Wysokość transz kredytu określona będzie przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu. 3.1.4. Karencja w spłacie odsetek - do 31.12.2014 r. 3.1.5. Karencja w spłacie kapitału: do 30.12.2015 r. 3.2 Okres spłaty kredytu Spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych każdego ostatniego dnia roboczego danego kwartału w następujących wysokościach i terminach: rok 2015 - 102.000,00 PLN (1 rata 30.12.2015); rok 2020 - 100.000,00 PLN (4 raty po 25.000 PLN); rok 2021 - 410.000,00 PLN (3 raty po 100.000 PLN, 4 rata 110.000 PLN); rok 2022 - 410.000,00 PLN (3 raty po 100.000 PLN, 4 rata 110.000 PLN); rok 2023 - 428.000,00 PLN (3 raty po 100.000 PLN, 4 rata 128.000 PLN); rok 2024- 650.000,00 PLN (4 raty po 162.500 PLN); 3.3 Oprocentowanie Do wyliczenia zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu należy przyjąć stopę WIBOR 3M z dnia 30.05.2014 roku, powiększonych o stałą marżę banku w procentach. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok ma 365 dni, a miesiąc i kwartał rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych. 3.4 Zagwarantowanie przez Bank na rzecz Zamawiającego - w zależności od woli Zamawiającego: a) przyjęcia przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją nie ponosząc kosztów jego obsługi za okres od dnia spłaty do dnia planowanej spłaty, b) możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania c) zaciągnięcia niższej kwoty kredytu niż określona, bez ponoszenia kosztów jego obsługi od wartości pomniejszającej kwotę kredytu 3.5 Prowizje i opłaty bankowe. a) prowizja za gotowość do wypłaty transzy kredytu - zerowa, b) prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu - zerowa. c) prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu - zerowa. 3.6 Zabezpieczenie spłaty kredytu. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na deklaracji wekslowej oraz na umowie kredytowej, zgodnie z treścią art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) złoży kontrasygnatę Skarbnik Gminy Pcim, natomiast na wekslu in blanco Skarbnik Gminy Pcim nie będzie składał kontrasygnaty, z uwagi na fakt, iż na wekslu powinny się podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej, a skarbnik taką osobą nie jest. Weksel wraz z deklaracją wekslową przygotowuje bank udzielający kredyt..
 6. Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Szczawnica oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Miasto i Gmina Szczawnica, Szczawnica
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Szczawnica (dalej MiG Szczawnica) oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2017. Przedmiotowe zamówienie obejmuje następujące jednostki organizacyjne MiG Szczawnica: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczawnicy, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachtowej, Gimnazjum Publiczne w Szczawnicy, Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ oraz zawartą umową. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących w PLN budżetu MiG Szczawnica (dla dochodów i wydatków). Środki zgromadzone na rachunkach podlegać będą oprocentowaniu nie mniejszemu niż oprocentowanie ustalone na bazie stawki WIBID O/N przemnożonej przez zaoferowany przez Wykonawcę współczynnik. Otwarcie i prowadzeniu rachunków pomocniczych w PLN dla jednostek organizacyjnych: środki zgromadzone na rachunkach pomocniczych podlegać będą oprocentowaniu na takich samych zasadach jak w przypadku rachunku bieżącego, Wykonawca zagwarantuje możliwość zmiany liczby obsługiwanych rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu. Otwarcie i prowadzenie rachunków związanych z realizacją projektów Unijnych w tym rachunków walutowych. Ilość rachunków zmienna. Zamawiający wskaże rachunki, na których zgromadzone środki nie będą podlegały oprocentowaniu. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych prowizji z tytułu prowadzenia wymienionych rachunków, w tym nie będzie pobierał opłat za realizację operacji bankowych. Wykonawca, zapewni przyjmowanie środków finansowych na lokaty terminowe, o ile podmioty biorące udział w zamówieniu dokonują kwotowania lokaty u Wykonawcy. Odsetki od lokat terminowych księgowane są na rachunek bieżący posiadacza lokat. Wykonawca zapewni realizację operacji bankowych bez opłat, w tym w szczególności: poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach Wykonawcy niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i Wykonawca zapewni realizację zleceń stałych oraz poleceń zapłaty, realizację transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków lub alternatywnych rozwiązań, potwierdzenia stanu sald na rachunkach na każdy dzień roboczy w formie papierowej (wyciągi bankowe). Kapitalizacja odsetek naliczonych od nadwyżek środków będzie dokonywana miesięcznie. Odsetki od środków na rachunkach będą dopisywane do rachunku bieżącego budżetu MiG Szczawnica z wyłączeniem rachunków jednostki organizacyjnej - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Wykonawca, zapewni obsługę kasową, w minimum jednym punkcie kasowym na terenie MiG Szczawnica. W ramach obsługi kasowej Wykonawca zapewni przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe MiG Szczawnica bez pobierania opłat od wpłat gotówkowych zarówno od wpłacającego jak i od Zamawiającego. Zasady udzielania i funkcjonowania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu MiG Szczawnica: Wykonawca zobowiązany jest udzielić MiG Szczawnica, w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej MiG Szczawnica na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 5 000 000 PLN. Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu do Banku stosownej uchwały budżetowej oraz podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Zamawiający przeznaczy środki kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)). Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR O/N plus/minus stała w okresie obowiązywania umowy marża podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Odsetki należne Wykonawcy od kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Każdy wpływ na rachunek bieżący budżetu Gminy będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. Do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni. Odsetkami od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będzie obciążany rachunek wskazany przez Zamawiającego z częstotliwością miesięczną w terminie uzgodnionym między Wykonawcą i Zamawiającym. Niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty pozostającej do spłaty kwoty kredytu nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia. Zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia MiG Szczawnica kredytu w rachunku bieżącym będzie oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. poz. 1376, z późn. zm.). Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej: Wykonawca, dostarczy w ramach realizacji niniejszego zamówienia oprogramowanie typu bankowość elektroniczna we wskazanych podmiotach biorących udział w zamówieniu, a także zapewni nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących to oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zapewni w razie konieczności przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej oraz udzieli wsparcia telefonicznego a także zapewni świadczenie usługi asysty technicznej i materiały umożliwiające zapoznanie się z działaniem systemu. Wykonawca zapewni instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z ustalonym harmonogramem prac. Wykonawca zapewni, że przelewy/dyspozycje złożone do godziny 15.30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu. Wykonawca zapewni alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne podmiotów biorących udział w zamówieniu w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału/filii banku Wykonawcy, itp.). Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych: Wykonawca zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności. Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek. Format plików wyciągów bankowych i zakres przekazywanych w nich informacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Wymagania techniczno-informatyczne dotyczące systemu bankowości elektronicznej. Wykonawca ma obowiązek posiadać system bankowy dysponujący następującymi usługami: - bankowość elektroniczna, - polecenie zapłaty, zlecenie stałe Wykonawca zapewni, aby zainstalowany system bankowości elektronicznej spełniał następujące minimalne wymogi związane z bezpieczeństwem: zapewnienie jednoznacznej identyfikacji użytkownika w procesie logowania się do systemu (unikalność identyfikatorów i wymuszanie zmian haseł), szyfrowanie transmisji danych algorytmem SSL o długości klucza 128 bitów lub innym porównywalnym z zastosowaniem odpowiedniego certyfikatu uwierzytelniającego. Wykonawca oprócz dostarczenia odpowiedniego oprogramowania i jego uruchomienia zapewni również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system, jaki Wykonawca zamierza zaoferować, wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej (akcesoria takie jak: token, karta, czytnik). Wykonawca, zapewni alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne podmiotów biorących udział w zamówieniu w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału filii banku Wykonawcy, itp.). System bankowości elektronicznej zainstalowany u Zamawiającego powinien umożliwiać pozyskiwanie danych z wyciągów prowadzonych przez Wykonawcę rachunków bankowych w postaci elektronicznej w formacie XML. Wykonawca musi zapewnić możliwość bezobsługowego pobierania plików wyciągów bankowych, zgodnie z parametrami ustalonymi przez Zamawiającego. Wykonawca, zagwarantuje otrzymywanie z wystarczającym wyprzedzeniem (miesięcznym) informacji o planowanych zmianach w organizacji i oprogramowaniu systemu bankowego, szczególnie w zakresie interfejsu. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności: uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym budżetu Miasta i pozostałych rachunkach, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww. rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum; składanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków; składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku; dostęp upoważnionym pracownikom UiM Szczawnica do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych; jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego); informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z Systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank). Sposób uiszczania opłaty za świadczenie usług bankowych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia: Wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia z wyłączeniem marży o której mowa w pkt 5 ppkt 8 lit e siwz. Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania Umowy. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie obejmowało wszelkie czynniki kosztotwórcze. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych związanych z udzieleniem i wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym, za wyjątkiem należnego bankowi oprocentowania na podstawie odrębnych przepisów i przy zastosowaniu stawki marży zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie cenowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż u Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Informacje dotyczące posiadanych rachunków bankowych: średnia ilość przelewów bankowych w miesiącu (dla Mig Szczawnica oraz jej jednostek organizacyjnych): 1504 średnia ilość wypłat gotówkowych w miesiącu (dla Mig Szczawnica oraz jej jednostek organizacyjnych): 92 średnia ilość wpłat gotówkowych w miesiącu (dla Mig Szczawnica oraz jej jednostek organizacyjnych): 84 ilość otwartych rachunków: 36.
 7. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań budżetu Miasta i Gminy Szczawnica
  Zamawiający: Miasto i Gmina Szczawnica, Szczawnica
  Postępowanie dotyczy czynności związanych z zamówieniem, którego przedmiotem jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań budżetu Miasta i Gminy Szczawnica do wysokości 4 700 000 zł. Transze kredytu zostaną przekazane na rachunek Zamawiającego prowadzony przez BS Krościenko n/D o/Szczawnica nr 86 8817 0000 2001 0000 0589 0118 Uruchomienie kredytu nastąpi w II transzach: I transza - 2 050 000 zł - nie później niż do 7 dni od dnia podpisania umowy II transza - 2 650 000 zł - nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty udzielanego kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek innych opłat i prowizji (kosztów Zamawiającego) liczonych od niewykorzystanej kwoty kredytu. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, ani kosztami niż określone w SIWZ, w szczególności w związku z udzieleniem kredytu Wykonawca nie pobierze żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji związanej z rozpatrzeniem wniosku i udzieleniem kredytu. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu. Ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi do dnia 31.12.2023r. 1.1. Spłata kapitału: a) Spłata rat kapitałowych kredytu nastąpi w latach 2021-2023 w ratach półrocznych z dochodów własnych budżetu gminy; b) Wysokość poszczególnych rat oraz terminy spłat określa poniższy harmonogram: I rata płatna do 30.06.2021 r. w kwocie 500 000 zł II rata płatna do 31.12.2021 r. w kwocie 500 000 zł III rata płatna do 30.06.2022 r. w kwocie 850 000 zł IV rata płatna do 31.12.2022 r. w kwocie 850 000 zł V rata płatna do 30.06.2023 r. w kwocie 1 000 000 zł VI rata płatna do 31.12.2023 r. w kwocie 1 000 000zł c) W przypadku, gdy termin spłaty raty kapitałowej przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wpłaty raty w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego; d) Zamawiający wymaga zastosowania karencji w spłacie rat kapitałowych kredytu od daty uruchomienia transzy do dnia 30.06.2021 r.; e) Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia spłat poszczególnych rat kapitałowych, spłatę rat w wysokości innej niż przedstawiona w harmonogramie, jak również wcześniejszą spłatę kredytu (bez ponoszenia dodatkowych kosztów). 1.2. Spłata odsetek. a) odsetki od udzielonego kredytu Zamawiający będzie spłacał w ratach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym kwartały na podstawie pisemnego zawiadomienia przez bank; b) w przypadku, gdy termin spłaty odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, zamawiający dokona wpłaty odsetek w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 1.3. Oprocentowanie kredytu, marża, prowizja: a) oprocentowanie kredytu ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększonej o stałą marżę banku, gdzie: - stopa bazowa - WIBOR 3M dla trzymiesięcznych okresów obrachunkowych na 25 dzień poprzedniego miesiąca spłaty kolejnej raty odsetkowej, - marża banku - stała dla całego okresu kredytowania; b) oprocentowanie naliczane będzie wyłącznie od kredytu rzeczywiście udzielonego, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni; c) dla potrzeb składanej oferty i porównania ofert w kryterium cenowym Wykonawca zobowiązany jest obliczyć stopę oprocentowania kredytu jako sumę stawki WIBOR 3M w wysokości 2,67% z dnia 25.09.2013r. i stałej marży banku. Wyliczoną stopę oprocentowania należy przyjąć jako stałą w całym okresie kredytowania. Przyjęcie stawki WIBOR 3M z dnia 25.09.2013r. oraz założenie jednorazowego uruchomienia kredytu ma na celu wyłącznie wybór najkorzystniejszej oferty w niniejszym przetargu; do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć datę uruchomienia kredytu na dzień 25.09.2013 r. i od tej daty należy liczyć odsetki; d) prowizja od zaangażowanego kredytu będzie wynosiła - 0%. 1.4 Zabezpieczenia kredytu: - zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową..
 8. Usługa bankowa:- udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.761.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Gminy, Krościenko nad Dunajcem
  Informacje dodatkowe
  Wykorzystanie kredytu i jego spłata w walucie polskiej.
  Uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy w jednej transzy w wysokości 1.761.000,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), kredyt zostanie przelany przez bank na rachunek podstawowy zamawiającego.
  Parametry zamówienia
  1/Okres spłaty kredytu (okres kredytowania) - rok 2013 - 2023
  2/Raty kapitałowe spłacane kwartalnie począwszy od 28-02-2016 r.
  3/Odsetki od kredytu spłacane kwartalnie począwszy od 30-12-2013
  Informacje dodatkowe
  1.Kedyt będzie spłacany zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ
  2. W przypadku, gdy termin spłaty rat przypadnie na dzień wolny od pracy, to za termin płatności przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie.
  3. Za dzień spłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek w Banku
  4.Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki, a oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 3 M powiększoną o marżę Banku
  5.Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych a płatne począwszy od dnia podpisania umowy oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. W przypadku gdy termin spłaty rat przypadnie na dzień wolny od pracy, to za termin płatności przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie.
  6.Bank pobierze od Zamawiającego jednorazową prowizję za udzielenie kredytu, która będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu. Strony umowy nie dopuszczają możliwości pobierania innych opłat i prowizji niż przewidziane w niniejszej umowie.
  7.Dopuszcza się pobranie tylko jednej prowizji za udzielenie kredytu, płatnej jednorazowo w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat.
  8.Zamawiający zastrzega sobie:
  - możliwość przdterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych prowizji lub opłat,
  -rezygnacje z części zaciągniętego kredytu bez pobierania przez wykonawcę opłat(poza prowizja przygotowawcza) od wartości, z których Zamawiający zrezygnował,
  -zmianę warunków spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  9.Zabezpieczenie będzie w formie weksla In blanco na kwotę zaciągniętego kredytu
 9. Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubień oraz na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Lubień.
  Zamawiający: Gmina Lubień, Lubień
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
  udzielenie kredytu w wysokości 1.800.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubień ( w wysokości 542.093,00 zł ) oraz na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Lubień (w wysokości 1.257.907,00 zł).

  Uruchomienie kredytu:
  1. Uruchomienie kredytu przewidujemy w transzach o częstotliwości i w wysokościach uwarunkowanych aktualnymi potrzebami Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12 2013 r. Jako datę uruchomienia kredytu w całości czyli w wysokości 1.800.000,00 zł - do celów związanych z przygotowaniem oferty - przyjmujemy dzień 22.07.2013r.
  2. Karencja w spłacie odsetek i kapitału - do 31.03.2017 r.

  3. Spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych począwszy od 31.03.2017r. (do ostatniego dnia danego kwartału) w następującej wysokości:

  Rok 2017 - 800.000,00 zł.
  31.03.2017r - 200.000,00 zł
  30.06.2017r. - 200.000,00 zł.
  30.09.2017r. - 200.000,00 zł
  31.12.2017r. - 200.000,00 zł.

  Rok 2018 - 1.000.000,00 zł.
  31.03.2018r - 250.000,00 zł
  30.06.2018r. - 250.000,00 zł.
  30.09.2018r. - 250.000,00 zł
  31.12.2018r. - 250.000,00 zł.


  4. O uruchamianiu poszczególnych transz kredytu Zamawiający powiadomi bank z trzydniowym wyprzedzeniem. Uruchomienie transz kredytu będzie polegać na przekazaniu ich na konto podstawowe gminy. Przed uruchamianiem transz kredytu Zamawiający przedłoży w banku dyspozycję uruchomienia kredytu na formularzu bankowym.
  5. Zamawiający zabezpieczy spłatę kredytu wekslem własnym in blanco z deklaracją wekslową.
  6. Warunki udzielenia i spłaty kredytu proponowane przez Wykonawcę winny ponadto przewidywać prawo Zamawiającego do:
  - dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania,
  - zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez naliczenia przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszającej kwotę kredytu.
  - zmiany harmonogramu spłat kredytu w okresie kredytowania bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
  - możliwości refinansowania poniesionych wydatków ze Śródków kredytu.
  7. Do wyliczenia odsetek kredytu należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i poszczególnych miesiącach. Odsetki płatne będą w okresach kwartalnych i naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek.
  8. Zamawiający nie przewiduje prowizji bankowej płatnej jednorazowo przy uruchamianiu kredytu.
 10. Zaciągnięcie kredytu krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Szczawnica
  Zamawiający: Miasto i Gmina Szczawnica, Szczawnica
  Postępowanie dotyczy czynności związanych z zamówieniem, którego przedmiotem jest zaciągnięcie kredytu krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Szczawnica do wysokości 5.000.000 zł.

  Uruchomienie kredytu nastąpi w II transzach:
  I transza - 4.000.000 zł - nie później niż do dnia 30 listopada 2012 r.
  II transza - 1.000.000 zł - nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

  Cechy kredytu:
  a) oprocentowanie kredytu: stawka WIBOR 3M dla 3-miesięcznych okresów obrachunkowych na 25 dzień poprzedniego miesiąca.
  b) karencja w spłacie odsetek od kredytu - do końca marca 2013;
  c) raty kredytu: płatne w okresach półrocznych w latach 2019 - 2021 r. na ostatni dzień roboczy każdego półrocza, termin ostatniej raty 31.12.2021 rok;
  d) odsetki od kredytu płatne do ostatniego dnia roboczego kwartału na podstawie pisemnego zawiadomienia przez Bank.
  e) Kredyt płatny w okresach półrocznych;
  Środki z kredytu przekazać na rachunek budżetu Miasta i Gminy Szczawnica:
  BS Krościenko n/D o/Szczawnica 86 8817 0000 2001 0000 0589 0118
  Całkowita spłata kredytu: 31.12.2021 r.;
  f) zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco, deklaracja wekslowa
  g) prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo, w ciągu 7 dni od uruchomienia kredytu, poprzez wpłatę Zamawiającego na wskazane przez bank konto;
  h) istnieje możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat;

  Zamawiający zastrzega sobie prawo:

  a) do rezygnacji z II transy kredytu w przypadku otrzymania przez Miasto i Gminę Szczawnica środków finansowych w miesiącu grudniu 2012 r. z programów dofinansowanych z Unii Europejskiej tyt. refinansowania;
  b) do wcześniejszej spłaty części kredytu w przypadku uzyskania wyższych dochodów niż planowane w latach spłaty;

  Uprawnienia powyższe nie spowodują konieczności dokonywania na rzecz Banku dodatkowych opłat.

  Opinia o możliwości spłaty kredytu zostanie przekazana po podpisaniu umowy.
 11. Usługa bankowa - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odnowa i renowacja centrum Krościenka poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym remont i przebudowa płyty Rynku w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013
  Zamawiający: Urząd Gminy, Krościenko nad Dunajcem
  Wykorzystanie kredytu i jego spłata w walucie polskiej.
  Uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy w jednej transzy w wysokości 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), kredyt zostanie przelany przez bank na rachunek podstawowy zamawiającego.
  Parametry zamówienia
  1/Okres spłaty kredytu (okres kredytowania) - rok 2013
  2/Raty kapitałowe spłacane kwartalnie począwszy od 30-06-2013 r.
  3/Odsetki od kredytu spłacane kwartalnie począwszy od 31-03-2013 r.
  Informacje dodatkowe
  1.Kedyt będzie spłacany zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ
  2. W przypadku, gdy termin spłaty rat przypadnie na dzień wolny od pracy, to za termin płatności przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie.
  3. Za dzień spłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek w Banku
  4.Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki, a oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 3 M powiększoną o marżę Banku
  5.Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych a płatne począwszy od dnia podpisania umowy oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. W przypadku gdy termin spłaty rat przypadnie na dzień wolny od pracy, to za termin płatności przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie.
  6.Bank pobierze od Zamawiającego jednorazową prowizję za udzielenie kredytu, która będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu. Strony umowy nie dopuszczają możliwości pobierania innych opłat i prowizji niż przewidziane w niniejszej umowie.
  7.Dopuszcza się pobranie tylko jednej prowizji za udzielenie kredytu, płatnej jednorazowo w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat.
  8.Zamawiający zastrzega sobie:
  - możliwość przdterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych prowizji lub opłat,
  -rezygnacje z części zaciągniętego kredytu bez pobierania przez wykonawcę opłat(poza prowizja przygotowawcza) od wartości, z których Zamawiający zrezygnował,
  -zmianę warunków spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  9.Zabezpieczenie będzie w formie weksla In blanco na kwotę zaciągniętego kredytu
 12. Usługa bankowa - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1.925.328,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Gminy, Krościenko nad Dunajcem
  Usługa bankowa - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1.925.328,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Informacje dodatkowe
  Wykorzystanie kredytu i jego spłata w walucie polskiej.
  Uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy w jednej transzy w wysokości 1.925.328,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych), kredyt zostanie przelany przez bank na rachunek podstawowy zamawiającego.
  Parametry zamówienia
  1/Okres spłaty kredytu (okres kredytowania) - lata 2012-2023
  2/Raty kapitałowe spłacane kwartalnie począwszy od I kw. 2015 r.
  3/Odsetki od kredytu spłacane kwartalnie począwszy od styczeń 2013 r.
  Informacje dodatkowe
  1.Kedyt będzie spłacany zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ
  2. W przypadku, gdy termin spłaty rat przypadnie na dzień wolny od pracy, to za termin płatności przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie. Termin spłaty ostatniej raty upływa w IV kw. 2023 r.
  3. Za dzień spłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek w Banku
  4.Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki, a oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 3 M powiększoną o marżę Banku
  5.Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych a płatne począwszy od dnia podpisania umowy oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. W przypadku gdy termin spłaty rat przypadnie na dzień wolny od pracy, to za termin płatności przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie.
  6.Bank pobierze od Zamawiającego jednorazową prowizję za udzielenie kredytu, która będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu. Strony umowy nie dopuszczają możliwości pobierania innych opłat i prowizji niż przewidziane w niniejszej umowie.
  7.Dopuszcza się pobranie tylko jednej prowizji za udzielenie kredytu, płatnej jednorazowo w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat.
  8.Zamawiający zastrzega sobie:
  - możliwość przdterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych prowizji lub opłat,
  -rezygnacje z części zaciągniętego kredytu bez pobierania przez wykonawcę opłat(poza prowizja przygotowawcza) od wartości, z których Zamawiający zrezygnował,
  -zmianę warunków spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  9.Zabezpieczenie będzie w formie weksla In blanco na kwotę zaciągniętego kredytu
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego.
  Zamawiający: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, Maniowy
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 044 752 zł słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote (w walucie polskiej) z przeznaczeniem na:
  a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 249 725 zł,
  b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 795 027 zł.

  Wypłata kredytu nastąpi w transzach na pisemny wniosek złożony nie później niż 3 dni przed datą uruchomienia transzy.
  Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego. Ostateczny termin wypłaty kredytu upływa z dniem 20/12/2012 r.

  Spłata kredytu nastąpi w 27 ratach miesięcznych w okresie od 2016 r. do 2018 r. do 15 każdego miesiąca.
  Okres karencji w spłacie rat kredytu do 15 stycznia 2016 r.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
  Odsetki do wykorzystania kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, płatne do 15 każdego miesiąca, z tym, że pierwsza płatność odsetek - 15/12/2012 r., liczone od kwoty do spłaty.
  Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
  Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku (stałą w okresie kredytowania) wyrażoną w punktach procentowych. Stawka WIBOR 1M będzie ulegała zmianom co miesiąc. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień miesiąca.
  Do celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 1M na dzień 19/07/2012 r.
  wynosi 4.91 %.
  W przypadku, jeżeli ostateczny termin spłaty rat odsetkowych lub kapitałowych będzie dniem świątecznym lub wolnym od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

  Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu, bez dodatkowych opłat.
  Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie art. 97 prawa bankowego.
  Zamawiający nie przewiduje żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem, obsługą oraz spłatą kredytu (w tym spłatą przedterminową).
 14. Usługa bankowa:- udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Krościenko nad Dunajcem
  Wykorzystanie kredytu i jego spłata w walucie polskiej.
  Uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy w jednej transzy w wysokości 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), kredyt zostanie przelany przez bank na rachunek podstawowy zamawiającego.
  Parametry zamówienia
  1/Okres spłaty kredytu (okres kredytowania) - lata 2011-2020
  2/Raty kapitałowe spłacane kwartalnie począwszy od 31-01-2012 r.
  3/Odsetki od kredytu spłacane kwartalnie począwszy od 01-11-2011 r.
  Informacje dodatkowe
  1.Kedyt będzie spłacany zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ
  2. W przypadku, gdy termin spłaty rat przypadnie na dzień wolny od pracy, to za termin płatności przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie. Termin spłaty ostatniej raty upływa w III kw. 2020 r.
  3. Za dzień spłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek w Banku
  4.Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki, a oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 3 M powiększoną o marżę Banku
  5.Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych a płatne począwszy od dnia podpisania umowy oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. W przypadku gdy termin spłaty rat przypadnie na dzień wolny od pracy, to za termin płatności przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie.
  6.Bank pobierze od Zamawiającego jednorazową prowizję za udzielenie kredytu, która będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu. Strony umowy nie dopuszczają możliwości pobierania innych opłat i prowizji niż przewidziane w niniejszej umowie.
  7.Dopuszcza się pobranie tylko jednej prowizji za udzielenie kredytu, płatnej jednorazowo w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat.
  8.Zamawiający zastrzega sobie:
  - możliwość przdterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych prowizji lub opłat,
  -rezygnacje z części zaciągniętego kredytu bez pobierania przez wykonawcę opłat(poza prowizja przygotowawcza) od wartości, z których Zamawiający zrezygnował,
  -zmianę warunków spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  9.Zabezpieczenie będzie w formie weksla In blanco na kwotę zaciągniętego kredytu
 15. Usługa bankowa:- udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.280.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem
  Zamawiający: Urząd Gminy, Krościenko nad Dunajcem
  Parametry zamówienia
  1/Okres spłaty kredytu (okres kredytowania) - lata 2010-2020
  2/Raty kapitałowe spłacane kwartalnie począwszy od 31-01-2011 r.
  3/Odsetki od kredytu spłacane kwartalnie począwszy od 31-12-2010 r.
  Informacje dodatkowe
  1.Kedyt będzie spłacany zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ
  2. W przypadku, gdy termin spłaty rat przypadnie na dzień wolny od pracy, to za termin płatności przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie.Termin spłaty ostatniej raty upływa w I kwartale 2020r.
  3. Za dzień spłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek w Banku
  4.Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki, a oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 3 M powiększoną o marżę Banku
  5.Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych a płatne począwszy od dnia podpisania umowy oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. W przypadku gdy termin spłaty rat przypadnie na dzień wolny od pracy, to za termin płatności przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie.
  6.Bank pobierze od Zamawiającego jednorazową prowizję za udzielenie kredytu, która będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu. Strony umowy nie dopuszczają możliwości pobierania innych opłat i prowizji niż przewidziane w niniejszej umowie.
  7.Dopuszcza się pobranie tylko jednej prowizji za udzielenie kredytu, płatnej jednorazowo w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat.
  8.Zamawiający zastrzega sobie:
  - możliwość przdterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych prowizji lub opłat,
  -rezygnacje z części zaciągniętego kredytu bez pobierania przez wykonawcę opłat(poza prowizja przygotowawcza) od wartości, z których Zamawiający zrezygnował,
  -zmianę warunków spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  9.Zabezpieczenie będzie w formie weksla In blanco na kwotę zaciągniętego kredytu

Inne osoby dla Trybała (33 osoby):