Kogo reprezentuje osoba

Trybuła Janina

w KRS

Janina Trybuła

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janina
Nazwisko:Trybuła
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1963 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Raba Wyżna (Małopolskie), Spytkowice (Małopolskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baran Barbara, Ciszewski Andrzej, Dziadkowiec Helena, Dziwisz Tadeusz, Dłubacz Zofia, Gierat Małgorzata, Haftek Jacek, Hudomięt Tadeusz, Jąkała Andrzej, Makowska Barbara, Morzywołek Łukasz, Niżnik Janina Karolina, Pietrzak Ewa Krystyna, Pyka Jadwiga, Rokosz Czyszczoń Anna, Rusnak Teresa, Sawina Adam, Smoleń Cecylia, Szewczyk Halina, Trybuła Katarzyna, Unijewski Krzysztof, Wójciak Kazimierz, Wójciak Zbigniew, Zagata Danuta Stanisława, Żegleń Jolanta, Łach Ludmiła Maria, Łukaszka Helena, Łukaszka Józef
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000118753
 2. Katolickie Stowarzyszenie Renowacji Cmentarza Parafialnego W Rabce-zdrój, Rabka-zdrój − KRS 0000140963
 3. Ludowy Klub Sportowy Orkan W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000007035
 4. Nowator Sp. Z O.O., Spytkowice − KRS 0000293297
 5. Oręgowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Nowy Sącz − KRS 0000050268
 6. Pieniński Bank Spółdzielczy, Krościenko Nad Dunajcem − KRS 0000091542
 7. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Publicystów, Myślenice − KRS 0000256870
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Ośrodkowi Zdrowia W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000034105
 9. Stowarzyszenie Oświatowe Echo W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000003223
 10. Związek Euroregion Tatry, Nowy Targ − KRS 0000035897

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000161580
 2. Malpol Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000042167
 3. Mes Pharma E. Żak - Stachnik Sp. J., Rabka-zdrój − KRS 0000322140
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Skawex Sp. Z O.O., Skawa − KRS 0000065273

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 427 372,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
  1. Udzielenie Gminie Raba Wyżna kredytu długoterminowego w kwocie 1 427 372,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  2. Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów Gminy Raba Wyżna.
  3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich [PLN].
  4. Wykorzystanie kredytu będzie następować w dwóch transzach (takie dane należy przyjąć przygotowując ofertę):
  a) pierwsza transza przekazana na rachunek bankowy Gminy Raba Wyżna w kwocie 600 000,00 zł , w terminie do 14 grudnia 2015 r*.
  b) druga transza przekazana na rachunek bankowy Gminy Raba Wyżna w kwocie 827 372,00 zł , w terminie do 28 grudnia 2015 r.
  UWAGA: *Termin uruchomienia pierwszej raty uzależniony będzie od daty podpisania umowy zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, gdyż Zamawiający nie może określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, rozpatrzenia ewentualnych odwołań. Stąd też datę wypłaty pierwszej transzy kredytu - 14 grudnia 2015 r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu.
  5. Uruchomienie każdej transzy kredytu nastąpi na pisemny wniosek złożony przez Zamawiającego, w terminie maksymalnie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  6. Spłata rat kapitałowych kredytu oraz odsetek od kredytu następować będzie kwartalnie a termin płatności raty oraz odsetek następował będzie ostatniego dnia każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2016 r. do 31 grudnia 2023 r.
  7. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
  8. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Wykonawcy.
  9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
  10. Zamawiający może wykorzystać mniejszą kwotę kredytu, a także dokonać wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania.
  11. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową z kontrasygnatą skarbnika.
  12. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  13. Pierwsza rata kapitałowa płatna 31 marca 2016 r. w wysokości 44 617,00 zł. kolejne ( 31 rat)- począwszy od 30-06-2015 r. do 31-12-2023 r. w wysokości 44 605,00 zł.
  14. Karencja w spłacie kredytu do dnia 31-12-2015 r.
  15. Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:
  do oferty: według stawki WIBOR 3M = 1,73.
  do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i stałej marży Wykonawcy.
  16. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o stałą marżę Wykonawcy.
  17. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2012r. poz. 1376 z późn. zm.)
  18. Główny przedmiot zamówienia wg. wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu.
 2. Udzielenie kredytu w wysokości 2 775 427,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowane inwestycje.
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
  Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów Gminy Raba Wyżna.
  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich [PLN].
  Wykorzystanie kredytu będzie następować w dwóch transzach (takie dane należy przyjąć przygotowując ofertę):
  a) pierwsza transza przekazana na rachunek bankowy Gminy Raba Wyżna w kwocie 1 775 427,00 zł , w terminie do 1 grudnia 2014 r.
  b) druga transza przekazana na rachunek bankowy Gminy Raba Wyżna w kwocie 1 000.000,00 zł , w terminie do 29 grudnia 2014 r.
  Uruchomienie każdej transzy kredytu nastąpi na pisemny wniosek złożony przez Zamawiającego, w terminie maksymalnie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  Spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie kwartalnie a termin płatności raty oraz odsetek następował będzie ostatniego dnia każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2015 r. do 31 grudnia 2024 r. Pierwsze odsetki od kredytu płatne będą 31-12-2014.
  Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
  Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Wykonawcy.
  Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
  Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową z kontrasygnatą skarbnika.
  Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  Pierwsza rata kapitałowa płatna 31 marca 2015 r. w wysokości 45 427,00 zł. kolejne ( 39 rat)- począwszy od 30-06-2015 r. do 31-12-2024 r. w wysokości 70 000,00 zł.
  Karencja w spłacie kredytu do dnia 30-03-2015 r.
  Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:
  do oferty: według stawki WIBOR 3M na dzień 05-11-2014 r.
  do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i stałej marży Wykonawcy.
  Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o stałą marżę Wykonawcy.
  Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2012r. poz.1376 z późn. zm.)
 3. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 723.000,00 ZŁ. NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIAZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  Zamawiający: Gmina Spytkowice, Spytkowice
  Wypłata kredytu nastąpi jednorazowo w terminie 5 dni od podpisania umowy. Ostateczny termin wypłaty kredytu upływa z dniem 09.12.2013 r. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego. Spłata kredytu nastąpi w ratach w okresie od 2014 r. do 2020 r. - zgodnie z harmonogramem Harmonogram spłaty rat kredytu: Lp. Terminy spłaty rat Kwota raty kredytu w zł 1. 31/03/2014 r. 20 000,00 zł 2. 30/09/2014 r. 20 000,00 zł 3. 31/03/2015 r. 25 000,00 zł 4. 30/09/2015 r. 25 000,00 zł 5. 31/03/2016 r. 35 000,00 zł 6. 30/09/2016 r. 35 000,00 zł 7. 31/03/2017 r. 65 000,00 zł 8. 30/09/2017 r. 65 000,00 zł 9. 31/03/2018 r. 65 000,00 zł 10. 30/09/2018 r. 65 000,00 zł 11. 31/03/2019 r. 60 000,00 zł 12. 30/09/2019 r. 60 000,00 zł 13. 31/03/2020 r. 91 000,00 zł 14. 30/09/2020 r. 92 000,00 zł Okres karencji w spłacie rat kredytu do 31 marca 2014 r. Zabezpieczenie kredytu będzie weksel in blanco. Odsetki do wykorzystania kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, płatne do 15 każdego miesiąca, z tym, że pierwsza płatność odsetek - 15/01/2013 r., liczone od kwoty pozostałej do spłaty. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej, ustalanej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z 1-go dnia roboczego miesiąca (lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca. Do celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 1M na dzień 22/11/2013 r. wynosi 2,6%. W przypadku, jeżeli ostateczny termin spłaty rat odsetkowych lub kapitałowych będzie dniem świątecznym lub wolnym od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu oraz przedłużenia okresu spłaty, bez dodatkowych opłat (odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania). Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie art. 97 prawa bankowego. Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na jego koszt zgodnie z przepisami ustawy oraz wszystkimi zastrzeżeniami zawartymi w SIWZ - (wzór umowy należy dołączyć do oferty). Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV-66 11 30 00 5 - usługi udzielania kredytów.
 4. Udzielenie kredytu w wysokości 2 394 928 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
  1. Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów Gminy Raba Wyżna.
  2. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M.
  3. Odsetki od kredytu płatne do ostatniego dnia miesiąca kwartału następującego po kwartale, za który należne odsetki zostały naliczone.
  4. Uruchomienie kredytu nastąpi na pisemny wniosek złożony w terminie do 3 dni przed wypłatą transzy; pierwsza transza w pierwszym możliwym ustawowym terminie po podpisaniu umowy, druga do 16-12-2013 r.
  5. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową z kontrasygnatą skarbnika.
  6. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  7. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
  8. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawca będą dokonywane w złotych polskich [PLN].
  9. Liczba dni odsetkowych rocznie: 365/366 w roku przestępnym -w miesiącu faktyczna liczba dni.
  10. Karencja spłat rat kapitałowych do 31-03-2015 r., spłata rat będzie kwartalnie od 31-03-2015 roku do końca roku 2023.
  11. Pierwsza rata kapitałowa płatna 31 marca 2015 r. w wysokości 66 518,00 zł. kolejne ( 35 rat)- począwszy od 30-06-2015 r. do 31-12-2023 r w wysokości 66 526,00 zł.
  12. Odsetki od kredytu malejące płatne kwartalnie od 31-03-2014 r. 31.12.2023 r.
  13. Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:
  do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 23.10.2013 r.
  do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy.
  Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kwartał obrachunkowy, powiększoną o stałą marżę Wykonawcy.
  Uwaga: do oferty należy przyjąć termin wypłaty kredytu w dwóch transzach: pierwsza w wysokości 1 800 000,00 zł. w dniu 5 listopada 2013 r., druga w wysokości 594 928 zł. 16 grudnia 2013 r. Jednakże termin uruchomienia pierwszej raty uzależniony będzie od daty podpisania umowy gdyż trudno jest określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, rozpatrzenia ewentualnych odwołań stąd też datę wypłaty pierwszej transzy kredytu - 5 listopada 2013 r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu.
  13. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
  14. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
  15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
  16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  17. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji
  Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
  Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
  Wymagania stawiane Wykonawcy:
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umownych.
  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z uprawionym przedstawicielem Wykonawcy.
  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób do kontaktów wraz z telefonami kontaktowymi i numerami fax., stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ
  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.175.168,00 zł na sinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
  Zamawiający: Gmina Spytkowice, Spytkowice
  Wypłata kredytu nastąpi jednorazowo w terminie 7 dni od podpisania umowy. Ostateczny termin wypłaty kredytu upływa z dniem 09.11.2012 r. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego. Spłata kredytu nastąpi w ratach w okresie od 2013 r. do 2020 r. - zgodnie z harmonogramem Harmonogram spłaty rat kredytu: Lp. Terminy spłaty rat Kwota raty kredytu w zł 1 31/03/2013 r. 25 000,00 zł 2 30/09/2013 r. 25 000,00 zł 3 31/03/2014 r. 50 000,00 zł 4 30/09/2014 r. 50 000,00 zł 5 31/03/2015 r. 50 000,00 zł 6 30/09/2015 r. 50 000,00 zł 7 31/03/2016 r. 100 000,00 zł 8 30/09/2016 r. 100 000,00 zł 9 31/03/2017 r. 100 000,00 zł 10 30/09/2017 r. 100 000,00 zł 11 31/03/2018 r. 100 000,00 zł 12 30/09/2018 r. 100 000,00 zł 13 31/03/2019 r. 100 000,00 zł 14 30/09/2019 r. 100 000,00 zł 15 31/03/2020 r. 75 000,00 zł 16 30/09/2020 r. 50 168,00 zł Okres karencji w spłacie rat kredytu do 31 marca 2013 r. Zabezpieczenie kredytu będzie weksel in blanco. Odsetki do wykorzystania kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, płatne do 15 każdego miesiąca, z tym, że pierwsza płatność odsetek - 15/01/2013 r., liczone od kwoty pozostałej do spłaty. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej, ustalanej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z 1-go dnia roboczego miesiąca (lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca. Do celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 1M na dzień 23/10/2012 r. wynosi 4,80%. W przypadku, jeżeli ostateczny termin spłaty rat odsetkowych lub kapitałowych będzie dniem świątecznym lub wolnym od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu, bez dodatkowych opłat. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie art. 97 prawa bankowego. Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na jego koszt zgodnie z przepisami ustawy oraz wszystkimi zastrzeżeniami zawartymi w SIWZ - (wzór umowy należy dołączyć do oferty
 6. ZACIAGNIECIE KREDYTU NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Z TERMINEM SPŁATY 9 LAT W WYSOKOŚCI 1 955 000 ZŁ.
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
  ZACIAGNIECIE KREDYTU NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Z TERMINEM SPŁATY 9 LAT W WYSOKOŚCI 1 955 000 ZŁ.
  Spłata zaciągniętego kredytu od 15-03-2012 r. do 15-09-2020 r. tj. 35 równych rat kwartalnych (9 lat). Pierwsza rata kapitałowa płatna 15-03-2012 r.
  Odsetki płatne co kwartał (pierwsza rata odsetkowa 15-03-2012) naliczane będą od kwoty faktycznego zadłużenia, płatne do 15-go dnia miesiąca po zakończonym kwartale, na podstawie pisemnej informacji Wykonawcy.

  Uruchomienie kredytu nastąpi w trzech transzach na rachunek bankowy Gminy. Całkowite uruchomienie kredytu nastąpi do 31.12.2011 r. Pierwsza transza niezwłocznie po podpisaniu umowy ( około 28 października) w wysokości 955 000,00 zł, druga 500 000,00 zł 28 listopada a trzecia 500 000,00 zł. do końca 2011 r.
  Wysokość i termin przekazania środków będzie każdorazowo uzgadniany z Wykonawcą i przedkładany w postaci wniosku na 3 dni robocze przed uruchomieniem transzy.
  Zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu - weksel własny in blanco wystawiony przez zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie może ulec zmianie jedynie w razie zwiększenia się ryzyka kredytowego banku lub obniżenia wartości ustalonego zabezpieczenia.
  Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, w tym opłat i prowizji.
  W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
  W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego części kredytu lub dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy.
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty 15/12/2016 r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Rabka-Zdrój, Rabka-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000,00 zł (w walucie polskiej) na pokrycie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty 15/12/2016 r.

  Wypłata kredytu nastąpi w transzach na pisemny wniosek złożony nie później niż 1 dzień przed data uruchomienia transzy.
  Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego. Ostateczny termin wypłaty kredytu upływa z dniem 29/12/2009 r.

  Spłata kredytu nastąpi w 28 ratach kwartalnych w okresie od 2010 r. do 2016 r. do
  15 każdego miesiąca kończącego kwartał.

  Harmonogram spłaty rat kredytu:

  Lp. Terminy spłaty rat Kwota raty kredytu w zł
  1 15/03/2010 r. 125 000,00 zł
  2 15/06/2010 r. 125 000,00 zł
  3 15/09/2010 r. 125 000,00 zł
  4 15/12/2010 r. 125 000,00 zł
  5 15/03/2011 r. 125 000,00 zł
  6 15/06/2011 r. 125 000,00 zł
  7 15/09/2011 r. 125 000,00 zł
  8 15/12/2011 r. 125 000,00 zł
  9 15/03/2012 r. 125 000,00 zł
  10 15/06/2012 r. 125 000,00 zł
  11 15/09/2012 r. 125 000,00 zł
  12 15/12/2012 r. 125 000,00 zł
  13 15/03/2013 r. 125 000,00 zł
  14 15/06/2013 r. 125 000,00 zł
  15 15/09/2013 r. 125 000,00 zł
  16 15/12/2013 r. 125 000,00 zł
  17 15/03/2014 r. 125 000,00 zł
  18 15/06/2014 r. 125 000,00 zł
  19 15/09/2014 r. 125 000,00 zł
  20 15/12/2014 r. 125 000,00 zł
  21 15/03/2015 r. 125 000,00 zł
  22 15/06/2015 r. 125 000,00 zł
  23 15/09/2015 r. 125 000,00 zł
  24 15/12/2015 r. 125 000,00 zł
  25 15/03/2016 r. 125 000,00 zł
  26 15/06/2016 r. 125 000,00 zł
  27 15/09/2016 r. 125 000,00 zł
  28 15/12/2016 r. 125 000,00 zł

  Okres karencji w spłacie rat kredytu do 15 marca 2010 r.
  Zabezpieczenie kredytu będzie weksel in blanco.
  Odsetki do wykorzystania kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, płatne do 15 każdego miesiąca, z tym, że pierwsza płatność odsetek - 15/01/2010 r., liczone od kwoty pozostałej do spłaty.
  Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
  Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku (stałą w okresie kredytowania) wyrażoną w punktach procentowych. Stawka WIBOR 1M będzie ulegała zmianom co miesiąc. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień miesiąca.

  Do celów oceny ofert przyjmuje się WIBOR 1M na dzień 25/11/2009 r.
  W przypadku, jeżeli ostateczny termin spłaty rat odsetkowych lub kapitałowych będzie dniem świątecznym lub wolnym od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

  Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu, bez dodatkowych opłat.
  Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie art. 97 prawa bankowego.
  Zamawiający nie przewiduje żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem, obsługą oraz spłatą kredytu (w tym spłatą przedterminową).

  Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na jego koszt zgodnie z przepisami ustawy oraz wszystkimi zastrzeżeniami zawartymi w SIWZ.
 8. ZACIAGNIECIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DROGI NA ŁYSĄ GÓRĘ W RABIE WYŻNEJ W WYSOKOŚCI 2 250 000 ZŁ.
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
  przedmiotem zamówienia jest kredyt inwestycyjny w wysokości 2 250 000 zł. na budowę i przebudowę drogi na Łysą Górę w Rabie Wyżnej.
  Spłata zaciągniętego kredytu od 31-03-2010 r. do 31-12-2019 r. tj. 40 równych rat kwartalnych (10 lat). Pierwsza rata kapitałowa płatna 31-03-2010 r. Odsetki płatne co kwartał (pierwsza rata odsetkowa 31-03-2009).
  Sposób wypłaty kredytu:w transzach na pisemny wniosek złożony nie później niż 7 dni przed datą uruchomienia pierwszej transzy kredytu tj. 15-09-2009 r.

Inne osoby dla Trybuła (48 osób):