Kogo reprezentuje osoba

Trybuła Zbigniew

w KRS

Zbigniew Trybuła

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Nazwisko:Trybuła
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1937 r., wiek 86 lat
Miejscowości:Pilchowo (Zachodniopomorskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Trybuła Dariusz, Trybuła Krystyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eqo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000959664
 2. Zakład Wyrobów Metalowych Trymet Sp. Z O.O., Pilchowo − KRS 0000173882

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Enevatm Pure Energy Sp. Z O.O., Cegły − KRS 0000415219

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Zaprojektowanie, dostawa i montaż układu separacji Fe i Al z układem wysypowym w ciągu technologicznym linii do produkcji paliwa alternatywnego
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Inowrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, dostawa i montaż układu separacji Fe i Al z układem wysypowym w ciągu technologicznym linii do produkcji paliwa alternatywnego.
  Układ separacji aluminium i ferromagnetyków ma stanowić dodatkowy element technologiczny w budowanej linii do produkcji paliwa alternatywnego na hali nr 6 na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu.
  1.1.Zamówienie obejmuje między innymi:
  a) zaprojektowanie układu separacji Fe i Al wraz z układem wysypowym,
  b) dostawa i montaż całego układu wraz z przyłączami (w tym elektryczne), jeśli to wymagane - uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem umieszczonym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (zał. nr 8 do siwz).
  1.2. Prace będą prowadzone na funkcjonującym Zakładzie w ścisłym uzgodnieniu z zamawiającym. Wybrany wykonawca musi ściśle współpracować z kierownikiem projektu z ramienia zamawiającego. Zamawiający wymaga min. 1 spotkania wyłonionego wykonawcy z zamawiającym i dostawcą powstającej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego oraz dokonania pełnego przystosowania dostarczonego zestawu z powstającą linią.
  2. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów CE - deklaracji zgodności, kart gwarancyjnych.
  3. Wymagana gwarancja 36 miesięcy na wszystkie części i podzespoły.
  4. W okresie gwarancji wykonawca przeprowadzi 3 nieodpłatne przeglądy sprawdzające stan technicznych dostarczonych urządzeń. Pierwszy przegląd odbędzie się po upływie 12 miesięcy, drugi przed upływem 24 miesięcy i trzeci przed upływem 36 miesięcy.
  5. Usterki muszą być usunięte w terminie 2 dni roboczych, za przekroczenie terminu wykonawca zapłaci zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą dobę począwszy od dnia zgłoszenia.
 2. Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Inowrocław
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu w celu kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez budowę i wyposażenie sortowni odpadów, instalacji do odzysku odpadów oraz maszyn i urządzeń dla Zakładu zlokalizowanego przy ulicy Bagiennej 77.
  W zakres zamówienia wchodzi:
  a) zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do biosuszenia odpadów z armaturą i przyłączami,
  b) zaprojektowanie i wybudowanie technologii do odzysku odpadów i produkcji paliwa alternatywnego,
  c) dostawa rębaka do gałęzi.
  Zamówienie podzielono na trzy części z możliwością składania ofert częściowych, w tym:

  Część I - Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do biosuszenia odpadów z armaturą i przyłączami
  Zamówienie obejmuje między innymi:
  a) zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do biosuszenia odpadów,
  b) dostawę i montaż całej armatury wraz z przyłączami (w tym elektryczne), uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem umieszczonym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.
  Część II - Zaprojektowanie i wybudowanie technologii do odzysku odpadów i produkcji paliwa alternatywnego
  Zamówienie obejmuje między innymi:
  a) przenośniki,
  b) rozrywarkę worków,
  c) stanowiska sortownicze,
  d) separator,
  e) suszarnię,
  f) generator ciepła,
  g) rozdrabniacze,
  h) sito,
  i) układy załadunku,
  j) sterowanie i integracja
  jeśli to wymagane - uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem umieszczonym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

  Prace wymienione w częściach I, II będą prowadzone na funkcjonującym Zakładzie w ścisłym uzgodnieniu z zamawiającym, co wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wyłonieni wykonawcy na części I, II muszą ściśle współpracować ze sobą na każdym etapie prac - jeżeli będzie to konieczne.
  Wykonawcy zobowiązani będą udostępnić plac budowy dostawcom, w celu umożliwienia montażu pozostałych jej elementów w skoordynowaniu z robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem. Każdy etap prac musi być uzgadniany z Zamawiającym.
  Zamawiający wymaga min. 2 spotkań wyłonionych wykonawców i dostawców
  w grupach:
  - część budowlana i technologia;
  - część budowlana, instalacje elektro-energetyczne, biogazowe i agregat kogeneracyjny;
  pierwsze w celu omówienia kolejności wykonywania poszczególnych zadań
  i usunięcia kolizji frontu robót przy założeniu ciągłości pracy Zakładu.
  Na spotkaniu tym zostanie opracowany szczegółowy harmonogram prac. Kolejne zebranie stanowić będzie weryfikację postępu prac i ewentualną korektę harmonogramu.

  Część III - Rębak do gałęzi
  Minimalne dane techniczne:
  a) silnik diesel, chłodzony cieczą,
  b) otwór podajnika ok. 70 x 70 cm,
  c) hydrauliczny system podawania gałęzi,
  d) czterokrawędziowe obracalne kowadło,
  e) potrójny pas napędowy,
  f) wskaźnik pracy silnika i innych elementów. Rębarka do gałęzi musi spełniać parametry funkcjonalno- techniczne określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
 3. Dostawa fabrycznie nowej prasy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. Inowrocław
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Inowrocław
  Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowej belownicy hydraulicznej z automatycznym wiązaniem przeznaczonej do belowania (prasowania) różnorodnych odpadów: makulatury, folii, butelek PET i innych. Minimalne wymagania to:
  a) siła zgniotu 800kN/80T,
  b) napęd ok. 2x30 kW z dwoma pompami dwustopniowymi,
  c) otwór wlotowy 1650 x 1000 mm,
  d) system wiązania poziomy automatyczny. Prasa do odpadów musi być zgodna ze szczegółowym opisem technicznym umieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Wymagane warunki techniczne, organizacyjne wykonania zamówienia
  a) dostawa będzie realizowana do obiektu zamawiającego mieszczącego się przy ulicy Bagiennej 77 w Inowrocławiu - Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
  b) warunki finansowania zamówienia: na podstawie umowy leasingowej.
  c) płatność nastąpi przelewem (po protokole zdawczo odbiorczym), na konto wybranego dostawcy w terminie do 30 dni.
 4. Dostawa łańcuchowej linii sortowniczej oraz prasy hydraulicznej poziomej wraz z ich montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu
  Zamawiający: Gmina Kudowa-Zdrój, Kudowa-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej łańcuchowej linii sortowniczej w wersji czterostanowiskowej służącej do ręcznej segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów u źródła oraz prasy hydraulicznej poziomej służącej do prasowania odpadów segregowanych realizowana w ramach projektu pn. Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod, Etap II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 do siedziby Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa - Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji opisanego w części III SIWZ przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami i warunkami stawianymi przez Zamawiającego a w szczególności z kosztami: dostarczenia, rozładunku, montażu, przygotowania urządzeń do pracy oraz przeprowadzenia rozruchu wstępnego i technologicznego, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, przeprowadzenia szkolenia, dostarczenia dokumentów wymaganych niniejszą umową i wykonywania serwisu gwarancyjnego.
 5. Dostawa mobilnej łańcuchowej linii sortowniczej dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej mobilnej łańcuchowej linii sortowniczej w wersji ciężkiej - sześciostanowiskowej służącej do ręcznej segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki tj.: opakowań z tworzyw sztucznych, szkła i odpadów pobudowlanych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni dostawę linii sortowniczej do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu wraz z jej montażem i uruchomieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa rozdz. III SIWZ
 6. Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Stoczek w celu skutecznej ochrony powierzchni ziemi - zakup sprzętu i wyposażenia międzygminnego wysypiska odpadów komunalnych
  Zamawiający: Gmina Stoczek, Stoczek
  Zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich sprzętu i wyposażenia na Międzygminne wysypisko odpadów komunalnych w Gajówce Zachodniej, w szczególności: mobilnej linii sortowniczej 4 stanowiskowej oraz urządzenia rozdrabniającego, dostawę wraz z montażem belownicy wielokomorowej do prasowania wysegregowanych odpadów oraz dostawę samochodu ciężarowego typ wywrotka z wywrotem trójstronnym
 7. Dostawa mobilnej 4-ro stanowiskowej linii do segregacji odpadów
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów EKO-Wisła sp. z o. o., Świecie
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż i uruchomienie fabrycznie nowej 4-ro stanowiskowej mobilnej linii do segregacji odpadów przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki takich jak: butelki PET, opakowania z tworzyw sztucznych, folia, makulatura, puszki aluminiowe, kartoniki po napojach, tekstylia, inne tworzywa sztuczne, szkło.
  Linia do segregacji odpadów winna być przez dostawcę dostarczona do siedziby
  przedsiębiorstwa, zmontowana i uruchomiona. Dostawca przeprowadzi wstępne
  przeszkolenie pracowników obsługi linii.

  Opis funkcjonalny przedmiotu zamówienia:

  Linia sortownicza powinna umożliwiać ręczne sortowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z podziałem na rodzaje materiałów i surowców wtórnych. Odpady za pomocą ładowarki czołowej trafiają bezpośrednio do leja załadowczego mobilnej linii sortowniczej. Następnie strumień odpadów jest transportowany taśmą przenośnika w celu umożliwienia ręcznego sortowania przez operatorów (sortowaczy) linii sortowniczej.
  Operatorzy wysortowywują surowce wtórne wg przyjętej technologii. Materiał podejmowany przez operatorów zostaje wrzucony np. do podstawionych pojemników lub worków big-bag. Pozostałe odpady (balast) kierowany będzie do pojemnika - kontenera ustawionego na wylocie linii sortowniczej i po zapełnieniu wywożony na składowisko odpadów.


  Dane techniczne

  1. zasilanie : 3-fazowe, 400 V, 50 Hz
  3. szerokość robocza pasa przenośnikowego : w przedziale od 1000 mm do 1100 mm
  4. ilość stanowisk sortowniczych : minimum 4
  5. szerokość leja załadowczego : w przedziale 2800 mm do 3000 mm
  6. długość linii : w przedziale od 8500 mm do 9000 mm
  7. pojemność leja załadowczego : min 2,5 m3 .
  8. pokrycie lakiernicze w kolorze zielonym lub niebieskim

  Linia sortownicza powinna spełniać następujące wymagania:

  1. Powinna składać się z łamanego przenośnika taśmowego i leja załadowczego. Powinna stanowić stabilną konstrukcję stalową spawaną, osadzoną na co najmniej 4 kołach umożliwiających przemieszczanie jej w hali sortowni i na placu magazynowym. Koła powinny być wyposażone w hamulce postojowe zapewniające stabilność linii w czasie pracy.

  2. Powinna posiadać burty boczne, które zabezpieczają transportowany materiał przed wysypywaniem na boki.

  3. powinna posiadać pas transportowy wykonany z materiału przystosowanego do transportu odpadów komunalnych i stłuczki szklanej

  4. Powinna posiadać pas transportowy wyposażony w progi zabierakowe

  5. Powinna posiadać łączenie pasa przenośnika złączem mechanicznym umożliwiającym szybki demontaż i montaż pasa dla potrzeb remontowo-konserwacyjnych (bez konieczności demontażu konstrukcji przenośnika)

  6.Powinna posiadać koła podporowe pasa łożyskowane. Bębny transmisyjne pasa wykonane w sposób zabezpieczający przed oklejaniem się transportowanym materiałem

  7. Powinna posiadać taśmę przenośnika wyposażoną w zgarniacze czyszczące wewnętrznej powierzchni pasa 2-stopniowe, przed bębnem pośrednim i przed bębnem dolnym.

  8. Powinna posiadać możliwość aranżacji nie mniej niż 4 pełnowymiarowych stanowisk pracy - po 2 z każdej strony mobilnej linii sortowniczej tzn. 4 stanowiska robocze dla operatorów mobilnej linii sortowniczej rozmieszczone po 2 z obu stron linii sortowniczej wraz z możliwością ustawienia pojemników do gromadzenia wysegregowanych odpadów i surowców.

  9. Powinna posiadać przenośnik obłożony obustronnie okładziną termoizolacyjną z płyty wykonanej z dopuszczalnego tworzywa sztucznego, zabezpieczającą operatora przed bezpośrednim kontaktem z konstrukcją stalową przenośnika oraz izolację termiczną stanowisk pracy.

  10. W układzie prowadzenia pasa przenośnikowego powinna posiadać system bezobsługowej samoczynnej regulacji centralnego prowadzenia pasa, aby wyeliminować schodzenia pasa na boki

  11. Powinna posiadać układ sterowania (automatyki) zabudowany w szafie sterowniczej zamontowanej na linii mobilnej, wyposażonej w pulpit sterowniczy wyprowadzony na zewnątrz drzwi szafy sterowniczej. Szafa sterownicza z układem automatyki wyposażona w pulpit sterowniczy. Na pulpicie znajdują się przyciski START, STOP, STOP AWARYJNY, RESET AWARII oraz kontrolki sygnalizacyjne stanów pracy linii: ZASILANIE, PRACA, AWARIA.

  12. Powinna posiadać układ automatyki wyposażony w funkcję płynnej regulacji prędkości posuwu pasa przenośnikowego. Potencjometr regulacji prędkości pasa umieszczony wewnątrz zamykanej na klucz szafy sterowniczej.

  13. Powinna posiadać zakres regulacji prędkości pasa transportowego 0,1-0,3 m/s

  14. Powinna posiadać wyłącznik awaryjnego zatrzymania pasa umieszczony na bocznej konstrukcji przenośnika i swobodnie dostępny na całej jego długości roboczej

  15. Powinna posiadać szafę sterowniczą wyposażoną w elementy bezpiecznego wyprowadzenia przewodów elektrycznych z możliwością szybkiego podłączenia linii sortowniczej do zasilania energetycznego.

  15. Powinna posiadać zabezpieczone elementy ruchome przenośnika - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inne osoby dla Trybuła (48 osób):