Kogo reprezentuje osoba

Trzaska Artur Mariusz

w KRS

Artur Mariusz Trzaska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Artur
Drugie imię:Mariusz
Nazwisko:Trzaska
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Włocławek (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jankowski Bronisław, Mizgajski Krzysztof, Zientalska Agnieszka Małgorzata, Zientalski Marek Lech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Koło Wychowanków Liceum Ziemi Kujawskiej We Włocławku, Włocławek − KRS 0000152104
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Lux-dom Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000199092

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Przebudowa chodników w obrębie ul. Dziewińskiej w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta”.
  Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodników w obrębie ul. Dziewińskiej 9, 9a, 9b, 11, 11b, 11c, 13b, 13a. Zamówienie obejmuje przebudowę istniejących chodników poprzez zmianę nawierzchni i wzmocnienie konstrukcji, nastąpi zmiana parametrów wytrzymałościowych bez zwiększania ich charakterystycznego parame-tru jakim jest długość. Sytuacyjnie przebudowywane chodniki pokrywają się z istniejącymi. Obramowanie chodnika wykonać z obrzeża betonowego 8x25cm. Na chodniku przy budynki Dziewińska11 i Dziewińska 13a zastosować krawężnik betonowy 30x15 na ławie betonowej. Na połączeniu chodników zastosować skosy 1mx1m. Uzupełnienie istniejącej nawietrzni drogi z trylinki wykonać należy trylinką betonową i betonem. KONSTRUKCJA - nawierzchnia z kostki betonowej, szarej gr. 6 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm - warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm - profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe grubość nawierzchni 26 cm ZESTAWIANIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH: - powierzchnia chodników 1230 m2 ZIELEŃ Teren szer. 1,0m za obrzeżem należy i należy splantować, pokryć warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm i obsiać trawą. Teren przeznaczony pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologie i zakres robót, określone zostały w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonanie przedmiotu zamówienia ma nastąpić zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić: - likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych, - odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji), - roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej or-ganizacji ruchu (w uzgodnieniu z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku), - wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
 2. Budowa chodników
  Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Włocławek
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ul. Dziewińskiej w zakresie budowy chodnika w ramach zadania pn: „Budowa chodników” Zamówienie obejmuje lewostronny chodnik oraz zjazdy na posesje. Szero-kość chodnika: - 1,7m od posesji nr 21 do zjazdu na teren działki nr 161, - 2,0m od ww. zjazdu do ul. Wiejskiej. Obramowanie chodnika i boczne obramowanie zjazdów wykonać z obrzeża betonowego 8x25cm. Na zjazdach od strony jezdni zastosować krawężnik najazdowy 22x15 na ławie betonowej. Na połączeniu zjazdów i jezdni zastosować skosy najazdowe 1mx1m. Planowana inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż ul. Dziewińskiej we Włocławku, od posesji nr 21 do ul. Wiejskiej, w wydzielonym pasie drogowym na działkach nr: 140 i 135/1 KM 77. KONSTRUKCJE; Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm - podbudowa z destruktu betonowego gr. 20 cm - warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm - profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe grubość nawierzchni 41 cm Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej, szarej gr. 6 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm - warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm - profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe grubość nawierzchni 21 cm ZESTAWIANIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH: - powierzchnia zjazdów 335,0 m2 - powierzchnia chodnika 730,0 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologie i zakres robót, określone zostały w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budow-lanych. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). Uwaga: Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w taki sposób, aby zapewnić cią-głość ruchu na ul. Dziewińskiej, w oparciu o wykonany we własnym zakresie i własnym kosztem pro-jekt tymczasowej organizacji ruchu. Roboty będą wykonywane w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym harmonogram robót. Gdziekolwiek w dokumentacji, SSTWiORB powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić: - likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych, - odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji), - roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej or-ganizacji ruchu (w uzgodnieniu z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku, Policją), - przeprowadzenie czynności związanych utrwaleniem nowo wyznaczonych punktów granicznych dla dzia-łek ewidencyjnych nr 2/8, 2/6, 2/4, 1/1 KM 37 ( powstałych w wyniku podziału) położonych przy ul. Wie-nieckiej. Powyższe czynności należy przeprowadzać według zasad określonych w przepisach dot. geode-zji i kartografii. - odtworzenie oznakowania, - wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. W przedmiotowych lokalizacjach mogą być jednocześnie prowadzone przez gestorów sieci na ich rzecz, bądź na rzecz Zamawiającego, inne roboty budowlane. Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, ma obowiązek wpuścić na plac budowy wskazanych wykonawców robót.
 3. Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka
  Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka 2.Charakterystyka obiektu: Muzeum Historii Włocławka mieści się w dwóch barokowych kamienicach (nr 14 oraz nr 15), usytuowanych przy włocławskim Starym Rynku. Do kompleksu budynków MHW należy także kamienica nr 19, znajdująca się przy ul. Szpichlernej. Oba wspomniane zabytkowe budynki objęte są indywidualnymi wpisami do rejestru zabytków i wobec tego podlegają ochronie prawnej na podstawie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Kamienica o nr 14 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 10.12.1985 r. została wpisana na Rejestru pod nr 194/A, natomiast kamienica usytuowana pod nr 15 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 10.12.1985 r. została wpisana do Rejestru pod nr 195/A. Ponadto, działki o nr ew. 59 i 60, na których znajduje się zabudowa, są częścią strefy ochrony konserwatorskiej dzielnicy Starego Miasta, wpisanej w dniu 30.09.1957 r. do rejestru zabytków pod nr rej. A/1560. Od maja 2013 r. MHW jest zamknięte dla zwiedzających. W tym czasie zostały zrealizowane: 1)Termomodernizacja Muzeum Historii Włocławka(2013) polegająca na robotach rozbiórkowych więźb i pokryć dachowych oraz stolarki okiennej, odtworzeniu więźb i ceramicznych pokryć dachowych, wymianie obróbek blacharskich i instalacji odgromowych, zabudowie i zadaszeniu patio, wymianie stolarki okiennej i konserwacji drzwiowej w kamienicach z odtworzeniem ich zabytkowego charakteru z zastosowaniem zewnętrznych szyb antywłamaniowych, ociepleniu poddaszy, stropów i części ścian oraz częściowej adaptacji pomieszczeń do celów magazynowych. 2)Modernizacja MHW(2013-2014) obejmowała przeprowadzenie robót elektrycznych (montaż rozdzielni, oprzewodowanie), podłączenie podgrzewaczy wody i wentylatorów w WC, montaż okablowania instalacji wykrywczej i sygnalizacyjnej pożaru, roboty wodno-kanalizacyjne z wyposażeniem dwóch łazienek w nowe piony, glazurę i terakotę, przebudowę węzła cieplnego i przemieszczenie przyłącza CO do pomieszczeń dawnej kotłowni, naprawę i uzupełnienie podłóg, przebudowę galerii schodowej, położenie nowych podłóg we wszystkich pomieszczeniach poza salami ekspozycyjnymi, naprawę i wymianę (do 50 %) tynków wewnętrznych w tym częściowo renowacyjnych, częściowe osuszenie ścian parteru łącznie z iniekcją fragmentów ścian nad piwnicami, częściowe malowanie ścian i sufitów, wymianę drzwi wewnętrznych i montaż drzwi przesuwnych (zagospodarowanie wszystkich skosów połaci dachowych do celów magazynowych) oraz badania geologiczne i projekt odwodnienia. 3.Szczegółowy zakres modernizacji i rozbudowy Muzeum Historii Włocławka: Część nowa - rozbudowywana 1)Rozbudowa części modernizowanej, prace rozbiórkowe, przygotowawcze i fundamentowe. 2)Ściany nadziemia. 3)Stropy i stropodach. 4)Dach, ocieplenie, obróbki i pokrycie 5)Stolarka okienna i drzwiowa. 6)Elewacja część nowa, docieplenie, tynki, malowanie elewacji. 7)Roboty wykończeniowe wewnętrzne, tynki, okładziny, malowanie. 8)Roboty wykończeniowe wewnętrzne - posadzki i ocieplenia. 9)Drenaż podposadzkowy auli do studni zewnętrznej SD3, fi 400. 10)Instalacja sanitarna wod-kan i c.o. z wyposażeniem w części nowo wybudowanej. 11)Instalacja elektryczna: wykonanie kompletnej instalacji w części nowej wraz z instalacją odgromową, zakup i montaż central SSWiN, p.poż. i oddymiającej Część stara – zabytkowa 1)Elewacja część zabytkowa nad dachem auli. 2)Przeniesienie 1 grzejnika w części starej w obrębie tego samego pokoju, instalacja grzejnika w patio. 3)Roboty uzupełniające, montaż drzwi p.poż. w atrium, wymiana pochwytów poręczy na starej klatce schodowej, tymczasowe zabezpieczenie przejść od strony rozbudowy, montaż otwieranych krat w wyłazach dachowych, wykonanie kraty siatkowej oddzielającej w węźle c.o. z furtką. 4)Instalacja elektryczna: osprzęt kompletny w części starej w zakresie sieci niskiego napięcia, pozostałych elementów osprzętu instalacji SSWiN, p.poż. i oddymiającej. 5)Montaż wyłazów strychowych w klasie odporności ogniowej EI-30, wzmocnienie odporności ogniowej schodów ewakuacyjnych w patio, zakup i montaż gaśnicy śniegowej w węźle cieplnym. 6)Zabezpieczenie obiektu p.poż. w tym malowanie lakierami ognioochronnymi podłóg i stolarki drewnianej w patio oraz drewnianych stropów, słupów, podciągów i elementów ścian w zabytkowych kamienicach. 7)Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych dla części starej (zabytkowej) jak i nowej (nowo rozbudowywanej) w zakresie koniecznym do odbioru obiektu przez PSP. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został również w załącznikach do SIWZ obejmujących: 1)projekt budowlany (załącznik nr 9) 2)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - STWiOR (załącznik nr 10)oraz pomocniczo przedmiary robót (załącznik nr 11). UWAGA! Z uwagi na wieloetapowość realizacji inwestycji, zamieszczone projekty i STWiOR obejmują również etapy robót, które były lub będą prowadzone w ramach termomodernizacji, modernizacji i rozbudowy Muzeum Historii Włocławka. Wykonawca powinien korzystać ze specyfikacji i projektów w zakresie objętym przetargiem bieżącego etapu prac – określonym w przedmiarze robót. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu. Podstawą sporządzenia kosztorysu są przedmiary robót (załącznik nr 11 do SIWZ) 4.Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. Uwaga! W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane czy urządzenia i osprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i ilość do zabudowy) – niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej. 5.Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem: sprawdzenia warunków związanych wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Oferent. 6.Warunki prowadzenia prac określone zostały w § 2 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 7.Zakres obowiązków Wykonawcy określone zostały w § 5 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 8.Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji – najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy na wykonane przez siebie roboty. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego robót, który nie będzie zawierał żadnych uwag, zastrzeżeń co do wad, usterek, itp. przedmiotu zamówienia. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy i więcej. 9.Na wykonane przez Wykonawcę roboty obowiązuje 60-miesieczna rękojmia. Okres rękojmi liczony jest od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego robót, który nie będzie zawierał żadnych uwag, zastrzeżeń co do wad, usterek itp. przedmiotu zamówienia. 10.Na podstawie art. 36a ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, którą jest wykonanie nowej części budowlano-konstrukcyjnej rozbudowywanego muzeum - auli. W związku z powyższym roboty te muszą być wykonane osobiście przez Wykonawcę lub jednego ze wspólników konsorcjum w sytuacji, gdy Wykonawcy złożą wspólną ofertę. 11.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 12.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie w ofercie będzie uznane za stwierdzenie o samodzielnym wykonaniu zadania. 13.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.Powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 14.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 15.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca, w terminie do 3 dni na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 16.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 17.Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 18.W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca przed podpisaniem umowy na udzielenie zamówienia przekaże Zamawiającemu kopię umowy z podwykonawcą. We wskazanej umowie Wykonawca ustali okres odpowiedzialności za wady nie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. 19.Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w ten sposób, że umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 1)sprzecznych z postanowieniami wzoru Umowy stanowiącego załącznik 8 do SIWZ i wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2)uzależniających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy od wcześniejszej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, w tym za roboty wykonywane przez podwykonawcę; 3)uzależniających zwrócenie podwykonawcy zabezpieczenia przez Wykonawcę od wcześniejszego zwrócenia zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 4)przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
 4. Przebudowa dróg gminnych z podziałem na 2 zadania
  Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Włocławek
  Przedmiot zamówienia stanowi przebudowa dróg gminnych położonych terenie Gminy Miasto Włocławek z możliwością składania ofert na dwa zadania:
  1) zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Willowej do ulicy Grodzkiej”: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
  a) wykonanie niezbędnych robót ziemnych,
  b) wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 7 zgodnie z projektem,
  c) wykonanie podbudowy pomocniczej z destruktu betonowego (0/63 mm) gr. min. 20 cm i szer. 3,80 m zgodnie z projektem – materiał, załadunek i dowiezienie zapewnia Wykonawca,
  d) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej (MCE) o gr. min. 12 cm i szer. 3,65 m – materiał (destrukt bitumiczny) zapewnia
  Zamawiający,
  e) warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 5 cm,
  f) regulacja naziemnych elementów infrastruktury podziemnej (w przypadkach koniecznych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru – wraz z wymianą
  elementów).
  Wykonawca zobowiązany będzie również do dostosowania wysokościowego niwelety ul.
  Wrzosowej (skrzyżowanie z ul. Grodzką) do istniejącego projektu ul. Grodzkiej (plan skrzyżowania ulicy Wrzosowej z ulicą Grodzką w załączeniu).
  2) Zadanie nr 2 pn.: „Przebudowa ulicy Jastrzębiej”: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
  a) wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych typu IOMB:
  - płyta żelbetowa typu IOMB 100*75*12,5cm (otwory wypełnione materiałem z podsypki; kształt otworów w płytach: owalny);
  - podsypka z gruzu betonowego 4/8mm gr. 3cm;
  - podbudowa z gruzu betonowego (8/31,5mm) gr. 20cm;
  - warstwa odsączająca z piasku gr. 11cm;
  - profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.
  b) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej:
  - kostka brukowa betonowa gr. 8cm;
  - podsypka z gruzu betonowego 4/8mm gr. 7cm;
  - podbudowa z gruzu betonowego (8/31,5mm) gr. 20cm;
  - warstwa odsączająca z piasku gr. 11cm;
  - profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.
  c) wykonanie oznakowania pionowego.
 5. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Starodębskiej na odcinku od Alei Chopina do ul. Okrzei wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni oraz budową zatoki postojowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych.
  Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Włocławek
  1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej – ulicy Starodębskiej od Alei Chopina do ulicy Okrzei we Włocławku – odcinek o długości około 330 m. Planowane przedsięwzięcie obejmuje w szczególności:
  1) całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudową,
  2) budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do:
  a) zaprojektowanych wpustów deszczowych w jezdni,
  b) rur spustowych instalacji deszczowych z sąsiadujących budynków wielorodzinnych, c) przyległych posesji (do granicy pasa drogowego), celem przejęcia w przyszłości wód deszczowych z działek przyległych,
  3) odtworzenie nawierzchni jezdni wraz z podbudową,
  4) wykonanie obustronnych ścieków przykrawężnikowych,
  5) budowę dwóch zatok postojowych pomiędzy ul. Warszawską i ul. Reja, 6) przebudowę chodnika oraz istniejącego zjazdu publicznego do przyległej do pasa drogowego posesji w rejonie ww. dwóch zatok postojowych,
  7) zagospodarowanie zielenią terenu przyległego,
  8) wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego oraz organizacji ruchu.
  2. W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:
  1) likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych,
  2) odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji),
  3) odtworzenie oznakowania (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i
  Dróg we Włocławku),
  4) roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, ewentualne sporządzenie dodatkowych projektów czasowej zmiany organizacji ruchu,
  5) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
 6. Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2
  Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynku Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2, wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul.
  Ogniowej 2”. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa elementy, płatne z dwóch źródeł: ELEMENT NR 1: „Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycznego” 1) w branży budowlanej: • docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, • dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, 2) branży sanitarnej: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania według załączonego projektu. ELEMENT NR 2: „Przebudowa i rozbudowa budynków Centrum Kształcenia Praktycznego wraz ze zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na pomieszczenia związane z praktyczna nauka zawodu” 1) w branży budowlanej: • dostosowanie budynków do przepisów wymagań bezpieczeństwa pożarowego wynikające z ich prze-znaczenia i sposobu użytkowania oraz opracowanej ekspertyzy technicznej ochrony przeciwpożarowej, • dostosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych, • dostosowanie budynków do wymagań higieniczno-zdrowotnych dla budynków szkolnych, • wykonanie remontu i przebudowy części pomieszczeń wraz ze zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń związanych z praktyczna nauka zawodu, • rozbudowa budynków CKP od strony zachodniej o pomieszczenie gospodarcze na potrzeby projektowanego kształcenia praktycznego w specjalności architektury krajobrazu, • dostosowanie zespołu budynków C.K.P. dla osób niepełnosprawnych, 2) w branży sanitarnej (według załączonych opracowań): • modernizacja instalacji wod.-kan., cwu, • wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej, • wykonanie wentylacji mechanicznej, 3) w branży elektrycznej ( według załączonych opracowań ): • przebudowa wewnętrznej instalacji oświetlenia ogólnego, wtykowego, ewakuacyjnego i awaryjnego, • instalacji niskoprądowych SAPP. Zagospodarowanie terenu ulega zmianie w zakresie: - rozbudowy zespołu budynków od strony zachodniej o pomieszczenie gospodarcze na potrzeby projektowanego kształcenia praktycznego w specjalności architektury krajobrazu, - od strony wschodniej – wyburzenie ruin po budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w granicy działki z pozostawieniem murów zewnętrznych do wysokości 1,80 m (forma ogrodzenia) – według odrębnego opracowania, - wydzieleniu urządzonych terenów zielonych od strony południowej łącznika na potrzeby praktycznej nauki zawodu architekta krajobrazu ,prac geodezyjnych i drogownictwa, - wykonaniu nowych nawierzchni utwardzonych z uwagi na zmianę lokalizacji wyjść z budynków, - odtworzenie (remont kapitalny) wschodniej bramy wjazdowej z ulicy Ogniowej, - wykonanie ogrodzenia wewnętrznego wzdłuż granicy z działka 42/8
 7. Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK przy ul. Moniuszki 1
  Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi wewnętrznej łączącej ulicę Moniuszki z ulicą Norwida wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 9/3 i 48 obręb Włocławek KM 68 we Włocławku. Planowane przedsięwzięcie obejmuje w szczególności: a) budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni około 550 m2, b) budowę nawierzchni utwardzonej z kruszywa kamiennego o powierzchni około 110 m2, c) zagospodarowanie zielenią terenu przyległego o powierzchni około 530 m2, d) budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej o długości około 75 mb wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustem deszczowym, e) przebudowę odcinka sieci kanalizacji teletechnicznej o długości około 50 m. W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić: a) likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z
  urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych, b) odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe (np.: w przypadku usuwania kolizji), c) ewentualne odtworzenie oznakowania (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „POŁUDNIE”, będącą właścicielem działki nr 48 obręb Włocławek KM 68), d) roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu, e) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
 8. Przebudowa chodników w m. Dobre i Krzywosądz
  Zamawiający: Gmina Dobre, Dobre
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodników w m. Dobre i Krzywosadz.

  Zadanie 1. Przebudowa chodnika na ul. Gagarina w Dobrem o długości 256,5 m
  W zakres zamówienia wchodzi m. in;
  - roboty pomiarowe
  - roboty rozbiórkowe
  - wykonanie podbudowy
  - ustawienie krawężników i obrzeży
  - wykonanie nawierzchni
  - plantowanie poboczy
  - regulacja pionowa studzienek teletechnicznych
  Okres udzielonej gwarancji – min. 60 miesięcy
  Zadanie 1. Przebudowa chodnika w m. Krzywosądz o długości 151,0 m
  W zakres zamówienia wchodzi m. in;
  - roboty pomiarowe
  - roboty rozbiórkowe
  - wykonanie podbudowy
  - ustawienie krawężników i obrzeży
  - wykonanie nawierzchni
  - plantowanie poboczy
  - regulacja pionowa studzienek teletechnicznych
  Okres udzielonej gwarancji – min. 60 miesięcy

  Opis przedmiotu zamówienia tworzą dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:
  1) Umowa
  2) Odpowiedzi i informacje udzielone podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 38 PZP
  3) Projekt budowlany
  4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  5) Przedmiar
  6) Oferta Wykonawcy
 9. roboty uzupełniające dla zadania pn: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu
  Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Toruń
  a) Wykonanie wymiany zniszczonych elementów konstrukcji dachu,
  b) Wykonanie wymiany zniszczonych drewnianych belek stropowych,
  c) Odtworzenie ścianki działowej z STG na IV piętrze,
  d) Wymiana zniszczonego sufitu na kondygnacji IV piętra na sufit z STG,
  e) Wykonanie docieplenia elewacji od strony dziedzińca styropianem,
  f) Wymiana podłogi z desek,
  g) Przebudowa - poszerzenie schodów do pomieszczenia 0.14 w piwnicy,
 10. Rozbudowa Muzeum Historii Włocławka - etap I - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (dodatkowe), konieczne (warunkujące), wykonanie zamówienia podstawowego - Rozbudowa Muzeum Historii Włocławka - etap I - w szczególności:
  1.Wymiana gruntu na całym odcinku przebiegu w ul. Szpichlernej i Starego Rynku, co jest zgodne zapisem Projektanta dr. L. Hebdy w Dzienniku Budowy s. 10 pod datą 13.07.2016, łącznie z zakupem i przywozem piasku.
  2. Zagęszczenie wykopu przy fundamentach od strony pd.-wschodniej budynku głównego, co jest zgodne z zapisem Projektanta dr. L. Hebdy, str. 6 data 10.06.2016 r.
  3. Demontaż 3 starych studni betonowych w obrębie podwórza, w których gromadziła się woda gruntowa i opadowa łącznie z wywozem i utylizacją gruzu.
  4. Demontaż i montaż latarni ulicznych stojących w linii wykopu, co nie było objęte w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim.
 11. Przebudowa pomieszczenia kuchni, stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14
  Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Włocławek
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę układu funkcjonalnego sutereny w Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku w zakresie pomieszczeń kuchni, stołówki i szatni wraz z remontem części sanitarnej i socjalnej. Zakres zadania obejmuje w szczególności: przebudowę i dostosowanie pomieszczeń do funkcji zgodnie z dokumentacją projektową, dostosowanie obiektu do przepisów ochrony ppoż. z uwzględnieniem Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku oraz Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej nr WZ.5595.77.2016 z dnia 7 marca 2016 r., wykonanie wentylacji mechanicznej w wybranych pomieszczeniach, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i niskoprądowej, wykonanie nowych instalacji sanitarnych i CO, wykonanie nowej instalacji wody ppoż. dla całego obiektu - wymiana pionów hydrantowych, wykonanie rozbudowy istniejącego węzła CO - dobudowa stopnia ciepła technologicznego wraz zespołem uzupełniającym glikol, dla celów zasilania central wentylacyjnych wykonanie technologii kuchni wraz z zapleczem, uwzględniające technologię przygotowania i wy-dawania posiłków, zagospodarowanie pomieszczeń i wyposażenie technologiczne. wyposażenie wszystkich pomieszczeń w sposób zapewniający właściwe działanie szkoły, w tym między innymi pełne wyposażenie technologiczne pomieszczeń kuchni, wyposażenie w meble po-mieszczeń stołówki, wyposażenie pomieszczeń socjalnych, szatni i pozostałych pomieszczeń objętych zakresem dokumentacji. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami i normami. Ustalenia dodatkowe: 1)Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia i wyposażenie fabrycznie nowe. 2)Urządzenia technologii kuchni będą z jednej linii technologicznej 3)Wykonawca zamontuje wszystkie elementy wyposażenia wymagające montażu i podłączeń. 4)Wykonawca przeprowadzi przedstawicielom Zamawiającego pełne szkolenie w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń i wyposażenia (w tym dotyczące uruchomienia, pracy technologii kuchni oraz innych zamontowanych urządzeń i wyposażenia). 5)Przed zawarciem umowy z podwykonawcą na dostawę mebli i urządzeń technologicznych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji specyfikację zamawianych mebli i urządzeń. 6)Wykonawca zapewni odbiór prac fundamentowych oraz ziemnych przez uprawnionego geologa poprzez wpis do dziennika budowy. 7)Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia do użytkowania oraz przygotuje dokumentację odbiorową. 8)Po zakończeniu robót elementy nie objęte ich zakresem zostaną doprowadzone do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Uwagi: 1)Roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, będą realizowane na terenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 14, przy ul. Bukowej 9 we Włocławku, położonego na działce nr 148/14 KM 51, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek. 2)Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
 12. Przebudowa chodnika na ul. Gagarina w Dobrem
  Zamawiający: Gmina Dobre, Dobre
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika na ul. Gagarina w Dobrem o długości 257 m strona prawa.

  W zakres zamówienia wchodzi;
  - roboty pomiarowe
  - roboty rozbiórkowe
  - wykonanie podbudowy
  - ustawienie krawężników i obrzeży
  - wykonanie nawierzchni
  - plantowanie poboczy
  - regulacja pionowa studzienek teletechnicznych
  Okres udzielonej gwarancji - min. 60 miesięcy

  Opis przedmiotu zamówienia tworzą dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:
  1) Umowa
  2) Odpowiedzi i informacje udzielone podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 38 PZP
  3) Projekt budowlany
  4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  5) Przedmiar
  6) Oferta Wykonawcy
  Zgodnie z art. 29 ust. 3 pzp Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych do opisanych w SIWZ, w zakresie, w jakim SIWZ wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem zasad i przy spełnieniu wymogów opisanych w SIWZ. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm (tj. norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia), zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. W przypadku zaoferowania równoważności, Wykonawca jest zobowiązany wykazać w przygotowanym w tym celu formularzu Opis równoważności, że oferowane przez niego materiały lub normy spełniają parametry techniczne i funkcjonalne na co najmniej takim samym poziomie (nie gorszym), co opisane przez Zamawiającego w SIWZ. Opis równoważności oprócz nazwy i producenta oferowanego materiału powinien zawierać opis materiałów sporządzony przez Wykonawcę lub wykorzystać karty katalogowe (załączone jako integralna część formularza Opis równoważności) oferowanych materiałów. W przypadku powoływania się na normy równoważne, Wykonawca powinien podać ich nazwę oraz wykazać w ww. formularzu opis równoważności, że oferowane przez niego normy spełniają parametry techniczne i funkcjonalne na co najmniej takim samym poziomie (nie gorszym), co opisywane przez Zamawiającego w SIWZ. Opis równoważności winien zatem zawierać informacje, które pozwolą Zamawiającemu na dokonanie porównania parametrów materiałów/norm z parametrami materiałów/norm opisanych w SIWZ. Instalacje, w których Wykonawca zastosuje materiały/normy równoważne winny osiągać co najmniej te same parametry funkcjonalne i eksploatacyjne, co opisane w SIWZ; zastosowane przez Wykonawcę materiały/normy nie mogą spowodować zmiany technologii wykonania danego elementu zamawianych robót budowlanych. Przez zmianę technologii rozumie się takie zmiany, które wymagają zmian w projekcie budowlanym i/lub w projektach wykonawczych.. Opis równoważności stanowi treść oferty Wykonawcy. Opis równoważności winien zostać podpisany przez Wykonawcę. UWAGA! Wszędzie tam, gdzie w SIWZ pojawiają się określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, należy uznać, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. Niniejsze dotyczy także wskazania norm (tj. norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia).
 13. Rozbudowa Muzeum Historii Włocławka - etap 1 roboty dodatkowe
  Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia - są nim roboty budowlane warunkujące wykonanie zamówienia podstawowego przy realizacji w.w. zadania, w szczególności:
  ZAKRES PRAC DODATKOWYCH:
  1. Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego od studni wewnątrz patio do nowej
  studni na zewnątrz z włączeniem do projektowanej sieci kanalizacyjnej.
  2. Wykonanie studni drenażowej SZ1 w ulicy pod chodnikiem Starego Rynku.
  3. Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji deszczowej łącznie z pionem i likwidacją
  starego przyłącza.
  4. Przełożenie instalacji c.o. na kolidującym odcinku.

Inne osoby dla Trzaska (173 osoby):