Kogo reprezentuje osoba

Trzaska Zofia Małgorzata

w KRS

Zofia Małgorzata Trzaska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zofia
Drugie imię:Małgorzata
Nazwisko:Trzaska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Katowice (Śląskie), Siemianowice Śląskie (Śląskie)
Przetargi:137 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Trzaska Andrzej Władysław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Trzaska Andrzej Władysław, Trzaska Łukasz Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Luka Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000292770
 2. Luka Zofia,andrzej Trzaska Sp. J., Siemianowice Śląskie − KRS 0000251813

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
  2. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części:
  2.1. Część nr I zamówienia – artykuły biurowe na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu;
  2.2. Część nr II zamówienia – papier termograficzny na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu;
  2.3. Część nr III zamówienia – koperty i teczki bezkwasowe;
  2.4. Część nr IV zamówienia – artykuły biurowe na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami komunalnymi;
  2.5. Część nr V zamówienia – kalendarze na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu;
  2.6. Część nr VI zamówienia – artykuły biurowe na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Sosnowca.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ.
  4. Asortyment wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ dla części III musi odpowiadać wymogom zawartym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 z 2011 r.) oraz Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej ( Dz. U. z 2015 r., poz.1743).
  5. Koperty wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ dla części III nie mogą być wykonane z papieru makulaturowego.
  6. Asortyment wskazany w poz. 3 i poz. 27 załącznika nr 7 do SIWZ dla części IV zamówienia winien spełniać wymóg stopnia białości co najmniej CIE 161 +/- 2 lub +/- 3, z uwagi na fakt, iż wskazane parametry wyznaczają granice tolerancji poprawnego funkcjonowania urządzeń kserograficznych Zamawiającego.
 2. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych Zamówienie składa
  się z 7 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia Pakietnr 1 – Materiały biurowe różne - wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe określono w załączniku nr 4.1 do SIWZ, Pakiet nr 2 - Akcesoria do identyfikacji pacjentów -
  wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe określono w załączniku nr 4.2 do SIWZ ,Pakiet nr 3 – Papier do drukarek - wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe określono w załączniku nr 4.3 do SIWZ ,Pakiet nr 4 – Papier kserograficzny - wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe określono w załączniku nr 4.4 do SIWZ ,Pakiet nr 5 – Obwoluta na historię choroby -
  wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe określono w załączniku nr 4.5 do SIWZ ,Pakiet nr 6 – Zestaw kodów kreskowych - wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe określono w załączniku nr 4.6 do SIWZ ,Pakiet nr 7 – Etykiety - wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe określono w załączniku nr 4.7 do SIWZ,
 3. Dostawa materiałów biurowych: część I - koperty i ofertówki, część II - materiały pismienne część III - segregatory, teczki, skoroszyty, część IV - drobne materiały biurowe.
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
  Przedmiot zamówienia

  1) Opis przedmiotu zamówienia : „Dostawa materiałów biurowych"

  Część I - koperty i ofertówki

  Część II - materiały piśmienne

  Część III - segregatory, teczki, skoroszyty

  Część IV - drobne materiały biurowe

  2) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania materiałów biurowych sukcesywnie w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

  3) Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1a, 1b, 1c oraz 1d do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

  4) W załącznikach nr 1a, 1b, 1c oraz 1d do SIWZ należy podać nazwę, symbol i producenta materiałów.

  5) Oferowane materiały muszą być:
  1.zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, że produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania i jest fabrycznie nowy,
  2.posiadać naniesiony na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym opis jednoznacznie identyfikujący producenta i produkt,
  dostarczone w opakowaniach pojedynczych typowych dla danego produktu.
  6) Ilości wskazane w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, oraz 1d do specyfikacji są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli (1a, 1b, 1c, oraz 1d). Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 80% ceny podanej w formularzu ofertowym dla każdej z części.

  Termin i miejsce realizacji zamówienia
  1.Zamówienie należy realizować w terminie od dnia zawarcia umowy, do dnia 31 grudnia 2017r.

  2.Miejsce realizacji: Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4.

  3. Zamówienie będzie realizowane w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie max 5 dni lub w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę do godz. 15:00.
  4. Zamówienie będzie zgłaszane telefonicznie, faksem lub e-mailem.
  5. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. Dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów i bębnów do drukarek oraz druków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
  Zamawiający: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów i bębnów do drukarek oraz druków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części (pakietów), szczegółowo opisany w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ): • Pakiet 1 – Materiały biurowe I • Pakiet 2 – Materiały biurowe II • Pakiet 3 – Artykuły piśmiennicze • Pakiet 4 – Materiały biurowe III • Pakiet 5 – Papier kserograficzny • Pakiet 6 – Druki • Pakiet 7 – Tusze i Tonery • Pakiet 8 – Tonery i bębny 3. Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do wszystkich części (pakietów). 4. Dotyczy Pakietów 7 i 8: 1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych opisanych w SIWZ. Oferowane materiały eksploatacyjne powinny być nowe, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy. 2) Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych niż wskazane oraz: a) fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi (do oferty wymagane jest dołączenie stosownych dokumentów), b) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania, c) którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, oraz ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu, d) który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu, e) który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem f) który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, g) w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, h) w którym zastosowano toner/ tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem. 3) Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy oraz nazwy producenta produktu równoważnego w kolumnie nr 10 i 11 „Nazwa producenta” i „Nazwa handlowa/numer katalogowy” w formularzu asortymentowo – cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) oraz wypełnienie kolumny nr 9 „Oryginał (zalecany przez producenta) czy produkt równoważny” a także dołączenie do oferty opisu ze szczegółową specyfikacją, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, niż określone przez Zamawiającego oraz że,: a) nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu, b) jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu, c) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt, d) pojemność / wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych, zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 (na wezwanie Zamawiającego wymagane jest załączenie stosownych dokumentów – raportów z testów); e) posiada certyfikaty potwierdzające, że proces produkcji zaproponowanego asortymentu przebiega zgodnie z normą ISO 9001:200 lub równoważnymi. Przez normę równoważną do normy ISO 9001 Zamawiający rozumie taką, która opisuje wymagania w zakresie:  zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);  przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju);  zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);  podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zalezą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów);  systemowe podejście do zarządzenia (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie za sobą powiązanymi procesami);  ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);  rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);  wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości). f) posiada certyfikat ISO 14001 lub równoważny, potwierdzający, że producent spełnia wymagania wynikające z przepisów związanych z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli wydajności oferowanych tuszy i tonerów (dotyczy głównie zamienników). Poprzez kontrolę rozumie się sprawdzenie wydajności na podstawie wydruków stanu licznika (trzech drukarek o tych samych lub podobnych parametrach) po włożeniu nowego zasobnika oraz porównania stanu licznika po opróżnieniu tuszu/tonera. Czynność ta zostanie powtórzona trzykrotnie dla uzyskania wiarygodnego wyniku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia kar za wykazane w kontroli średnie odchylenia przekraczające 30% od deklarowanej wydajności. 5) Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów równoważnych odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, może zażądać od Wykonawcy zamiany materiału oferowanego na materiał oryginalny, pochodzący od producenta urządzenia. 6) W przypadku 2-krotnej reklamacji danej pozycji materiału eksploatacyjnego równoważnego, Zamawiający może żądać dostaw przedmiotu oryginalnego lub innego spełniającego wymagania i zalecanego przez producenta, w cenie określonej w formularzu asortymentowo – cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) dla danej pozycji. W takim przypadku wymagana będzie zgoda Zamawiającego na zamianę oferowanego materiału. 7) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu Zamawiającego spowodowane używaniem dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych, niezależnie od tego czy sprzęt jest objęty gwarancją producenta. W tym celu Wykonawca dołączy oświadczenie zawierające zobowiązanie do zwrotu Zamawiającemu kosztów naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu, jeżeli uszkodzenie urządzenia nastąpiło w wyniku stosowania i używania materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę oraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności do wymiany na własny koszt uszkodzonego urządzenia na urządzenie fabrycznie nowe o takich samych lub wyższych parametrach i cechach jeżeli okaże się, że naprawa urządzenia zgodnie z opinią autoryzowanego serwisu producenta sprzętu będzie niemożliwa lub niezasadna.
 5. ZAKUP I DOSTAWĘ ZESTAWÓW PIÓR DLA PRACOWNIKÓW OBCHODZĄCYCH JUBILEUSZE
  Zamawiający: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
  zakup i dostawa 62 piór wiecznych w firmowym, eleganckim opakowaniu, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ
 6. Dostawa papieru biurowego i kopert wysyłkowych wykorzystywanych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru biurowego i kopert wysyłkowych.
  2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
  2.1. Część nr I zamówienia – materiały papiernicze wszelkiego rodzaju: papier kserograficzny, rolki do faxu, papier ozdobny - tekturowy;
  2.2 Część nr II zamówienia – koperty wysyłkowe różnej wielkości.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ.
  4. Asortyment wskazany w pozycjach 1,2,3 załącznika nr 7 do SIWZ dla części I zamówienia winien spełniać wymóg stopnia białości CIE 161 +/- 2 lub +/- 3.
  5. Asortyment wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w zakresie części II zamówienia nie może być wykonany z papieru makulaturowego.
 7. zakup i dostawa papieru, materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
  : 1. Szczegółowy opis i zakres tematyczny przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy oraz wzory umów stanowiące załączniki nr 2a, 2b, 2c oraz 2d do siwz. 2. Dotyczy zakresu I oraz II: Wykonawca udzieli gwarancji, zgodnie ze złożoną ofertą (minimum 12 miesięcznej) na dostarczony przedmiot umowy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego „bez zastrzeżeń”. 3. Dotyczy zakresu III oraz IV: Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego „bez zastrzeżeń”. 4. Dotyczy zakresu V, VI, VII: Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji, na dostarczony przedmiot umowy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego „bez zastrzeżeń”. 5. Dotyczy zakresu V, VI, VII: ilość przedmiotu umowy z każdego zakresu wskazana w załączniku nr 3 do siwz maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% wartości umowy (dla danego zakresu) zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% (z każdego zakresu ) wartości umowy a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie uruchomić więcej niż 30% przedmiotu umowy z każdego zakresu.
 8. Zakup wyprawki dla uczniów pierwszych klas rybnickich szkół podstawowych.
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wyprawki dla 650 uczniów pierwszych klas rybnickich szkół podstawowych.

  Szczegółowy opis zamówienia precyzuje SIWZ.
 9. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych i papieru w dwóch ZAKRESACH I i/lub II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Katowicach przy ul. Francuskiej 78.
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Katowice
  .Przedmiot Zamówienia w ZAKRESIE I i ZAKRESIE II ma być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej, spełniać normy CE. być jednorodny /tzn. przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie dostarczał ten sam produkt - określony w złożonej ofercie/, wolny od wad fizycznych, nieużywany. Ponadto, materiały eksploatacyjne / ZAKRES I/ muszą posiadać umożliwiający identyfikację symbol oznaczający konkretny produkt i zapewnić wydrukowanie liczby stron wskazanych w siwz i w umowie. 2.Określone w niniejszej SIWZ parametry techniczne/funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. 3. Termin przydatności przedmiotu zamówienia do użycia nie może być krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego. 4. Materiały eksploatacyjne, materiały biurowe i papier zamawiane będą sukcesywnie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 5.Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały, eksploatacyjne, materiały biurowe i papier, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego /bez zastrzeżeń/ danej partii przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany dostarczonego wadliwego materiału na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia zgłoszenia faksem lub w formie elektronicznej na materiał wolny od wad./ZAKRES II/. 6. Realizacja przedmiotu Zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem , iż co najmniej 70% wartości zamówienia zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 7. Dostawa: sukcesywne dostawy przedmiotu umowy w terminie określonym w ofercie, maksymalnie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia w dniach od poniedziałku do piątku Wykonawca na własny koszt, opakuje, i ubezpieczy przedmiot zamówienia oraz dostarczy go do magazynu centralnego w siedzibie WORD w Katowicach, przy ul. Francuskiej 78
 10. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i niszczarek dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Katowice
  Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i niszczarek dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 11. Dostawa artykułów biurowych dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 4 WOG. znak sprawy 38/WOG/2016
  Zamawiający: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, najwyższej jakości artykułów biurowych dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 4 WOG. Towar należy dostarczać partiami, w terminie do 3 dni roboczych od dnia przesłania zapotrzebowania przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego do wskazanych miejscowości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - rodzaj, ilość zamawianych towarów oraz nazwę instytucji dla której jest dostawa zawierają formularze cenowe stanowiące załączniki nr 2,3,4,5,6,7 do SIWZ oraz jej integralną część. Zadanie nr 1 - Dostawa artykułów biurowych do Bielska-Białej. Zadanie nr 2 - Dostawa artykułów biurowych do Tarnowskich Gór. Zadanie nr 3 - Dostawa artykułów biurowych do Bytomia i Radzionkowa. Zadanie nr 4 - Dostawa artykułów biurowych do Katowic. Zadanie nr 5 - Dostawa artykułów biurowych do Opola. Zadanie nr 6 - Dostawa artykułów biurowych do Gliwic.
 12. Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero Zadanie 2: Dostawa środków czystości
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru i środków czystości do Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku z podziałem na zadania.

  Szczegółowy zakres dostawy jest zawarty w SIWZ.
 13. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów dla 42 BLSz oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu.
  Zamawiający: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów.Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne (ME) równoważne. Pod tym pojęciem Zamawiający rozumie ME takie, które są kompatybilne ze sprzętem, do którego ME są zamawiane, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tonera, wydajność, jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Przez odpowiednią jakość Zamawiający rozumie bezawaryjną, bezproblemową pracę materiałów eksploatacyjnych w urządzeniu drukującym. Przez odpowiednią wydajność, Zamawiający rozumie zdolność materiału do wydrukowania odpowiedniej ilości stron wydruku o odpowiednim pokryciu procentowym nadrukiem na kartce A-4, z odpowiednią przyczepnością barwnika (rozmazywanie) i równomiernością pokrycia. Oferowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne równoważne muszą być wyprodukowane przez producenta posiadającego certyfikat zarządzania jakością
  i ochrony środowiska ISO 9001:2008, ISO 14001:2004. Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być w całości fabrycznie nowe
 14. Dostawa artykułów biurowych
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych - 7 części - wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe określono w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 15. Sukcesywna dostawa na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, fabrycznie nowych nie noszących znamion użytkowania wolnych od wad, pełnowartościowych w pierwszym gatunku materiałów biurowych z podziałem na 7 zadań
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa pn.: Sukcesywna dostawa na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, fabrycznie nowych nie noszących znamion użytkowania wolnych od wad, pełnowartościowych w pierwszym gatunku materiałów biurowych
  z podziałem na 7 zadań:
  Zadanie nr 1: Dostawa fabrycznie nowych nie noszących znamion użytkowania wolnych od wad, pełnowartościowych w pierwszym gatunku materiałów biurowych do siedziby GDDKiA Oddziału w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5,
  Zadanie nr 2: Dostawa fabrycznie nowych nie noszących znamion użytkowania wolnych od wad, pełnowartościowych w pierwszym gatunku materiałów biurowych dla Rejonu w Częstochowie przy ul. Dmowskiego 3,
  Zadanie nr 3: Dostawa fabrycznie nowych nie noszących znamion użytkowania wolnych od wad, pełnowartościowych w pierwszym gatunku materiałów biurowych dla Rejonu w Zabrzu przy ul. Chudowskiej 1,
  Zadanie nr 4: Dostawa fabrycznie nowych nie noszących znamion użytkowania wolnych od wad, pełnowartościowych w pierwszym gatunku materiałów biurowych dla Rejonu w Lublińcu przy ul. Klonowej 3
  Zadanie nr 5: Dostawa fabrycznie nowych nie noszących znamion użytkowania wolnych od wad, pełnowartościowych w pierwszym gatunku materiałów biurowych dla Rejonu w Pszczynie przy ul. Bielskiej 32,
  Zadanie nr 6: Dostawa fabrycznie nowych nie noszących znamion użytkowania wolnych od wad, pełnowartościowych w pierwszym gatunku materiałów biurowych dla Rejonu w Wysokim Brzegu przy ul. Drogowców 6,
  Zadanie nr 7: Dostawa fabrycznie nowych nie noszących znamion użytkowania wolnych od wad, pełnowartościowych w pierwszym gatunku materiałów biurowych dla Rejonu w Zawierciu przy ul. Towarowej 24.
  Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w Tomach II-III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość Przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej części. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164). Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
 16. Dostawa artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych
  Zamawiający: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
  Dostawa artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych
  - poniżej 207 000 euro
 17. Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ.
 18. Dostawa materiałów biurowych dla Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu oraz Zabrzu.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku -Białej, Bielsko-Biała
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Oddziałów ZUS w Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu oraz Zabrzu.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

  Część nr 1 - Bielsko-Biała:
  Oddział ZUS w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 34 - ilość i rodzaj zamawianych materiałów biurowych przedstawia Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7A do SIWZ.

  Część nr 2 - Chorzów:
  Oddział ZUS w Chorzowie, ul. gen. H. Dąbrowskiego 45 - ilość i rodzaj zamawianych materiałów biurowych przedstawia Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7B do SIWZ.

  Część nr 3 - Częstochowa:
  Oddział ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45 - ilość i rodzaj zamawianych materiałów biurowych przedstawia Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7C do SIWZ.

  Część nr 4 - Rybnik:
  Oddział ZUS w Rybniku, ul. Reymonta 2 - ilość i rodzaj zamawianych materiałów biurowych przedstawia Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7D do SIWZ.

  Część nr 5 - Sosnowiec:
  Oddział ZUS w Sosnowcu, ul. Partyzantów 1 - ilość i rodzaj zamawianych materiałów biurowych przedstawia Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7E do SIWZ.

  Część nr 6 - Zabrze:
  Oddział ZUS w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18 - ilość i rodzaj zamawianych materiałów biurowych przedstawia Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7F do SIWZ.

  3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (dla wszystkich części), dla części nr 4 - Rybnik dodatkowo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2A do SIWZ.
 19. Dostawa artykułów papierniczych i biurowych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o., Świętochłowice
  Zakres zamówienia obejmuje 5 pakietów .
  Pakiet I -Artykuły biurowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1,
  Pakiet II-Papiery do drukarki, koperty, bloki listowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1,
  Pakiet III-Koperty RTG w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1,
  Pakiet IV-Antyramy w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1,
  Pakiet V-Płyty CD i DVD w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1.
 20. Dostawę artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie A, - dostawę kopert wysyłkowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie B, - dostawę artykułów biurowych na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi - zadanie C, - dostawę artykułów biurowych na potrzeby Referatu Spraw Wojskowych - zadanie D, - dostawę materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie E.
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
  Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części: CZĘŚĆ A - zadanie I - dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu; CZĘŚĆ B - zadanie II - dostawa kopert wysyłkowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu; CZĘŚĆ C - zadanie III - dostawa artykułów biurowych na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi; CZĘŚĆ D - zadanie IV - dostawa artykułów biurowych na potrzeby Referatu Spraw Wojskowych; CZĘŚĆ E - zadanie V - dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu..
 21. ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA CHORZÓW W 2016 ROKU
  Zamawiający: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
 22. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, Katowice
 23. Zakup artykułów biurowych, artykułów papierniczych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Katowice
 24. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 25. Dostawa artykułów biurowych
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 26. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz papieru na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 27. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, Katowice
 28. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zadanie A, dostawa kopert wysyłkowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zadanie B, dostawa artykułów biurowych na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi zadanie C, dostawa artykułów biurowych na potrzeby Referatu Spraw Wojskowych zadanie D, dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zadanie E
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
 29. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych i papieru.
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 30. Dostawa artykułów biurowych
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 31. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i faksów
  Zamawiający: Izba Celna w Katowicach, Katowice
 32. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych dla uczniów/uczennic biorących udział w stażach w ramach projektu pn. Złap staż
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 33. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych, eksploatacyjnych i papieru dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Katowice
 34. ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA CHORZÓW W 2015 ROKU
  Zamawiający: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
 35. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice
 36. Zakup artykułów biurowych, artykułów papierniczych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Katowice
 37. Dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby realizacji projektu pn.: Internet oknem na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  Zamawiający: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej, Bielsko-Biała
 38. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY WUP W KATOWICACH ORAZ PROJEKTU PRACOWNIKU OŚWIATY - SKORZYSTAJ Z NOWYCH MOŻLIWOŚCI .
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
 39. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice
 40. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów papierniczo - biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby zajęć z języków obcych i warsztatów kompetencji społecznych w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym pn. Klucz do kariery.
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 41. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz nośników informacji dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 42. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Bytomskie Mieszkania, Bytom
 43. Dostawa artykułów biurowych
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 44. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
  Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
 45. Dostawy materiałów biurowych oraz druków akcydensowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie i podległych jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie, Częstochowa
 46. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do projektów współfinansowanych w ramach środków Unii Europejskiej pn.: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, Obywatelska Dąbrowa
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
 47. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERU NA POTRZEBY WUP W KATOWICACH
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
 48. Dostawa materiałów biurowych ( w tym kopert z nadrukiem) transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - Urzędu Skarbowego w Sosnowcu znak: OL/251-28/2014
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Sosnowcu, Sosnowiec
 49. Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Katowice
 50. Dostawa materiałów biurowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi do maszyn biurowych dla Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
  Zamawiający: Gmin Poczesna, Poczesna
 51. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych i papieru
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 52. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW AGENCJI ZATRUDNIENIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
 53. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zabrze
 54. DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W SOSNOWCU ZADANIE A, DOSTAWA KOPERT WYSYŁKOWYCH NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W SOSNOWCU - ZADANIE B DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY REFERATU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZADANIE C, DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY REFERATU SPRAW WOJSKOWYCH - ZADANIE d DOSTAWA MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W SOSNOWCU -ZADANIE E.
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
 55. ZP-2380-845-145/2013 Zakup materiałów biurowych dla KGP O/Katowice, KWP w Katowicach oraz KMP/KPP woj. śląskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
 56. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
  Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie
 57. ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA CHORZÓW W 2014 ROKU
  Zamawiający: Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
 58. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 59. Dostawa materiałów biurowych w okresie 13 miesięcy oraz papieru do urządzeń drukujących w okresie 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Gliwice
 60. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, Sosnowiec
 61. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
 62. Zakup i dostawa materiałów biurowych i środków czystości do siedziby Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
  Zamawiający: Urząd Skarbowy, Ruda Śląska
 63. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice
 64. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
 65. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki ZP-37/LOG/SKW
  Zamawiający: Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Warszawa 60
 66. Dostawa materiałów biurowych - nr postępowania FE/03/06/13
  Zamawiający: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 67. Dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku, Rybnik
 68. Dostawa materiałów papierniczo-biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w II półroczu 2013r..
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
 69. Dostawa materiałów biurowych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/72/EO/13
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 70. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie A, - dostawa kopert wysyłkowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie B, - dostawa artykułów biurowych na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi - zadanie C, dostawa artykułów biurowych na potrzeby Referatu Spraw Wojskowych - zadanie D, dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie E
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
 71. ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA CHORZÓW W 2013ROKU
  Zamawiający: Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
 72. Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do Urzędu Skarbowego w Bytomiu
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Bytomiu, Bytom
 73. Sukcesywna dostawa kopert oraz materiałów biurowych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego- Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. znak:OL/251-13/2013
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Sosnowcu, Sosnowiec
 74. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Bytom
 75. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zabrze
 76. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 77. Dostawa materiałów biurowych.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Zabrzu, Zabrze
 78. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, Sosnowiec
 79. Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, Chorzów
 80. Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, Chorzów
 81. Dostawa materiałów biurowych, segregatorów, skoroszytów, ito. na potrzeby Urzędu Miasta Katowice
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 82. Zakup artykułów biurowych, artykułów papierniczych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Katowice
 83. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i poligraficznych - nr postępowania FE/05/08/12
  Zamawiający: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 84. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i poligraficznych - nr postępowania FE/05/08/12
  Zamawiający: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 85. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice
 86. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych
  Zamawiający: Urząd Kontroli Skarbowej, Katowice
 87. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Izby Skarbowej w Katowicach z dostawą do trzech lokalizacji - Katowice, Bielsko-Biała i Częstochowa - ZKP-3/2012
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Katowicach, Katowice
 88. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
 89. Dostawa materiałów biurowych z dostawą do budynku Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
 90. DOSTAWA MATERIAŁÓW I PAPIERU
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
 91. Zakup materiałów biurowych, kopert oraz papieru firmowego z logo NFZ
  Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki, Katowice
 92. Dostawa materiałów biurowych, a także papieru do drukarek i ksero, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, folii do faksu, papieru termicznego do faksu oraz środków czystości dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice
 93. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
  Zamawiający: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Bytom
 94. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
 95. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
 96. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Bytom
 97. Dostawa teczek, segregatorów, skoroszytów dla Urzędu Miasta w Katowicach
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 98. Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz serwis urządzeń kopiujących Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich
  Zamawiający: Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie
 99. Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz serwis urządzeń kopiujących Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich
  Zamawiający: Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie
 100. - Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie A, - dostawa artykułów biurowych na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt - zadanie B, - dostawa kopert wysyłkowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie C, - dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie D
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
 101. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice

Inne osoby dla Trzaska (164 osoby):