Kogo reprezentuje osoba

Tyrybon Katarzyna Jolanta

w KRS

Katarzyna Jolanta Tyrybon

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Jolanta
Nazwisko:Tyrybon
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1986 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Tomice (Małopolskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kowalska Ewa Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kowalski Michał Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Prote Sp. Z O.O., Spytkowice − KRS 0000425553
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Silver Sp. Z O.O., Tomice − KRS 0000525971

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Sport Kompleks Sp. Z O.O., Przybradz − KRS 0000557467

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Księcia Władysława Opolskiego w Kętach
  Zamawiający: Gmina Kęty, Kęty
  W ramach zamówienia znajduje się:
  a)rozbiórka i frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi, korytowanie;
  b)wykonanie nowej pełnej konstrukcji drogi o nawierzchni ścieralnej z betonowej kostki brukowej w zróżnicowanej kolorystyce o łącznej szer. 4,50m i na dług. 262,50m obramowanej obustronnie krawężnikiem betonowym najazdowym, w tym:
  -ciąg jezdny z betonowej kostki brukowej koloru szarego szer. 3,35m;
  -ściek liniowy z betonowej kostki wibroprasowanej koloru szarego szer. 0,30m;
  -pobocze z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego szer. 0,85m;
  c)wykonanie obustronnych poboczy ze żwirku płukanego ułożonego na geowłókninie;
  d)wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego;
  e)wykonanie nawierzchni bitumicznej na dług. ok. 7mb na włączeniu przebudowywanej drogi do ul. Mickiewicza z zakończeniem krawężnikiem granitowym na połączeniu nawierzchni bitumicznej z betonową kostką brukową;
  f)wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315 i 400mm wraz z studniami ściekowo-rewizyjnymi fi 800mm;
  g)przebudowa studni ściekowej fi 600mm i rewizyjnej fi 1200mm;
  h)przebudowa fragmentów chodnika na skrzyżowaniu przebudowywanej drogi z ul. Mickiewicza;
  i)regulacja wysokościowa i wzmocnienie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych w drodze;
  j)zabezpieczenie rurami ochronnymi kabla energetycznego i teletechnicznego;
  k)wykonanie docelowego oznakowania drogi.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączona dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.
 2. Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w km: 1+100,00-1+328,00 odc.070, 3+839,00-4+631,00 odc.030, 0+003,20-0+584,00 odc.050
  Zamawiający: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Zebrzydowska
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w zakresie: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne kanalizacja deszczowa, chodnik z kostki brukowej, poszerzenie jezdni, remont zjazdów, budowa i remont urządzeń odwadniających, ubezpieczenie skarp, roboty wykończeniowe. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia. Wskazane osoby muszą posiadać wymagane uprawnienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarach robót, dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 3. Remont chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych w rejonie ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu
  Zamawiający: Miasto Oświęcim, Oświęcim
  Zakres planowanych
  robót obejmuje w szczególności: remont chodników polegający na wymianie podbudowy oraz
  nawierzchni. Nawierzchnia chodników wykonana będzie z betonowej kostki brukowej szarej, typ
  prostokąt. zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidującej z inwestycją. Podstawowe dane
  liczbowe: szerokość chodnika 2,0 m - 177 m2 Konstrukcja chodnika: nawierzchnia kostka bet.
  brukowa kolor szary, typ prostokąt - 8 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm podbudowa
  z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o uziar. ciągłym 0/31,5 - 10 cm podbudowa z
  kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o uziar. ciągłym 0/63 - 15 cm Odwodnienie
  remontowanego chodnika odbywać się będzie w sposób dotychczasowy tj. poprzez spadki podłużne
  i poprzeczne na teren zielony przyległy do chodnika. Wykonanie innych robót i prac niezbędnych
  do należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym między innymi: a) oznakowanie oraz
  zabezpieczenie przejętego placu budowy, b) organizację zaplecza budowy (miejsce, pobór energii i
  wody, dozorowanie itp.), c) wytyczenie geodezyjne, d) projekt organizacji ruchu na czas budowy
  oraz wykonanie prac wynikających z tego projektu, e) organizację robót w sposób umożliwiający
  korzystanie z chodników, f) bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, g)
  nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień branżowych, h) inwentaryzację
  geodezyjną bieżącą (roboty zanikowe) i końcową powykonawczą, i) sporządzenie pełnej
  dokumentacji powykonawczej (zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane
  przepisami i dokumentacją projektową; niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i
  deklaracje zgodności wymagane przepisami, protokoły odbiorów technicznych, instrukcje obsługi i
  eksploatacji, protokoły badań i sprawdzeń), j) ubezpieczenie budowy na czas jej realizacji, k)
  wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji
  robót uległ pogorszeniu..
 4. Budowa parkingu w Osieku przy ulicy Głównej
  Zamawiający: Gmina Osiek, Osiek
  Budowa parkingu w Osieku przy ulicy Głównej zlokalizowana na działkach nr 2834/35, 2834/37, 2834/38, 2834/39, 4175/1