Kogo reprezentuje osoba

Unijewski Krzysztof

w KRS

Krzysztof Unijewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Nazwisko:Unijewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 75 lat
Miejscowości:Raba Wyżna (Małopolskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baran Barbara, Ciszewski Andrzej, Dziadkowiec Helena, Dziwisz Tadeusz, Dłubacz Zofia, Haftek Jacek, Hudomięt Tadeusz, Jąkała Andrzej, Niżnik Janina Karolina, Pyka Jadwiga, Rokosz Czyszczoń Anna, Rusnak Teresa, Sawina Adam, Smoleń Cecylia, Szewczyk Halina, Trybuła Janina, Trybuła Katarzyna, Wójciak Kazimierz, Zagata Danuta Stanisława, Żegleń Jolanta, Łach Ludmiła Maria, Łukaszka Helena, Łukaszka Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójciak Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000118753
 2. Fundacja Instytut Działań Edukacyjno Aktywizujących, Spytkowice − KRS 0000592785
 3. Katolickie Stowarzyszenie Renowacji Cmentarza Parafialnego W Rabce-zdrój, Rabka-zdrój − KRS 0000140963
 4. Ludowy Klub Sportowy Orkan W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000007035
 5. Nowator Sp. Z O.O., Spytkowice − KRS 0000293297
 6. Oręgowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Nowy Sącz − KRS 0000050268
 7. Pieniński Bank Spółdzielczy, Krościenko Nad Dunajcem − KRS 0000091542
 8. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Publicystów, Myślenice − KRS 0000256870
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Ośrodkowi Zdrowia W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000034105
 10. Stowarzyszenie Oświatowe Echo W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000003223
 11. Związek Euroregion Tatry, Nowy Targ − KRS 0000035897

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000161580
 2. Malpol Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000042167
 3. Mes Pharma E. Żak - Stachnik Sp. J., Rabka-zdrój − KRS 0000322140
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Skawex Sp. Z O.O., Skawa − KRS 0000065273

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.175.168,00 zł na sinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
  Zamawiający: Gmina Spytkowice, Spytkowice
  Wypłata kredytu nastąpi jednorazowo w terminie 7 dni od podpisania umowy. Ostateczny termin wypłaty kredytu upływa z dniem 09.11.2012 r. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego. Spłata kredytu nastąpi w ratach w okresie od 2013 r. do 2020 r. - zgodnie z harmonogramem Harmonogram spłaty rat kredytu: Lp. Terminy spłaty rat Kwota raty kredytu w zł 1 31/03/2013 r. 25 000,00 zł 2 30/09/2013 r. 25 000,00 zł 3 31/03/2014 r. 50 000,00 zł 4 30/09/2014 r. 50 000,00 zł 5 31/03/2015 r. 50 000,00 zł 6 30/09/2015 r. 50 000,00 zł 7 31/03/2016 r. 100 000,00 zł 8 30/09/2016 r. 100 000,00 zł 9 31/03/2017 r. 100 000,00 zł 10 30/09/2017 r. 100 000,00 zł 11 31/03/2018 r. 100 000,00 zł 12 30/09/2018 r. 100 000,00 zł 13 31/03/2019 r. 100 000,00 zł 14 30/09/2019 r. 100 000,00 zł 15 31/03/2020 r. 75 000,00 zł 16 30/09/2020 r. 50 168,00 zł Okres karencji w spłacie rat kredytu do 31 marca 2013 r. Zabezpieczenie kredytu będzie weksel in blanco. Odsetki do wykorzystania kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, płatne do 15 każdego miesiąca, z tym, że pierwsza płatność odsetek - 15/01/2013 r., liczone od kwoty pozostałej do spłaty. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej, ustalanej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z 1-go dnia roboczego miesiąca (lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca. Do celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 1M na dzień 23/10/2012 r. wynosi 4,80%. W przypadku, jeżeli ostateczny termin spłaty rat odsetkowych lub kapitałowych będzie dniem świątecznym lub wolnym od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu, bez dodatkowych opłat. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie art. 97 prawa bankowego. Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na jego koszt zgodnie z przepisami ustawy oraz wszystkimi zastrzeżeniami zawartymi w SIWZ - (wzór umowy należy dołączyć do oferty
 2. ZACIAGNIECIE KREDYTU NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Z TERMINEM SPŁATY 9 LAT W WYSOKOŚCI 1 955 000 ZŁ.
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
  ZACIAGNIECIE KREDYTU NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Z TERMINEM SPŁATY 9 LAT W WYSOKOŚCI 1 955 000 ZŁ.
  Spłata zaciągniętego kredytu od 15-03-2012 r. do 15-09-2020 r. tj. 35 równych rat kwartalnych (9 lat). Pierwsza rata kapitałowa płatna 15-03-2012 r.
  Odsetki płatne co kwartał (pierwsza rata odsetkowa 15-03-2012) naliczane będą od kwoty faktycznego zadłużenia, płatne do 15-go dnia miesiąca po zakończonym kwartale, na podstawie pisemnej informacji Wykonawcy.

  Uruchomienie kredytu nastąpi w trzech transzach na rachunek bankowy Gminy. Całkowite uruchomienie kredytu nastąpi do 31.12.2011 r. Pierwsza transza niezwłocznie po podpisaniu umowy ( około 28 października) w wysokości 955 000,00 zł, druga 500 000,00 zł 28 listopada a trzecia 500 000,00 zł. do końca 2011 r.
  Wysokość i termin przekazania środków będzie każdorazowo uzgadniany z Wykonawcą i przedkładany w postaci wniosku na 3 dni robocze przed uruchomieniem transzy.
  Zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu - weksel własny in blanco wystawiony przez zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie może ulec zmianie jedynie w razie zwiększenia się ryzyka kredytowego banku lub obniżenia wartości ustalonego zabezpieczenia.
  Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, w tym opłat i prowizji.
  W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
  W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego części kredytu lub dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty 15/12/2016 r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Rabka-Zdrój, Rabka-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000,00 zł (w walucie polskiej) na pokrycie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty 15/12/2016 r.

  Wypłata kredytu nastąpi w transzach na pisemny wniosek złożony nie później niż 1 dzień przed data uruchomienia transzy.
  Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego. Ostateczny termin wypłaty kredytu upływa z dniem 29/12/2009 r.

  Spłata kredytu nastąpi w 28 ratach kwartalnych w okresie od 2010 r. do 2016 r. do
  15 każdego miesiąca kończącego kwartał.

  Harmonogram spłaty rat kredytu:

  Lp. Terminy spłaty rat Kwota raty kredytu w zł
  1 15/03/2010 r. 125 000,00 zł
  2 15/06/2010 r. 125 000,00 zł
  3 15/09/2010 r. 125 000,00 zł
  4 15/12/2010 r. 125 000,00 zł
  5 15/03/2011 r. 125 000,00 zł
  6 15/06/2011 r. 125 000,00 zł
  7 15/09/2011 r. 125 000,00 zł
  8 15/12/2011 r. 125 000,00 zł
  9 15/03/2012 r. 125 000,00 zł
  10 15/06/2012 r. 125 000,00 zł
  11 15/09/2012 r. 125 000,00 zł
  12 15/12/2012 r. 125 000,00 zł
  13 15/03/2013 r. 125 000,00 zł
  14 15/06/2013 r. 125 000,00 zł
  15 15/09/2013 r. 125 000,00 zł
  16 15/12/2013 r. 125 000,00 zł
  17 15/03/2014 r. 125 000,00 zł
  18 15/06/2014 r. 125 000,00 zł
  19 15/09/2014 r. 125 000,00 zł
  20 15/12/2014 r. 125 000,00 zł
  21 15/03/2015 r. 125 000,00 zł
  22 15/06/2015 r. 125 000,00 zł
  23 15/09/2015 r. 125 000,00 zł
  24 15/12/2015 r. 125 000,00 zł
  25 15/03/2016 r. 125 000,00 zł
  26 15/06/2016 r. 125 000,00 zł
  27 15/09/2016 r. 125 000,00 zł
  28 15/12/2016 r. 125 000,00 zł

  Okres karencji w spłacie rat kredytu do 15 marca 2010 r.
  Zabezpieczenie kredytu będzie weksel in blanco.
  Odsetki do wykorzystania kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, płatne do 15 każdego miesiąca, z tym, że pierwsza płatność odsetek - 15/01/2010 r., liczone od kwoty pozostałej do spłaty.
  Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
  Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku (stałą w okresie kredytowania) wyrażoną w punktach procentowych. Stawka WIBOR 1M będzie ulegała zmianom co miesiąc. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień miesiąca.

  Do celów oceny ofert przyjmuje się WIBOR 1M na dzień 25/11/2009 r.
  W przypadku, jeżeli ostateczny termin spłaty rat odsetkowych lub kapitałowych będzie dniem świątecznym lub wolnym od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

  Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu, bez dodatkowych opłat.
  Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie art. 97 prawa bankowego.
  Zamawiający nie przewiduje żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem, obsługą oraz spłatą kredytu (w tym spłatą przedterminową).

  Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na jego koszt zgodnie z przepisami ustawy oraz wszystkimi zastrzeżeniami zawartymi w SIWZ.
 4. ZACIAGNIECIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DROGI NA ŁYSĄ GÓRĘ W RABIE WYŻNEJ W WYSOKOŚCI 2 250 000 ZŁ.
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
  przedmiotem zamówienia jest kredyt inwestycyjny w wysokości 2 250 000 zł. na budowę i przebudowę drogi na Łysą Górę w Rabie Wyżnej.
  Spłata zaciągniętego kredytu od 31-03-2010 r. do 31-12-2019 r. tj. 40 równych rat kwartalnych (10 lat). Pierwsza rata kapitałowa płatna 31-03-2010 r. Odsetki płatne co kwartał (pierwsza rata odsetkowa 31-03-2009).
  Sposób wypłaty kredytu:w transzach na pisemny wniosek złożony nie później niż 7 dni przed datą uruchomienia pierwszej transzy kredytu tj. 15-09-2009 r.

Inne osoby dla Unijewski (2 osoby):