Kogo reprezentuje osoba

Urbaniak Agnieszka Joanna

w KRS

Agnieszka Joanna Urbaniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Drugie imię:Joanna
Nazwisko:Urbaniak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Kutno (Łódzkie)
Przetargi:31 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Syrda Elżbieta Jolanta, Walczak Gomuła Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Syrda Joanna Ewa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Asm - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000198125
 2. Green Scope Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000560119
 3. Hf-club Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000466067
 4. Nautilus Plaza Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000584855
 5. Związek Pracodawców Lodzistics- Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej, Kutno − KRS 0000642204

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bałtycki Klaster Seanergia, Kołobrzeg − KRS 0000429299
 2. Budnet Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000350779
 3. Sea Development Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000304563

Powiązane przetargi (31 szt.):
 1. Wykonanie badania ewaluacyjnego
  Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego: Ocena możliwości osiągnięcia wskaźnika rezultatu w projekcie pn. Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej, realizowanego w ramach Działania 2.3 PO KL, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 2. Opracowanie i przeprowadzenie ewaluacji projektów systemowych OPS i PCPR realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w oparciu założenia do ewaluacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa mazowieckiego, realizowanych przed 2010 rokiem w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz opracowanie i przeprowadzenie ewaluacji projektu systemowego PO KL realizowanego przez MCPS..
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa
  Przedmiotem pierwszej części zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji projektów systemowych OPS i PCPR realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w oparciu założenia do ewaluacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa mazowieckiego, realizowanych przed 2010 rokiem w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. I. Cel ewaluacji projektów systemowych 1. Głównym celem ewaluacji projektów systemowych, realizowanych w Poddziałaniu 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL jest ocena jakości wsparcia przewidzianego w tych projektach systemowych oraz pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat sposobu zarządzania i wdrażania przedmiotowych projektów. Wynikiem przeprowadzonej ewaluacji powinny być trafne i użyteczne rekomendacje, służące poprawie jakości przygotowywanych projektów systemowych oraz bardziej skutecznemu i efektywnemu ich wdrażaniu w kolejnych latach programowania. 2. Cele szczegółowe ewaluacji to: 1) ocena jakości wykorzystanych w projektach systemowych narzędzi, instrumentów oraz zastosowanych form pomocy społecznej pod kątem ich trafności, skuteczności i efektywności, w efekcie której zaproponowane zostaną rozwiązania o charakterze systemowym, które będzie można powszechnie uznać jako rozwiązania modelowe i stosować w przyszłości; 2) ocena potencjału beneficjentów oraz jakości zarządzania w projektach systemowych, w tym zasobów beneficjentów systemowych, służących skutecznej i efektywnej realizacji projektów oraz stopnia przygotowania do realizacji projektów systemowych; 3) identyfikacja barier i problemów: związanych z wdrażaniem projektów systemowych, realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL; powodujących nieprzystępowanie niektórych OPS/PCPR do realizacji projektów systemowych; powodujących, że niektóre OPS/PCPR zrezygnowały z realizacji projektów systemowych; 4) identyfikacja potrzeb beneficjentów systemowych Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL, związanych z realizacją projektów systemowych; 5) ocena stopnia efektywności i jakości współpracy beneficjentów systemowych z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO KL, innymi instytucjami lokalnymi oraz partnerami (w przypadku realizacji projektów w partnerstwie). II. Kryteria ewaluacyjne Kryteria ewaluacyjne, które powinny zostać zastosowane w ramach badania to: 1. Trafność - rozumiana jako ocena sposobu doboru zastosowanych w projektach systemowych narzędzi, instrumentów oraz form pomocy społecznej pod kątem realizacji celów interwencji EFS w ramach PO KL (celów projektów systemowych, celu Działania 7.1, celu szczegółowego nr 1 Priorytetu VII, celu szczegółowego nr 2 PO KL), a także zapisów lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych 2. Skuteczność - rozumiana jako stopień, w jakim wdrażane w projektach działania poprzez wykorzystane narzędzia, instrumenty oraz formy pomocy społecznej przyczyniają się do realizacji celów projektów systemowych OPS PCPR oraz Działania 7.1, celu szczegółowego nr 1 Priorytetu VII, celu szczegółowego nr 2 PO KL 3. Efektywność - rozumiana jako stosunek uzyskanych efektów (osiągniętych celów, rezultatów projektów systemowych) do poniesionych nakładów finansowych, rzeczowych, kadrowych, czasowych, a także fakt dysponowania przez beneficjentów systemowych odpowiednimi zasobami niezbędnymi do sprawnej realizacji projektów 4. Spójność - rozumiana jako stopień komplementarności (uzupełniania się) oraz kompleksowości (wszechstronności) narzędzi, instrumentów oraz form pomocy społecznej zastosowanych w projektach systemowych z Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL III. Pytania ewaluacyjne Raport z badania musi przedstawiać odpowiedzi na następujące pytania: 1. W jakim stopniu stosowane w projektach narzędzia, instrumenty i formy pomocy społecznej są właściwie dobrane i przyczyniają się do realizacji celów projektów systemowych oraz celu całego Działania 7.1 PO KL? Czy projekty są zgodne z lokalnymi strategiami rozwiązywania problemów społecznych (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)? 2. Które narzędzia, instrumenty i formy pomocy społecznej, zastosowane w projektach systemowych są najbardziej skuteczne (najlepiej przyczyniają się do realizacji celów i osiągnięcia rezultatów projektów systemowych OPS/PCPR oraz celu całego Działania 7.1 PO KL, jak również celu szczegółowego nr 1 Priorytetu VII PO KL oraz celu szczegółowego nr 2 PO KL)? 3. W jakim stopniu narzędzia i instrumenty, stosowane w ramach projektów systemowych są zróżnicowane, komplementarne względem siebie (uzupełniają się) oraz kompleksowe (działają wszechstronnie i wyczerpująco)? 4. Czy projekty systemowe w Poddziałaniu 7.1.1 oraz Poddziałaniu 7.1.2 PO KL są skutecznie zarządzane (czy budżet jest wydatkowany w założonym wymiarze, a zadania realizowane zgodnie z harmonogramem, określonym we wniosku o dofinansowanie projektu?; czy wartości docelowe wskaźników w ramach Działania 7.1, określone dla województwa w danym roku obowiązywania Planu Działania są przez beneficjentów systemowych osiągane?; czy przepływ informacji pomiędzy beneficjentami a uczestnikami jest wystarczający do skutecznej i sprawnej realizacji projektu?) 5. W jakim stopniu stosowane w projektach narzędzia, instrumenty i formy pomocy społecznej są efektywne (czy osiągnięte w projektach rezultaty można było zrealizować przy użyciu innych zasobów lub w krótszym okresie czasu)? 6. W jakim stopniu beneficjenci systemowi Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL są przygotowani do realizacji projektów systemowych (dysponują odpowiednim potencjałem finansowym, rzeczowym, kadrowym oraz czasowym, niezbędnym do sprawnej i efektywnej realizacji działań, określonych we wnioskach o dofinansowanie projektów systemowych)? 7. Czy w ramach rezerwy alokacji przeznaczonej na Działanie 7.1 PO KL w danym regionie przewidziano środki na zatrudnienie w projektach systemowych OPS i PCPR dodatkowych pracowników socjalnych lub doradców ds. osób niepełnosprawnych? Jeśli tak, to w jakim stopniu zatrudnienie tych pracowników zwiększyło poziom skuteczności i efektywności realizowanych projektów? Jeżeli nie zatrudniono takich pracowników, to jakie były tego powody? 8. Dlaczego niektóre OPS/PCPR nie przystąpiły do projektów lub zrezygnowały z ich realizacji w kolejnym roku trwania projektu? Jakie są przyczyny podejmowania takich decyzji? 9. Jakich problemów doświadczają beneficjenci systemowi Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 w trakcie i w związku z realizacją projektów systemowych? Jakie działania podejmują w celu rozwiązania pojawiających się w trakcie realizacji projektu problemów? Z kim się kontaktują? Jakie metody i sposoby wykorzystują w celu rozwiązania tych problemów? Gdzie poszukują informacji na ten temat? Czy i od kogo uzyskują ewentualną pomoc w tym zakresie? 10. Jakie są potrzeby i oczekiwania beneficjentów systemowych Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL, związane ze wsparciem ze strony ROPS, realizowanym w ramach projektów systemowych z Poddziałania 7.1.3 PO KL ? 11. Jak beneficjenci systemowi Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL oceniają współpracę z innymi instytucjami lokalnymi (w tym przede wszystkim z publicznymi służbami zatrudnienia), organizacjami pozarządowymi, a także IP PO KL? 12. W jakim stopniu współpraca beneficjentów systemowych z partnerami jest skuteczna i efektywna? Jak beneficjenci systemowi oceniają jakość komunikacji pomiędzy liderem projektu a partnerami? Czy występują jakiekolwiek problemy we współpracy partnerskiej, a jeśli tak - to jakie? IV. Minimum metodologiczne d) Analiza danych zastanych (desk research) - analizie poddane zostaną: a. wybrane przez MCPS (lub wykonawcę) wnioski o dofinansowanie projektów systemowych z Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 z 2009 r. dobór wniosków do analizy - losowy, wg następującego schematu: i. jeżeli liczba wniosków w regionie >150 to analiza powinna obejmować co najmniej 50% projektów systemowych, ii. jeżeli liczba wniosków w regionie mieści się w przedziale 100-150, to analiza powinna obejmować co najmniej 60% zrealizowanych projektów systemowych, iii. jeżeli liczba wniosków w regionie <100, to analiza powinna obejmować co najmniej 70% projektów systemowych; b. zapisy dokumentów programowych PO KL: i. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ii. Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, iii. Zasad przygotowania, realizacji oraz rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS c. lokalne (gminne/powiatowe) strategie rozwiązywania problemów społecznych (jeśli istnieją) w jednostkach samorządu terytorialnego, w których były realizowane projekty systemowe z Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL - liczba strategii dobrana analogicznie jak liczba wniosków o dofinansowanie; d. wyniki badań ewaluacyjnych IP/IP2 PO KL, dotyczących oceny wsparcia w zakresie integracji społecznej udzielanego ze środków finansowych PO KL (jeśli takie badania były w danym regionie przeprowadzone); e) Wywiady pogłębione (IDI) - prowadzone z koordynatorami projektów systemowych z Podziałania 7.1.1 i Poddziałania 7.1.2 PO KL - dobór respondentów do wywiadów w OPS/PCPR - losowy (co najmniej 5 wywiadów w każdym regionie); dyspozycje do wywiadu zawarte zostały w Załączniku 2. f) Ankieta internetowa (CAWI), skierowana do kierowników wszystkich OPS/PCPR w danym regionie - realizowana w 2010 r.; wzór ankiety do wykorzystania zawarty jest w Załączniku 1. g) Studia przypadków (case studies) - dobrane celowo w każdym regionie; studia przypadków powinny polegać na szczegółowej analizie wniosku o dofinansowanie, dokumentacji projektowej oraz wizyt, uwzględniających obserwację w miejscu realizacji projektu; szczególnie istotna jest w tym przypadku możliwość wskazania i opisania tzw. dobrych praktyk, czyli przykładów inicjatyw i rozwiązań, które mogą być wskazane jako skuteczne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. V. Obowiązki Wykonawcy 1. od Wykonawcy oczekuje się: a) współpracy z MCPS, polegającej na przygotowaniu narzędzi badawczych (wywiadu CAWI na podstawie zamieszczonego w założeniach wzoru kwestionariusza oraz szczegółowych pytań do wywiadów IDI na postawie dyspozycji z Załącznika 2.) oraz materiałów do badania; b) pozostawania w stałym kontakcie z MCPS (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny, e-mail, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych); c) informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania; d) przekazania MCPS wstępnej wersji raportu końcowego oraz ostatecznej wersji raportu końcowego, narzędzi badawczych oraz wszystkich baz danych. 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych. 3. Wszystkie materiały przygotowane w trakcie badania (m.in. kwestionariusze, raporty) powinny być opatrzone godłem UE oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją o współfinansowaniu badania ze środków UE, w formie zapisu: Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Użyte emblematy i sformułowania muszą być zgodne z zasadami wizualizacji PO KL. VI. Struktura raportu końcowego Raport końcowy nie powinien zawierać więcej niż 50 stron A4 (bez załączników) i powinien składać się z następujących elementów: maksymalnie 2 strony A4 w formie podsumowania, w którym zebrane zostaną najistotniejsze wyniki i rekomendacje; streszczenie w języku polskim (istotne wyniki wraz z rekomendacjami; objętość do 5 stron A4); streszczenie powinno być zawarte w osobnym dokumencie; spis treści; wprowadzenie (opisu przedmiotu badania, celów badania); opis wyników badania (wraz z ich analizą i interpretacją); wnioski (podsumowanie badania z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru) i ponumerowane rekomendacje w formie tabelarycznej, zredagowane wg wzoru z Załącznika 3; aneksy, przedstawiające zestawienia danych oraz zastosowane narzędzia badawcze. Opis przedmiotu drugiej części zamówienia na przeprowadzenie ewaluacji projektu systemowego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, realizowanego w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Projektu systemowego POKL realizowanego w ramach Działania 7.1.3 przez MCPS . Przedmiotem drugiej części zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji projektu systemowego realizowanego przez Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Głównym celem ewaluacji jest ocena jakości działań realizowanych przez MCPS w projekcie oraz pozyskanie wiedzy na temat czynników mających wpływ na sposób udzielanego wsparcia jednostkom pomocy społecznej realizującym działania aktywnej integracji. Cele szczegółowe ewaluacji; 1. Ocena jakości przeprowadzanych szkoleń pod względem doboru tematyki szkoleń, seminariów, konferencji , wizyt studyjnych w efekcie której będzie można dokonać zmiany co do doboru tematyki szkoleń i pozostałych działań aby osiągnąć jak najwyższą jakość i przydatność szkoleń organizowanych w kolejnych latach. 2. Ocena jakość prowadzonych szkoleń w odniesieniu do wykładowców informacje z tej części ewaluacji pozwolą na dobór najlepszych wykładowców w poszczególnej tematyce na kolejne lata, oraz na analizę ponoszonych kosztów w stosunku do jakości świadczonej usługi. 3. Ocena jakości bazy szkoleniowej tj. miejsca doboru szkolenia, jakości zakwaterowania, w trakcie; szkoleń, seminariów, konferencji , co pozwoli na określenie stopnia przydatności wybranej bazy do potrzeb odbiorców w celu zapewnienia optymalnych warunków dla realizacji działań oraz analizę ponoszonych kosztów w stosunku do osiąganej jakości usług. 4. Ocenę stopnia aktywności pracowników poszczególnych podmiotów jednostek pomocy społecznej i organizacji realizujących aktywną integrację uczestniczących w szkoleniach seminariach i konferencjach. Dane uzyskane w wyniku badania pozwolą na przeprowadzenie analizy porównawczej pozwalającej na określenie efektywności prowadzonych działań szkoleniowych przez MCPS w zakresie realizacji projektów systemowych prowadzonych na terenie Mazowsza. Kryteria ewaluacyjne Trafność - rozumiana jako jakość doboru tematyki szkoleń, konferencji, seminariów do potrzeb uczestników. Skuteczność - rozumiana jako stopień jakości kadry wykładowców oraz jakości miejsca odbywania szkoleń w stosunku do oceny ich ogólnej przydatności dla uczestników. Efektywność - rozumiana jako stosunek liczby uczestników projektu do zakładanych rezultatów projektu. Spójność - rozumiana jako stopień wykorzystania możliwości uczestnictwa w szkoleniach, seminariach, konferencjach na realizację przez poszczególne instytucje pomocy społecznej projektów systemowych. Pytania ewaluacyjne; Raport musi przedstawić odpowiedzi na następujące pytania. 1. Przedstawiciele, których instytucji i organizacji są najaktywniejszymi uczestnikami oferowanych działań? 2. Które tematy szkoleń seminariów i konferencji są najbardziej cenione i w jaki stopniu? 3. Którzy z wykładowców są najbardziej cenieni przez odbiorców szkoleń, seminariów i konferencji. 4. W jakich miejscach i w jakich warunkach powinny być organizowane najefektywniejsze szkolenia. 5. Jaki wpływ ma uczestnictwo w szkoleniach poszczególnych pracowników na zaangażowane instytucji pomocy społecznej w realizację projektów systemowych. Analiza danych zastanych; Analizie poddane zostaną: a) Analiza 2000 ankiet ewaluacyjnych uczestników działań projektu za 2009 rok i w okresie styczeń-wrzesień 2010. b) Analiza dokumentów w formie papierowej i elektronicznej pozostająca w dyspozycji MCPS. Obowiązki wykonawcy; Od wykonawcy oczekuje się; a) współpracy z Zamawiającym, polegającej na przygotowaniu narzędzi badawczych oraz materiałów do badania; b) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny, e-mail, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych); c) informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania; d) przekazania Zamawiającemu wstępnej wersji raportu końcowego oraz ostatecznej wersji raportu końcowego (zgodnie z szczegółowym harmonogramem ustalonym przez MCPS), narzędzi badawczych oraz wszystkich baz danych. Harmonogram realizacji zamówienia a. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych do 15.11.2010 r. b. Przeprowadzenie analizy danych z badań i sporządzenie wstępnej wersji raportu końcowego do dnia 30 .11.2010r. c. Przekazanie ostatecznej wersji raportu końcowego z badania ewaluacyjnego do 15.12.2010 r. d. Przekazanie skróconej wersji raportu przygotowanej do publikacji do 20.12.2010...
 3. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce.
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn.: Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - przeprowadzenie badania ewaluacyjnego zakończone raportem końcowym z badania,
  - zorganizowanie konferencji i zaprezentowanie wyników badania.
  Główne cele badania ewaluacyjnego to:
  Główne cele badania ewaluacyjnego to:
  1. Identyfikacja kluczowych barier, które utrudniają bądź uniemożliwiają integrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie w województwie wielkopolskim;
  2. Ocena stopnia realizacji form wparcia, mających na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem lub wykluczonym społecznie w województwie wielkopolskim;
  3. Ocena skuteczności wdrażania Priorytetu VII w województwie wielkopolskim.

  Od Wykonawcy oczekuje się uzyskania odpowiedzi na poniższe pytania ewaluacyjne:

  1. Jakie bariery uniemożliwiają/ utrudniają integrację społeczno-zawodową osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie wielkopolskim?
  2. Z czego wynikają te bariery?
  3. Czy realizowane formy wsparcia, mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, są skuteczne
  i wystarczające w kontekście sytuacji tych osób na wielkopolskim rynku pracy?
  4. W jaki sposób można zwiększyć skuteczność tych form wsparcia?
  5. Czy osoby zagrożone wykluczeniem lub wykluczone społecznie oraz otoczenie tych osób otrzymują w ramach EFS wsparcie adekwatne do zgłaszanych przez nie potrzeb
  i jakiego jest to rodzaju wsparcie? W jakim stopniu otrzymywane wsparcie jest adekwatne do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie?
  6. Które formy wsparcia realizowane w ramach Priorytetu VII PO KL w województwie wielkopolskim wykazują najwyższy, a które najniższy poziom skuteczności?
  7. Jakie czynniki wpływają na wysoką lub niską skuteczność form wsparcia?
  8. W których powiatach województwa wielkopolskiego zapotrzebowanie na podejmowanie działań w ramach pomocy społecznej jest największe i z czego to wynika?
  9. W jakim stopniu działania podejmowane w ramach Priorytetu VII PO KL były adekwatne do potrzeb zgłaszanych przez pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej?
  10. Czy i w jakim stopniu wsparcie polegające na zawieraniu kontraktów socjalnych jest skuteczną formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? W jaki sposób można zwiększyć skuteczność tego wsparcia?
  11. Czy i w jakim stopniu liczba zawartych kontraktów socjalnych w Wielkopolsce realizowanych w ramach Priorytetu VII PO KL pokrywa istniejące zapotrzebowanie?
  12. W jaki sposób dofinansowanie w ramach Priorytetu VII PO KL wpłynęło na tworzenie podmiotów integracji społecznej w województwie wielkopolskim?
  13. Jakie typy projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 mają największy wpływ na aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?
  14. Jakie czynniki sprzyjają szybszemu rozwojowi ekonomii społecznej i partnerstw lokalnych
  w województwie wielkopolskim?
  15. Czy i w jakim stopniu kampanie informacyjno-promocyjne prowadzone przez Beneficjentów Priorytetu VII PO KL w Wielkopolsce są skuteczne i trafiają do grup docelowych? W jaki sposób można zwiększyć ich skuteczność?
  16.Czy i w jakim stopniu projektodawcy dostosowują czas i miejsce realizacji wsparcia do możliwości uczestnictwa potencjalnych uczestników projektów?
  17. Czy i jakie działania motywujące uczestników do pozostawania w projekcie podejmują Beneficjenci Poddziałań 7.1.1,7.1.2, 7.2.1?
  18. Czy i w jakim stopniu Beneficjenci Priorytetu VII stosują zasadę empowerment ?
  W jaki sposób wcielają w życie zasadę empowerment?

  Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia pytań badawczych w blokach tematycznych korespondujących z celami badawczymi oraz przyporządkowanie ich do metod badawczych
  i kryteriów ewaluacyjnych.

  W badaniu uwzględnione zostaną następujące kryteria:

  Skuteczność- kryterium to pozwoli ocenić proces wdrażania Priorytetu VII pod kątem realizowania celów komponentu regionalnego PO KL;
  Adekwatność/trafność - kryterium to pozwoli określić czy zostały podjęte właściwe działania mające na celu realizację komponentu regionalnego PO KL w kontekście zwiększania integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce.

  Wyniki ewaluacji służyć będą zwiększaniu efektywności i skuteczności działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce.

  UWAGA: Analizy prowadzone przez Ewaluatora powinny uwzględniać dane dotyczące województwa wielkopolskiego od początku wdrażania komponentu regionalnego PO KL.

  Metodologia
  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie, a następnie w raporcie metodologicznym metod badawczych oraz analizy statystycznej i jakościowej uzyskanych danych.
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie, a następnie w raporcie metodologicznym model badania uwzględniający powiązanie: celów badania, pytań badawczych, prób badawczych, metod i technik badawczych. Zaproponowana koncepcja badawcza musi korespondować z kryteriami ewaluacyjnymi przedstawionymi w dokumencie.

  Zamawiający wymaga zastosowania wymienionych poniżej metod i technik:

  CAWI - instytucje pomocy i integracji społecznej (OPS, ROPS, PCPR) realizujące projekty z PO KL, pracownicy instytucji wspierających ekonomię społeczną, przedstawiciele samorządów terytorialnych - 100 ankiet.;
  PAPI - klienci instytucji pomocy społecznej będący Beneficjentami Ostatecznymi (BO) oraz otoczenie tych osób - 400 ankiet.;
  IDI - klienci instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji, klienci instytucji pomocy społecznej objęci kontraktami socjalnymi
  w ramach realizowanych projektów - 6 wywiadów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sektorze ekonomii społecznej - 4 wywiady.;
  FGI - przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sektorze ekonomii społecznej, przedstawiciele IP- kierownik Oddziału dla Priorytetu VII/ pracownicy Oddziału dla Priorytetu VII - 1 zogniskowany wywiad grupowy.

  Zaproponowane przez Wykonawcę metody i techniki ich wykorzystania, charakterystyka prób oraz kryteria przypisania metod do poszczególnych pytań badawczych zostaną przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w ofercie, a następnie w raporcie metodologicznym.
 4. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Główne cele badania ewaluacyjnego to:
  1. Analiza komplementarności działań podejmowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (w ujęciu tematycznym, między innymi wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego).
  2. Ocena wpływu wdrażania PO KL na aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w województwie wielkopolskim.
  3. Identyfikacja wyzwań dla realizacji PO KL w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim.
  UWAGA: Zamawiający używa zamiennie sformułowań: Wielkopolska i województwo wielkopolskie, które w przedmiotowym dokumencie są równoznaczne z terminem województwo wielkopolskie.
  Od Wykonawcy oczekuje się uzyskania odpowiedzi na poniższe pytania ewaluacyjne:
  1. Czy i w jaki sposób komplementarność założona w dokumentach programowych komponentu regionalnego PO KL i WRPO ma odzwierciedlenie w konkretnych działaniach?
  2. Czy i w jaki sposób założona w dokumentach programowych komponentu regionalnego PO KL i WRPO komplementarność wpływa na sytuację społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego?
  3. Czy i w jakich obszarach istnieje potrzeba zwiększenia komplementarności działań podejmowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL i WRPO?
  4. Czy wdrażanie komponentu regionalnego PO KL ma wpływ na sytuację społeczno -gospodarczą województwa wielkopolskiego i jakiego rodzaju jest to wpływ?
  5. Czy i w jakim stopniu wdrażanie komponentu regionalnego PO KL wpływa na obniżenie poziomu bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego? W jaki sposób można zwiększyć ten wpływ?
  6. Czy i w jakim stopniu wdrażanie komponentu regionalnego przeciwdziała wykluczeniu społecznemu? W jaki sposób można zwiększyć skuteczność działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu?
  7. Czy i w jakim stopniu wdrażanie komponentu regionalnego przyczynia się do wzrostu adaptacyjności wielkopolskich pracowników? W jaki sposób można zwiększyć skuteczność działań mających na celu wzrost adaptacyjności wielkopolskich pracowników?
  8. Czy i w jakim stopniu wdrażanie komponentu regionalnego PO KL wpływa na podniesienie adaptacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych)? Za pomocą jakich mechanizmów można zwiększyć ten wpływ?
  9. Czy i w jakim stopniu wdrażanie komponentu regionalnego PO KL wpływa na zwiększenie kluczowych kompetencji mieszkańców regionu oraz jaki ma to wpływ na rozwój Wielkopolski?
  10. Wdrażanie, których Działań/Poddziałań komponentu regionalnego PO KL wywiera największy wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą w Wielkopolsce? Dlaczego wskazane Działania/Poddziałania wywierają największy wpływ? Jakiego rodzaju jest to wpływ?
  11. Które Działania/Poddziałania komponentu regionalnego PO KL są najbardziej skuteczne w warunkach spowolnienia gospodarczego w regionie? Z jakiego powodu wskazane Działania/Poddziałania są najbardziej skuteczne?
  12. W jaki sposób można zwiększyć efektywność przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego?
  13. Uwzględniając sytuację społeczno-gospodarczą regionu, które obszary wspierane w ramach komponentu regionalnego PO KL (rynek pracy, integracja społeczno-gospodarcza, adaptacyjność przedsiębiorstw, adaptacyjność pracowników, edukacja) wymagają największego wsparcia ze strony Programu? Dlaczego wskazane obszary wymagają największego wsparcia?
  14. Czy ze względu na sytuację społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego zasadne byłoby przesunięcie środków finansowych w ramach komponentu regionalnego PO KL? W jakim zakresie i na jakie Działania/Poddziałania zasadne byłoby przesunięcie środków finansowe w ramach komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce?

  Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia pytań badawczych w blokach tematycznych korespondujących z celami badawczymi oraz przyporządkowanie ich do metod badawczych i kryteriów ewaluacyjnych.

  W badaniu uwzględnione zostanie kryterium:
  Skuteczność - kryterium to pozwoli ocenić Instytucję Pośredniczącą pod kątem realizowania celów komponentu regionalnego PO KL
  Adekwatność/trafność - kryterium to pozwoli określić czy zostały podjęte właściwe działania mające na celu realizację komponentu regionalnego PO KL w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

  Wyniki ewaluacji służyć będą modyfikacji i dostosowaniu sposobów realizacji celów założonych dla komponentu regionalnego PO KL do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie. Wyniki badania usprawnią wdrażanie PO KL w regionie oraz polepszą dynamikę osiągania wskaźników.
  UWAGA: Analizy prowadzone przez Ewaluatora powinny uwzględniać dane dotyczące województwa wielkopolskiego od początku wdrażania komponentu regionalnego PO KL.

  Metodologia
  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie, a następnie w raporcie metodologicznym metod badawczych oraz analizy statystycznej i jakościowej uzyskanych danych.
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie, a następnie w raporcie metodologicznym model badania uwzględniający powiązanie: celów badania, pytań badawczych, prób badawczych, metod i technik badawczych. Zaproponowana koncepcja badawcza musi korespondować z kryteriami ewaluacyjnymi przedstawionymi w dokumencie.
  Zamawiający wymaga zastosowania co najmniej następujących technik:
  4.3.1 Desk research - analiza danych zastanych:
  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
  Plany Działania z Priorytetów na lata: 2007, 2008, 2009, 2010 r. oraz projekt Planów Działania Priorytetów VI-IX na rok 2011 r.;
  Sprawozdania z realizacji Priorytetów w ramach komponentu regionalnego PO KL za rok 2007 i 2008 r., za I półrocze 2009 r., za rok 2009 oraz za I półrocze 2010 r.;
  Podręcznik wskaźników PO KL;
  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny;
  Sprawozdanie z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (za I półrocze 2009 r., za rok 2009 oraz za I półrocze 2010 r.);
  Plan Działań na rzecz zatrudnienia w województwie wielkopolskim na 2010 r. (Rynek Pracy);
  Sprawozdanie z wykonania Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia za 2009 r.;
  Strategia Zatrudnienia dla województwa wielkopolskiego na lata 2007 - 2013;
  Ekspertyza Trendy rozwojowe regionów z 2009 r.;
  Raport z badania ewaluacyjnego r. Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim;
  Raport z badania ewaluacyjnego r. Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce;
  Raport z badania r. Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim i ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy;
  Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej w woj. Wielkopolskim;
  Diagnoza problemów społecznych w woj. Wielkopolskim;
  Strategia rozwoju woj. Wielkopolskiego do 2020 roku.
  4.3.2 FOCUS - przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej, Wydziału Polityki Rynku Pracy (WUP), Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Kuratorium Oświaty, Konwentu Starostów, Zrzeszenia Pracodawców Wielkopolskich, Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej - 1 zoogniskowany wywiad grupowy;
  4.3.3 CAWI - Beneficjenci Priorytetu VI, VII, VIII, IX (podmioty realizujące projekty) - 100 ankiet;
  4.3.4 CATI - Przedsiębiorstwa nie będące Beneficjentami PO KL (mikro, małe, średnie, duże), tzn. przedsiębiorstwa, które aktualnie nie realizują projektu/ projektów z PO KL i które zakończyły realizację projektu/projektów do 30 czerwca 2010 r. - 50 ankiet;
  4.3.5 PAPI - Beneficjenci Ostateczni tzn. Beneficjenci Ostateczni, którzy zakończyli udział w projekcie/projektach realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce do końca czerwca 2010 r.- 400 ankiet.

  Zaproponowane przez Wykonawcę metody i techniki ich wykorzystania, charakterystyka prób oraz kryteria przypisania metod do poszczególnych pytań badawczych zostaną przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w ofercie, a następnie w raporcie metodologicznym.
 5. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim.
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn.: Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim.
  Główne cele badania ewaluacyjnego to:
  1. Analiza wpływu dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim.
  2. Identyfikacja potrzeb oraz obszarów wymagających szczególnego wsparcia w ramach edukacji przedszkolnej, szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (w tym zawodowego) na terenach wiejskich, w gminach miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców na terenie województwa wielkopolskiego.
  UWAGA: Zamawiający używa zamiennie sformułowań: Wielkopolska i województwo wielkopolskie, które w przedmiotowym dokumencie są równoznaczne z terminem województwo wielkopolskie.
  Od Wykonawcy oczekuje się uzyskania odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:
  1. Czy dofinansowanie z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL ma wpływ na rozszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych/ gimnazjalnych/ ponadgimnazjalnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców na terenie województwa wielkopolskiego? Jakiego rodzaju jest to wpływ i o jakiej sile?
  2. Czy dofinansowanie z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL ma wpływ na upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców województwa wielkopolskiego? W jakim stopniu ten wpływ jest widoczny?
  3. Czy i jakiego typu bariery w dostępie do edukacji przedszkolnej występują na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim?
  4. Czy i w jakim stopniu dofinansowanie w ramach PO KL niweluje te bariery? Jakie działania podejmowane w ramach PO KL niwelują zidentyfikowane bariery?
  5. Czy i w jakim stopniu zajęcia pozalekcyjne w wielkopolskich szkołach podstawowych/ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych finansowane ze środków EFS w ramach Priorytetu IX PO KL mają wpływ na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów napotykających na problemy edukacyjne z gmin wiejskich, miejsko - wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców?
  6. Czy i w jakim stopniu działania realizowane w ramach Priorytetu IX PO KL mają wpływ na powrót do systemu szkolnictwa dzieci, które przedwcześnie opuściły ścieżkę edukacji szkolnej?
  7. Czy i w jakim stopniu działania podejmowane w ramach Priorytetu IX PO KL w województwie wielkopolskim mają wpływ na zmianę wizerunku szkolnictwa zawodowego zarówno wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także wśród pracodawców?
  8. Czy i w jakim zakresie działania podejmowane w ramach Priorytetu IX PO KL mają wpływ na modyfikację kierunków kształcenia w szkolnictwie zawodowym?
  9. Czy wsparcie w ramach Priorytetu IX PO KL w wystarczającym stopniu wpływa na poprawę zaopatrzenia w pomoce naukowe dla szkół podstawowych/ gimnazjalnych/ ponadgimnazjalnych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców na terenie Wielkopolski? W jaki sposób zwiększyć efektywność tego wsparcia?
  10. Czy i w jaki sposób dofinansowanie w ramach Priorytetu IX PO KL wpływa na podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w przedszkolach i szkołach na terenie wielkopolskich gmin wiejskich i miejsko- wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców?
  11. Czy i w jakim stopniu dofinansowanie w ramach Priorytetu IX PO KL wpłynęło na uelastycznienie godzin otwarcia przedszkoli w wielkopolskich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców? W jaki sposób można zwiększyć wpływ EFS w tym zakresie? W których subregionach Wielkopolski są największe potrzeby w tym zakresie?
  12. Czy i w jakim stopniu dofinansowanie w ramach Priorytetu IX PO KL wpłynęło na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej i doposażenie przedszkoli w wielkopolskich gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców? Na jakich obszarach Wielkopolski oraz w jakim zakresie istnieje potrzeba uelastycznienia oferty edukacyjnej oraz doposażenia przedszkoli?
  13. Czy i w jakim stopniu działania podjęte w ramach Priorytetu IX PO KL wpłynęły na zwiększenie liczby i kwalifikacji wychowawców/ nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach/ szkołach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców w Wielkopolsce?
  14. Czy i w jakim stopniu projekty realizowane w ramach Priorytetu IX PO KL na terenach wiejskich i gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w Wielkopolsce wpłynęły na poprawę wsparcia pedagogiczno-psychologicznego skoncentrowanego na eliminacji czynników lokujących uczniów w niekorzystnej sytuacji edukacyjnej?
  15. Czy i w jakim stopniu dzięki dofinansowaniu z EFS rozwinięto ofertę ukierunkowaną na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych/ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców na terenie Wielkopolski?
  16. Jakie programy rozwojowe uwzględnione w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL są najczęściej realizowane przez Beneficjentów Poddziałania 9.1.2 oraz Działania 9.2 PO KL w województwie wielkopolskim? Z czego to wynika?
  17. Czy i w jakim stopniu działania podejmowane w ramach Priorytetu IX PO KL miały wpływ na współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy (staże/praktyki) w Wielkopolsce?
  Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia pytań badawczych w blokach tematycznych korespondujących z celami badawczymi oraz przyporządkowanie ich do metod badawczych i kryteriów ewaluacyjnych.
  W badaniu zostaną uwzględnione kryteria:
  Adekwatność/ trafność - kryterium to pozwoli ocenić czy wsparcie udzielane w ramach Priorytetu IX PO KL jest adekwatne do potrzeb edukacyjnych mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim.
  Efektywność - kryterium to pozwoli ocenić stosunek poniesionych nakładów na Priorytet IX PO KL do uzyskanych rezultatów.
  Użyteczność - kryterium to pozwoli ocenić, czy dofinansowanie z PO KL ma rzeczywisty wpływ na rozwój oferty edukacyjnej i upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich, w gminach miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.
  Wyniki ewaluacji służyć będą modyfikacji i dostosowaniu sposobów realizacji celów Priorytetu IX założonych dla komponentu regionalnego PO KL do potrzeb. Wyniki badania usprawnią wdrażanie PO KL w regionie oraz polepszą dynamikę osiągania wskaźników w ramach Priorytetu IX.
  UWAGA: Analizy prowadzone przez Ewaluatora powinny uwzględniać dane dotyczące województwa wielkopolskiego od początku wdrażania komponentu regionalnego PO KL.

  Metodologia
  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie, a następnie w raporcie metodologicznym metod badawczych oraz analizy statystycznej i jakościowej uzyskanych danych.
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie, a następnie w raporcie metodologicznym model badania uwzględniający powiązanie: celów badania, pytań badawczych, prób badawczych, metod i technik badawczych. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przypisania grup respondentów do metod i technik badawczych. Zaproponowana koncepcja badawcza musi korespondować z kryteriami ewaluacyjnymi przedstawionymi w dokumencie.
  Respondenci:
  Przedstawiciele (dyrektorzy, kierownicy, pracownicy merytoryczni) przedszkoli/ innych form edukacji przedszkolnej - Beneficjenci Priorytetu IX;
  Rodzice dzieci (Beneficjentów Ostatecznych) w wieku przedszkolnym (3-5 lat);
  Przedstawiciele (dyrektorzy, nauczyciele) szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych - Beneficjenci Priorytetu IX;
  Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych - Beneficjenci Ostateczni;
  Przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy województwa wielkopolskiego;
  Przedstawiciel Departamentu Edukacji i Nauki UMWW;
  Przedstawiciel Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW;
  Kierownik Oddziału dla Priorytetu IX PO KL (WUP);
  Przedstawiciel Wydziału Polityki Rynku Pracy (WUP);
  Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast do 25 tys. mieszkańców;
  Wielkopolscy przedsiębiorcy/ pracodawcy.
  Zamawiający wymaga zastosowania wymienionych poniżej metod i technik:
  Desk research - 1 analiza;
  CATI - 500 ankiet;
  IDI - 10 wywiadów;
  FGI - 1 zogniskowany wywiad grupowy.
  Zaproponowane przez Wykonawcę metody i techniki ich wykorzystania, charakterystyka i dobór respondentów do prób oraz kryteria przypisania metod do poszczególnych pytań badawczych zostaną przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w ofercie, a następnie w raporcie metodologicznym.
 6. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.
  Zamawiający: Województwo Łódzkie, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części:
  - CZĘŚĆ I obejmuje:
  Badanie nr 1 - Ocena satysfakcji wybranych grup klientów ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,

  - CZĘŚĆ II obejmuje:
  Badanie nr 2 - Ocena funkcjonowania trzech regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim.
  - CZĘŚĆ III obejmuje:
  Badanie Nr 3 - Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach działania 9.2., 9.3 wraz z analizą strategiczną w kierunku wsparcia w ramach działania 9.2 i 9.3. w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim,


  - CZĘŚĆ IV obejmuje:
  Badanie Nr 4 - Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL.
 7. Przeprowadzenie badań statystycznych dotyczących wybranych kompetencji kapitału ludzkiego z województwa opolskiego, z możliwością składania ofert częściowych,
  Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole
  Cześć 1. Znajomość języków obcych (z uwzględnieniem stopnia znajomości języka obcego w postaci deklaracji respondenta) pośród mieszkańców woj. opolskiego i poszczególnych powiatów tego województwa z uwzględnieniem płci, wieku respondenta, miejsca jego zamieszkania (powiat) wraz z udostępnieniem reprezentatywnych danych dla całego województwa i każdego z powiatów woj. opolskiego.
  Część 2. Wysokość wynagrodzeń pracowników opolskich przedsiębiorstw z uwzględnieniem płci, wieku, stanowiska oraz sektora (wg. klasyfikacji GUS) i informacją o wymiarze etatu na pierwszym stanowisku pracy.
 8. Usługa wykonania ogólnopolskich badań statystycznych (ilościowych i jakościowych) dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w ramach projektu e-Doświadczenia w fizyce.
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia ogólnopolskich badań statystycznych (ilościowych i jakościowych) dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w ramach projektu e-Doświadczenia w fizyce.
  W trakcie realizacji projektu zostanie wytworzony zestaw e-doświadczeń zwany dalej produktem. Odbiorcami produktu będą uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych. Użytkownikami produktu będą nauczyciele i nauczycielki uczący w szkołach ponadgimnazjalnych.
  Badania będą dotyczyły dydaktyki fizyki na IV poziomie edukacyjnym (szkoły ponadgimnazjalne) i zastosowania w niej technologii ICT.
  Przeprowadzenie ww. badań będzie miało na celu m. in. sprawdzenie, jakim zainteresowaniem cieszy się wśród odbiorców produktu przedmiot fizyka, jak ilość przeprowadzanych na lekcjach doświadczeń fizycznych wpływa na to zainteresowanie i w jaki sposób wiąże się to z wyborem fizyki jako przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a następie kierunku studiów. Ponadto Wykonawca m. in. zbada czy odbiorcy produktu zetknęli się w trakcie swojej nauki z wirtualnymi pokazami (symulacjami) fizycznymi, a jeżeli tak to jak je postrzegają? Badania te również będą miały na celu m. in. sprawdzenie jak często użytkownicy produktu posiłkują się doświadczeniami rzeczywistymi na lekcjach, czy stosują wirtualne prezentacje (symulacje) fizyczne, jaki jest odbiór lekcji doświadczalnych, czy uczniowie chętnie wykonują eksperymenty fizyczne, jak wypada zrozumienie problemu przedstawionego za pomocą doświadczenia w stosunku do zagadnień czysto teoretycznych oraz które zagadnienia należy przedstawić za pomocą e-doświadczeń?
  W trakcie badań Wykonawca zbada także sposób wykorzystywania zasobów internetowych związanych z nauczaniem i uczeniem się fizyki przez przedstawicieli użytkowników i odbiorców produktu. Zbadane ma być m. in. jak często, z jakim skutkiem i gdzie najczęściej szukane są informacje i wiadomości.
  Wszystkie informacje zebrane zostaną w dwóch etapach: badania jakościowe i ilościowe.
  Aby badania były istotne statystycznie, musi zostać wybrana w odpowiedni sposób grupa reprezentatywna. W przypadku badań użytkowników i odbiorców kryteriami mogą być m. in.: zróżnicowanie geograficzne (rozproszenie po województwach), typ szkoły ponadgimnazjalnej, wielkość miejscowości. W związku z tym grupa badanych musi być odpowiednio duża.
  Badaniom jakościowym poddani zostaną zarówno użytkownicy (również na szczeblu decyzyjnym), jak i odbiorcy. Grupa badanych zostanie dobrana w sposób celowy, tak aby stanowić reprezentacyjną część swojej populacji (nie więcej niż 50 użytkowników i 100 odbiorców). Preferowane formy badania to: indywidualne wywiady pogłębione, panele dyskusyjne, zogniskowane wywiady grupowe lub studia przypadku.
  W celu ilościowego ujęcia kwestii rozpoznanych w części jakościowej konieczne będzie przeprowadzenie w drugim etapie badań ilościowych użytkowników i odbiorców. Grupa badanych zostanie wybrana w losowy, warstwowy i wielostopniowy sposób odpowiednio dobrany do testowanego problemu (nie więcej niż 200 użytkowników i 2000 odbiorców). Preferowane techniki badawcze to: CAPI (wywiad bezpośredni wspomagany komputerem), CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo), CAWI (ankieta internetowa) lub PAPI (ankieta papierowa).
  Aby skutecznie podjąć działania upowszechniające i włączające w politykę przebadane zostaną również osoby reprezentujące gremia decyzyjne (nie więcej niż 10 osób w badaniach jakościowych i nie więcej niż 200 osób w badaniach ilościowych).
 9. Wykonanie badania ewaluacyjnego wsparcia udzielonego administracji samorządowej w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa
  Wykonanie badania ewaluacyjnego wsparcia udzielonego administracji samorządowej w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 10. Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuski. Celem głównym badania jest ocena użyteczności wartości wskaźników przyjętych w dotychczasowych Planach Działania dla Priorytetów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim, ulepszenie procedur związanych z jego stosowaniem, a także ułatwienie wnioskodawcom Programu zrozumienie przyjętego systemu oraz jego dostosowanie do potrzeb związanych z zarządzaniem i wdrażaniem PO KL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załączniku nr 1 stanowiący integralną część SIWZ.
 11. PRZEPROWADZENIE EWALUACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. RÓŻNE DROGI - JEDEN CEL REALIZOWANEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.3 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)
  Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków
  Zamówienie nr OZ-JW-271-21/238/II/2010/EFS
  Przeprowadzenie ewaluacji (badania ewaluacyjnego) projektu systemowego Różne drogi - jeden cel realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych zgodnie z dokumentem Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 12. Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Bariery w realizacji projektów w obszarze integracji społecznej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - wyzwania na przyszłość
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Bariery w realizacji projektów w obszarze integracji społecznej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - wyzwania na przyszłość.
  2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1
  do niniejszej SIWZ i załączniku do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
  3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez Zespół Badawczy w składzie wskazanym przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się zmianę składu Zespołu Badawczego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że Zamawiający, otrzyma pisemną informację o zmianie składu Zespołu Badawczego wraz z wyjaśnieniami przyczyn proponowanej zmiany oraz wyrazi pisemną zgodę na taką zmianę. Osoby wychodzące w skład Zespołu winny spełniać wymagania określone w pkt III.3.4).
  4. Realizacja badania będzie monitorowana przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - w tym celu zostaną wyznaczone osoby do kontaktów roboczych z Wykonawcą.
  5. Badanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
  1) terminowego i sprawnego wykonania zamówienia oraz do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania zamówienia;
  2) prezentacji w siedzibie Zamawiającego raportu metodologicznego badania wraz z jego uzasadnieniem, który powinien zawierać koncepcję badania, opis metodologii i projekt zaproponowanych narzędzi badawczych, przy czym raport metodologiczny nie musi zawierać ostatecznych wersji narzędzi badawczych, jeżeli będzie to uzasadnione metodologią i harmonogramem badania (np. zaplanowano przygotowanie dyspozycji do wywiadu po uzyskaniu wiedzy z analizy danych zastanych);
  3) opracowania (po konsultacjach z Zamawiającym) harmonogramu badań zawierającego:
  - przewidywane etapy badania,
  - czas trwania poszczególnych etapów,
  4) zapewnienia respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych;
  5) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (min. 2 spotkania - przedstawienie raportu metodologicznego oraz końcowego, dodatkowo kontakt na wezwanie Zamawiającego, kontakt telefoniczny lub mailowy, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych);
  6) konsultowania z Zamawiającym metodologii i narzędzi badawczych;
  7) stworzenia raportu końcowego zaprezentowanego osobiście w siedzibie Zamawiającego (poprzedzonego propozycją wstępną raportu końcowego - w wersji papierowej oraz elektronicznej);
  8) przekazania Zamawiającemu po zakończeniu Zadania pełnej dokumentacji, powstałej w wyniku i w związku z przeprowadzonym badaniem (raporty, kwestionariusze ankiet i inne);
  9) umieszczenia na wszystkich materiałach logo PO KL, godła UE oraz sformułowania: Bariery w realizacji projektów w obszarze integracji społecznej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w województwie śląskim - wyzwania na przyszłość współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wzorami;
  10) przedstawienia raportu końcowego na posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym
 13. Wykonanie badania ewaluacyjnego projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizowanych w ramach działania 7.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce
  Pkt.1. Przedmiot zamówienia
  Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego ma być zgodne z dokumentem Założenia do ewaluacji projektów systemowych OPS i PCPR, realizowanych w ramach działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Europejskim
  Funduszem Społecznym w dniu 3 grudnia 2009 roku. W celu zachowania możliwości porównywania wyników badań w ujęciu ponadregionalnym, w ramach prowadzonej ewaluacji należy stosować się do zapisów ww założeń. Obowiązek przeprowadzenia badań ewaluacyjnych w Poddziałaniu 7.1.3 PO KL wynika z zapisów Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy
  Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, stanowiących cześć Systemu Realizacji PO
  KL. Pkt. 9 Rozdziału 7 ww. dokumentu stanowi, Że: w 2010 i 2013 roku elementem projektu systemowego regionalnych ośrodków polityki społecznej będzie przeprowadzenie ewaluacji projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. Pkt.2.Cel główny oraz cele
  szczegółowe badania ewaluacyjnego 2.1Głównym celem ewaluacji projektów systemowych, realizowanych w Poddziałaniu 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL jest ocena jakości wsparcia przewidzianego w tych projektach systemowych oraz pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat sposobu zarządzania i wdrażania
  przedmiotowych projektów. Wynikiem przeprowadzonej ewaluacji powinny być trafne i użyteczne rekomendacje, służące poprawie jakości przygotowywanych projektów systemowych oraz bardziej skutecznemu i efektywnemu ich wdrażaniu w kolejnych latach programowania. 2.2 Cele szczegółowe ewaluacji to: 2.2.1. ocena jakości wykorzystanych w projektach systemowych narzędzi, instrumentów oraz
  zastosowanych form pomocy społecznej pod kątem ich trafności, skuteczności i efektywności, w efekcie której zaproponowane zostaną rozwiązania o charakterze systemowym, które będzie można powszechnie uznać jako rozwiązania modelowe i stosować w przyszłości; 2.2.2. ocena potencjału beneficjentów oraz
  jakości zarządzania w projektach systemowych, w tym zasobów beneficjentów systemowych, służących skutecznej i efektywnej realizacji projektów oraz stopnia przygotowania do realizacji projektów systemowych; 2.2.3. identyfikacja barier i problemów: a) związanych z wdrażaniem projektów systemowych, realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL; b)
  powodujących nieprzystępowanie niektórych OPS PCPR do realizacji projektów systemowych; c)powodujących, że niektóre OPS PCPR zrezygnowały z realizacji projektów systemowych; 2.2.4. identyfikacja potrzeb beneficjentów systemowych Poddziałania 7.1.1 oraz Podziałania 7.1.2 PO KL, związanych z realizacją projektów systemowych; 2.2.5. ocena stopnia efektywności i jakości współpracy
  beneficjentów systemowych z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO KL, innymi instytucjami lokalnymi oraz partnerami (w przypadku realizacji projektów w partnerstwie). Pkt.3. Kryteria ewaluacyjne
  Kryteria ewaluacyjne, które powinny zostać zastosowane w ramach badania to: 3.1. Trafność - rozumiana, jako ocena sposobu doboru zastosowanych w projektach systemowych narzędzi, instrumentów oraz form
  pomocy społecznej pod kątem realizacji celów interwencji EFS w ramach PO KL (celów projektów systemowych, celu Działania 7.1, celu szczegółowego nr 1 Priorytetu VII, celu szczegółowego nr 2 PO KL), a także zapisów lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych 3.2. Skuteczność - rozumiana,
  jako stopień, w jakim wdrażane w projektach działania poprzez wykorzystane narzędzia, instrumenty oraz formy pomocy społecznej przyczyniają się do realizacji celów projektów systemowych OPS/PCPR oraz Działania 7.1, celu szczegółowego nr 1 Priorytetu VII, celu szczegółowego nr 2 PO KL 3.3. Efektywność -
  rozumiana, jako stosunek uzyskanych efektów (osiągniętych celów, rezultatów projektów systemowych) do poniesionych nakładów finansowych, rzeczowych, kadrowych, czasowych, a także fakt dysponowania przez beneficjentów systemowych odpowiednimi zasobami niezbędnymi do sprawnej realizacji projektów
  3.4. Spójność - rozumiana, jako stopień komplementarności (uzupełniania się) oraz kompleksowości(wszechstronności) narzędzi, instrumentów oraz form pomocy społecznej zastosowanych w projektach systemowych z Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL. Pkt. 4. Pytania ewaluacyjne Raport z badania musi
  przedstawiać odpowiedzi na następujące pytania: 1. W jakim stopniu stosowane w projektach narzędzia,instrumenty i formy pomocy społecznej są właściwie dobrane i przyczyniają się do realizacji celów projektów systemowych oraz celu całego Działania 7.1 PO KL? Czy projekty są zgodne z lokalnymi
  strategiami rozwiązywania problemów społecznych (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)? 2. Które narzędzia, instrumenty i formy pomocy społecznej, zastosowane w projektach systemowych są najbardziej skuteczne (najlepiej przyczyniają się do realizacji
  celów i osiągnięcia rezultatów projektów systemowych OPS PCPR oraz celu całego Działania 7.1 PO KL, jak również celu szczegółowego nr 1 Priorytetu VII PO KL oraz celu szczegółowego nr 2 PO KL)? 3. W jakim stopniu narzędzia i instrumenty, stosowane w ramach projektów systemowych są zróżnicowane, komplementarne względem siebie (uzupełniają się) oraz kompleksowe (działają wszechstronnie i
  wyczerpująco)? 4. Czy projekty systemowe w Poddziałaniu 7.1.1 oraz Poddziałaniu 7.1.2 PO KL są skutecznie zarządzane (czy budżet jest wydatkowany w założonym wymiarze, a zadania realizowane zgodnie z harmonogramem, określonym we wniosku o dofinansowanie projektu?; czy wartości docelowe wskaźników w ramach Działania 7.1, określone dla województwa w danym roku obowiązywania Planu
  Działania są przez beneficjentów systemowych osiągane?; czy przepływ informacji pomiędzy beneficjentami a uczestnikami jest wystarczający do skutecznej i sprawnej realizacji projektu?) 5. W jakim stopniu stosowane w projektach narzędzia, instrumenty i formy pomocy społecznej są efektywne (czy
  osiągnięte w projektach rezultaty moŜna było zrealizować przy użyciu innych zasobów lub w krótszym okresie czasu)? 6. W jakim stopniu beneficjenci systemowi Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 POKL są przygotowani do realizacji projektów systemowych (dysponują odpowiednim potencjałem
  finansowym, rzeczowym, kadrowym oraz czasowym, niezbędnym do sprawnej i efektywnej realizacji działań, określonych we wnioskach o dofinansowanie projektów systemowych)? 7. Czy w ramach rezerwy
  alokacji przeznaczonej na Działanie 7.1 PO KL w danym regionie przewidziano środki na zatrudnienie w projektach systemowych OPS i PCPR dodatkowych pracowników socjalnych lub doradców ds. osób niepełnosprawnych? Jeśli tak, to w jakim stopniu zatrudnienie tych pracowników zwiększyło poziom skuteczności i efektywności realizowanych projektów? Jeżeli nie zatrudniono takich pracowników, to jakie
  były tego powody? 8. Dlaczego niektóre OPS PCPR nie przystąpiły do projektów lub zrezygnowały z ich realizacji w kolejnym roku trwania projektu? Jakie są przyczyny podejmowania takich decyzji? 9. Jakich problemów doświadczają beneficjenci systemowi Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 w trakcie i w związku z realizacją projektów systemowych? Jakie działania podejmują w celu rozwiązania pojawiających się w trakcie realizacji projektu problemów? Z kim się kontaktują? Jakie metody i sposoby wykorzystują w celu rozwiązania tych problemów? Gdzie poszukują informacji na ten temat? Czy i od kogo uzyskują ewentualną pomoc w tym zakresie? 10. Jakie są potrzeby i oczekiwania beneficjentów systemowych
  Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL, związane ze wsparciem ze strony ROPS, realizowanym w ramach projektów systemowych z Poddziałania 7.1.3 PO KL ? 11. Jak beneficjenci systemowi Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL oceniają współpracę z innymi instytucjami lokalnymi (w tym przede wszystkim z publicznymi służbami zatrudnienia), organizacjami pozarządowymi, a także IP PO
  KL? 12. W jakim stopniu współpraca beneficjentów systemowych z partnerami jest skuteczna i efektywna?
  Jak beneficjenci systemowi oceniają jakość komunikacji pomiędzy liderem projektu a partnerami? Czy występują jakiekolwiek problemy we współpracy partnerskiej, a jeśli tak - to jakie? Uwaga ! Pytania
  wskazane w pkt. 4 niniejszego opisu dotyczą tylko i wyłącznie raportu końcowego. Wykonawca musi uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania, które muszą znaleźć się w raporcie końcowym. Pytania badawcze, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w trakcie badania ewaluacyjnego znajdują się
  w załączniku Nr 2 do SIWZ( Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia) tj w część I i II ANKIETY oraz Wywiadu Indywidualnego (do tych pytań Wykonawca dodaje pytania dodatkowe (łącznie nie więcej niż 15 pytań) i dokonuje uszczegółowienia wskazanych pytań (łącznie nie więcej niż 5 pytań uszczegółowionych), które na podstawie rozdziału XIII SIWZ będą podlegały indywidualnej ocenie ofert przez członków komisji.
  Pkt. 5. Minimum metodologiczne Niżej opisane metody są obowiązkowe do zastosowania w ramach badania ewaluacyjnego, prowadzonego w każdym regionie. 5.1. Analiza danych zastanych (desk research)
  - analizie poddane zostaną: a) wybrane przez wykonawcę ( w uzgodnieniu z ROPSZ), wnioski o dofinansowanie projektów systemowych z Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 z 2009 r. (w ramach ewaluacji prowadzonej w 2010 r.); dobór wniosków do analizy - losowy, wg schematu: - liczba wniosków w
  regionie mieści się w przedziale 100-150, analiza powinna obejmować co najmniej 60% zrealizowanych projektów systemowych, b) zapisy dokumentów programowych PO KL: -Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, -Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, -Zasad przygotowania, realizacji oraz rozliczania
  projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS c) lokalne (gminne powiatowe) strategie rozwiązywania problemów społecznych (jeśli istnieją) w jednostkach samorządu terytorialnego, w których były realizowane projekty systemowe z Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL - liczba strategii dobrana
  analogicznie jak liczba wniosków o dofinansowanie; d) wyniki badań ewaluacyjnych IP IP2 PO KL, dotyczących oceny wsparcia w zakresie integracji społecznej udzielanego ze środków finansowych PO KL.
  5.2. Wywiady pogłębione (IDI) - prowadzone z koordynatorami projektów systemowych z Podziałania 7.1.1 i Poddziałania 7.1.2 PO KL - dobór respondentów do wywiadów w OPS PCPR - losowy (co najmniej 5 wywiadów w każdym regionie); (dyspozycje do wywiadu zawarte zostały w załączniku 2 do Założeń do ewaluacji projektów systemowych OPS i PCPR, realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ). 5.3. Ankieta internetowa (CAWI), skierowana do kierowników wszystkich OPS PCPR w danym regionie - realizowana w 2010 r.; wzór ankiety do wykorzystania zawarty jest w Załączniku 1 Założeń do ewaluacji projektów systemowych OPS i PCPR, realizowanych w ramach
  Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . 5.4. Studia przypadków (case studies) - dobrane celowo w każdym regionie; studia przypadków powinny polegać na szczegółowej analizie wniosku o dofinansowanie, dokumentacji projektowej oraz wizyt, uwzględniających obserwację w miejscu realizacji projektu; szczególnie istotna jest w tym przypadku możliwość wskazania i opisania tzw. dobrych praktyk,
  czyli przykładów inicjatyw i rozwiązań, które mogą być wskazane, jako skuteczne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Pkt.6. Obowiązki wykonawcy 6.1. Obowiązkiem wykonawcy jest przeprowadzenie badania wg Założeń do ewaluacji projektów systemowych OPS i PCPR, realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO
  SIWZ. 6.2. Od wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania, zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 8 załącznika Nr 1 do SIWZ. 6.3 Od wykonawcy oczekuje się: a) współpracy z ROPS, polegającej na przygotowaniu narzędzi badawczych(wywiadu CAWI na podstawie zamieszczonego w założeniach wzoru kwestionariusza oraz szczegółowych pytań do wywiadów IDI na
  postawie dyspozycji z Załącznika 2 Założeń do ewaluacji projektów systemowych OPS i PCPR, realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz materiałów do badania;
  b) pozostawania w stałym kontakcie z ROPS (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny, email,wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych); c) informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania; 6.5. Wybrany do realizacji badania
  wykonawca zewnętrzny, jak również zespół badawczy powinien wykazywać się wiedzą i doświadczeniem, związanym z problematyką pomocy i integracji społecznej, a także posiadać wiedzę z zakresu prowadzenia
  ewaluacji (zrealizować minimum dwa badania ewaluacyjne lub społeczne, bądź dwie analizy w obszarzepomocy i integracji społecznej). 6.6. Obowiązkiem wykonawcy zewnętrznego jest zapewnienie respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych. 6.7. Wszystkie
  materiały przygotowane w trakcie badania (m.in. kwestionariusze, raporty) powinny być opatrzone godłem UE oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją o współfinansowaniu badania ze środków UE, w formie zapisu: Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
  Europejskiego Funduszu Społecznego. Użyte emblematy i sformułowania muszą być zgodne z zasadami wizualizacji PO KL. 6.8. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ramach prowadzonej ewaluacjianalizę wyników - wniosków i rekomendacji- z badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny wsparcia w
  zakresie pomocy i integracji społecznej , przeprowadzonego przez IP.(Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym - Województwo Świętokrzyskie - grudzień 2009 rok). Pkt.7. Struktura raportu końcowego Raport końcowy nie powinien zawierać więcej niż 50 stron A4
  (bez załączników) i powinien składać się z następujących elementów: a) maksymalnie 2 strony A4 w formie podsumowania, w którym zebrane zostaną najistotniejsze wyniki i rekomendacje; b) streszczenie w języku
  polskim (istotne wyniki wraz z rekomendacjami; objętość do 5 stron A4); streszczenie powinno być zawarte w osobnym dokumencie; c) spis treści; d) wprowadzenie (opisu przedmiotu badania, celów badania); e) opis wyników badania (wraz z ich analizą i interpretacją); f) wnioski (podsumowanie badania z
  uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru) i ponumerowane rekomendacje w formie tabelarycznej, zredagowane wg wzoru z Załącznika 3 do Założeń do realizacji projektów systemowych OPS i PCPR, realizowanych w ramach Działania 7.1 PO KL.; g) aneksy, przedstawiające zestawienia danych oraz zastosowane narzędzia badawcze. Pkt.8. Harmonogram badania ewaluacyjnego 1. Przeprowadzenie badania -do 15-10-2010 roku 2. Przeprowadzenie analizy danych z badań i sporządzenie raportu
  końcowego z badania ewaluacyjnego-do 15-11-2010r. 3. Przekazanie Zamawiającemu do akceptacji
  raportu końcowego z badania, tabel rekomendacji i wypełnionych kart oceny badania ewaluacyjnego -do dnia 30-11-2010r. 4. Akceptacja raportu końcowego przez Zamawiającego- w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania raportu końcowego przez Wykonawcę Zamawiającemu. 5. Ostateczny terminu
  wykonania przedmiotu umowy to 10-12-2010r. Pkt.9. Umowa w zakresie przetwarzania danych osobowych Z Wykonawcą wyłonionym do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie podpisana umowa w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowić będzie załącznik Nr 3 do umowy podpisanej z Wykonawcą na realizację badania ewaluacyjnego..
 14. Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Podsumowanie efektów realizacji projektów w obszarze edukacji w woj. śląskim
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Podsumowanie efektów realizacji projektów w obszarze edukacji w woj. śląskim, zwanego dalej Zadaniem. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) znajduje się w załączniku nr 1. 3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez Zespół Badawczy w składzie zaproponowanym przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. W uzasadnionych przypadkach, gdy Zamawiający otrzyma pisemną informację o zmianie składu Zespołu Badawczego wraz z wyjaśnieniem przyczyny proponowanej zmiany oraz wyrazi pisemną zgodę na taką zmianę, dopuszcza się zmianę składu Zespołu Badawczego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Realizacja badania będzie monitorowana przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - w tym celu zostaną wyznaczone osoby do kontaktów roboczych z Wykonawcą
 15. Wykonanie badania Analiza potencjału szkół wyższych Warszawy i Mazowsza dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na rzecz projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030
  Zamawiający: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
  Wykonanie badania Analiza potencjału szkół wyższych Warszawy i Mazowsza dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na rzecz projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030
 16. DIAGNOZA DZIAŁAŃ POMOCOWYCH NA RZECZ OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH ZATRUDNIENIA
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódź
  Przeprowadzenie badania pilotażowego oraz właściwego obejmującego 800 ankiet indywidualnych o umiarkowanym stopniu standaryzacji
 17. Badanie ewaluacyjne: Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stosowanych w województwie dolnośląskim
  Zamawiający: Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego (ewaluacja on-going), w ramach którego ocenione zostaną szczegółowe kryteria wyboru projektów w ramach PO KL stosowane w województwie dolnośląskim.

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych i koncentruje wsparcie w następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników oraz przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.
  Celem głównym Programu jest: wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą:
  1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
  2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
  3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce;
  4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia
  przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
  5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;
  6. Wzrost spójności terytorialnej.

  Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym
  jak i regionalnym. W ramach komponentu regionalnego realizowane są następujące Priorytety:
  1. VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
  2. VII - Promocja integracji społecznej;
  3. VIII - Regionalne kadry gospodarki;
  4. IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Szczegółowe cele wsparcia w ramach komponentu regionalnego określa dokument Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Doprecyzowanie zapisów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 stanowią Plany działania. Są to dokumenty opracowywane przez Instytucje Pośredniczące odrębnie dla każdego z Priorytetów komponentu regionalnego PO KL w celu przedstawienia jej założeń w danym roku co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Preferowanie pewnych form wsparcia lub grup docelowych wynika z aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzeb danego województwa. Instrumentami umożliwiającymi elastyczne reagowanie na te potrzeby są możliwości: proponowania kryteriów dostępu i strategicznych oraz dokonania przez IP w ramach komponentu regionalnego przesunięć 30% środków finansowych pomiędzy Działaniami w ramach danego Priorytetu.
  Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane.
  Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej. Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe. Niespełnienie kryteriów strategicznych nie wyklucza uzyskania maksymalnej liczby punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych.
  Instytucja Pośrednicząca określa w Planie działania wagi punktowe przypisane każdemu kryterium strategicznemu.

  Na podstawie analizy Planów działania na lata 2007-2008 i na rok 2009 zidentyfikowano następujące szczegółowe kryteria wyboru projektów (kryteria dostępu i kryteria strategiczne) w województwie dolnośląskim, które miały mieć znaczący największy wpływ na kierunkowanie wsparcia PO KL zgodnie z potrzebami regionalnymi. Wykaz kryteriów szczegółowych wybranych przez Zamawiającego do objęcia badaniem stanowi Wykaz kryteriów szczegółowych wybranych przez Zamawiającego do objęcia badaniem (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ).

  Zamawiający zaznacza, iż wykazana lista szczegółowych kryteriów wyboru projektów nie jest zamknięta. Wykonawca w oparciu o wstępną analizę badanego obszaru, swoją wiedzę i doświadczenie badawcze może zaproponować dodatkowe kryteria wyboru projektów, które uzna za konieczne do zbadania w kontekście realizacji celów PO KL i znaczenia dla rozwoju regionu.

  Cel badania

  Głównym celem badania będzie ustalenie, czy stosowane dotychczas w województwie dolnośląskim wybrane kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne w ramach PO KL są skuteczne i trafne w kontekście realizacji celów wyznaczonych dla województwa dolnośląskiego w ramach PO KL. W celu pełnego spojrzenia na skuteczność i trafność przyjętych kryteriów dla rozwoju województwa dolnośląskiego, potrzebne jest spojrzenie na badany obszar zarówno przez pryzmat planowanych do osiągnięcia celów, jak i z punktu widzenia projektodawców. Analiza stosowanych dotychczas kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych zostanie dokonana pod kątem określenia ich trafności i wpływu na realne potrzeby regionu, a także ich znaczenia dla rozwiązania istniejącego w regionie problemu, który był powodem wprowadzenia kryterium. Ponadto wyniki badania pozwolą na uzyskanie wiedzy w zakresie możliwości spełnienia określonych kryteriów wyboru projektów przez projektodawców składających wnioski o dofinansowanie w województwie dolnośląskim.
  Cele szczegółowe, które przyczynią się do osiągnięcia celu głównego to:
  1. Określenie, w jakim stopniu kryteria szczegółowe podlegające badaniu przyczyniają się do skutecznej realizacji PO KL na Dolnym Śląsku.
  2. Określenie, na ile przyjęte kryteria szczegółowe odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby grup docelowych PO KL.
  3. Określenie, czy przyjęte kryteria szczegółowe tworzą spójną koncepcję rozwoju zasobów ludzkich (w skali komponentu regionalnego-Priorytetu-Działania), tj. w jakim stopniu zastosowanie przyjętych kryteriów odpowiada spójności wparcia PO KL w regionie i czy przyjęte kryteria wzajemnie się nie osłabiają.
  4. Wskazanie innych lub dodatkowych kryteriów szczegółowych, które przyczyniłyby się do realizacji celów PO KL na Dolnym Śląsku.
  5. Uzyskanie wiedzy na temat tego, czy potencjał beneficjentów pozwala na spełnienie kryteriów szczegółowych określonych w Planach działania.
  6. Uzyskanie opinii beneficjentów na temat celowości i przydatności przyjętych kryteriów szczegółowych.
  7. Identyfikacja potrzeb beneficjentów dotyczących działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie przyjętych w ramach danego Działania-Poddziałania kryteriów szczegółowych.


  Pytania badawcze

  Oczekuje się, iż na podstawie danych zebranych podczas realizacji badania Wykonawca odpowie na następujące pytania badawcze:
  1. W jakim stopniu stosowane dotychczas szczegółowe kryteria wyboru projektów (kryteria dostępu i kryteria strategiczne) odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom województwa dolnośląskiego w zakresie rozwoju zasobów ludzkich?
  2. Które z kryteriów szczegółowych poddanych badaniu należy lub można utrzymać, a które nie powinny być stosowane w przyszłości i dlaczego?
  3. Czy zastosowane kryteria przyczyniają się do osiągania celów PO KL stawianych województwu?
  4. Czy kryteria zastosowane w ramach komponentu regionalnego-poszczególnych Priorytetów-Działań tworzą spójną koncepcję rozwoju zasobów ludzkich regionu czy też ich wzajemne działanie się znosi? Które z zastosowanych kryteriów najlepiej się uzupełniają, czy są kryteria, które wzajemnie się osłabiają?
  5. Na ile spełnienie kryteriów strategicznych wynika z rzeczywistych potrzeb grup docelowych objętych projektem, a na ile jest to postrzegane przez beneficjentów jako konieczny wymóg dla uzyskania dofinansowania?
  6. Czy beneficjenci mają potencjał, pozwalający na spełnienie zastosowanych kryteriów szczegółowych?
  7. Czy kryteria sformułowane są w sposób zrozumiały i jednoznaczny, czy nie ma problemów z ich interpretacją? Jeśli są problemy, to na czym polegają? Jak inaczej można sformułować kryteria?
  8. Zastosowanie jakich - innych niż przyjęte przez IP lub dodatkowych - kryteriów szczegółowych mogłoby skuteczniej wpłynąć na realizację celów PO KL w województwie dolnośląskim?
  9. Jakie są rekomendacje wykonawcy badania w zakresie kryteriów wyboru projektów na kolejne lata realizacji PO KL w województwie dolnośląskim?

  Badanie musi dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych odpowiedzi na ww. pytania badawcze. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że nie jest to lista zamknięta. Oczekuje się, iż Wykonawca w oparciu o swą wiedzę i doświadczenie badawcze zaproponuje w ofercie (wraz z uzasadnieniem) - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ pn. Założenia metodologiczne oferowanego badania wraz z uzasadnieniem - dodatkowe pytania badawcze. Propozycja Wykonawcy w zakresie dodatkowych pytań badawczych spójnych z celami badania sformułowanymi przez Zamawiającego w SIWZ, poparta uzasadnieniem celowości ich zastosowania w kontekście specyfiki badania, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
  Ponadto, oprócz odpowiedzi na ww. pytania badawcze oraz przedstawienia głównych wniosków i rekomendacji z badania, oczekuje się, iż Wykonawca w raporcie końcowym przedstawi rekomendacje do każdego kryterium szczegółowego poddanego badaniu wraz ze wskazaniem źródła ustalenia rekomendacji (kto rekomendował taki sposób postępowania?). Rekomendacje dla poszczególnych kryteriów powinny zostać przedstawione w tabeli, zgodnie ze wzorem stanowiącym Wykaz kryteriów szczegółowych wybranych przez Zamawiającego do objęcia badaniem (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ).

  Kryteria

  W badaniu Wykonawca uwzględni następujące kryteria ewaluacyjne:
  -Skuteczność rozumianą jako stopień przyczyniania się kryteriów szczegółowych objętych badaniem do osiągnięcia celów określonych w PO KL i ich wpływu na rozwój regionu,
  -Trafność rozumianą jako stopień, w jakim kryteria szczegółowe objęte badaniem odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom regionu w zakresie rozwoju zasobów ludzkich,
  -Spójność rozumianą jako wewnętrzna komplementarność zastosowanych kryteriów szczegółowych oraz ich zgodność z dokumentami strategicznymi dla rozwoju zasobów ludzkich.

  Metodologia i zakres badania

  Wymagany przez Zamawiającego minimalny zakres zastosowanych w badaniu narzędzi badawczych to:
  1. Analiza danych zastanych, obejmująca co najmniej następujące dokumenty: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, System Realizacji PO KL, dokumenty wewnętrzne dostarczone przez Zamawiającego dot. wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim, Plany działania na lata 2007-2008 oraz na rok 2009 dla wszystkich Priorytetów komponentu regionalnego PO KL, Dokumentacje konkursowe dla konkursów ogłaszanych w latach 2007-2009 w województwie dolnośląskim, Sprawozdania z realizacji Działań i Priorytetów w ramach PO KL, dane statystyczne zawarte w Banku Danych Regionalnych, Roczniki Statystyczne GUS oraz publikacje z zakresu rozwoju zasobów ludzkich w województwie dolnośląskim tj.: Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, Dolnośląską Strategię Integracji Społecznej na lata 2005-2013, Dolnośląską Strategię Innowacji, Regionalne Plany Działań na Rzecz Zatrudnienia z lat 2006-2009; analizy, ekspertyzy, opracowania dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej na Dolnym Śląsku, w tym sytuacji na regionalnym rynku pracy;
  2. Panel ekspertów lub indywidualne wywiady pogłębione (IDI) lub wywiady grupowe z udziałem ekspertów zajmujących się tematyką rozwoju zasobów ludzkich w województwie dolnośląskim, których opinie mogą mieć znaczenie dla rezultatów badania. Opinie ekspertów, zebrane za pomocą wskazanych przez Zamawiającego narzędzi badawczych powinny posłużyć, co najmniej, do sporządzenia założeń do Indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz badania CATI. Na potrzeby niniejszego badania, pod pojęciem eksperta rozumie się osobę, która posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, popartą doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie. Preferuje się wybór eksperta spośród pracowników naukowych, zajmujących się tematyką rozwoju zasobów ludzkich i/lub niezależnych ekspertów - trenerów w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich i/lub innych osób specjalizujących się w problematyce rynku pracy, integracji społecznej, problemów rozwoju społecznego.
  3. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z 10 projektodawcami, które posłużą do sformułowania pytań zastosowanych następnie w badaniu CATI.
  4. Badanie CATI przeprowadzone na reprezentatywnej próbie projektodawców, którzy w latach 2007-2009 składali wnioski w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w ramach PO KL w województwie dolnośląskim;
  5. Wywiad grupowy (fokus) z kierownictwem i pracownikami IP i IP2 zaangażowanymi w opracowanie Planów działania oraz w ocenę i nadzór nad realizacją projektów.

  Podana powyżej lista narzędzi badawczych nie jest zamknięta. Oczekuje się, iż Wykonawca w oparciu o swą wiedzę i doświadczenie badawcze zaproponuje w ofercie (wraz z uzasadnieniem) - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ pn. Założenia metodologiczne oferowanego badania wraz z uzasadnieniem - dodatkowe metody, techniki i narzędzia badawcze umożliwiające uzyskanie informacji na pytania badawcze określone przez Zamawiającego oraz dodatkowe pytania badawcze określone przez Wykonawcę, z uwzględnieniem celów badania. Propozycja Wykonawcy w zakresie dodatkowych metod i-lub technik i-lub narzędzi badawczych wykraczających poza wymogi minimalne określone w SIWZ, popartych uzasadnieniem celowości ich zastosowania w kontekście sformułowanych celów badania i pytań badawczych, stanowi jedno z kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Ponadto Wykonawca powinien przedstawić wstępne listy pytań, które będą podstawą sporządzenia narzędzi badawczych z zakresu badań ilościowych. Wstępne listy pytań, które będą podstawą sporządzenia narzędzi badawczych z zakresu badań ilościowych stanowią jedno z kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

  Wykonawca w ofercie -wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ pn. Założenia metodologiczne oferowanego badania wraz z uzasadnieniem - musi przedstawić metodologię realizacji zamówienia, zawierającą metodę doboru próby dla poszczególnych metod, technik, narzędzi badawczych zaplanowanych do wykorzystania w badaniu. Zaproponowana przez Wykonawcę metoda doboru próby musi zagwarantować osiągnięcie celów badania przy zastosowanych metodach, technikach, narzędziach badawczych. Zamawiający dostarczy Wykonawcy badania bazę danych projektodawców, którzy w latach 2007 - 2009 złożyli wnioski o dofinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim.

  Przedstawiona przez Wykonawcę metodologia realizacji zamówienia musi
  w szczególności zawierać następujące elementy:
  -Koncepcję badania zawierającą m.in. cel badania, przedmiot i zakres badania, kryteria badawcze oraz pytania badawcze, opis sposobu realizacji badania;
  -Opis metodologii badania, zawierający m.in.: źródła danych i proponowane metody, techniki, narzędzia badawcze, metody i techniki zbierania danych, dobór próby badawczej i jej wielkość, z uwzględnieniem informacji na temat ekspertów, którzy wezmą udział w badaniu
  -Opis sposobu organizacji badania, zawierający m.in. harmonogram realizacji badania ewaluacyjnego opisujący poszczególne etapy prowadzenia oceny, plan pracy wynikający z przyjętej metodologii; terminy określone przez Zamawiającego, podział obowiązków pomiędzy członków zespołu badawczego w odniesieniu do obszarów badawczych;
  -Opis sposobu przedstawienia wyników badania, zawierający m.in. informacje dot. prezentacji raportu metodologicznego i raportu końcowego, sposobu prezentacji danych, wniosków i rekomendacji.

  Badanie będzie obejmować swoim zakresem:
  -obszar województwa dolnośląskiego,
  -okres od 22 czerwca 2007 roku do momentu rozpoczęcia badania,
  -szczegółowe kryteria wyboru projektów wskazane w pkt II.

  Oczekiwania wobec Wykonawcy

  Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy
  z Zamawiającym, w tym:
  -opracowania metodologii badania i jej uzasadnienia;
  -opracowania harmonogramu badania;
  -przygotowania narzędzi badawczych oraz materiałów do badania;
  -przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym raportu metodologicznego zawierającego co najmniej: identyfikację obszaru badawczego, opis zastosowanych narzędzi badawczych oraz opis sposobu prezentacji zebranych danych;
  -realizacji badania;
  -pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio
  do potrzeb, kontakt telefoniczny, e-mail, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych);
  -informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (na bieżąco);
  -przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu końcowego z badania
  w terminie do 11 tygodni od dnia podpisania umowy;
  -przedstawienia dwukrotnie raportu końcowego w formie prezentacji multimedialnej
  w okresie 6 miesięcy po zrealizowaniu badania w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia na prośbę Wykonawcy, o ile będzie to możliwe, dokumentów i informacji wewnętrznych związanych z realizacją działań objętych badaniem.

  Format i struktura raportu końcowego oraz raportu metodologicznego

  W trakcie badania Wykonawca przygotuje raport metodologiczny, który musi zawierać: koncepcję badania, opis sposobu przedstawienia wyników badania, opis sposobu organizacji badania oraz opis metodologii i projekt zaproponowanych narzędzi badawczych, przy czym nie musi on zawierać ostatecznych wersji narzędzi badawczych, jeżeli będzie to uzasadnione metodologią i harmonogramem badania. Jednocześnie raport metodologiczny musi wskazywać na zakres odpowiedzialności poszczególnych osób zespołu badawczego w stosunku do proponowanego planu pracy.
  Ponadto Wykonawca przygotuje raport końcowy z przeprowadzonego badania, który będzie liczył nie mniej niż 60 stron A4 i nie więcej niż 150 stron (tekst główny raportu z wyłączeniem streszczenia i załączników) oraz składać się będzie z:
  -spisu treści;
  -streszczenia;
  -wprowadzenia (opis przedmiotu, głównych celów i założeń badania);
  -opisu wyników badania (wraz z ich analizą i interpretacją);
  -głównych wniosków i rekomendacji (zredagowanych tak, aby do każdego wniosku przypisane były odpowiednie rekomendacje):
  Wyniki badania powinny być przedstawiane w formie tabeli, w której zamieszczone będą główne problemy i opis działań, które pozwoliłyby na rozwiązanie tych problemów. Rekomendacje powinny zawierać opis pożądanego stanu oraz propozycję (propozycje) sposobu(ów) osiągnięcia tego stanu. Zatem - powinny odpowiadać na następujące pytania:
  - Jaka zmiana powinna zostać dokonana?
  - Co należy zrobić, by osiągnąć pożądany stan? Co należy zrobić, by przeprowadzić pożądaną zmianę?
  Warto rozszerzyć wachlarz prezentowania wyników badania, stosując zróżnicowane formy dla różnych grup odbiorców.
  Wykonawca może zamieścić również w ramach raportu końcowego propozycje tematów przyszłych ewaluacji wraz z uzasadnieniem.
  -rekomendacji dla wszystkich kryteriów szczegółowych poddanych badaniu, wraz ze wskazaniem źródła pozyskania rekomendacji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ pn. Wykaz kryteriów szczegółowych wybranych przez Zamawiającego do objęcia badaniem
  -załączników, w których zostaną opisane narzędzia badawcze zastosowane w badaniu.

  Ponadto Wykonawca przygotuje w osobnym dokumencie streszczenie raportu końcowego (maksymalnie 10 stron A4) z w wersji polskiej i angielskiej.

  Raport końcowy, raport metodologiczny oraz pełny zbiór danych dotyczących badań należy przekazywać w formie elektronicznej na nośniku CD-R i pocztą elektroniczną na adres sekretariat.efs@umwd.pl (w plikach .doc i/lub .xls) oraz w formie oprawionego wydruku
  w 3 egzemplarzach uwzględniając wytyczne w zakresie oznaczania publikacji finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 18. Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
  Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
  Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
 19. BADANIE EWALUACYJNE
  Zamawiający: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszwchnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergacji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zgodnie ze szczegółowym wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 20. Zapotrzebowanie grup docelowych na okreslone typy projektów
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. Zapotrzebowanie grup docelowych na okreslone typy projektów, którego celem jest ocena poziomu zainteresowania oraz zapotrzebowanie grup docelowych określonymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (PO KL) w województwie lubuskim - szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ
 21. Opracowanie raportów nt. sektorów: telekomunikacyjnego, energii odnawialnej i rynku pracy.
  Zamawiający: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa
 22. Wykonanie badania ewaluacyjnego pn Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym - województwo świętokrzyskie.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Kielce
 23. Przeprowadzenie dwóch badań ewaluacyjnych
  Zamawiający: Województwo Łódzkie, Łódź
 24. Przeprowadzenie badania stanu obecnego i opracowanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie starogardzkim pn.Identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych zjawisk oraz trendów rozwojowych i kierunków rozwoju gospodarki w powiecie starogardzkim - strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą do roku 2020, w ramach projektu Powiatu Starogardzkiego pn. Powiat starogardzki 2020 - partnerstwo na rzecz rozwoju realizowanego w ramach Priorytetu VIII, Działania 8.1., Poddziałania 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Starogardzkiego, Starogard Gdański
 25. Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra
 26. Wykonanie badania ewaluacyjnego Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
  Zamawiający: Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław
 27. Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego programu operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Lubuskim
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra
 28. Usługa badania i analizy lokalnego rynku pracy na terenie miasta Lublina w zakresie diagnozy stanu aktualnego, jak i prognozy na lata 2009 - 2013 oraz opracowania i publikacji ostatecznego raportu z przeprowadzonych badań i przygotowania prezentacji multimedialnej.
  Zamawiający: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Lublin
 29. Przeprowadzenie dwóch badań ewaluacyjnych w ramach Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych na rok 2009, stanowiącego element Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2009, przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Instytucję Pośredniczącą komponentu regionalnego POKL 2007-2013 w województwie pomorskim
  Zamawiający: Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk
 30. PRZEPROWADZENIE DWÓCH BADAŃ EWALUACYJNYCH
  Zamawiający: Województwo Łódzkie, Łódź
 31. BADANIE BARIER WPŁYWAJĄCYCH NA JAKOŚĆ PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH INICJATYWY LOKALNE (DZIAŁANA-6.3, 7.3, 9.5)
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra

Inne osoby dla Urbaniak Agnieszka Joanna (30 osób):