Kogo reprezentuje osoba

Urbankiewicz Zbigniew Antoni

w KRS

Zbigniew Antoni Urbankiewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Drugie imię:Antoni
Nazwisko:Urbankiewicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Łęczna (Lubelskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Broński Kazimierz Józef, Błaziak Barbara Beata, Choma Dorota Angelika, Chruścik Bożena Joanna, Ciężki Józef Apoloniusz, Ćwirzeń Ewa, Czubacka Katarzyna, Czyżewska Karina Anna, Drabik Józef, Dyszewski Krzysztof, Dziadko Marian, Franczuk Teresa, Gajownik Krystyna, Galant Marcin, Galant Mieczysław, Gąsiorowska Danuta, Grabowiec Ewa, Grygiel Eugeniusz, Grygiel Henryk, Guzowski Marian, Jurko Mirosław Jerzy, Kamola Władysław, Karwacka Beata Elwira, Karwacki Sławomir Piotr, Kosiarski Bronisław, Kot Elżbieta, Kowalski Aleksander, Kuchciewicz Aleksander, Kuna Tomasz Ryszard, Kłos Andrzej, Langwiński Stanisław, Maryńczak Marta, Medyński Roman Jerzy, Pawlak Urszula, Pawlak Witold, Pawłowski Zygmunt, Pieczywek Małgorzata, Rabos Henryk Wiesław, Radko Agnieszka, Radko Jerzy Adam, Romańczuk Anna Jolanta, Romańczuk Marian, Skoczylas Stanisław, Śledź Tadeusz, Smoląg Izabela Henryka, Staszczak Arkadiusz Daniel, Szczuka Mariusz Maksymilian, Szewczyk Anna, Szewczyk Cecylia Barbara, Szuba Urszula Maria, Słomka Aneta, Tkaczuk Joanna, Toruń Mieczysława, Tuz Monika Wioletta, Wiązowska Agnieszka, Wójcik Barbara Mieczysława, Woźniak Jagoda, Zakrzewska Zofia Janina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zakrzewska Monika Justyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000041862
 2. Bemar Sp. Z O.O., Łęczna − KRS 0000221364
 3. Fundacja Polski Samorząd, Turka − KRS 0000639502
 4. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000133613
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Uścimów Stary − KRS 0000448990
 6. Ochotnicza Straż Pożarna, Karolin − KRS 0000032999
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowogrodzie, Nowogród − KRS 0000238015
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowym Uścimowie, Nowy Uścimów − KRS 0000331038
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Zawadowie, Zawadów − KRS 0000038939
 10. Profesja Sp. Z O.O., Krasnystaw − KRS 0000595706
 11. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Łęcznej Z/s W Zofiówce, Zofiówka − KRS 0000317751
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Stefana Batorego, Łęczna − KRS 0000152544
 13. Spółdzielnia Rolniczo Handlowa W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000044729
 14. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa W Starym Uścimowie, Stary Uścimów − KRS 0000191673
 15. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego, Łęczna − KRS 0000033936
 16. Związek Zawodowy Pracowników Banku Spółdzielczego W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000157783

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000083181
 2. Lubelska Spółdzielcza Grupa Producentów Chmielu Chmielarz, Nałęczów − KRS 0000242550
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000132505
 4. Stowarzyszenie Przystań Uścimów, Stary Uścimów − KRS 0000505133
 5. Zakład Przemysłu Cukierniczego Żmudź Sp. Z O.O., Żmudź Kolonia − KRS 0000113226
 6. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw W Witaniowie Z Siedzibą W Witaniowie, Witaniów − KRS 0000194885

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Uścimów.
  Zamawiający: Gmina Uścimów, Stary Uścimów
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 słownie złotych: sześćset tysięcy złotych zero groszy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Uścimów.
  2.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
  2.1.Waluta kredytu - złoty polski.
  2.2.Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm).
  2.3.Okres kredytowania do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej - tj.31.12.2017 r.
  2.4.Karencja w spłacie kredytu do kapitału do 31.12.2014 r.
  2.5.Spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pierwsza rata kapitałowa płatna do 31.03.2015 r. Ostatnia rata płatna do dnia 31.12.2017 r.
  2.6.Oprocentowanie kredytu naliczane kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata oprocentowania będzie następowała w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Do obliczenia kwoty oprocentowania przyjmuje się rzeczywista liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365-366 dni w roku.
  2.7.W przypadku, gdy termin spłaty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  2.8.Cena ofertowa (Co), którą stanowią:
  a)koszty oprocentowania Ko - wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 3M z dnia 25.11.2013 r. w wysokości 2,65%, powiększona o marżę proponowana przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.,
  b)prowizja przygotowawcza Pp - prowizję kalkuluje Wykonawca, natomiast wartość prowizji przygotowawczej nie może być większa niż 0,25%. Prowizja przygotowawcza będzie naliczona od kwoty uruchomienia kredytu.
  2.9.Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić:
  a)prowizja przygotowawcza,
  b)oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego kredytu odsetkowego w oparciu o stawkę ustalona na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienna w okresie obowiązywania umowy.
  2.10.Zamawiający ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu przed upływem końca terminu kredytowania , tj. przed dn. 31.12.2017 r., w tej sytuacji oprocentowanie zostanie naliczone do dnia spłaty kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty nie będą pobierane opłaty, prowizje i oprocentowania jak również inne dodatkowe koszty.
  2.11.Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji, oprocentowania jak również opłat dodatkowych od niewykorzystanej części kredytu.
  2.12.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel -in blanco- wraz z deklaracja wekslową.
  2.13.Realizacja dyspozycji kredytobiorcy nastąpi na rachunek budżetu Gminy Uścimów
  Nr 72 8693 0006 0000 0332 2006 0003.
  2.14.Dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  2.15.Prognozowany termin uruchomienia kredytu w okresie od miesiąca grudnia 2013 r.
  2.16.Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji .
  2.17.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej ofercie.
 2. Bankowa obsługa budżetu Gminy Puchaczów wraz podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Gmina Puchaczów, Puchaczów
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Bankowa obsługa budżetu Gminy Puchaczów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi,
  kod CPV 66110000-4).
  3.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej części Instrukcji dla wykonawców przedmiotem zamówienia.
  3.3. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w Rozdziale II SIWZ pt.,
  Opis przedmiotu zamówienia.
  3.4. Udział środków publicznych w finansowaniu zamówienia nie przekroczy wyrażonej
  w złotych równowartości kwoty 206.000 euro. Wartością są opłaty, prowizje, odsetki
  i inne podobne świadczenia.
  3.5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
  Rozdział II
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Bankowa obsługa budżetu Gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
  2. Udział środków publicznych w finansowaniu zamówienia nie przekroczy wyrażonej
  w złotych równowartości kwoty 206.000 euro. Wartością są opłaty, prowizje, odsetki
  i inne podobne świadczenia.
  3. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
  3.1. Otwarcia 30 sztuk rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych (punkt 1 formularza oferty). Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze.
  Bank zobowiązany jest do otwarcia innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie trwania umowy.
  3.2. Prowadzenia 9 sztuk rachunków bieżących (punkt 2 formularza oferty).
  3.3. Prowadzenia 21 sztuk rachunków pomocniczych (punkt 3 formularza oferty).
  3.4. Przekazywania informacji na hasło o saldach i innych operacjach na rachunkach w 2 jednostkach organizacyjnych gminy (punkt 4 formularza oferty).
  3.5. Przyjmowania wpłat gotówkowych (punkt 5 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to średnio 1.000 wpłat w różnych wartościach.
  3.6. Realizacji wypłat gotówkowych (punkt 6 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 55.000,00 zł.
  3.7. Sprzedaży blankietów czekowych (punkt 7 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2008r., że średnio w miesiącu gmina i jej jednostki organizacyjne zrealizowały 15 sztuk czeków.
  3.8. Instalacji i szkoleniu w systemie bankowości elektronicznej (punkt 8 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na 10 stanowiskach.
  3.9. Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej (punkt 9 formularza oferty).
  Zamawiający wymaga, aby bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 10 stanowiskach.
  W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie.
  3.10. Realizacji przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej (punkt 10 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 550 sztuk przelewów.
  3.11. Realizacji przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (punkt 11 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 570 sztuk przelewów.
  3.12. Sporządzania duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu (punkt 12 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie może to być 5 sztuk dokumentów.
  3.13. Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych (punkt 13 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie może to być 35 sztuk przelewów.
  3.14. Obsługa wypłat z rachunków świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i świadczeń socjalnych (punkt 14 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie może to być 500 sztuk przelewów.
  3.15. Zasilania przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy gminy / powiatu i odprowadzania nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu (punkt 15 formularza oferty)
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że jest to jedno zasilenie i jedno odprowadzenie dziennie kwoty 5.000,00zł., tj. średnio może być 40 zasileń i odprowadzeń nadmiaru gotówki miesięcznie.
  4. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu (punkt 16 formularza oferty).
  4.1. Dla porównania ofert, przyjęto założenie, iż może to być kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł.
  Zamawiający zastrzega, iż wysokość kredytu może być inna, gdyż wynika to
  z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu. W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić, zarówno wysokości w każdym roku, okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu, do oferty należy wstawić oprocentowanie kredytu.
  Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, przyjęto średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni, tj. listopad która wyniosła 4,19 %.

  Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca:
  cyt: Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stałej marży banku wynoszącej ...... na następny miesiąc.
  4.2. Prowizje wyrażone w % od kwoty udzielonego kredytu (punkt 17 formularza oferty).
  4.3. Opłaty wyrażone w % od kwoty udzielonego kredytu (punkt 18 formularza oferty).
  5.Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy (punkt 19 formularza oferty).
  W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku do dnia zawarcia umowy.
  6. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca może być zobowiązany do udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w związku z uprawnieniami wynikającymi
  z Ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane,
  (z późn. zm.) (punkt 20 formularza oferty).
  6.1. Dla porównania ofert przyjęto gwarancję w wysokości 1.000.000,00 zł.
  6.2. Zamawiający zastrzega, iż wysokość gwarancji może być inna, gdyż może to wynikać
  z konkretnej wartości realizowanej inwestycji. Nie można też stwierdzić ilu wykonawców robót budowlanych może zażądać gwarancji, a także okresów obowiązywania gwarancji.
  6.3. Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym, jaki % wynagrodzenia żąda od Zamawiającego liczony od kwoty gwarancji za rozpoczęty 10-dniowy okres. W koszcie tym wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prowizje i opłaty związane z gwarancją. W przypadku korzystania Gminy z gwarancji w terminie 15 dni, należy rozumieć, że są to dwa okresy podlegające opłacie za korzystanie z gwarancji.
  7.Termin w dniach, na udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane (punkt 21 formularza oferty).
  W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie gwarancji. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku o gwarancję do dnia zawarcia umowy.
  8.Opłata w zł za wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby fizyczne za dowody osobiste (punkt 22 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że może to być 30 opłat.
  Wykonawca powinien podać kwotę w zł od jednej opłaty.
  9.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek (punkt 23 formularza oferty).
  Zamawiający wymaga od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
  Oprocentowanie będzie obliczane według średniej arytmetycznej stawki WIBID 1 M za miesiąc poprzedni pomnożonej przez stały wskaźnik wynoszący ...... na następny miesiąc.
  Dla porównania ofert, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 1 M za miesiąc poprzedni, tj. listopad która wyniosła 3,34 %.
  Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Uścimów z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn: Budowa drogi Gminnej Nr 103637L na okres do dnia 31.12.2012 r.
  Zamawiający: Gmina Uścimów, Stary Uścimów
  Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy
  Uścimów w wysokości 1 094 000,00PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn:
  Budowa drogi Gminnej Nr 103637L na okres do dnia 31.12.2012r.
  - Środki finansowe uzyskane w ramach kredytu zostaną przeznaczone na realizację zadania
  pn: Budowa drogi gminnej nr 103637L Jedlanka - Drozdówka od km 0+000 do km
  1+546,80 o długości 1,5468 km
  - Symulacja kredytu zawiera wszystkie koszty odsetkowe, prowizyjne oraz opłat, w tym
  wskazuje, jaka wielkość marży ponad stawkę bazową jest oferowana;
  - Do symulacji należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 18.09.2009. w wysokości
  4,18 % oraz uruchomienie kredytu dnia 15 grudnia 2009 roku;
  - Do obliczeń należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych dla danego roku
  odpowiednio 365 lub 366 oraz liczbę dni kalendarzowych w okresie odsetkowym;
  -Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o
  wskaźnik stosowany przez wykonawcę - WIBOR 3M , powiększony o marżę m, stałą
  w okresie kredytowania;
  - Raty kapitałowe będą spłacane:
  a) kwota w wysokości 650 000,00 PLN jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca
  2010r.
  b) pozostała kwota w wysokości 444 000,00 PLN w równych ratach począwszy od
  30 marca 2010 roku, ostatnia rata 31 grudnia 2012 roku, płatne na koniec miesiąca
  kończącego kwartał.
  - Odsetki będą spłacane w ratach na koniec każdego kwartału;
  - Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia środków kredytowych;
  - Suma opłat i prowizji bankowych Wo z tytułu kolejnych rat kapitałowych i
  odsetkowych;
  - Cenę oferty w złotych polskich należy rozumieć jako sumę kosztów oprocentowania
  kredytu, prowizji przygotowawczej oraz sumy wartości opłat i prowizji bankowych z
  tytułu spłaty rat kapitałowych i rat oprocentowania wg wzoru:
  Co = Ko + Wo + Pp
  gdzie:
  Co - cena ofertowa
  Ko - oprocentowanie plus marża m liczone j.w. - wyrażone w złotych;
  Wo - suma wartości opłat i prowizji bankowych z tytułu wpłat przez
  Zamawiającego rat kapitałowych i odsetkowych oraz za pozostawienie
  środków do dyspozycji - wyrażona w złotych;
  Pp - prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu - wyrażona
  w złotych.
  1) odsetki naliczone od kwoty kredytu nie ulegają kapitalizacji,
  2) forma zabezpieczenia spłaty kredytu - weksel własny in blanco stanowiący równowartość 100 % kwoty kredytu,
  3) warunki przedterminowej spłaty - bez ograniczeń i prowizji.
  Wartość prowizji przygotowawczej nie może być większa niż 0,25%