Kogo reprezentuje osoba

Wiatr Michał

w KRS

Michał Wiatr

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Nazwisko:Wiatr
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Katowice (Śląskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dobrzyńska Elżbieta, Wiatr Mirosław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czarnecka Izabela Anna, Wiatr Krystyna Halina, Wiatr Mirosław
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czarnecka Izabela, Wiatr Mirosław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dobrzyńska Elżbieta, Stankiewicz Adam Stanisław, Szydełko Władysław, Tuczyński Andrzej Janusz, Wiatr Krystyna Halina, Wiatr Mirosław, Wojcikiewicz Antoni Kajetan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dobrzyńska Elżbieta, Wiatr Mirosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Contador Sp. Z O.O., M. St. Warszawa − KRS 0000136979
 2. Keypm Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000416141
 3. Sbts Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000119152
 4. Softtutor Consulting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000238457
 5. Softtutor Consulting Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000167437

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Softtutor S.A., Warszawa − KRS 0000101216
 2. Softtutor Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000235988
 3. Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania Pro, Warszawa − KRS 0000121020

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Świadczenie usług Inżyniera Projektu dla projektu pn. Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
  W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakres których wchodzi:
  a.przygotowanie i prowadzenie dokumentacji zarządczej projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach zgodnie z wymogami metodyki Prince2 – w tym w szczególności nw. dokumentów:
  i.Plan Projektu,
  ii.Harmonogram realizacji projektu
  iii.Strategia Zarządzania Komunikacją wraz z bazą kontaktów
  iv.Strategia Zarządzania Jakością
  v.Rejestr Ryzyk
  vi.Rejestr Zagadnień
  b.udział w pracach Zespołu do spraw wdrożenia projektu, który będzie przez 4 lata trwania projektu odpowiedzialny za techniczną stronę realizacji projektu,
  c.ścisła współpracę z Kierownikiem projektu, który będzie pełnił rolę Przewodniczącego Zespołu,
  d.nadzór operacyjny i merytoryczny w zakresie przygotowania postępowań o zamówienia publiczne – w tym udział w przygotowaniu SIWZ i projektu umowy, udział w pracach komisji przetargowej w roli eksperta do spraw technicznych i finansowych aż do skutecznego wyłonienia wykonawcy,
  e.opiniowanie dokumentów stanowiących produkty projektu – w szczególności projektu technicznego systemu ERP,
  f.odbiory produktów projektu,
  g.przeprowadzenie projektu w zakładanym zakresie rzeczowo-finansowym w określonych ramach czasowych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

  Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w zał. nr 5 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia".
  Zakres projektu:

  Projekt Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach obejmuje budowę nowej infrastruktury informatycznej służącej do korzystania z elektronicznych usług administracji publicznej na obszarze Miasta Katowice oraz podniesienia poziomu dojrzałości już istniejących e-usług. Szczegółowy zakres projektu opisany jest w zał. nr 6 Studium Wykonalności dla projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach i w zał. nr 7 Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice.
  Wykonawca z chwilą przekazania dzieła (tj. wszystkich wymaganych opracowań wykonanych w ramach zamówienia) i w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie. Dodatkowe zapisy dot. praw autorskich znajdują się w projekcie umowy w § 11
 2. Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie (w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów) oraz prowadzenie nadzoru nad prawidłowością jego wdrożenia w Państwowej Inspekcji Pracy.
  Zamawiający: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosownie do postanowień przepisów regulujących kwestię udzielania zamówień publicznych na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie (w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów) oraz prowadzenie nadzoru nad prawidłowym wdrożeniem przedmiotowego systemu w Państwowej Inspekcji Pracy.
 3. Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie oraz prowadzenie nadzoru nad prawidłowością jego wdrożenia w Państwowej Inspekcji Pracy
  Zamawiający: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosownie do postanowień przepisów regulujących kwestię udzielania zamówień publicznych na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie oraz prowadzenie nadzoru nad prawidłowym wdrożeniem przedmiotowego systemu w Państwowej Inspekcji Pracy.
 4. Wyłonienie eksperta dla zadania Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarzadzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, w zakres których wchodzą w szczególności: I Etap: opracowanie dokumentacji zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP do zarządzania zasobami finansowymi, kadrowymi i materiałowymi w Urzędzie Marszałkowskim, II Etap: współpraca związana z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór i wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP do zarządzania zasobami finansowymi, kadrowymi i materiałowymi, III Etap: nadzór nad instalacją i wdrożeniem systemu informatycznego.
 5. Wykonanie projektu i dokumentacji dodatkowej do przedsięwzięcia Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem jest wykonanie projektu i dokumentacji dodatkowej do przedsięwzięcia Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym. Opis wymagań i potrzeb Zamawiającego został przedstawiony w Koncepcji systemu Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym, którą umieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl .

Inne osoby dla Wiatr (161 osób):